Translate

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ 20 ΚΑΙ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 35
21 ανουαρίου 2018
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ      ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
    ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ 20 ΚΑΙ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1. Χθές, δελφοί μου χριστιανοί, ορτάσαμε ναν γιο μέ ραο καί περίεργο βίο, τόν γιο Πέτρο τόν Τελώνη. Ατός ταν νας σπλαγχνος νθρωπος, τσιγκούνης πού λέγουμε σήμερα. Μιά φορά πγε σατόν κάποιος πτωχός, πού δέν εχε νά φάει, καί τοζητοσε λεημοσύνη. Τότε Πέτρος θύμωσε καί ργισμένος πως ταν, πειδή τοζητοσε λεημοσύνη, ρπαξε να ζεστό καρβέλι, πό ατά πού τοῦ ἔφερε δολος του, καί τό ρριψε σάν πέτρα πάνω στό κεφάλι του γιά νά τόν κτυπήσει. λλά πτωχός ρπαξε στόν έρα τό καρβέλι ατό καί φυγε γρήγορα μέ χαρά γιατί βρκε ψωμί γιά νά φάει. στερα πό δύο μέρες Πέτρος ρρώστησε βαρειά καί εδε να ραμα. Εδε μία ζυγαριά, πού βάρυνε πολύ πό τή μία μεριά, γιατί φορτώθηκαν σατήν λες οκακές του πράξεις. πό τήν λλη μως μεριά, σάν καλές πράξεις, δέν εχαν οἱ ἄγγελοι νά βάλουν τίποτα στή ζυγαριά, παρά μόνον κενο τό ζεστό καρβέλι, πού πέταξε νά κτυπήσει τόν πεινασμένο, λλά πού τόν χόρτασε στήν πείνα του. Πέτρος, στερα πό μέρες, γινε καλά πό τήν βαρειά του ρρώστια. Καί σάν γινε καλά μοίρασε στούς πτωχούς λα του τά πάρχοντα, κόμη καί τά νδύματά του. στερα δέ εδε στόν πνο του τόν Χριστό νά φοράει τά ροχα πού εχε μοιράσει! Τότε Πέτρος, φοῦ ἐννόησε καλά πόση δύναμη χει ἡ ἐλεημοσύνη, πειδή δέν εχε τίποτε λλο νά δώσει, πούλησε τόν αυτό του ς δολο σέ να χρυσοχόο καί τά χρήματα πού πρε τά δωσε λεημοσύνη. Μετά πό καιρό, γιά νά μήν νακαλυφθεποιός εναι, φυγε γιά τά εροσόλυμα καί πό κεῖ ἔπειτα πγε στήν Κωσταντινούπολη, που παρέδωκε ερηνικά τήν ψυχή του στόν Θεό.

2. (α) Σήμερα, χριστιανοί μου, 21 τομηνός ανουαρίου, ορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητο. Ατός πό τήν νεαρή του λικία κατάλαβε καλά τι σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εναι νά βρετόν Θεό καί νά νωθεμαζί Του. Διάβαζε πολύ τήν γία Γραφή καί τά βιβλία τν γίων Πατέρων καί, πειδή προσευχόταν καί πολύ, προόδευσε κατά πολύ στά θεολογικά νοήματα καί στήν γιότητα. Μέ βάση λοιπόν ατά πού διάβαζε καί ζοσε γραψε να ραο θεολογικό λόγο, στόν ποο λέγει τι ὁ ἄνθρωπος, κάθε νθρωπος πού ζητάει τόν Θεό, λειτουργεσάν ερέας στόν κόσμο. Τί κάνει ὁ ἱερέας; Προσφέρει μέ τήν Θεία Λειτουργία τά δρα, τόν ρτο καί τόν ονο, στόν Θεό καί μέ τήν εδική εχή πού διαβάζει στό «Τά Σά κ τν Σν», ατά τά λικά δρα μεταποιονται, θεώνονται καί γίνονται Σμα καί Αμα Χριστο. τσι καί χριστιανός πού ζεκατά Θεόν, λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος. Λειτουργεσάν ερέας σ᾽ ὅλη τήν κτίση καί προσφέρει λο τόν κόσμο στό Θεό. Πς γίνεται ατό; κοστε το μέ λίγα λόγια: σκοπός τοῦ ἀνθρώπου, επαμε, εναι νά νωθεμέ τόν Θεό, νά θεωθε. νούμενος μως ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό καί θεούμενος φέρει μαζί του καί τό σμα του, πού κουβαλάει. λλά τό σμα τοῦ ἀνθρώπου χει σχεδόν στοιχεα πό λη τήν κτίση (καί χμα καί νερό καί σίδηρο κ..). Καί τσι ὁ ἄνθρωπος πού νώνεται μέ τόν Θεό νώνει καί λη τήν κτίση μέ τόν Θεό. Θεώνει τήν κτίση! πέτυχε μως, γαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος στόν ψηλό του σκοπό, στό νά νώσει, δηλαδή, τήν κτίση μέ τόν Θεό. πέτυχε, γιατί φαγε τόν παγορευμένο καρπό, νομίζοντας τι θεωθεῖ ἀπό ατόν τόν καρπό. Πίστευσε, δηλαδή, τι θά τόν θεώσει κτίση (βλ. Γεν. 3,5.6) καί χι νά θεώσει ατός τήν κτίση, πως ταν προορισμένος νά κάνει. Γι΄ ατό καί Υός τοΘεοῦ ἔγινε νθρωπος, καί γιορτάσαμε τά Χριστούγεννα, γιά νά πετύχει ατό πού δέν πέτυχε ὁ ἄνθρωπος. Γιατό, λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, πού ορτάζουμε σήμερα, τι τό ργο πού χει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος γιά νά θεώσει τόν αυτό του καί τήν κτίση, τώρα, μετά τήν πτώση του, θά τό πετύχει διά τοθεανθρώπου ησοΧριστο, τοσαρκωθένος ΥοτοΘεο.
(β) χει σημασία, λοιπόν, χριστιανοί μου, τό τι Υός τοΘεοῦ ἔγινε νθρωπος, τό τι πραγματικά σαρκώθηκε. Ὁ Ἰησος Χριστός εναι καί Θεός καί νθρωπος, εναι Θεάνθρωπος μέ μία λέξη. Καί φοεναι Θεάνθρωπος, χει καί θεία καί νθρώπινη φύση. Καί φοῦ ἔχει δύο φύσεις, θεία καί νθρώπινη, χει καί δύο θελήσεις, θεία καί νθρώπινη θέληση. Γιά τό δόγμα ατό, γιά τήν λήθεια ατή τς πίστης μας, χριστιανοί μου, πολύ γωνίστηκε ὁ ἅγιος Μάξιμος. Γιατί στά χρόνια του ποστηριζόταν πολύ, καί πό τούς βασιλες κόμη, αρεση τν Μονοθελητν. Ατοί λεγαν τι ὁ Ἰησος Χριστός χει μία μόνο θέληση, τήν θεία μόνο. Δηλαδή, λεγαν τι Υός τοΘεο, ὁ Ἰησος Χριστός, δέν σαρκώθηκε πραγματικά, τι δέν εναι πραγματικά Θεάνθρωπος. χι, χριστιανοί μου! Υός τοΘεοσαρκώθηκε πραγματικά καί γιατό, ς πραγματικός Θεός καί πραγματικός νθρωπος, χει δύο θελήσεις καί θεία καί νθρώπινη. να εναι τό Πρόσωπο τοῦ ἸησοΧριστο, λλά δύο εναι οθελήσεις Του: θεία καί ἡ ἀνθρώπινη. Ὁ ἅγιος Μάξιμος τό λεγε ς ξς ατό: «Χριστός νεργεῖ ἀνθρωπίνως ,τι εναι θεϊκό, μέ τά θαύματά Του, καί θεοπρεπς ,τι εναι νθρώπινο, κατά τό ζωοποιό Πάθος Του». Γιά τήν ρθόδοξη ατή μολογία του ὁ ἅγιος Μάξιμος πέστη πολλές διώξεις καί φοβερά μαρτύρια. Γιατί καί ατοκράτορας ράκλειος εχε κλίνει πρός ατήν τήν αρεση, πρός τόν Μονοφυσιτισμό, καί θελε τήν νωση μέ τούς Μονοφυσίτες γιά τήν ερήνη τοκράτους. τσι διώχθηκε καί βασανίσθηκε ὁ ἅγιος Μάξιμος, ὁ ὀρθόδοξος ατός μολογητής, καί μαζί μέ ατόν καί τά πνευματικά του τέκνα, πού λεγαν τήν δια μέ ατόν ρθόδοξη μολογία. Στόν γιο Μάξιμο κοψαν τήν γλώσσα καί τό χέρι, γιατί ατά τά δύο ταν τά ργανα τς ρθόδοξης μολογίας του! Κήρυττε καί γραφε! λλά τελικά, χριστιανοί μου, καταδικάσθηκε πλάνη τοΜονοφυσιτισμο, καί λαμψε πίστη τν ρθοδόξων. Καί μες σήμερα, ορτάζοντες τόν γιο Μάξιμο τόν μολογητή, τόν παρακαλομε νά πρεσβεύει γιά μς, νά κρατήσουμε κεραία τήν ρθόδοξη πίστη μας, πως ατός καί λοι οἱ ἅγιοι Πατέρες μς τήν παρέδωσαν, ΑΜΗΝ.  

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας