Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 30
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Δογματικά Κηρύγματα


Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ

1. Τό μεγαλύτερο χριστιανικό δόγμα, δελφοί χριστιανοί, πού περιλαμβάνει λα τά λλα, τό «κεφάλαιον τς πίστεώς μας», πως τό λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός, εναι τό δόγμα τς γίας Τριάδος, Τριαδικός Θεός μας.
Κατά τήν πίστη τς κκλησίας μας ὁ ἕνας Θεός κατά τήν Οσία εναι Τρία Πρόσωπα, Πατέρας, Υός καί τό γιο Πνεμα. Τά τρία ατά θεα Πρόσωπα πρέπει νά τά νοήσουμε ς πραγματικά Πρόσωπα καί χι ς πλές μορφές ἤ ὄψεις τς θεότητας. Νά μήν νοήσουμε, δηλαδή, τι τήν μιά φορά θεϊκή οσία χει τήν μορφή τοΠατέρα, τήν λλη φορά χει τήν μορφή τοΥοκαί τήν λλη φορά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. χι! Τά τρία θεα Πρόσωπα εναι πραγματικά Πρόσωπα καί χι νά νοομε τι μετασχηματίζεται θεία Οσία πότε στό να καί πότε στό λλο καί στό λλο Πρόσωπο. Οτε πάλι νά νοήσουμε τόν Τριαδικό Θεό μας τι Πατέρας χει να μόνο μέρος τς θεότητας, Υός χει να λλο τμμα καί τό γιο Πνεμα χει πάλι λλο τμμα τς θεότητας καί τι τά τρία ατά μαζί κάνουν τόν λο Θεό. χι! Κάθε θεο Πρόσωπο, Πατέρας, Υός καί τό γιο Πνεμα, εναι ὁ ὅλος Θεός. Θεός Πατέρας, Θεός Υός, Θεός καί τό γιο Πνεμα. Πλήν μως δέν χουμε τριθεΐα, λλά να Θεό, γιατί καί τά τρία Πρόσωπα χουν τήν δια θεία Οσία, εναι μοούσια. Ατό μως πάλι δέν σημαίνει τι τά τρία θεα Πρόσωπα συγχέονται, πειδή χουν τήν δια θεία Οσία. χι! Τά θεα Πρόσωπα εναι καί διακρινόμενα καί συνδεόμενα μεταξύ τους. Θεός μας εναι «Τριάδα μοούσιος καί χώριστος», πως τό μολογομε στήν θεία λατρεία μας.
2. Διακρίνονται τά θεα Πρόσωπα μεταξύ τους, γιατί λλο Πρόσωπο εναι Πατέρας, λλο Πρόσωπο Υός καί λλο Πρόσωπο εναι τό γιο Πνεμα. Διακρίνονται πάλι τά θεα Πρόσωπα, γιατί τό καθένα πατά χει καί να διαίτερο δίωμα, πού δέν τό χει τό λλο Πρόσωπο. «κοινοποίητο δίωμα», λέγεται ατό. Σς λέγω τώρα τά «κοινοποίητα διώματα» τν Προσώπων τς γίας Τριάδος: προαιώνιος καί ναρχος Πατέρας γέννησε προαιωνίως τόν Υό· καί Πατέρας πάλιν κπόρευσε προαιωνίως τό γιο Πνεμα. στε: Πατέρας ς κοινοποίητο δίωμα χει τό «γέννητο», Υός τό «γεννητό» καί τό γιο Πνεμα ς κοινοποίητο δίωμα χει τό «κπορευτό». τσι, τά τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος διακρίνονται μεταξύ τους καί διότι τό καθένα εναι διαίτερο Πρόσωπο καί διότι τό καθένα χει τό δικό Του δίωμα. Δέν εναι μως χωρισμένα τά θεα Πρόσωπα, λλά συνδέονται καί συνάπτονται μεταξύ τους, γιατί χουν τήν δια καί τήν ατή θεία Οσία. Καί, πειδή χουν τήν δια καί τήν ατή θεία Οσία, γιατό τά Τρία Πρόσωπα «περιχωρον λληλα». Ατό τό «περιχωρον», πού επα, σημαίνει τι Πατέρας εναι μέσα στόν Υό καί τό γιο Πνεμα· Υός εναι μέσα στόν Πατέρα καί τό γιο Πνεμα· καί τό γιο Πνεμα μέσα στόν Πατέρα καί στόν Υό. Δηλαδή, πως τό επε Κύριος μας ησος Χριστός: «γώ ν τΠατρί καί Πατήρ ν μοί στιν» (ωάν. 14,11). Θεός μας, λοιπόν, γαπητοί μου, εναι καί Τριάς καί Μονάς. Εναι «Τριάς», γιατί εναι τρία θεα Πρόσωπα· καί εναι «Μονάς» γιατί χουν μία θεία Οσία. Τό πς μως γίνεται διάκριση τν Τριν Προσώπων καί πς γίνεται ἡ ἕνωσή τους, ατό δέν μπορομε νά τό νοήσουμε. Εναι μυστήριο! Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός κφράζει σύντομα καί ραα τήν πίστη μας στήν γία Τριάδα λέγοντας: «Μονάδα ν τριάδι καί τριάδα ν μονάδι προσκυνουμένην, παράδοξον χουσαν καί τήν διαίρεσιν καί τήν νωσιν» (Λόγος 25,17)! λη θεότητα, λη θεία Οσία εναι στό καθένα θεο Πρόσωπο. πως τό λέγει πάλι ὁ ἴδιος πατέρας, «μέριστος ν μεμερισμένοις θεότης» (Λόγος 31,14)!
3. διδασκαλία ατή τς κκλησίας μας, δελφοί χριστιανοί, πάρχει στήν γία Γραφή, στήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. Στήν Παλαιά Διαθήκη μως δέν λέγεται μέ σαφήνεια τό δόγμα τς γίας Τριάδος, γιατί ν οἱ Ἰουδαοι, στό χαμηλό πνευματικό πίπεδο πού βρίσκονταν, κουαν τι Θεός εναι τρία Πρόσωπα, θά πεφταν στήν πολυθεΐα. Γιατό λέγουμε τι στήν Παλαιά Διαθήκη τό δόγμα τς γία Τριάδος δέν φαίνεται καθαρά, λλά «ποφώσκει». Χωρία στήν Παλαιά Διαθήκη, τά ποα ποδηλώνουν τήν γία Τριάδα, θεωρήθηκαν πό τούς γίους πατέρες κενα στά ποα φαίνεται τι Θεός μιλεσέ πληθυντικό ριθμό. Γιά νά ναφέρω να παράδειγμα, Θεός επε κατά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου: «Ποιήσωμεν νθρωπον κατεκόνα μετέραν» (Γεν. 1,26. Βλ. καί Γεν. 3,22 καί 11,7). Λέγει «ποιήσωμεν», στόν πληθυντικό ριθμό, γιατί εναι τρία τά θεα Πρόσωπα. Οἱ ἅγιοι πατέρες πάλι στήν φιλοξενία τν τριν θείων πισκεπτν πό τόν βράμ στίς βελανιδιές τοΜαμβρ(Γεν. 18,1-2) βλέπουν τήν γία Τριάδα. Πάντως τά λεγόμενα στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τόν «λόγο», τι εναι τό μέσον, μέ τό ποο στερεώθησαν οορανοί, καί τά σα λέγονται γιά τό «πνεμα», τι εναι μιά ζωοποιός ρχή στήν ζωή μας, λλά καί τά λλα πού λέγονται στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τήν «σοφία», τι πάρχει μαζί μέ τόν Θεό πρίν πό τόν κόσμο (Ψαλμ. 32,6. 103,30. Σοφ. Σολ. 9,9 ξ.), λα ατά, εναι μαρτυρίες τς Παλαις Διαθήκης γιά τήν γία Τριάδα.
Στήν Καινή Διαθήκη χουμε πάμπολλες μαρτυρίες γιά τήν πίστη μας στήν γία Τριάδα. Μνημονεύουμε μόνο τήν ντολή τοΚυρίου πρός τούς μαθητές Του, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά θνη, βαπτίζοντες ατούς ες τό νομα τοΠατρός καί τοΥοκαί τογίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19)· σατόν τόν λόγο τοΚυρίου διακρίνονται καθαρά τά τρία θεα Πρόσωπα. λλά ναφέρουμε καί τόν λλο λόγο τοΕαγγελιστοῦ Ἰωάννου, που φαίνεται καί ἡ ἑνότητα τν τριν θείων Προσώπων: «Τρες εσιν ομαρτυροντες ν τοραν, Πατήρ, Λόγος καί τό γιον Πνεμα, καί οτοι οτρες ν εσι» (Α´ ωάν. 5,7).*
Θά συνεχίσουμε τόν λόγο περί τς γίας Τριάδος, τοΘεομας, καί στό πόμενο κήρυγμά μας.

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

*Τό χωρίο ατό, πουσιάζει μέν πό τούς παλαιούς κώδικες, κφράζει μως τήν πίστη τς κκλησίας μας περί τοῦ ὁμοουσίου τς γίας Τριάδος, γιατό καί δέχθη τήν παρεμβολή ατή στό ερό κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου