Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (2)*

ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 32
17 Δεκεμβρίου 2017
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (2)*
1. Πλησιάζει, δελφοί χριστιανοί, μεγάλη ορτή τν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία εναι παγκόσμια ορτή. Εναι παγκόσμια ορτή, γιατί ὁ Ἰησος Χριστός εναι Σωτήρας λων, χι μόνον τν ουδαίων, λλά καί τν θνικν. Γιά νά δηλωθεδέ ατό, παγκόσμια δηλαδή λύτρωση τοῦ ἸησοΧριστο, Θεός οκονόμησε τσι τά πράγματα στε Καίσαρας Αγουστος νά κδώσει διαταγή «πογράφεσθαι πσαν τήν οκουμένην». Γιατί λη οκουμένη; πειδή, πως ρμηνεύει Χρυσόστομος, πρόκειτο νά διαδοθετό κήρυγμα τς εσεβείας σέ λη τήν οκουμένη, γιατό καί συνάπτεται οκουμένη σέ να σύνθημα. Καί λο ατό θά ταν ες «παρασκευήν συμφωνίας τς εσεβείας, ες πάροδον τοκηρύγματος, ες δοποίησιν τς διδασκαλίας». Καί μέ τίς κστρατεες τοΜ. λεξάνδρου καί μέ τό διάταγμα τς πογραφς λης τς οκουμένης φερε Θεός τά πράγματα τσι, στε νά νοποιηθεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα πολιτικά, «φ᾽ ἑνί συνθήματι», πως λέγει Χρυσόστομος, γιά νά πέλθει μέ ατό καί θρησκευτική νότητα μέ τό κήρυγμα τν ποστόλων. Καί πρίν πό τήν Δευτέρα Παρουσία τοΧριστομπορενά τά φέρει Θεός πάλι τσι τά πράγματα γιά μία νοποίηση τν νθρώπων, στε νά κηρυχθετό Εαγγέλιο καί ἡ ὀρθοδοξη πίστη «πάστκτίσει» (Μάρκ. 16,15).
2. Τόν ρχομό τοΜεσσία ησοΧριστοστόν κόσμο τόν προεμήνυσαν οπροφτες, γιά νά προετοιμάσουν τόν σραήλ, λλά καί τόν κόσμο λο γιά τήν ποδοχή Του. κριβς γιατόν τόν λόγο ορτάσαμε ατόν τόν μνα Δεκέμβριο πολλούς προφτες. Καί σήμερα 17 τομηνός ορτάζουμε τήν μνήμη τοπροφήτου Δανιήλ. προφήτης ατός παρέστησε τόν Μεσσία ρχόμενο ς «Λίθον», ὁ ὁποος κόπηκε πό ρος νευ χειρός νθρώπου καί συνέτριψε τό πελώριο γαλμα τοῦ ὀνείρου τοΝαβουχοδονόσορα· ατός δέ Λίθος γινε μέγα ρος καί γέμισε λη τήν οκουμένη (Δαν. 2,35). Τί σημαίνει ατό; Ποιός εναι ατός Λίθος; Εναι Μεσσίας Χριστός, ὁ Ὁποος νευ νδρός, παρθενικά, γεννήθηκε πό τήν Παναγία, πως καί «Λίθος» τς προφητείας τοΔανιήλ κόπηκε νευ χειρός πό τό ρος. Καί συνέτριψε ατός «Λίθος» τήν εκόνα τοῦ ὀνείρου τοΝαβουχοδονόσορα, πού παρίστανε τά τέσσερα βασίλεια: Τν Βαβυλωνίων, τν Περσν καί τν Μήδων, τν λλήνων καί τήν τέταρτη σιδηρά βασιλεία τν Ρωμαίων. Ατά συντρίφτηκαν καί κονιορτοποιήθηκαν, λλά Λίθος γινε ρος μέγα καί πλήρωσε πσαν τήν γ. Ναί! πίστη τοΧριστοξαπλώθηκε σ᾽ ὅλο τόν κόσμο καί ἡ Ἐκκλησία Του λέγεται «καθολική», γιατί συνέχεια ξαπλοται γιά νά γκαλιάσει λα τά πλάτη τς γς.
Λίθος, λοιπόν, εναι Μεσσίας· εναι κενος γιά τόν ποο επε ὁ Ἠσαΐας, «δού τίθημι ν Σιών λίθον προσκόμματος καί πέτραν σκανδάλου· καί πς πιστεύων πατόν οκαταισχυνθήσεται» (σ. 8,14. 28,16. Bλ. Ρωμ. 9,33). Καί χι μόνον ὁ Ἠσαΐας, λλά καί Δαυίδ παρισττόν Μεσσία ς Λίθο λέγοντας: «Λίθον ν πεδοκίμασαν οοκοδομοντες, οτος γεννήθη ες κεφαλήν γωνίας» (Ψαλμ. 117,22). Ποιά εναι γωνία; Κάθε γωνία νώνει δύο τοίχους. Καί «Λίθος» Μεσσίας ησος Χριστός νώνει τήν Καινή καί τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί καί τν δύο Διαθηκν τό θέμα εναι ὁ Ἰησος Χριστός.νωσε δύο λαούς, καί τούς θνικούς καί τούς ουδαίους. «μυρίανδρος» κκλησία τς ερουσαλήμ, πως τήν λέει Χρυσόστομος, ταν καί πό ουδαίους καί πό λληνες.
3. λλά, ς ξανάλθουμε στήν οκουμενική πογραφή πού κανε Κασαρ Αγουστος. Μιά τέτοια πογραφή, τήν ποία μάλιστα Εαγγελιστής Λουκς διαφημίζει λέγοντας «ατη ἡ ἀπογραφή πρώτη γένετο», ταν γεμών τς Συρίας ταν Κυρήνιος (Λουκ. 2,2), πρεπε νά εχε προφητευθεστήν Παλαιά Διαθήκη. Καί ὁ ἅγιος Χρυσόστομος βρίσκει τι πραγματικά ναί εχε προφητευθεῖ ἀπό τόν Δαυίδ, ταν επε «Κύριος διηγήσεται ν γραφλαν καί ρχόντων τούτων» (Ψαλμ. 86,6). «Τατα τά ρήματα τοπροφήτου, τατα τά πράγματα τοΕαγγελίου»! τσι, μέ τήν γενική ατή πογραφή, λθε καί ὁ Ἰωσήφ πό τήν Γαλιλαία μέ τήν μνηστή του Μαριάμ νά πογραφον στήν ουδαία, στήν πόλη Βηθλεέμ, πειδή καταγόταν πό τήν οκογένεια καί τό γένος τοΔαυίδ. λλά συμπληρώθηκαν οἱ ἡμέρες γιά νά γεννήσει Παρθένος. Καί γέννησε τόν υό Της τόν ησο, τόν Μεσσία, καί, πως λέγει Εαγγελιστής, τόν σπαργάνωσε στήν φάτνη, γιατί δέν πρχε γιατούς τόπος γιά νά καταλύσουν (Λουκ. 2,4-7). Τίποτε δέν πάρχει φτωχότερο καί τίποτε ετελέστερο πό τήν γέννηση τοΧριστο. Ποεναι σόμπα καί ποῦ ἡ θερμάστρα; Ποεναι τά σκεπάσματα καί ποτά ταπέτα; «σπαργάνωσαν ατόν καί νέκλιναν ατόν ν τφάτν, διότι οκ ν ατος τόπος ν τκαταλύματι»! ς πισκέπτες στήν φάτνη λθαν ποιμένες «γραυλοντες», πού μεναν, δηλαδή, στήν παιθρο καί φύλαγαν βάρδιες τήν νύχτα γιά τό ποίμνιό τους. λθαν στό σπήλαιο καί τί εδαν; Δέν εδαν κρεββάτι οτε στρωμνή, δέν εδαν τραπέζι στρωμμένο, αλλά, πως μς λέγει Εαγγελιστής, «νερον τήν τε Μαριάμ καί τόν ωσήφ καί τό βρέφος κείμενον ν τφάτν» (Λουκ. 2,16). ς προσέξουμε τι Εαγγελιστής νομάζει πρτα τήν Μητέρα Παναγία, γιατί Ατή μόνο σχετίζεται μέ τήν γέννηση τοΧριστοκαί καθόλου ὁ Ἰωσήφ. πως ὁ Ἰησος Χριστός γεννήθηκε πρό πάντων τν αώνων πό τόν Θεό Πατέρα χωρίς μητέρα, τσι γεννήθηκε ν χρόνστήν γῆ ἀπό Μητέρα μόνο χωρίς πατέρα. Παρατηρε, λοιπόν, ραα Χρυσόστομος τι πρτα Εαγγελιστής λέγει γιά τήν Μαριάμ, διότι «κείνη μήτηρ ληθς» καί «δέν τεκε φυσικς, λλά συνέλαβεν περφυς». λλά καί ἡ Ἴδια Παναγία, «ογάρ δει τό γινόμενον, λλά ργαλεον ν τοτεχνίτου»!
4. Εαγγελιστής Λουκς λέγει τι λθε γγελος στούς ποιμένες καί τούς νήγγειλε τήν παγκόσμια χαρά τι «γεννήθηκε σήμερα γιατούς στήν πόλη τοΔαβίδ Σωτήρας, ὁ Ὁποος εναι Χριστός (Μεσσίας), Κύριος (Γιαχβέ)» (Λουκ. 2,10-11). Καί νῷ ὁ ἕνας γγελος λεγε ατά, ξαφνικά μέ τόν να ατόν γγελο παρουσιάστηκε να πλθος πό οράνιο στράτευμα γγέλων, πού δοξολογοσαν τόν Θεό καί λεγαν, «Δόξα ν ψίστοις Θεκαί πί γς ερήν, ν νθρώποις εδοκία» (Λουκ. 2,13-14). Ὁ ὕμνος ατός τν γγέλων συνάπτει τόν ορανό καί τήν γ, γιατί λέγει γιά ψιστο Θεό καί γιά τήν γμέ τούς νθρώπους. πως λέγει Χρυσόστομος, «πάντα μέλλει συνάπτεσθαι, ορανός καί γες νότητα ρχεσθαι, να τά κάτω γένηται νω, να πάρξερήνη τος μακράν καί τος γγύς».
Καί γιατί στούς ποιμένες ναγγέλθηκε πρτα τό μήνυμα τς γεννήσεως τοΧριστο; πειδή, λέγει Χρυσόστομος, μες οἱ ἄνθρωποι μασταν πλανεμένοι σάν τά πρόβατα, καί ὁ Ἰησος Χριστός πρόκειτο νά λθει σάν ποιμένας νά μς σώσει, γιατό καί εαγγελίζονται οποιμένες τό μήνυμα γιά τόν ρχόμενο Ποιμένα.
λθαν, λοιπόν οποιμένες τς Βηθλεέμ γιά νά προσκυνήσουν τόν γεννηθέντα Μεσσία. λθαν καί εδαν να νήπιο. λλά γιατί δέν μφανίστηκε Μεσσίας σάν τέλειος νδρας; ν μφανιζόταν σάν τέλειος νδρας, ρμηνεύει Χρυσόστομος, οαρετικοί θά λεγαν τι δέν εναι κανονικός νθρωπος, τι δέν σαρκώθηκε πραγματικά. Γιατό καί γεννήθηκε βρέφος καί αξάνεται σιγά-σιγά καί συναναστρέφεται μέ τούς νθρώπους σάν νθρωπος, λλά πολιτεύεται ναμάρτητα, πειδή εναι Θεός. τσι τόν εχε προφητεύσει καί προφήτης σαΐας τι θά λθει, ς Παιδίον. «Παιδίον – επε γεννήθη μν, υός καί δόθη μν» (σ. 9,6).μες μως, Χριστιανοί μου, ταν κομε τι Υός τοΘεοσαρκώθηκε καί γινε «Παιδίον», ς μή καταφρονομε γιατό, λλά, ντίθετα, νά θαυμάζουμε τήν φιλανθρωπία τοΘεομας, τό σχέδιο πού κανε γιά τήν σωτηρία μας καί νά γαπήσουμε λόκαρδα τόν Σωτήρα μας ησοΧριστό.

Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου