Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ἀντορθόδοξος Παιδεία! Λύσεις;  Ὑπάρχουν πολλὲς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ὀρθόδοξες οἰκογένειες, ποὺ βλέποντας τὶς εἰς βάρος τῆς Παιδείας ἀντιεκκλησιαστικὲς καὶ ἀντεθνικὲς ἐνέργειες τῶν χλιαρῶν ἢ ἀθέων κυβερνητῶν τῶν τελευταίων δεκαετιῶν (μὲ ἀποκορύφωμα τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις), τὸ φθοροποιὸ σχολικὸ περιβάλλον καὶ τὰ προβληματικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια - μὲ ἕνα λόγο τὴν οὐσιαστικῶς ἀντορθόδοξο Παιδεία στὴν χώρα μας σήμερα - θὰ προτιμοῦσαν νὰ μὴ στείλουν τὰ παιδιά τους στὰ σχολεῖα. Ὅμως, τί ἐναλλακτικὲς  λύσεις ὑπάρχουν; Παρακάτω θὰ παραθέσουμε μία σειρὰ λύσεων, ἡ ὁποία εἶναι πιθανὸν ὅτι καλύπτη τὶς περισσότερες γνῶμες γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ προβλήματος. Ἀπὸ τὶς συζητήσεις μας μὲ πολλοὺς κατενοήσαμε ὅτι ὁ καθένας μας ἔχει διαφορετικὴ προσέγγισι στὴν λύσι τῶν προβλήματος, διαφορετικὴ ἀγωνιστικὴ διάθεσι, ἄλλο τρόπο ζωῆς καὶ ποικίλου βαθμοῦ ἀποφασιστικότητα. Εὐλογημένο θὰ ἦταν νὰ φρονούσαμε ὅλοι τὸ ἴδιο. Ἐφ’ ὅσον ὅμως τοῦτο εἶναι λίγο ἕως πολὺ ἀδύνατον, καλὸ θὰ ἦταν, πιστεύουμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις (ποὺ προτείνονται κάτωθι) ὥστε νὰ καλυφθοῦν ὅλοι, ὅποιο βαθμὸ ἀποφασιστικότητος καὶ νὰ ἔχουν.

Προτεινόμενες λύσεις

α. Ἰδιωτικὰ σχολεῖα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ἀπὸ Μητροπόλεις, ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς ἢ ἀπὸ πρωτοβουλία εὐσεβῶν χριστιανῶν. Νομίζουμε, πρωταρχικὸς στόχος εἶναι νὰ ἱδρυθοῦν τέτοια σχολεῖα τοὐλάχιστον σὲ ὅλες τὶς πόλεις. Ἀρχικῶς νὰ ἱδρυθοῦν Νηπιαγωγεῖα καὶ Δημοτικὰ, καὶ ἔπειτα (Θεοῦ θέλοντος καὶ ἐφόσον κατανοήσουμε καλλίτερα τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια ἀπὸ αὐτὴν τὴν προσπάθεια) Γυμνάσια καὶ Λύκεια. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ στόχος θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι νὰ παρέχεται δωρεάν φοίτησι στὰ παιδιά (ἢ ἔστω τὰ δίδακτρα νὰ εἶναι πολὺ χαμηλά), διότι ἕνα σχολεῖο μὲ χριστιανικὲς ἀρχὲς δὲν ἁρμόζει νὰ ἀπευθύνεται μόνον σὲ πλουσίους.    
β. Συσπείρωσι καὶ ἀγὼν ὥστε νὰ ψηφισθῇ καὶ ἐν Ἑλλάδι ἡ «κατ’ οἶκον ἐκπαίδευσι», ὅπως συμβαίνει σὲ πολλὰ κράτη τοῦ κόσμου. [Ἐνετοπίσθη ἐσχάτως στὸ διαδίκτυο ἕνα blog, ὀνόματι «Πολύθυρον», τοῦ ὁποίου ὁ διαχειριστὴς προτείνει μία ἐναλλακτικὴ λύσι, μέχρι καὶ ἐὰν ψηφισθῇ τέτοιος νόμος.]
γ. Ὀργάνωσις καλῶν κατηχητικῶν στὶς ἐνορίες μας, ὅπου, καὶ καθημερινῶς ἀκόμη εἰ δυνατόν, θὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ τὴν Πίστι μας καὶ τὴν Ἱστορία μας καί, σὺν τοῖς ἄλλοις,  θὰ ἀνασκευάζωνται τὰ κακῶς κείμενα τῶν δημοσίων σχολείων.
δ. Τὰ παιδιὰ νὰ στέλλωνται ἀδιάβαστα στὸ δημόσιο σχολεῖο (ἢ καὶ νὰ ζητοῦν ἀπαλλαγή, ἐὰν ἐπιτρέπεται) στὰ μαθήματα ποὺ προσβάλλεται-ἀλλοιώνεται ἡ Πίστι μας καὶ ἡ Ἱστορία μας, καὶ νὰ διδάσκωνται αὐτὰ ποὺ πρέπει στὸ καλῶς ὠργανωμένο κατηχητικό. Ἔχει γραφῆ ὅτι ἀκολουθοῦν αὐτὸ τὸ «σύστημα» κάποιοι Μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης. Δὲν διαβάζουν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο  καὶ διδάσκονται τὰ ἀπογεύματα στὰ τζαμιά τους τὴν πίστι καὶ ἱστορία τους. Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε τὸν Χριστό, τὴν Ἀλήθεια, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιδροῦμε μὲ κάθε δυνατὸ (χριστιανοπρεπῆ) τρόπο;
ε. Κρυφὰ σχολεῖα εἴτε στοὺς τόπους κατοικίας τοῦ καθενὸς εἴτε σὲ ὀργανωμένες κοινότητες. Καὶ ἐννοοῦμε, νὰ σταματήσουν τὰ παιδιά μας νὰ πηγαίνουν στὰ ἄθεα σχολεῖα τῆς σήμερον, καὶ νὰ ὀργανώσουμε μόνοι μας τὴν Παιδεία τους. Λύσις πού, ἀσφαλῶς, ἐνδείκνυται σὲ ὅσους εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ζοῦν ἐκτὸς «συστήματος» [ἢ παραλλήλως πρὸς αὐτὸ: στοὺς συμμετέχοντες, δηλαδή, σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐνδεχόμενος κίνδυνος γιὰ τὴν Πίστι καὶ τὸ ἀυτεξούσιό  μας. Π.χ. κάποιος ἐργάζεται νομίμως, ἀλλὰ ἔχει κατορθῶσῃ νὰ μὴ δεχθῇ τὸν Α.Μ.Κ.Α. Ἂς μὴ λησμονοῦμε τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔδωσε ὁ π. Σαράντης Σαράντος καὶ ἄλλοι πατέρες καὶ ἀδελφοὶ γιὰ αὐτὰ τὰ ζητήματα].

  Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς ἀναγνῶστες νὰ προτείνουν μὲ τὴν σειρά τους καὶ ἄλλες ἰδέες. Ὁ γράφων καὶ πολλοὶ ἄλλοι θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἰσῆλθε γιὰ τὰ καλὰ σὲ περίοδο διωγμοῦ. Δὲν θὰ ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους νὰ ἀντισταθοῦμε γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε πνευματικῶς; Εὔχεσθε καὶ καλοὺς ἀγῶνες!

Β. Ν.