Translate

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΘYMIAMA
«Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ Θεός μν, ες σμήν εωδίας πνευματικς»
βδομαδιαο περιοδικό ριθμ. φύλ. 16
Συντάκτης: πίσκοπος ερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. Μεταμόρφωση τοΧριστο, δελφοί χριστιανοί, εναι να λαμπρό γεγονός τς πίγειας ζως Του, πού κηρύττει περίτρανα τήν θεότητά Του. Ὁ Ἰησος Χριστός εναι Θεός καί νθρωπος, «θεάνθρωπος» μέ μιά λέξη. Οπολλοί μως τόν νόμιζαν γιά πλό νθρωπο, γιατί τσι φαινόταν. λλά στό ρος Θαβώρ, μέ τήν Μεταμόρφωσή Του, ὁ Ἰησος δειξε τι εναι καί Θεός. Ατό τό δειξε σέ τρες μόνο μαθητές Του, γιατί ν φαινόταν σέ λους ς Θεός, θά τόν νόμιζαν κατά φαντασία καί χι ς πραγματικό νθρωπο. Μέ τήν Μεταμόρφωσή Του Χριστός γινε λαμπρότερος στό σμα Του, γιατί θεότητά Του δειξε τίς κτίνες της σατό. Καί τό πρόσωπό του «λαμπε ς ὁ ἥλιος», κόμα δέ καί τά μάτιά Του γιναν «λευκά ς τό φς». Δέν λαμψε μως λη θεότητα τοΧριστοκατά τήν Μεταμόρφωση, λλά μικρόν μόνον, σο μποροσαν οτρες μαθητές νά ντέξουν. Γιατί πραγματικά ομαθητές δέν ντεξαν νά βλέπουν καί τήν μικρή ατή λλαμψη τς θεότητάς Του, πού φανέρωσε ὁ Ἰησος Χριστός στό Θαβώρ, καί, πως μς λέγει Εαγγελιστής, «πεσον πί πρόσωπον ατν καί φοβήθησαν σφόδρα» (Ματθ. 17,6). Γιατί πεσαν κατά γς καί δέν ντεξαν τό θεο φς; Γιατί τό φς ατό τούς λθε π᾽ ἔξω! Οἱ ἴδιοι δέν εχαν λάβει κόμη μέσα τους τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τήν Πεντηκοστή. ντόν γιο Σεραφείμ τοΣάρωφ τόν λουζε Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τά πρόσωπα τν γίων μας τά βλέπουμε μέ τά φωτοστέφανα.
2. Κατά τήν Μεταμόρφωση τοΧριστοστό ρος φανερώθηκε Μωυσς καί ὁ Ἠλίας καί συλλαλοσαν μαζί μέ τόν Χριστό, μς λέγει Εαγγελιστής Ματθαος (17,3). Τί συλλαλοσαν; Γιά «τήν ξοδον ατο», μς λέγει Εαγγελιστής Λουκς (9,31). Δηλαδή, γιά τό πάθος Του, γιά τόν θάνατό Του. Καί Μεταμόρφωση τοΧριστοῦ ἔγινε λίγο πρίν πό τόν σταυρικό Του θάνατο. Τά δύο πρόσωπα πού μφανίστηκαν, Μωυσς καί ὁ Ἠλίας, ντιπροσωπεύουν λη τήν Παλαιά Διαθήκη. Μωυσς τόν Νόμο καί ὁ Ἠλίας τούς Προφτες. Καί λη Παλαιά Διαθήκη μς μιλάει γιά τόν Μεσσία ησοΧριστό καί γιά λη τήν ζωή Του. διαίτερα μως καί πολύ ζωντανά μς μιλάει γιά τό πάθος τοΜεσσία, γιά τό ποο συλλαλοσαν Μωυσς καί ὁ Ἠλίας μέ τόν Χριστό κατά τήν Μεταμόρφωσή Του στό ρος.
3. λλά Πέτρος, μή θέλοντας νά πάθει Χριστός, πό τήν πολλή γάπη πού τοεχε, τοπρότεινε νά παραμείνουν κεκαί νά μήν κατέβουν πό τό ρος καί φονευθεστά εροσόλυμα, «μή εδώς λέγει», μς λέγει Εαγγελιστής Λουκς (9,33).
Μάλιστα Πέτρος πρότεινε κόμη στό Χριστό νά κάνουν κεστό ρος τρες σκηνές· μία γιΑτόν, τόν ησο, μία γιά τόν Μωυσκαί μία γιά τόν λία. ς προσέξουμε τι δέν επε γιά δική του σκηνή. Σάν νά λεγε: Δέν θέλω γώ σκηνή, Χριστέ! Μοῦ ἀρκενά Σέ βλέπω καί νά Σέ πολαμβάνω! Μοφτάνει ατό! –λλά νῶ ὁ Πέτρος λεγε γιά χειροποίητες σκηνές στό ρος, γιά νά μείνουν κε, Θεός Πατέρας δειξε λλη χειροποίητη σκηνή· δειξε μία φωτεινή νεφέλη. «δού νεφέλη φωτεινή πεσκίασεν ατούς»! πως στήν Παλαιά Διαθήκη Θεός κανε τήν παρουσία Του σέ νεφέλη, τσι καί τώρα γίνεται μέ τόν Υό Του. Γιά νά φανεκαί μέ ατό θεότητα τοῦ ἸησοΧριστο, γιατί νεφέλη δηλώνει τήν παρουσία τοΘεο. πό τήν νεφέλη δέ οράνιος Πατέρας νακήρυξε τόν ησοΧριστό ς γαπητό Του Υό, στόν ποο ναπαύεται. «Οτός στιν – επε – υός μου ὁ ἀγαπητός ν εδόκησα. Ατοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5). λλά τί σημαίνει τελευταος λόγος τοορανίου Πατέρα, τό «ατοῦ ἀκούετε»; Σημαίνει νά πακούουμε στόν Υό Του. Ατό Θεός τό επε στούς μαθητές Του, γιατί ατοί ταν κεστό ρος. Καί μάλιστα, πως ρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, τό επε διαίτερα γιά τόν Πέτρο. Γιατί πρίν πό τήν Μεταμόρφωση, ταν Χριστός επε στούς μαθητές Του τι θά σταυρωθε, Πέτρος ντέλεγε καί επε μάλιστα «ομή σται σοι τοτο» (Ματθ. 16,22). τι, δηλαδή, ατό δέν θά γίνει ποτέ. λλά, χριστιανοί μου, ν δέν σταυρωνόταν Χριστός δέν θά σωζόμασταν. Διάβολος μόνο θελε νά μήν σταυρωθεῖ ὁ Χριστός, γιατί ατός μόνον δέν θέλει τήν σωτηρία μας. Γιατό καί Χριστός μας πέπληξε πολύ τόν Πέτρο γιά τήν ντίρρησή του καί μάλιστα τόν επε «Σαταν», ς συνηγοροντα μέ τόν Διάβολο, ν μποδίσει τήν Θυσία τοΧριστο. Τό «ατοῦ ἀκούετε», λοιπόν, πού επε οράνιος Πατέρας κατά τήν Μεταμόρφωση, πευθύνεται διαίτερα στόν Πέτρο, νά μήν ντιλέγει στό θεο σχέδιο.
4. Μεταμόρφωση τοΧριστο, γαπητοί μου, γινε πρίν πό τό Πάθος Του. Γιά νά μή νομίσουν ομαθητές τι Χριστός πάσχει πό δυναμία, τι δέν μποροσε, δηλαδή, νά κάνει διαφορετικά, γιατό καί φανερώνει τήν θεότητά Του κατά τήν Μεταμόρφωσή Του, στε νά νοήσουν ομαθητές τι Διδάσκαλός τους πάσχει κούσια, πάσχει μέ τό θέλημά Του, καί χι πό νθρώπινη δυναμία, πειδή τό θελαν οἱ ἐχθροί Του. τσι τό λέγει καί τό Κοντάκιο τς ορτς. Χριστός μεταμορφώθηκε στε , «ταν – ο μαθητές – Σέ δωσι σταυρούμενον τό μέν πάθος νοήσωσιν κούσιον». φολοιπόν συνδέεται τόσο στενά Μεταμόρφωση μέ τόν σταυρικό θάνατο τοΧριστο, γιατό κατά τήν ορτή τς Μεταμορφώσεως ψάλλουμε τίς Καταβασίες «Σταυρόν χαράξας Μωσς» καί πό τήν Μεταμόρφωση ρχίζουμε μία μυστική Τεσσαρακοστή (40 μέρες κριβς) γιά τήν ορτή τοΣταυροστίς 14 Σεπτεμβρίου.
Μέ πολλές εχές,
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας