Translate

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

IΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΟΥ, Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ


Ἡ Τρέχουσα Ἑλληνική Κρίσις  ἐστίν Ἔργον
τῶν Δημιουργῶν τῶν Δυτικῶν Ἐπαναστάσεων
τοῦ Παρελθόντος
ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου

Φεβρουάριος 2017

«Κρεῖτόν ἐστι μετ’ ὀλίγων ἀγαθῶν πρός ἅπαντας τούς κακούς
ἤ μετά πολλῶν κακῶν πρός ὀλίγους ἀγαθούς μάχεσθαι.»

Α΄. Πρόλογος

Πέρα τῆς ἀποκαλυφθείσης Ἀληθείας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας,  ἡ Ἱστορική ἀλήθεια εἶναι ἐπίσης ἀναγκαία διά τά παιδιά μας (τάς μελλούσας γενεάς)˙ ἀλλά καί δι’ ἅπαντα τόν λαόν μας καί δή διά τούς ἐν ἀγνοίᾳ, διαφθορᾷ, ἀθεΐᾳ, αἱρέσει καί δουλείᾳ εὑρισκομένους πολιτικούς καί θρησκευτικούς ἡμῶν ἡγέτας, τοῦ αἰῶνος τούτου τῆς παραπλανήσεως, ἐξαπατήσεως καί σκοταδισμοῦ, τόν ὁποῖον διάγομεν καί διά τόν ὁποῖον εἴμεθα ὑπρήφανοι διά τά τεχνολογικά του ἐπιτεύγματα (τά συμβάλλοντα εἰς τήν ἡμετέραν δουλείαν) καί διά τήν «πλήρη» ἐνημέρωσίν μας (διά τῆς προπαγάνδας τῆς διαπλοκῆς καί τοῦ ψεύδους) τά ὁδηγοῦντα εἰς τήν ψυχικήν ἀπώλειαν. Ἡ μέν πεπτωκυῖα δύσις εἶναι δικαιολογημένη ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ 1054 νά φθάσῃ εἰς τήν ἀθεῒαν τοῦ 2016 καί ἀπό τήν ἐξαπάτησιν τῶν λαῶν της, διά τῆς Ἀγγλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1640, τῆς Ἀμερικανικῆς τοῦ 1776, τῆς Γαλλικῆς τοῦ 1789 καί τῆς Ρωσικῆς τοῦ 1917 νά φθάσῃ εἰς τήν δουλείαν τοῦ 2016˙ πλήν δέ τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἀνέκαμψε πλήρως, καθ’ ὅτι εὑρίσκεται αὕτη ἐν σοφίᾳ, πίστει Ὀρθοδόξῳ, ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ, διά τοῦτο καί ἡ ἐν σκοτίᾳ, πλάνῃ καί δουλείᾳ δύσις εἶναι ἐναντίον της καί ἐναντίον, πρό παντός, τῆς Ἱστορικῆς, Ὀρθοδόξου, σοφῆς, ἀλλ’ ἀνυπερασπίστου Ἑλλάδος. Δυστυχῶς, στηρίζει ἡ πεπλανημένη αὕτη δύσις τούς ἀδικαιολογήτους Μασόνους, ἀθέους καί ἀνθέλληνας πολιτικούς μας, καθ’ ὡς καί τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστάς θρησκευτικούς ψευδο-ἡγέτας μας.
    Ἱστορικαί πηγαί μᾶς λέγουν διά τόν Ἑβραῖον Goldsmith, τόν Amschel Moses Bauer, ὁ ὁποῖος ἐγκατεστάθη τό 1750 εἰς Φρανκφούρτην (Frankfort-on-the-Main in Germany) καί ἤνοιξεν ἕν «κατάστημα», διά τοῦ ὁποίου ἐδάνειζε χρήματα (money lending business). Ὁ Μωϋσῆς (Moses) εἶχεν ἕνα υἱόν, τόν Amschel Mayer Bauer, ὁ ὁποῖος προσελήφθη ὡς ὑπάλληλος ὑπό τῆς Τραπέζης Oppenheimer Bank. Ὁ Μέϊερ (Mayer) ἐχρησιμοποίει τό ἴδιον σῆμα (οἰκόσημον, «θυρεόν»), ὅπως καί ὁ πατέρας του ὁ Moses, τήν «κοκκίνην ἀσπίδα ἤ σφραγῖδα» (Red Shield), τήν ὁποίαν μέ ὑπερηφανίαν ἐξέθετε εἰς τήν εἴσοδον τῆς ἐπιχειρήσεώς του. Ἐγνώριζε δέ οὗτος τήν μυστικήν σημασίαν τῆς «Ἐρυθρᾶς Σημαίας», καί διά τοῦτο, ἀπεφάσισε νά τήν υἱοθετήσῃ καί ὡς νέον ὄνομα τῆς οἰκογενείας του. Ἐρυθρά Σφραγίς (Red Shield) εἰς τήν Γερμανικήν εἶναι Roth Schild καί οὕτως, ὠνόμασε τόν οἶκόν του, The House of Roth-Schild ἤ Rothschild (Ρόθτσάϊλντ ἤ Ρόθτσιλντ), ὁ ὁποῖος ἐλέγχει ἔκτοτε τόν πλανήτην ὁλόκληρον καί ἐργάζεται, ὁ «εὐεργέτης» οὗτος διά τήν παροῦσαν καί μέλλουσαν παγκόσμιον (ἐπί γῆς) «εὐημερίαν». Ἀπέρριψαν οἱ πεπλανημένοι οὗτοι τόν ἀληθινόν Θεόν τῶν προφητῶν των καί ἀπεδέχθησαν τόν ἀντίζηλον (τόν διάβολον), ὁ ὁποῖος τούς καθοδηγεῖ εἰς πᾶν ἔργον των˙ διά τοῦτο καί δέν θά ἠμπορέσουν ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει νά ποιήσουν ἀγαθόν καί καλόν ἔργον ἀρεστόν εἰς τόν Θεόν.
B΄. Στόχος τῶν Δημιουργῶν τῶν Δυτικῶν Ἐπαναστάσεων

Τό 1773, ὁ Mayer Rothschild προσκαλεῖ ἀκόμη δώδεκα πλουσίους Ἑβραίους εἰς τήν Φρανκφούρτην καί συγκεντρώνοντες οὗτοι τά χρήματά των, ἐδημιούργησαν τήν Παγκόσμιαν Ἐπαναστατικήν Κίνησιν (World Revolutionary Movement) διοικουμένη ἀπό τά δέκα τρία (13) ταῦτα μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Ἑβραίων «Πεφωτισμένων» (Illuminati),  ὥστε νά ἠμποροῦν νά χρηματοδοτοῦν καί νά ἐλέγχουν τόν παγκόσμιον πλοῦτον, τούς φυσικούς πόρους, τό χρηματοπιστωτικόν σύστημα καί τό ἐργατικόν δυναμικόν τοῦ πλανήτου. Ὁ ἴδιος ὁ Rothschild ἀποκαλύπτει πώς οὗτοι εἶχον ὀργανώσει τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν (1640-1649) μέ τήν ἐπικράτησιν ἑνός σχεδίου τρομοκρατίας, μέ τό ὁποῖον ὑπέταξαν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων γρήγορα καί ἐπέβαλον τό σχέδιόν των. Οἱ τραπεζῖται, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τήν ἐπανάστασιν ταύτην, εἶχον ἐπιβάλει καί τόν ἔλεγχον τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἐπαγίωσαν τό ἐθνικόν χρέος τῆς Ἀγγλίας. Ηὔξησαν δέ τό ἐθνικόν ταύτης χρέος μέ μεγάλην ταχύτητα καί ρυθμούς, ὥστε νά δανείζουν εἰς τό κράτος χρήματα, ἵνα ἀντιμετωπίζῃ τόν πόλεμον καί τάς ἀνταρσίας, τάς ὁποίας εἶχον ὑποδαυλίσει οἱ ἵδιοι οἱ δανεισταί πρό ἀρκετῶν ἐτῶν καί τοιουτοτρόπως, ἐκαρποῦντο τούς τοκογλυφικούς τόκους των εἰς τό διηνεκές (British consols).
    Περαιτέρω, ἡ Κυριαρχία τοῦ Τρόμου (Reign of Terror) συνελήφθη ὑπό τῶν σκοταδιστῶν τούτων, τῶν ἡγετῶν τῶν Ἑβραίων «Φωτισμένων» (Illuminati). Οὗτοι ὀργανώνουν τόν Γαλλικόν Μασονισμόν καί δημιουργοῦν τό Lodges of Grand Orient Masonry. Τό 1788 ὑπῆρχον ἤδη περισσότεραι ἀπό 2.000 Μασονικαί Στοαί εἰς τήν καταδεδικασμένην εἰς ἀπόλυτον ἐκκοσμίκευσιν καί φιλελευθερισμόν Γαλλίαν. Τοιουτοτρόπως, οἱ ἀφελεῖς ἐπαναστατικοί ὑποκινηταί (προδόται), τῆς ἐπερχομένης Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, εἶχον δημιουργηθῆ εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἐντός τῶν Στοῶν καί κατέστρωναν τήν Ἐπναστατικήν Κίνησιν τῆς Γαλλίας. Ὁ στόχος τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) ἦτο νά δολοφονήσουν τόν Βασιλέα Λουδοβῖκον ΙΣΤ΄(Louis Auguste XVI) καί τήν Βασίλισσαν Μαρίαν Ἀντουανέττα (Marie Antoinette) καί χιλιάδας ἀπό τήν ἀριστοκρατίαν. Κατήνεγκαν νά πείσουν οἱ ἀπατεῶνες οὗτοι τόν Mirabeau καί τόν Duc D’ Orleans ὅτι ὁ σκοπός τῆς Ἐπαναστάσεως ἦτο νά «ἀπελευθερώσουν» τήν πολιτικήν καί τήν θρησκείαν ἀπό τάς δεισιδαιμονίας, τάς προλήψεις καί ἀπό τήν ἀπολυταρχίαν. Ἐβύθισαν τόν Duc D’ Orleans εἰς ἕν τεράστιον χρέος καί ἐπείσθη νά συμμετάσχῃ εἰς οἱανδήποτε παρανομίαν καί ἄηθες ἐμπόριον, ὥστε νά ἀποκτήσῃ τάς ἀπωλείας του, ἀλλ’ ἀντί βελτιώσεως ἐβυθίζετο εἰς μεγαλύτερον χρέος. Οἱ δανεισταί τόν συνεβούλευον καί τοῦ ἐδίδουν καί ἄλλα ἐνυπόθηκα δάνεια διά νά τόν «βοηθήσουν» μέ τό νά θέσῃ ὑποθήκην τό παλάτι, τήν ἀκίνητον περιουσίαν του, τόν οἶκόν του καί τό Palais Royal. Ὁ Duc D’ Orleans ὑπέγραψε μίαν συμφωνίαν, ὅπου οἱ Ἑβραῖοι χρηματοδόται του εἶχον τήν ἐξουσίαν νά διοικοῦν τήν περιουσίαν του καί νά τοῦ ἐξασφαλίζουν ἀρκετόν εἰσόδημα νά πληρώνῃ τάς δανειακάς του ὑποχρεώσεις. Ὁ πτωχός οὗτος εἶχε τήν ψευδαίσθησιν ὅτι οἱ Ἑβραῖοι Τραπεζῖται εἰργάζοντο δι’ αὐτόν καί τοῦ ἔκαμνον μάλιστα καί καλάς συμφωνίας. Ποῦ νά φαντασθῇ ὁ καημένος ὅτι μέ τήν συμφωνίαν αὐτήν εἶχε προδώσει τήν πατρίδα του καί εἶχε πωλήσει τήν ψυχήν του καί τό σῶμά του εἰς τούς πράκτορας τούτους τοῦ διαβόλου;
    Αἱ μυστικαί αὗται δυνάμεις (τῶν Illuminati τῇ συνδρομῇ τῶν «φιλανθρώπων» Μασόνων τῆς Γαλλίας) διηύθυναν τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν (1789-1799), ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Βασιλέως Luis XVI καί τῆς συζύγου του Marie Antoinette. Μετά τήν χορήγησιν τῶν δανείων, οἱ τοκογλύφοι οὗτοι ἀρχίζουν τήν διαφθοράν τοῦ δανειζομένου˙ τόν ὁδηγοῦν εἰς τήν ἀνηθικότητα, δημοσιοποιοῦν ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα τόν ἔπεισαν νά πράξῃ, μέ σκοπόν τήν διαπόμπεψιν τοῦ δανειζομένου καί τήν συστηματικήν καταστροφήν τῆς πολιτείας καί ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας καί προσπαθοῦν μέ πᾶν μέσον νά διαφθείρουν τούς νέους καί ἅπαντας τούς πολίτας, ὡδηγοῦντες αὐτούς εἰς τήν διαφθοράν, ὅπου ὡδήγησαν πρωτίστως τούς ἡγέτας των. Οἱ ἐγκληματίαι οὗτοι ἐφόνευσαν τόν Louis XVI καί τήν σύζυγόν του, τήν Marie Antoinette. Ἕνας ὑπόκοσμος ὠργανωμένος ὑπό τοῦ Jacobin club (Ἑβραίων Ἰακωβιτῶν) ἐτρομοκράτησεν ὁλόκληρον τόν Γαλλικόν λαόν μέ τό νά διαπράττουν μαζικά ἐγκλήματα καί νά βιάζουν τάς γυναίκας δημοσίως καί νά ποιοῦν ἄλλας ἀκρότητας καί θηριωδίας, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπόν τῶν μυστικῶν κυρίων των καί νά ἱκανοποιήσουν τόν ἀπότερον στόχον τούτων, ὁ ὁποῖος καί ἐπετεύχθη.
    Ταυτοχρόνως, οἱ  Ἑβραῖοι ραββῖνοι, οἱ διαστρεβλωταί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, διεξεδίκουν τήν αὐθεντίαν καί μοναδικότητά των εἰς τό νά ἑρμηνεύουν τά μυστικά καί ἀπόκρυφα μηνύματα, ἐκ τῶν γεγραμμένων εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, ἀναφερόμενοι εἰς εἰδικάς «ἀποκαλύψεις», τάς ὁποίας ἀπέκτησαν οὗτοι, ὡς ἔλεγον, ἀπό τήν Καμπάλα (Cabala). Οἱ ἴδιοι οὗτοι συνέλαβον τήν ἄθεον-ὑλιστικήν ἰδεολογίαν, ἡ ὁποία τό 1848 ἐδημοσιεύθη ὡς τό Κομμουνιστικόν Μανιφέστον (Communist Manifesto) ὑπό τοῦ Karl Marx, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀνεψιός Ἑβραίου Ραββίνου. Τό μέν πραγματικόν ὄνομα τοῦ Ἑβραίου Karl Marx ἦτο Moses Mordechai Marx Levi˙ εἶχε δέ συγγενικούς δεσμούς μέ τούς Rothschilds καί ἦτο οὗτος μέλος τῆς Μασονικῆς Στοᾶς Grand Orient Lodge. Ὁ οἶκος Rothschild μέ τούς Illuminati καί τούς Μασόνους προσεπάθουν νά ἀποκτήσουν προσηλύτους, οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν Ἑβραῖοι, ἀλλά πλούσιοι πολῖται τῆς χώρας ἤ πολιτικοί ἤ θρησκευτικοί ἡγέται καί χρησιμοποιοῦντες δωροδοκίας, τήν διφθοράν των, καί ἀπειλάς τούς ἔκαμνον ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως πειθήνια ὄργανά των, ὥστε νά ἐνεργοῦν κατά τῆς πατρίδος των καί κατά τῆς Χριστιανικῆς πίστεώς των.
    Κατόπιν, οὗτοι ἐστράφησαν κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας, ὡς εἶχον κάμνει τόν 15ον αἰῶνα (1453) κατά τῆς Βυζαντινῆς (Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας καί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι διότι συνέβαλον εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου, ὅπως ἔχουν γράψει οἱ ἴδιοι, ἐπανειλημμένως. Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ρωσίας ἔπαιξαν πρωταρχικόν ρόλον εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, εἰς τήν κυριαρχίαν των ἐπί τῆς κυβερνήσεως κατά τά πρῶτα ἔτη καί εἰς τήν δολοφονίαν τῆς οἰκογενείας τῶν Ρομάνοφ (Τσάρου Νικολάου Β΄). Οἱ κομμουνισταί ἡγέται, οἱ ὁποῖοι ἤλεγχον τήν Ρωσίαν ἀπό τό 1917 ἕως τό 1920, ἦσαν ἅπαντες Ἑβραῖοι, ἀκόμη καί ὁ Λένιν (Lenin, Vladimir Ulyanov),  ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, δέν εἶχε κανένα σεβασμόν ἤ ἐνδιαφέρον διά τούς κατ’ αὐτόν ἀλλοεθνεῖς καί ἑτεροδόξους Ρώσους. Ἀρχηγός μέν τοῦ Ἐρυθροῦ Στρατοῦ ἦτο ὁ Leon Trotsky (Lev Bronstein), Γενικός Γραμματεύς καί Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Ἐκτελιστικῆς Ἐπιτροπῆς ἦτο ὁ Yakov Sverdlov (Solomon). Ἀρχηγός δέ τῆς Comintern ἦτο ὁ Grigori Zinoviev (Radomyslsky) καί Κυβερνιτικός Ἐπίτροπος Τύπου ὁ Karl Radek (Sobelsohn). Τέλος, κυβερνητικοί Ἐπίτροποι Διεθνῶν Ὑποθέσεων ἦσαν ὁ Maxim Litvinov (Wallach), ὁ Lev Kamenev (Rosenfeld) καί ὁ Moisei Uritsky.
    Δύο ἑβδομάδας πρίν ἀπό τήν Ὀκτωβριανήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1917, ὁ Lenin εἶχε μίαν μυστικήν συνάντησιν εἰς τήν Ἁγίαν Πετρούπολιν (Petrograd), ὅπου ἀπεφάσισαν νά καταλάβουν τήν ἐξουσίαν διά τῆς βίας. Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβον μέρος δώδεκα (12) ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων τέσσαρες Ρῶσοι (Lenin κατά τά ¾ καί τρεῖς ἄλλοι), ἕνας Γεωργιανός (Stalin), ἕνας Πολωνός (Dzerzhinsky) καί ἕξ Ἑβραῖοι. Ἐπίσης, διά νά διυθύνουν οὗτοι τήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας, ἕν πολιτικόν γραφεῖον ἐδημιουργήθη μέ ἑπτά ἄτομα προσωπικόν, τό ὁποῖον ἀπετελεῖτο ἀπό δύο Ρώσους (Lenin καί Bubnov), ἕνα Γεωργιανόν (Stalin) καί τέσσαρες Ἑβραίους (Trotsky, Sokolnikov, Zinoviev, καί Kamenev). Ἐν τῷ μεταξύ, τό Πέτρογκραντ Σοβιέτ (Petrograd Soviet) μέ πρόεδρον τόν Ἑβραῖον Trotsky ἐδημιούργησε μίαν 18-μελῆ Στρατιωτικήν Ἐπαναστατικήν Ἐπιτροπήν (Military Revolutionary Committee), ὥστε νά καταλάβουν τήν ἐξουσίαν. Αὕτη ἡ ἐπιτροπή ἀπετελεῖτο ἐξ ὀκτώ (8) Ρώσων, ἑνός (1) Οὐκρανοῦ, ἑνός (1) Πολωνοῦ, ἑνός (1) Καυκασίου καί ἕξ (6) Ἑβραίων. Τέλος, διά νά ἐλέγχουν τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐξεγέρσεως ταύτης, ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τῶν Μπολσεβίκων (Bolshevik Central Committee) ἐδημιούργησεν ἕν 5-μελές Ἐπαναστατικόν Στρατιωτικόν Κέντρον (Revolutionary Military Center) διά τήν τοῦ Κόμματος ἐπιχειρησιακήν διοίκησιν, ἡ ὁποία ἀπετελεῖτο ἀπό ἕνα Ρῶσον (Bubnov), ἕνα Γεωργιανόν (Stalin), ἕνα Πολωνόν (Dzerzhinsky) καί δύο Ἑβραίους (Sverdlov καί Uritsky).
    Τήν νύκτα μεταξύ 16-17 Ἰουλίου 1918, μία ὁμάδα (μοίρα) Μπολσεβίκων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τοῦ Ἑβραίου Yakov M. Yurovksy, ἐδολοφόνησαν τόν τελευταῖον Ρῶσον αὐτοκράτορα, τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄ (Tsar Nicholas II Romanov, 1868-1918), τήν σύζυγόν του Ἀλεξάνδραν, τόν 14-χρονον υἱόν των Ἀλέξιον καί τάς τέσσαρας θυγατέρας των,  τούς ὁποίους ἐξετέλεσεν ὁ φρουρός τοῦ Lenin, ὁ Alexei Akimov. Ἡ ἐντολή ἐκτελέσεως (τό τηλεγράφημα) ἦτο ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως, τόν Ἑβραῖον Yakov Sverdlov (Solomon). Συνεπῶς καί ἡ Κομμουνιστική Ἐπανάστασις ἔγινεν ὑπό τῶν ἰδίων ἀνθρώπων, μέ στόχον των τήν ἐπιβολήν τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου των. Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά των καί αἱ θηριωδίαι των ἦσαν καί συμβολικά˙ ἤθελαν νά φονεύσουν τήν ψυχήν καί τό Ὀρθόδοξον Ρωσικόν πνεῦμα (τήν πίστιν των), ἀλλ’ ἀπέτυχαν παταγωδῶς, ὅπως ἀποτυγχάνουν καί σήμερον μέ τόν Ὀρθόδοξον Ρωσικόν λαόν καί τόν θεοσεβῆ των Πρόεδρον Βλαδίμηρον Πούτιν.
    Ἡ διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε τό 1776 καί οἱ Πεφωτισμένοι (Illuminati) καί οἱ Ἰακωβῖται (Jacobins), μετά τήν ἐπιβολήν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) εἰς τήν ὑποτεταγμένην πλέον Γαλλίαν, ἐξηπλώθησαν καί εἰς τήν Ἀμερικήν, τήν ὁποίαν ἐλέγχουν ἔκτοτε ἀπολύτως. Ὁ George Washington, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε γράψει τό 1798 ὅτι οἱ Πεφωτισμένοι τῆς Εὐρώπης εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν Ἀμερικήν. Λέγεται ὅτι ὁ Benjamin Franklin (1705-1790) ἦτο ὀπαδός τῶν Illuminati καθ’ὡς καί ὁ Thomas Jefferson (1743-1826) ἀπό τήν περίοδον, κατά τήν ὁποίαν ἦσαν Πρέσβεις τῆς Ἀμερικῆς εἰς τήν Γαλλίαν, πρό τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Οἱ Illuminati τῆς Ἀμερικῆς ἐξειλίχθησαν εἰς τούς δυνάστας τραπεζίτας, χρηματιστάς καί φυσικά, γαιοκτήμονας καί βιομηχάνους. Οἱ Rothschilds ἤθελον νά ἱδρύσουν μίαν ἰδικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Β΄ (1818-1881) τό ἠρνήθη καί τό κόστος ἦτο ἡ δολοφονία του. Εἰς τήν Ἀμερικήν ἤνοιξαν οὗτοι τήν ἰδιωτικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν (the Fed), τήν σύστασιν τῆς ὁποίας ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος Woodrow Wilson (1913) καί διά τῆς ὁποίας ἐλέγχουν ἀπολύτως τήν Ἀμερικανικήν οἰκονομίαν. Τό 1866, ὁ Ἑβραῖος Ἰάκωβος Σίφ (Jacob Schiff) ἐπῆγεν ἀπό τήν Γερμανίαν εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην. Τό 1867 προσχωρεῖ εἰς τήν Ἑταιρείαν Budge, Schiff & Company καί τό 1875 ἔγινεν ἐπικεφαλής τῆς Ἑταιρείας Kuhn, Loeb & Co καί ὑπανδρεύθη τήν κόρην τοῦ Solomon Loeb. Ἔκτοτε οὗτος διηύθυνε πολλάς καί «σπουδαίας» ἐπιχειρήσεις: τήν National City Bank of New York, τήν Equitable Life Assurance Society, τήν Wells Fargo & Company καί  τούς σιδηροδρόμους Union Pacific Railroad. Σήμερον, οἱ ἀπόγονοι τούτων κατέχουν ὅλας τάς ἐπιχειρήσεις ταύτας καί διατηροῦν ἀκόμη καί τάς ἰδίας παλαιάς ἐπωνυμίας των.
    Ἀκόμη χεῖρον, ὁ αἱμοσταγής Leon Trotsky ἐταξίδευσεν εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην, ὅπου τό 1917 ἔλαβεν $20 ἑκατομμύρια δολλάρια ἀπό τόν τραπεζίτην Jacob Schiff. Ἐπίσης, ἔλαβεν οὗτος χρήματα καί ἀπό τόν Sir George Buchanan, ἀπό τούς Warburgs, τούς Rockefellers, τούς συνεταίρους τοῦ J. P. Morgan (τοὐλάχιστον $1 ἑκατομμύριον), ἀπό τόν Olaf Aschberg (Nye Bank of Stockholm, Sweden), ἀπό τούς Rhine Westphalian Syndicate, ἀπό τόν χρηματιστήν Javotovsky [τήν κόρην τοῦ ὁποίου ὑπανδρεύθη ἀργότερα ὁ Leon Trotsky (Lev Bronstein)], ἀπό τόν William Boyce Thompson (διευθυντήν τῆς Chase National Bank,  ὁ ὁποῖος ἔδωκεν $1 ἑκατομμύριον) καί ἀπό τόν Albert H. Wiggin (πρόεδρον τῆς Chase National Bank). Ὁ Jacob Schiff (συνέταιρος τῶν Rothschilds)  ὄχι μόνον ἐχρηματοδότησε τήν Κομμουνιστικήν Ἐπανάστασιν εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλ’ ἐπαναχρηματοδοτοῦσεν ἐπί πέντε ἔτη τά σχέδια τοῦ Stalin μέ τήν ἑταιρείαν τοῦ Kuhn Loeb and Co. Ὁ Ἑβραῖος οὗτος, ὁ ἀντίχριστος Schiff, ἐδαπάνησε πολλά ἑκατομμύρια διά νά ἀνατρέψῃ τὀν Τσάρον, καί νά πολεμίσῃ τήν Ὀρθοδοξίαν καί τούς θεοσεβεῖς Ρώσους. Οἱ ἐγκληματίαι οὗτοι Illuminati ἐδημιούργησαν ἁπάσας τάς δυτικάς ἐπαναστάσεις μέ σκοπόν νά ἐλέγχουν τάς Χριστιανικάς χώρας τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς. Στόχος των ἦτο καί εἶναι ἡ παγκόσμιος δουλεία καί ἡ ὑποταγή ἁπάντων εἰς τόν ἰδικόν των θεόν, τόν ἀναμενόμενον «μεσσίαν των». Διά τοῦτο καί οἱ μείζονες ἐχθροί τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τούτων εἶναι οἱ γιγνώσκοντες τήν Ἀλήθειαν, οἱ πιστοί ἀκόλουθοι τοῦ πραγματικοῦ Μεσσίου, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅς ἦλθεν εἰς τόν κόσμον πρό 2016 ἐτῶν καί οἱ ὁποῖοι τούς ἀπορρίπτουν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστόν εἰς ἡμᾶς ἀπό τήν Ἱεράν Ἀποκάλυψιν.
   
Γ΄. Ἐπιλογή καί Ἐπιβολή τῶν Σχεδίων των εἰς τήν Μητέρα τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Ἑλλάδα

Οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι συνωμόται εἶχον καί ἔχουν ὡς σκοπόν των νά ἐλέγχουν τόν πλοῦτον τῶν χωρῶν, τούς φυσικούς πόρους, τό χρηματοπιστωτικόν σύστημα, τήν κεντρικήν τράπεζαν καί ἔκδοσιν τοῦ χρήματος, τό ἐργατικόν δυναμικόν, τήν ἡγεσίαν των, τήν παιδείαν καί νά ἐπιβάλουν τήν παγκοσμιοποίησιν καί τήν πανθρησκείαν των (σατανολατρείαν). Ἡ Ὀρθόδοξος Παραδοσιακή Ἑλλάς, ὡς μήτηρ ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, εἶναι ὁ μέγιστος ἐχθρός τούτων. Τά μέσα των ἦσαν καί εἶναι ἡ βία καί ἡ τρομοκρατία καί οὐχί αἱ ἀκαδημαϊκαί συζητήσεις καί ἡ δημοκρατία. Ἐπίσης, ἐπίστευον καί πιστεύουν ὅτι ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι μία ἰδέα καί ὄχι μία πραγματικότης. Χρησιμοποιοῦν τήν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας, ὥστε νά ἐπιφέρουν τόν ταξικόν πόλεμον (class wars), τήν διαφθοράν, τήν ἀνηθικότητα, τήν διαστροφήν, τήν ἠθικήν κατάπτωσιν καί ἀναζητοῦν τήν βοήθειαν τοῦ Κεφαλαίου, τό ὁποῖον ἐλέγχουν ἀπολύτως, διότι εὑρίσκεται εἰς τάς χεῖράς των. Τά δικαιώματά των ἑδράζονται εἰς τήν ἀνεξέλεκτον οἰκονομικήν των δύναμιν. Ἡ λέξις «δικαιώματα» ἤ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» (rights ἤ human rights) εἶναι δι’αὐτούς μία ἀφῃρημένη σκέψις (ἰδέα), ἡ ὁποία δέν ἀποδεικνύει τίποτε καί οὔτε ἀναγνωρίζουν ταῦτα. Τό μόνον δικαίωμα, τό ὁποῖον ἀναγνωρίζουν εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἰσχυροῦ, μέ τό ὁποῖον διασκορπίζουν εἰς τούς τέσσαρας ἀνέμους τούς λαούς τῆς γῆς καί ἀγνοοῦν ὅλας τάς ὑπαρχούσας δυνάμεις τῆς τάξεως, τῶν κανονισμῶν, τῶν νόμων καί τῶν διατάξεων, μέ μοναδικόν σκοπόν των νά ἐπανιδρύσουν ἅπαντας τούς ὑφισταμένους θεσμούς καί νά καταστοῦν οἱ κυρίαρχοι πάντων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ ἀγνοίας, ἐνεπιστεύθησαν ἐθελουσίως εἰς αὐτούς τά δικαιώματά των, τάς δυνάμεις των, τήν οἰκονομίαν των, τήν παιδείαν των καί τήν ἐλευθερίαν των. Ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά κατάσχουν τάς περιουσίας τῶν ἀνθρώπων καί νά οἰκειοποιοῦνται τόν δημόσιον πλοῦτον, ἄνευ δισταγμοῦ ἤ ἐντροπῆς καί ποιοῦντες ταῦτα ἐξασφαλίζουν τήν ὑποταγήν τῶν λαῶν καί τήν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν. Ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται ἀκριβῶς εἰς αὐτό τό σημεῖον ἐκποιήσεως της ἀπό τούς Illuminati ἐχθρούς μας, τῆς Τρόϊκας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) ἤ τοῦ Κουαρτέτου.
    Ἔτι θεωροῦν, οἱ ἀπάνθρωποι οὗτοι, ἅπαντας τούς μή ἡμετέρους των, ἀσημάντους ἀνθρώπους ἄνευ καμμίας ἀξίας (Goyim). Διά τήν ἐπίτευξιν τῶν ἀήθων σκοπῶν των δημιουργοῦν οἰκονομικάς κρίσεις (ὑφέσεις καί κράχ), χρηματιστηριακούς πανικούς, ἀνισότητας, διχασμούς, ἐπιβάλλουν μειώσεις μισθῶν, συντάξεων καί δημιουργοῦν ἀνεργίαν καί πεῖναν εἰς τούς λαούς, ἔχοντες τήν δύναμιν καί δίδοντες τό δικαίωμα εἰς τό κεφάλαιον καί τήν κεφαλαιοαγοράν νά διοικῇ τά κράτη καί ὄχι ἡ ἀριστοκρατία (οἱ ἄριστοι) τῆς χώρας ἤ ἡ νόμιμος ἔξουσία τῶν αὐτοκρατόρων ἤ ἀκόμη καί αἱ ἐκλελεγμέναι δημοκρατικῶς κυβερνήσεις. Δυστυχῶς, εἰς τήν Ἑλλάδα διέφθειραν ἁπάσας τάς κυβερνήσεις κατόπιν τῆς δολοφονίας τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου (διότι ἦτο οὗτος μέ τούς Ὀρθοδόξους Ρώσους) ἕως σήμερον. Ἱδρύουν γιγαντιαῖα μονοπώλια καί ὁδηγοῦν εἰς χρεοκοπίαν, λόγῳ ἀθεμίτου ἀνταγωνισμοῦ, τάς μικράς ἐγχωρίους ἐπιχειρήσεις˙ ἐπίσης, ἀποκτοῦν ἀποθέματα τεραστίου πλούτου καί ὑπερχρεώνουν τά κράτη καί τούς πολίτας των, ὥστε ἡ περιουσία τῶν Goyim νά ἐξαρτᾶται ἀπό τούς Μασόνους τούτους, τούς «πεφωτισμένους» σκοταδιστάς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν τούς δανειζομένους, πολίτας καί τάς κυβερνήσεις των μέ τά τοκογλυφικά ἐπιτόκια καί τάς ἐπιβαλλομένας ὑποθήκας, εἰς τήν χρεοκοπίαν καί τήν ὑποταγήν. Ἐπιβάλλουν μεγάλους φόρους εἰς τούς Goyim, οἰκονομικούς καί στρατιωτικούς πολέμους, κατεργάζονται σχέδια κλοπῆς τῆς περιουσίας, τῆς ἰδιοκτησίας καί τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν Goyim.  Κανονίζουν οὗτοι ἁπάσας τάς τιμάς εἰς τήν διεθνῆ οἰκονομίαν μέ τό νά ἐλέγχουν τάς πρώτας ὕλας, τούς φυσικούς πόρους, τήν ὀργάνωσιν ἀναταραχῶν μεταξύ τῶν ἐργαζομένων, μέ τήν μείωσιν τῶν ὡρῶν ἐργασίας καί μισθῶν των, μέ τήν ἐπιδότησιν τῶν ἀνταγωνιστῶν καί μέ οἰκονομικούς ἀποκλεισμούς εἰς τούς «ἐχθρούς» των. Ὡδήγησαν, οἱ ἀπατεῶνες οὗτοι, τά κράτη εἰς τόν ἄθεον καπιταλισμόν (capitalism), εἰς τόν ὁλοκληρωτικόν κομμουνισμόν (communism), καί ἐσχάτως, εἰς τόν καταστροφικόν χρεοστισμόν (debtism). Εἰσηγοῦνται τόν ἐξοπλισμόν τῶν κρατῶν, ὥστε νά παράγουν τά ὅπλα αἱ βιομηχανίαι των καί νά τά πωλοῦν εἰς ἰλιγγιώδεις τιμάς˙ χρηματοδοτοῦν ἐπίσης, ἅπαντα τά ἐμπόλεμα κράτη μέ μοναδικόν σκοπόν των νά τά καταστρέφουν, ὥστε νά ἐπωφεληθοῦν οἰκονομικῶς μέ τήν ἀνοικοδόμησίν των καί νά μειώνουν καί τόν πληθυσμόν των. Τό τελικόν των σχέδιον εἶναι ἡ δημιουργία τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως, τῆς ὁποίας τά μέλη θά διορίζωνται ὑπό τοῦ δικτάτωρος τούτων. Οἱ πράκτορές των θά ἐπεμβαίνουν εἰς ὅλας τάς τάξεις καί ἐπίπεδα τῆς κοινωνίας καί εἰς τάς ψευδο-κυβερνήσεις τῶν ἐν δουλείᾳ κρατῶν, ὡς κατέστησαν τήν ὑπερήφανον καί ἐλευθέραν ἐν δουλείᾳ Ἑλλάδα.
Εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπέβαλον τόν οἰκουμενισμόν καί τήν πολυπολιτισμικότητα μέ τό νά καταστήσουν τούς Μασόνους, τούς κατά τῆς Ἑλληνορθοδοξίας ψευδο-πολιτικούς, κυβερνήτας τῆς χώρας ἀπό τήν μεταπολίτευσιν καί ἐντεῦθεν. Ἐξεγείρουν καί πάλιν τήν φιλοξενουμένην τῆς Ἱστορίας Τουρκίαν ἐναντίον τῆς ἐξαθλιωμένης Ἑλλάδος. Οὗτοι σχεδιάζουν τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος καί τήν ἐπιβολήν τοῦ διαχωρισμοῦ μεταξύ Κράτους καί Ἐκκλησίας καί τήν κατάργησιν τῶν Θρησκευτικῶν, τήν ὁποίαν ἤδη ἔχουν κάμει μέ ἅπαντας τούτους τούς ἀντιχρίστους (ἀθέους) εἰς τήν κυβέρνησιν καί εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας. Αὗται αἱ κοινωνικαί ἀλλαγαί ἔχουν ἐπιβληθῆ εἰς τήν Εὐρώπην ἀπό τήν περίοδον τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) καί διά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως θά τάς ἐπιβάλουν εἰς ὅλα τά μέλη, τά ὑπό Εὐρωπαϊκήν κατοχήν, ὡς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος ἱστορική Ἑλλάς.

Δ΄. Ἐπίλογος

Αὐτοί, λοιπόν, οἱ ἐχθροί τῆς Θείας Δημιουργίας, ἔκαμνον καί τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, τόν Πρῶτον (1914-1918) καί τόν Δεύτερον (1939-1945), οἱ ὁποῖοι εἶχον 78 ἑκατομμύρια θύματα (WW I: 20 ἑκατομμύρια καί WW II: 58 ἑκατομμύρια), ἀλλά διά τούτους ἦσαν πολύ κερδοφόροι, διότι ἔδοσαν αἱ τράπεζαί των δάνεια τρισεκατομμυρίων διά τήν διενέργειαν καί διεξαγωγήν των καί νά κτισθοῦν κατόπιν αἱ πόλεις, αἱ ὑποδομαί, τά δημόσια ἔργα (λιμένες, ἀεροδρόμια, ὁδοί, γέφυραι κ.λπ.). Ὁ σφαγεύς τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὁ Μουσταφά Κεμάλ (Ἀτατοῦρκ) ἦτο καί οὗτος Ἑβραῖος Ντονμές (ἐξισλαμισμένος Ἑβραῖος). Οὗτοι ἐδημιούργησαν τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν (τό πρωτότυπον τῆς παγκοσμιοποιήσεως) καί προσφάτως, τήν παγκόσμιον συνεχιζομένην οἰκονομικήν κρίσιν τοῦ 2007. Τό μῖσός των διά τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Ἑλλάδα εἶναι μακροχρόνιον καί αὐξανόμενον. Ἐσχεδίασαν καί ἐπέβαλλον τήν Ἑλληνικήν οἰκονομικήν καί κοινωνικήν καταστροφήν ἁπάσης τῆς χώρας καί τῶν πολιτῶν της, καθ’ ὡς καί τόν ἀπόλυτον διασυρμόν της καί ὑφαρπαγήν τοῦ πλούτου της˙ ἐπίσης, τήν κρίσιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τούς ἀμετρήτους παρανόμους μετανάστας, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιοῦν τήν κοινωνικήν σύστασιν καί ὁμοιγένειαν τῆς χώρας μας (ἰσλαμοποίησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος) καί τέλος, ἔχουν οἱ τρομοκράται αὐτοί τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν ΜΜΕ. Τό ἄκρως προδοτικόν εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει εἷς Ἕλλην πατριώτης πολιτικός νά βροντοφωνάξῃ «ΟΧΙ» καί νά πετάξῃ ὅλους τούτους τούς Illuminati τῆς Τρόϊκας ἔξω ἀπό τήν χώραν διά παντός, νά παύσῃ τάς πληρωμάς πρός τούς δανειστάς ἕως ὅτου ἀνακάμψῃ οἰκονομικῶς ἡ χώρα καί νά ὁδηγήσῃ τήν Ἑλλάδα εἰς τήν αὐτονομίαν (ἐκτός εὐρώ) καί εἰς τήν αὐτοκυριαρχίαν της (ἐκτός ΕΕ) καί τούς γενναίους Ἕλληνας εἰς τήν ἐλευθερίαν καί τήν ἀπόκτησιν τῆς κατερρακωμένης ἀξιοπρεπείας των. Ἅπαντες οἱ πολιτικοί, ἀπό τό 1974 ἕως σήμερον, νά ὁδηγηθοῦν εἰς τήν δικαιοσύνην καί νά ἐκδιωχθοῦν ἀπό τήν ἐξουσίαν, λόγῳ τῆς ζημίας, τήν ὁποίαν προεξένησαν εἰς τό Ἔθνος.
Τέλος, σκοπός τῶν παρανόμων τούτων εἶναι ὁ τελικός ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπότητος καί πρό παντός τῶν «ἀπίστων» Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, Ρώσων καί λοιπῶν ἀνατολικοευρωπαίων. Εἰς τό παρελθόν, ἐμύουν τούς προδότας ἐντοπίους εἰς τήν Μασονίαν, ὥστε νά ἐκτελοῦν τά ἔργα των ἐντός τῶν χωρῶν των. Ἐσχάτως, οἱ ἴδιοι οἱ ἀποθρασυνόμενοι Ἑβραῖοι, εὑρισκόμενοι εἰς ὅλας τάς χώρας, ἀναλαμβάνουν ἁπάσας τάς σπουδαίας καί καιρίας θέσεις καί ὁδηγοῦν τά ἔθνη εἰς τήν ἀπώλειαν, παραμερίζοντες τούς ἐντοπίους Μασόνους. Τό σχέδιόν των ἐπέτυχεν εἰς τήν Ἑλλάδα τό 1920 μέ τούς Μασόνους εἰς τήν κυβέρνησιν, εἰς τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης, μεγίστη ἦτο ἡ ἐπιτυχία τούτων μετά τό 1974, μέ τούς Μασόνους ἀνθέλληνας καί ἀντιχρίστους προδότας πολιτικούς, τούς ὁποίους ἔφερον ἀπό τό ἐξωτερικόν καί τούς ἐπέβαλλον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα. Ἅπαντες μέν οὗτοι οἱ ψευδο-πολιτικοί (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ καί ΣΥΡΙΖΑ) εἶναι ἁπλῶς ὑπακούοντα καί τυφλά ὄργανά των, τά ὁποῖα διχάζουν τούς Ἕλληνας καί ἐκποιοῦν τήν χώραν. Εἶναι δέ ἅπαντες οὗτοι φιλελεύθεροι, «προοδευτικοί», ἀκολουθοῦντες τόν Φρόϋντ, τόν Μάρξ καί τούς λοιπούς ἀθέους Ἑβραίους ψευδο-ἐπιστήμονας μέ μοναδικόν ἐπίτευγμά των, ἕως σήμερον, νά ἔχουν πλήξει τήν Ἑλληνορθόδοξον πατρίδα μας ἀνεπανορθώτως. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱστορική Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἔδωκε τόν πολιτισμόν εἰς ὅλον τόν πλανήτην δέν ἠμπορεῖ νά ὑποταχθῇ εἰς τήν πλάνην τῆς δούλης ἐν ἐλευθερίᾳ δύσεως, ἀλλά θά πρέπει νά φύγῃ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν τῶν Illuminati καί τό εὐρώ των, ἄλλως δέν ὑπάρχει ἐλπίς σωτηρίας τῆς χώρας μας καί τῶν πολιτῶν της. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῶν ἐγνωσμένων, ἐλευθέρων καί σκεπτομένων ἀνθρώπων εἶναι ἡ παγκοσμιοποίησις, ἡ ὁποία θά ἐπιβάλῃ τήν παγκόσμιον δουλείαν καί ἀθεῒαν (οἰκουμενισμόν) εἰς ἅπαντας τούς λαούς καί δή τούς Ὀρθοδόξους, τό ἀπότερον σχέδιον τῶν σατανιστῶν Illuminati. Οὗτος εἶναι καί ὁ λόγος νά διαιωνίζουν τόν ψυχρόν πόλεμον μεταξύ τῶν ἀδαῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν θεοσεβῶν Ρώσων. Τό μέγιστον πρόβλημα τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ ἄγνοια, τήν ὁποίαν ἐπιβάλλουν βιαίως καί διά νόμου εἰς τήν ἐκπαίδευσιν, τά μέσα ἐνημερώσεως καί διά παντός τρόπου εἰς ἅπαντας τούς λαούς. Τό μέλλον ὅμως τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἕνωσίς της μέ τά ὑπόλοιπα Ὀρθόδοξα κράτη καί τίποτε ἄλλο. Ἡ ἐλπίς πάντων ἡμῶν, τῶν γιγνωσκόντων τήν Ἀλήθειαν, εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός μας καί ὄχι ὁ τοιοῦτος τῆς ἀπάτης (ὁ Ἑωσφόρος) τῶν σκοταδιστῶν Illuminati τῆς Εὐρωπαϊκής Ἑνώσεως καί τῆς Τρόϊκας. Ὁ ἡμέτερος ρόλος, ὡς Ἑλληνορθοδόξων, εἶναι ὑπέρτερος τούτων, ἀλλά χρειαζόμεθα μεγίστην ΠΙΣΤΙΝ, συνεχῆ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ καί ἀδιάλειπτον ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ.