Translate

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΦΑΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ;
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΦΑΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Ἐνῷ ἐξ ἀρχῆς, καλῶς ἤ κακῶς, ἀγανακτήσαμεν καί ἐπροειδοποιήσαμεν σφόδρα, μάλιστα ἐφωνάξαμεν, ἐκράξαμεν ὡς κόρακες ἤ ὥς ἄλλοι κακοτράχαλοι λίθοι, σέ ὅλων τῶν λογιῶν τούς ἦχους, ἵνα μή μᾶς ξαναενοχλήσει ὁ σεβασμιώτατος ἅγιος Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας ὁ Οἰκουμενιστοκτόνος, μέ τά συκοφαντικά καί «ἀντιΟἰκουμενιστικά» κείμενά του, ᾆραγέ γιατί συνεχίζει νά μᾶς τά ἀποστέλνει; Γιατί τέτοια «ἐπισκοπική» φροντίδα γιά αὐτοδικαίωσιν;

Δέν δύναται μήπως νά διαχειριστεῖ καλῶς τήν ἀπόρριψην ἐκ τῶν διαδικτυακῶν συνεργατῶν του; Μέ τό ζόρι σεβασμιώτατε παντρειά δέν γίνεται, πολλῷ μᾶλλον μέ τήν νοσηρᾶ «Ἐπισκοπήτιδα» πού λαγκοδέρνει τό ἀνίερον «Φιλάδελφον» σας.

Δυστυχῶς σεβασμιώτατε, τῷ ὄντι «πολλᾶ γατάκια γεγόνασι», ἐν παραφράσει τοῦ κλασικοῦ καί θεόπνευστου Γραφικοῦ ῥηθέντος. Ἤ, ἄν θέλετε ὑφίστατο καί ἕνα ἄλλο: «πολλοί κερκοπίθηκοι γεγόνασιν»!...

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερεμίας, παρ΄ ὅλες τίς ἔντονες διαμαρτυρίες μας ὡς πρώην διαδικτυακοί συνεργᾶτες του, συνέχισε ἤ συνεχίζει καί πᾶλιν, ἀκόμη καί τήν σήμερον, νά μᾶς ἀποστέλνει, ἕνα θλιβερό-ἀμετάνοητον κείμενό του, ὅπερ ἐτοῦτην τήν φορά, δέν πρόκειται καθόλου νά τό δημοσιεύσουμεν, ὥστε νά ἀντιληφθεῖ βαθέως, ὅτι σοβαρολογοῦμεν καί ζυγίζουμεν διά κάθε λεξίδιον-ξιφίδιον πού χρησιμοποιοῦμεν κατά τινῶν ἐπισκοπιδίων-κατασκόπων.

Ἀπό τήν στιγμή, πού ὁ ἴδιος κατακρίνει μέν ἀλλά δικαίως δέ τήν πολύ-αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μαζί καί τήν παναίρεση τοῦ Παπισμοῦ, δέν ἔχει τό κατ΄ ἐξοχήν Ἐπισκοπικόν καθήκον νά ὀνοματίσει, διά τῆς Εὐαγγελικῆς Ὀνοματοφάνειας καί μέ κάθε ἀκρίβεια ποῖοςποιοί εἶναι οἱ «ὀρθόδοξοι» φορεῖς τούτων τῶν ψυχόλεθρων πανθρησκειακῶν πολύ-αἱρέσεων;

Λόγου χάριν, ὅταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, κατήγγελεν τήν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ἐφοβεῖτο νά καταγγείλει, τόν πανίσχυρον Πρεσβύτερον Ἄρειον, ἤ, τόν ἔκτοτε πλανητάρχη τῆς ἐποχῆς Ἀρειανόφρωνα Πατριάρχη καί Αὐτοκράτορα; Ὁ τότε Λαϊκός καί Νομικός Εὐσέβειος ὅταν κατήγγελνε δημόσια τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Νεστόριον, ὅτι ἦτο αἱρετικός, τό ἔκαμνε χωρίς νά τόν ὀνοματίζει, καταγγέλωντας μονοδιάστατα τήν αἵρεση τοῦ Νεστοριανισμοῦ;

Ἀντ΄ αὐτοῦ, ἐπιλέγει ὁ κ. Ἰερεμίας (ὅπως ὁ «ἡμέτερος» Δεσπότης τῆς Λεμεσοῦ) νά τούς συγκαλύπτει, νά τούς ἐγκωμιάζει, ἀλλά καί νά υἱοθετεῖ μάλιστα, τά ἔωλα ψευδεπιχειρήματα τῶν πανάθλιων Ἀρχιοικουμενιστῶν, πού ἀλλοιώνουσι, ψευδεπίγραφα, τήν Πατρολογικήν ἱερά Ἀποτείχιση καί πανίερη Διακοπή Μνημοσύνου, κατά τινῶν Ψευδοπροφητῶν καί λυκοΠοιμένων, καθότι τήν ἐβάφτησαν ὡς δῆθεν «Σχίσμα».

Ὑφίστατο ᾆραγέ, σημαίνουσα διάκρισις: μεταξύ ἁγίας Ἀποτειχίσεως καί κακῆς Ἀποτειχίσεως; Τοῦτο πρέπει νά εἶναι τό μείζον ἀμείλικτον ἐρώτημα κατά πάντων καί πασῶν. Καί ὅσοι Ἐπίσκοποι, δέν μᾶς τό ἀποσαφηνίζουσι ἄριστα, εἶναι ὄντως ἐπισκοπίδια, διότι εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ τους διαστρέφωσι την Πατερική Θεολογία τῆς διακοπῆς σχέσεως μετά τῶν «ἐντειχισμένων» αἱρετικῶν Ἱεραρχῶν (πρό τῆς Συνοδικῆς Διαγνώμης).

Ὑφίστατο αἵρεσις ἄνευ τινός πάτρωνα ἤ καί πατριοῦ; Ὑφίστατο αἵρεσις ἄνευ τινός Αἱρεσιάρχου; Καί ἄν ναί, ὅντως κάπου ὑφίστατο τις αἱρεσιάρχης, γιατί ὁ σεβ. κ. Ἰερεμίας δέν μᾶς κατονομάζει καθαρά τά πράγματα; Ἀλλ΄ οὔτε κἄν φροντίζει νά μᾶς διδάξει, ποιές ἀκριβῶς εἶναι οἱ Ἱεροκανονικές καί Εὐαγγελικές ἐπιλογές-ὁδηγείες τῶν πιστῶν!... Γιατί ᾆραγέ;

Ἀκολουθεῖ μία νέα ἰδιωτική ἀπάντησις μας, διά τοῦ ἠμέϊλ, στό σαχλεπίσαχλον καί προκλητικόν ἠλεκτρονικόν κείμενόν του, πού μᾶς ἀπέστειλεν πρό ὁλίγης ὥρας:

«ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕΝ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΑΞΕΤΕ ΦΑΙΔΡΕΣ ΨΕΥΤΟΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΕΒΛΗ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΘΛΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ ή ΑΒΟΥΛΑ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΣΑΣ!

ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΜΩΣ, ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΑΛΛΙΣΤΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΝ ΑΜΥΝΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΣ;

ΕΧΕΤΕ ή ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΕΝ ΑΓΑΠΩΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ;

ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΙΟ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ...

ΕΙΣΤΕ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΕΙΚΩΣ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΓΙΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ- ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ (ΔΙΑ ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΣΑΣ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ή ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΔΙΑΛΑΛΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΓΝΩΡΙΣΕ.

ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΓΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕ «ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΟΥΓΙΑ ΜΟΥΓΙΑΖΕΤΑΙ»!

ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΝΤΙ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΗΝ ΜΑΣ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.

Με τιμή

ένας μή Αποτειχισμένος αλλά καί υβριστής

τινών γατάκιων του Ζηζιούλα & Βαρθολομαίου

π.ν.»

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος ΘεολογῶνΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

1.      Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΘΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΟΛΚΗΣ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_76.html).

2.      Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΥΠΟΣΚΑΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post.html).

3.      ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_31.html).

4.      ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΙΔΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_22.html).