Translate

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Στήν ἀκριβῶς τέταρτην (4ην) σελίδα τοῦ Ανακοινωθέντος (Ἐγκυκλίου) στήν τρίτην (3ην) παράγραφον διενεργείτο μία καινοφανῆς «Ἁγιορείτικη Προπαγάνδα» διά τῆς σοφιστίας τῆς Λήψεως τοῦ Ζητουμένου. [Δεῖτε το ἐδῶ ὁλόκληρον]

Προϋποθέτουσι δηλ. ὡς κάτι τό ἀναντίρρητα ἐγγυημένον καί ἀδιάλλειπτα δεδομένον, τό μείζον Ἐκκλησιολογικόν καί Συνοδικόν Ζητούμενον: ὅτι (δῆθεν) ἅπαντες οἱ Προκαθημένοι εἶναι «καθ΄ ὅλα Ορθόδοξοι» καί ἀπείραστοι τοῦ ἁμαρτητικοῦ ἐωσφορικοῦ κακοῦ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμού.

Δηλαδή, ὅσοι ἀντιΟἰκουμενιστές φωνασκοῦσι καί ἀντιδροῦσι κατά συγκεκριμένων Οἰκουμενιστῶν ψευδοΠοιμένων εἶναι κατά φαντασία ψυχοπαθεῖς. Βλέπωσι και παρατηρῶσι πράγματα ἀνύπαρκτα κατά τήν ἐπίσημον ἄποψιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Δίδωσι δηλαδή τινά «ἄφεση ἁμαρτιῶν» στίς ὅσες Συγκρητιστικές Ἐνέργειες τῶν ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ Ἀρχιοικουμενιστῶν Προκαθημένων.

Νά τήν χαιρώμεθα τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού ἐγκωμιάζει τούς αἱρετικούς Προκαθημένους πού προσπαθῶσι νά μᾶς ἐπιβάλουσι τά Ληστρικά ἀποφασιθέντα.

Ἰδιαίτερα νά κλαύσωμεν μᾶλλον πικρά διά τήν  ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ καί  δίγλωσσην ἐγκωμιαστικήν γλῶσσα πού ἀσκοῦσι ὑπέρ τοῦ Αἱρεσιάρχου Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Ἐνῷ εἰς την μεταΚολυμπάριον ἐποχήν, τά ἔργα καί οἱ πράξεις τῶν Δέκα αἱρετιζόντων Προκαθημένων, (δια)δηλώνουσι καί διακηρύττωσι τά ἀκριβῶς ἀντίθετα!

Συνεπῶς, ἡ ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ΕΠΙΣΗΜΑ καί ΘΕΣΜΙΚΑ, πλέον, σιγοντάρει ἐμμέσως πλήν σαφῶς τόν αντίχριστον Οἰκουμενισμόν.

Ἡ Θεοτοκοβάδιστος Πολιτεία ἐάλῳ!

Ἐνῷ τήν ἴδια ἀκριβῶς στιγμήν, εἰς την πορεία τῶν Ἐγκύκλιων Σελίδων, ἡ ἰερά Κοινότης, ἀνασκευάζει καί ἐντοπίζει ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ἀποφάσεις στά Ληστρικά Κείμενα τοῦ Κολυμπαρίου!...

Εἰκάζουμε, ὅστις μελετήσει τήν ἐν λόγῳ Ἁγιορείτικην Ἀπόφασην θά ἐντοπίσει τήν μεγίστην ἀντινομία.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι, ἡ ἱερά Κοινότης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ὡς «Μεγάλην καί Ἁγίαν» τήν ἰδιότυπον Σύνοδον τῆς συγΚρητιστικῆς ἀποστασίας. Πράγμα πού διαδηλοῖ τήν τραγελαφικήν ἀντίθεσιν τῆς ἐκ τῶν Ἁγιοπνευματικῶν καί ἀπλανῶν Συνοδικῶν ἀποφασισθέντων ὑπό τῶν Σλαβικῶν Πατριαρχείων τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Γεωργίας.

Προφανῶς, οἱ αἰρετικές ἀποκλίσεις τοῦ Κολυμπαρίου «συσκευάσθησαν» ἤ ἄν θέλετε συνυπογράφθησαν ἀπό διάφορα Ἐξωγήϊνα ὄντα, ἐξάπαντος «μή Οἰκουμενιστῶν» , «μή αἱρετικῶν», «μή ψευδοΠροφητῶν», «μή λυκοΠοιμένων», κατοικοεδρεύοντα λίαν μακρύτερον τοῦ Πλανήτου Ἅρεως... ἤ σέ ἄλλα ἐξωγενῆ παράλληλα Σύμπαντα παρ΄ ἐκτός τῆς ἰδικῆς μας Συμπαντικῆς καί χωροχρονικῆς πραγματικότητος.

Ποῖος ᾆραγέ ἐμπαιζει ποῖον;

Μοναδική ἀγωνία πλέον, τῶν μεγαλόσχημων Οἰκουμενιστῶν εἶναι ἡ μή διενέργεια τῆς Κανονικῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου ὅπου προβλέπεται ὡς Ἱεροκανονική διενέργεια ὑπό τοῦ Βασίλειου Ἱερατεύματος πού βρίσκεται συνὉδῷ και ἐν ἐγρηγώρσει!

Μοναδική ἐλπίδα μας διά τινά «Μεγάλην Ἔξοδον» και ἱερά Ἀποτείχιση ἀπό ἐτοῦτην τήν Ληστρική καί δυσβάστακτη Οἰκουμενιστικήν και Σεκκουλαριστικήν αἰχμαλωσίαν, εἶναι οἱ «Τριακόσιοι τῶν Λεωνίδων».

Ζητεῖται Λεωνίδας…!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν