Translate

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Στήν ἀκριβῶς τέταρτην (4ην) σελίδα τοῦ Ανακοινωθέντος (Ἐγκυκλίου) στήν τρίτην (3ην) παράγραφον διενεργείτο μία καινοφανῆς «Ἁγιορείτικη Προπαγάνδα» διά τῆς σοφιστίας τῆς Λήψεως τοῦ Ζητουμένου. [Δεῖτε το ἐδῶ ὁλόκληρον]

Προϋποθέτουσι δηλ. ὡς κάτι τό ἀναντίρρητα ἐγγυημένον καί ἀδιάλλειπτα δεδομένον, τό μείζον Ἐκκλησιολογικόν καί Συνοδικόν Ζητούμενον: ὅτι (δῆθεν) ἅπαντες οἱ Προκαθημένοι εἶναι «καθ΄ ὅλα Ορθόδοξοι» καί ἀπείραστοι τοῦ ἁμαρτητικοῦ ἐωσφορικοῦ κακοῦ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμού.

Δηλαδή, ὅσοι ἀντιΟἰκουμενιστές φωνασκοῦσι καί ἀντιδροῦσι κατά συγκεκριμένων Οἰκουμενιστῶν ψευδοΠοιμένων εἶναι κατά φαντασία ψυχοπαθεῖς. Βλέπωσι και παρατηρῶσι πράγματα ἀνύπαρκτα κατά τήν ἐπίσημον ἄποψιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Δίδωσι δηλαδή τινά «ἄφεση ἁμαρτιῶν» στίς ὅσες Συγκρητιστικές Ἐνέργειες τῶν ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ Ἀρχιοικουμενιστῶν Προκαθημένων.

Νά τήν χαιρώμεθα τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού ἐγκωμιάζει τούς αἱρετικούς Προκαθημένους πού προσπαθῶσι νά μᾶς ἐπιβάλουσι τά Ληστρικά ἀποφασιθέντα.

Ἰδιαίτερα νά κλαύσωμεν μᾶλλον πικρά διά τήν  ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ καί  δίγλωσσην ἐγκωμιαστικήν γλῶσσα πού ἀσκοῦσι ὑπέρ τοῦ Αἱρεσιάρχου Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Ἐνῷ εἰς την μεταΚολυμπάριον ἐποχήν, τά ἔργα καί οἱ πράξεις τῶν Δέκα αἱρετιζόντων Προκαθημένων, (δια)δηλώνουσι καί διακηρύττωσι τά ἀκριβῶς ἀντίθετα!

Συνεπῶς, ἡ ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ΕΠΙΣΗΜΑ καί ΘΕΣΜΙΚΑ, πλέον, σιγοντάρει ἐμμέσως πλήν σαφῶς τόν αντίχριστον Οἰκουμενισμόν.

Ἡ Θεοτοκοβάδιστος Πολιτεία ἐάλῳ!

Ἐνῷ τήν ἴδια ἀκριβῶς στιγμήν, εἰς την πορεία τῶν Ἐγκύκλιων Σελίδων, ἡ ἰερά Κοινότης, ἀνασκευάζει καί ἐντοπίζει ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ἀποφάσεις στά Ληστρικά Κείμενα τοῦ Κολυμπαρίου!...

Εἰκάζουμε, ὅστις μελετήσει τήν ἐν λόγῳ Ἁγιορείτικην Ἀπόφασην θά ἐντοπίσει τήν μεγίστην ἀντινομία.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι, ἡ ἱερά Κοινότης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ὡς «Μεγάλην καί Ἁγίαν» τήν ἰδιότυπον Σύνοδον τῆς συγΚρητιστικῆς ἀποστασίας. Πράγμα πού διαδηλοῖ τήν τραγελαφικήν ἀντίθεσιν τῆς ἐκ τῶν Ἁγιοπνευματικῶν καί ἀπλανῶν Συνοδικῶν ἀποφασισθέντων ὑπό τῶν Σλαβικῶν Πατριαρχείων τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Γεωργίας.

Προφανῶς, οἱ αἰρετικές ἀποκλίσεις τοῦ Κολυμπαρίου «συσκευάσθησαν» ἤ ἄν θέλετε συνυπογράφθησαν ἀπό διάφορα Ἐξωγήϊνα ὄντα, ἐξάπαντος «μή Οἰκουμενιστῶν» , «μή αἱρετικῶν», «μή ψευδοΠροφητῶν», «μή λυκοΠοιμένων», κατοικοεδρεύοντα λίαν μακρύτερον τοῦ Πλανήτου Ἅρεως... ἤ σέ ἄλλα ἐξωγενῆ παράλληλα Σύμπαντα παρ΄ ἐκτός τῆς ἰδικῆς μας Συμπαντικῆς καί χωροχρονικῆς πραγματικότητος.

Ποῖος ᾆραγέ ἐμπαιζει ποῖον;

Μοναδική ἀγωνία πλέον, τῶν μεγαλόσχημων Οἰκουμενιστῶν εἶναι ἡ μή διενέργεια τῆς Κανονικῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου ὅπου προβλέπεται ὡς Ἱεροκανονική διενέργεια ὑπό τοῦ Βασίλειου Ἱερατεύματος πού βρίσκεται συνὉδῷ και ἐν ἐγρηγώρσει!

Μοναδική ἐλπίδα μας διά τινά «Μεγάλην Ἔξοδον» και ἱερά Ἀποτείχιση ἀπό ἐτοῦτην τήν Ληστρική καί δυσβάστακτη Οἰκουμενιστικήν και Σεκκουλαριστικήν αἰχμαλωσίαν, εἶναι οἱ «Τριακόσιοι τῶν Λεωνίδων».

Ζητεῖται Λεωνίδας…!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]