Translate

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Ἤδη μόλις πρόσφατα ἔχω συμπληρώσει 5.000 «Διαδικτυακούς Φίλους» στό προσωπικόν μου προφίλ, στό FACEBOOK, ἀνάμεσα σ΄ αὐτούς, φανερά ἤ ΚΑΙ ὑπό κάλυψιν, ἐπίσημα πρόσωπα, Πολιτικούς, Στρατιωτικούς Τραγουδιστές, Δημοσιογράφους, Ἠθοποιοῦς, Νοικοκυραίους/ές, Μητροπολῖτες (μάλιστα μερικοί Μητροπολῖτες κ.λπ. διαθέτωσι καί «FB» γιά πολυποίκιλους κατασκοπευτικοῦς λόγους), Ἐπισκόπους, Πρεσβύτερους, Μοναχοῦς/ές, Ἅγιοι, (παν)ἄθλιοι, Οἰκουμενιστές, ἀντιοικουμενιστές, Λατινόφρωνες, ἀντιπαπικοί, Μασσώνοι, Μάγοι/σες, ἀρματωλοί, (συν)ἀμαρτωλοί κ.ο.κ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ἔχει ἀπό τό 2008 σχεδόν πού ἐδημιούργησα τό ἐν λόγῳ προφίλ, καί προσπαθῶ νά μή ὁλοκληρώνω ποτέ τίς 5.000 ἐπαφές καί ἐνίοτε διαγράφω συστηματικά καί σωρηδόν.

Τελικά ὅμως, τήν ἐπάτησα!...

Τό «FB» μοῦ ζητεῖ τώρα, νά διαγράψω, μερικά προφίλς γιά νά δέχομαι νέα αἰτήματα διαδικτυακῆς φιλίας. Σκοπεύω νά ὑπακούσω μέν, διακριτικά δέ, στήν ἐντολή του καί ἀρχικά μᾶλλον, θά ἀρχίσω νά διαγράφω, κάθε ἄγνωστον πλησίον μου, δηλ. ὅποιον δέν τοποθετεῖ μέ παρρησία τουλάχιστον τό βαφτιστικόν του ὄνομα ἤ μία ἁπλή φωτογραφία του, ἤ ὅταν διαπιστώνω, ὅτι πρόκειται περί πλαστοῦ προφίλ.

Συνεπῶς, πέραν τῆς πνευματικοϋλικῆς Χριστουγιεννιάτικης καθάρσεως, προφανῶς, θά πρέπει μᾶλλον νά καθαιρέσουμεν καί «διαδικτυακούς φίλους». «Φίλους», πού ἀπό ἰδικήν τους ἐπιλογή, ἀποκρύβωσι, τό πρόσωπον, ἤ ἔστω τήν εἰκόνα περί τοῦ προσώπου τους. Τό ἀπαράδεκτον κουκουλοφορεῖν πολλοί ἀγάπησαν. Συνήθως στις μέρες μας, γίνεται κυρίως ἀπό ἰδιοτέλεια καί πολύ σπάνια, ἀπό ἀγνῆ ἀνιδιοτέλεια καί βαθειά ταπείνωσιν πού ἔχει ὡς κεντρομώλον κίνητρον της τήν ἐν Χριστῷ ἀφάνειᾳ.

Ὡστόσον, τό  «Φατσοβιβλίον», δέν ἀντιπροσωπεύει μέ ἀπόλυτον ἀκρίβεια τό κάθε πραγματικόν ἀνθρώπινον πρόσωπον ἀλλά, μερικές ἴσως, ξεχωριστές καί ἰδιαίτερες ἰδιότητες, μοναδικές χωροχρονικές στιγμές, σημαντικά ἤ καί ἀσήμαντα χαρακτηριστικά ἀλλά καί ἀγαπητές ἀσχολίες ἤ καί τά χόμπις αὐτοῦ.

Τό κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπον, θεωροῦμεν, ὅτι εἶναι ἀνεξάντλητον καί ἱερόν Μυστήριον πού ἀποκαλύπτεται μόνο ἔν Χριστῷ , ἀναντίρρητα μέ φιλότιμον κόπον, εἴτε στήν ἀληθεύουσα πηγαία καί ἀγαπητικήν φιλίαν, εἴτε καί στήν ἐρωτική συνάντηση τῶν ἐγγάμων. Δέν εἶναι τυχαίον, πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωρεῖ τον Γάμο, ὡς Μέγα Μυστήριον!

Ὅπου κυριαρχεῖ μία ψευδώνυμος φιλία, στό ὄνομα ἰδίως τινός τυπικοῦ ἀγαπισμοῦ, ἤ μία ἀπουσία ὁλοκληρωτικῆς ψυχοσωματικῆς σχεσιακῆς συναντήσεως μετά τῶν οἰκίων μας τουλάχιστον, πολύτιμων ἀγαπητῶν προσώπων, πρόκειται προφανῶς κατά τήν στοχαστικήν ἄποψίν μας διά σημαίνουσα καχεκτικήν σχέση, ἀποϊεροποίησιν, ἔκπτωσιν καί ἀνέραστον μυστήριον, ἀσχέτως τοῦ ἄν θεωροῦμεν ὑποκειμενικῶς, ὅτι συμμετέχουμε «ἐνεργῶς» στά πολυσήμαντα ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Συνεπῶς τί δουλειά ἔχει κανεῖς «ἀνέραστος» ἤ «ἄ-πρόσωπος» στό δῆθεν «Προσωποβιβλίον»; Ποία ἡ χρησιμότητα τοῦ ἀπρόσωπου προφίλ; Ἄλλοι εἶναι ἐσωστρεφεῖς, ἀλλά ὁλοκληρωμένες καί χαρισματικές προσωπικότητες, ἀλλά κρύβονται (κυρίως ἀπό ταπείνωση) «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων». Ἄλλοι εἶμεθα πρόσωπα ἐξωστρεφεῖς, ἀδιάκριτοι καί συνήθως φλύαροι μέ περίσσιον θράσσος. Ἴσως, ἀρκετοί νά ἔχωσι λόγους σημαντικούς νά βρίσκονται ὑπό κάλυψιν, ἄλλοι δέ ἀσήμαντους. Ἀλλά ἀπό ποῖον ἀκριβῶς κρυβώμεθα, ὅταν τεχνολογικῶς, δέν ὑφίστατο διαδικτυακή ἀνωνυμία; Μήπως ἀπό τον ἑαυτόν μας;

Ἐπίσης, τó «FB» μᾶς ἐνημερώνει γιά παρελθοντικές δημοσιεύσεις μας καί προνοεῖ τεχνολογικά νά γίνει ἐπαναδημοσίευσις ἤ ἐπανακοινοποίησις τινάς παλαιᾶς ἀναμνηστικῆς ἀνάρτησις. Πᾶν ὅτι παρελθοντικόν γραπτόν μου ἐδημοσίευσα εἰς τό «Φατσοβιβλίον» ἐνῷ δέν βρίσκεται δημόσια στά ἡμερολογιακά μας Ἱστολόγια «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ἤ «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ» σκοπεύομεν νά τά ἀναδημοσιεύσωμεν στά Ἱστολόγιά μας, γιά ὅσους τυχόν ἀναγνῶστες μας δέν ἐδημιούργησαν «FB».

Ἀντιγράφω, ἀπό τό ἰδικόν μας παρελθοντικόν σχόλιον, καί τό ξαναγράφομεν ἐμπλουτίζωντάς το, ἀπό τό ἀνέραστον μονοτονικόν, στό ἐρωτεύσιμο πολυτονικόν σύστημα γραφῆς:

«Ἀπό τούς ἑκατοντᾶδες κληρικούς «διαδικτυακούς φίλους» ἔλαβα σήμερα (1/12/2014 μ.Χ.) [ἀπό ἕναν Κληρικό] καί ἕνα ἐκπληκτικόν μήνυμα τό ὁποίον με χαροποίησεν τά μέγιστα. Συνήθως, οἱ «διαδικτυακοί φίλοι» Κληρικοί μέ ὑβρίζουσι καί λοιδωροῦσι προσωπικά, ἐνῲ ἄλλοι μέ κάνουνε «ποιμαντικόν ἀποκεφαλισμόν», τό λεγόμενον διαδικτυακῶς «μπλόκ» καί «διαγραφή φίλου». (Τρανή ἀπόδειξις, ἡ μόλις προχθεσινή περίπτωσις τοῦ παλιόφιλου καί διδασκάλου μου Μαέστρου καί Πρωτοπρεσβύτερου π. Νικολάου Λυμπουρίδη). Μερικοί μάλιστα, ἐξ ὅσων ἀψευδῶς πληροφοροῦμε, μέ ῥουφιανεύωσι [συστηματικά] στους Μητροπολῖτες των, κάποιοι ἄλλοι, ἴσως, νά μέ ἀφορίζουν καί νά μέ καταριώνται.

[Διότι, καλῶς ἤ κακῶς, μέ τήν πολύχρονη διαδικτυακή ἀλητεία μας, ἐνημερώνουμε, ἀποδεικτικά καί κατά τεκμήρειον, βάσῃ τῆς Πατερικῆς καί Εὐαγγελικῆς «Ἀρχῆς τῆς Ὀνοματοφάνειας», πᾶν κακόδοξον, αἱρετίζοντα ἤ καί πεπλανημένον Πατριάρχην, Μητροπολίτην, Ἐπίσκοπον, Πρεσβύτερον, Διάκονον, Μοναχόν, θεολόγον, ἱεροψάλτην κ.λπ.].

Δόξᾳ τῷ Θεῷ, πού ὑπάρχωσι καί περίλαμπες [γνωστές ἤ ἄγνωστες] ἐξαιρέσεις στόν γενικόν καί δραματικόν κανόνα τῆς κατεγνωσμένης ἤ καί ἀνιεροκρύφιας «Ἀποστασίας τῶν Κληρικολαϊκῶν» μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ὥστε να συνεχίσουμεν [ἀσυμβίβαστα] τον ἐμπνευσμένο ἀγώνα μας κατά ταῆς ζοφερῆς λαίλαπας και παναιρέσεως ἤ πανθρησκείας τοῦ Παμπροτεσταντικο-φραγκολατινικοῦ Οἰκουμενισμοῦ/Συγκρητισμοῦ.

Τό τίμιον ῥάσον* τό θέλουμεν να ὁμιλεῖ και να ἀσκεῖ τον δίκαιον ἔλεγχον και την κατά Θεόν κριτικήν μέ Προδρομικήν κραυγῆ.»

Καλόν καί εὐλογημένον μῆνα!Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν*Ποιο κάτω ἀποκρύβεται, ἡ εἰκόνα τοῦ Κληρικοῦ, διά τήν προστασία του ἀπό τήν ψυχοκτόνο νόσον τοῦ Ἐπισκοπομονισμοῦ-Δεσποτισμοῦ.