Translate

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
  • Δεῖτε τό κείμενο ἀπό ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σέ μορφῆ Docs, PDF καί Google Drive.
Νά πῶ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι εἶναι τιμή μου νά εἶμαι ἕνας ἐκ τῶν τελευταίων μαθητῶν τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση καί ὥς ἐκ τούτου (ἴσως παραξενεύσει  μερικοῦς ὁ κάτοθεν συλλογισμός μας) συμφωνῶ ἀπόλυτα (sic) μετά τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου τῆς Νέας Ῥώμης κ. Βαρθολομαίου, ὅτι δηλ. πρέπει νά ἐξετασθεῖ καί νά δικασθεί ἡ ὅλη, ἐξάπαντος ἔωλη καί ἀνυπόστατη ὑπόθεσις κατά τοῦ Ζήση,  καί ἔπειτα ΑΝ τυχόν καί βρεθεῖ καί κριθεῖ ἔνοχος, ἄς καθαιρεθεί (!) ὁ λόγιος Κληρικός π. Θ. Ζήσης· ἐφ΄ ὅσον ὅμως, δικασθεῖ ΔΙΚΑΙΩΣ καί ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ καθῶς προνοεῖ τό ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ καί ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ Δίκαιον τῆς Χάριτος, καί έν τέλει, νά δώσει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Κληρικός-Καθηγητής μας καί τήν ἰδικήν του κανονικήν Μαρτυρίαν-ἀπολογία ἐνώποιον τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τί θέλω νά πῶ με τοῦτο;

Θεωροῦμεν ἁπλῶς, ὅτι μᾶλλον πρέπει καταχρηστικῶς, νά ἐξετασθῶσι, ὅσο μποροῦν πιό ΣΟΒΑΡΑ, οἱ τραγελαφικές καταγγελίες τοῦ ταυροποιμένος Πατριάρχου μας, κατά τοῦ π. Θ. Ζήση καί κατά τῶν σύν αὐτῷ, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ΠΡΩΤΟΥ ὁ Νεοφαναριώτης πάπας τῆς Νέας Ῥώμης, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ, τήν κακόβουλα ΑΔΙΚΗΝ καί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ἐνέργειάν του ὅταν ἀφόρησεν παράνομα τόν Νέον Ὁμολογητήν καί Θεολόγο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας τόν μακ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον.

Τί ἐμποδίζει, τόν «Ψευδοπροφήτη τῆς Βασιλεύουσας», νά ἐνεργήσει παρόμοια; Κανένας! Συνεπῶς, θεωροῦμεν ὡς ἐσφαλμένη τήν ἀπαξιωτικήν κίνησιν ἐκ τῶν Ἑλλαδιτῶν Ἱεραρχῶν, νά μή ἐξετασθῶσι σοβαρῶς ἐξονυχιστικά, καί Συνοδικῶς, οἱ καταγέλαστες συκοφαντικά καταγγελίες τοῦ λυκοποιμένος κ. Βαρθολομαίου. «Δίδει δικαιώματα» προφανῶς στóν  «Μεγαλοπρεπήν Νεοσουλτάνο» εἰς τήν Πόλην, ὅπως προχωρήσει «κανονικά» τό καθόλα ἐξυφαινόμενον καί πανούργον σχέδιόν του, τήν ἀπόλυτα ἐκκλησιαστικήν καί ἀκαδημαϊκήν ἐξόντωσιν τοῦ παπαΘόδωρου Ζ. καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

Διότι, ὁ καλός καί κατά τά ἄλλα «Παναγιώτατος» Πατριάρχης μας, δικαίως ἤ ἀδίκως δέν εἶναι τῆς παρούσης, προφανῶς καί θά ἔχει ἐκνευρησθεῖ ἰσχυρῶς γιά ἐτοῦτην τήν Νεοελλαδικήν καί Συνοδικήν, ἐξάπαντος Καλαμαρίστικην ἀπαξίωσιν καί ἤττα πού ὑπέστην, καί ΔΕΝ θά ἡσυχάσει ποτέ του, ΑΛΛΑ μᾶλλον καί θά φροντίσει, ἔτι περαιτέρω, νά λάβει, ἤ ἄν θέλετε ἐπιβάλει, τά ἰδικά του Νεοφαναριώτικα μέτρα κατά τοῦ Ζήση!...

Ἡ ἀπαξιωτική κίνησις ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἦτο βαθειά προβλέπομενη καί ἀπό τόν πλέον χαζό. Ὅλα δηλ. βαίνωσι πρός τό σατανικόν (προ)σχέδιον τοῦ Φαναρίου. Εἴθε ὅμως νά διαψευθῶσιν παταγωδός τοῦτες οἱ εἰκασίες μας.

Γι΄ αὐτό τό λόγον, καλοῦ ἤ κακοῦ, ἄς κληθῶσι ταχέως ἀπό τήν Δ.Ι.Σ. οἱ Τοπικές Εκκλησίες τῆς Βουλγαρίας, Μολδαβίας, Γεωργίας κ.ο.κ. ὅσοι δηλ. Επίσκοποι, Πατριάρχες ἤ καί οἱ Μητροπολίτες πού ἐπροσκάλεσαν ἐπίσημα τόν παπαΘόδωρο μετά τῆς συνοδίας αὐτοῦ, οὔτως ὥστε, νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἤ νά διαψευσθεῖ, διά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέσα ἀπό τίς γραπτές μαρτυρίες ἤ καταθέσεις και γράμματά των, ὅτι ὁ παπα-Θόδωρος ἦτο ἕνας λόγιος Κληρικός ἐπίσημα προσκεκλημένος τους, καί ὄχι κανένας τυχαῖος ἤ ἀνισόρροπος τυχοδιώκτης, ὅπως θέλει νά μᾶς τόν παρουσιάζει ὁ «Μεγαλειώτατος Αὐτοκράτωρ» τοῦ Βοσπόρου.

Ἐν τοῦτοις, θέλω να πῶ, ὅτι ὁ αἱρετικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἐπάνω στόν φονταμενταλιστικόν μαίνος του, ἡρωοποιεῖ συνέχεια ἠχηρῶς, τον π. Θεόδωρον Ζήσην ὡς ἕναν Νέον ῥωμαλέον Quo Vantis! Ἡ Φίλη Ὀρθοδοξία ἔχει ἀνάγκη ἀπό τέτοιους ἀκάματους καί ἀθλοφόρους ἤρωες τῆς Πίστεως.

Παρ΄ὅλα αὐτά καί διά ταύτα, λ.χ. μνημονεύω ὅτι ὁ Quo Vantis στήν ὁμώνυμη ταινία, μέ δυό στρατηγικά λογικές καί σημαντικές κινήσεις ἐξολοθρεύει, ἀποτελεσματικῶς, τόν κερασφόρον ταύρον. Τόν ἀρπάζει πρώτιστα ἀπό τά κέρατα, τόν δαμάζει ἐξαντλώντας τον ἄχρι τινός ἀπόλυτου ἐλέγχου, ἐπί τοῦ ἐδάφους, καί ἔπειτα, μέ ἕνα ἀριστοτεχνικόν ἐλιγμόν-κεφαλοκίδωμα, συνέτριψεν καί ἐφόνευσεν τήν ῥαχοκοκαλιάν τοῦ ἀνθρωποκτόνου ζώου.

Ἡ ἐπικείμενη καί προφανῶς ἄδικη καθαίρεσις τοῦ δασκάλου μας καί Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, θά σηματοδωτήσει ζωηρῶς, τήν ἰσχυρά συντριβήν τοῦ Νεοφαναριώτικου Βατικανισμοῦ. Μακάρι να διαπράξει καί τέτοιον ἀντιΚανονικόν ὁλίσθημα ὁ φατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διό καί θα εἶναι τό πεντανόστιμον κερασάκι εἰς τήν τούρταν τοῦ ἐν ἐξελίξει μεταΚολυμπάριου «φαινομένου τῆς Πεταλούδας» (=Butterfly Effect), το ὁποῖον ἐκπορεύεται ἐκ τῶν ληστρικο-Βατικάνειων ἀποφάνσεων τῶν Προκαθημένων στήν Κρήτη. Ὁ πατριάρχης δημιουργεῖ τεράστιον Νεοεκκλησιολογικόν χάος στήν Ἐκκλησία, τό ὁποῖον ἀρχίζει νά γίνεται ἀμυδρῶς ἀντιληπτόν σέ κάθε καλοπροαίρετον ἐρευνητή καί πιστό.

Παρ΄ ὅλον πού τό φυσιολογικόν πέταγμα μίας μικρή πεταλοῦδας στό Φανάριον, πράγματι, δέν δύναται ἀφ΄ ἑαυτοῦ της νά προκαλέσει χαοτικές ἀναταράξεις στήν ἐπίγειον ἀτμόσφαιρα, ὅμως οἱ σωρηδόν ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ διπλωματικο-ἐκκλησιαστικές Διαχριστιανικές καί Διαθρησκευτικές ἐνέργειες τοῦ πατριάρχου μας, συνδημιουργῶσι συνεργειακῶς, τήν βατικανοποιημένην θεωρία τοῦ «Νεοεκκλησιολογικοῦ Χάους».

Συνεπῶς, ὑφίσταντο ὅλες ἐκείνες οἱ συντεταγμένες μεταβλητές καί χαοτικές θεωρητικές συνάμα καί ἐμπειρικές ἐκκλησιολογικοφανεῖς συνθῆκες, γιά νά ἐπιτελεστεῖ καί ἐκτελεστεῖ, τελεσιδίκως, ἡ ἐκκλησιαστική Ποντιοπιλατική ἐξόντωσις τοῦ Ἀρχηγέτου τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνος.

Ἡ ἐπικείμενη μᾶλλον καί μελλοντική πατριαρχική καθαίρεσις, τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ ἀνδρός π. Θ. Ζήση, πρόκειται ἐπίσης νά σηματοδωτήσει καί νά ἐμπνεύσει ἀκόμη ἑκατοντάδες-χιλιάδες ἀκατήχητους ἤ καί μάχιμους Χριστιανούς, ἤ, καί νά σφραγίσει ἔτσι αἰῶνια καί ἀμετάκλητα, ὑπεκεράζωντας ἔτσι, τήν ἀναντίρρητον πυρηνικήν Πύρρειον νίκην του, κατά τοῦ ἐωσφορικοῦ Νεοφαναριώτικου Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία δέν τελειώνει ἀπλῶς μέ ἐκδικητικές ἀντικανονικές καθαιρέσεις καί ἀνιεροκρύφιους ἀφορισμούς. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία κάνει κύκλους, μιᾶς καί τέτοιες ἀντιἐκκλησιαστικές ἀδικίες γυρίζωσι ἐπάνω στά κεφάλια τῶν ῥαδιουργῶν καί ἐκτελεστῶν τους.

Ἔχει ὅμως συγκινηθεῖ μέχρι καί τό σκυλάκι μου, πού ὁ νεοἸησουΐτης «Οἰκουμενικός» πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἔσπευσεν ΑΡΔΗΝ, νά προστατέψει δῆθεν τούς ἀνά τήν οἰκουμένη κατασκανδαλισμένους οἰκουμενιστές ἀδελφούς μας καί πιστούς τῶν προαναφερομένων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, λές καί εἶναι τινά ἀπροστάτευτα εἶδη, ἤ ἀνθρωποειδῆ, λές καί εἶναι ἀποίμαντοι ἀπό εἰδικόν τους Πατριάρχην.

Ὁ φουκαρᾶς ὅμως νέοἝλλην, θέλει καί ἐπιθυμεῖ, τόν ἰδικόν του  ἀποκλειστικόν πάτρωνα καί θρησκευτικόν πλανητάρχην.

Ὁ πολιτικάντικος καί ἀναχρονικός, ἐξάπαντος ψευδώνυμος ὑπερτίτλος τοῦ «Οἰκουμενικοῦ», εἶναιδέν εἶναι, στυγνῆ πλανηταρχίδειος ἀμερικανιά; Πῶς παρεμβαίνει ὁ ἄνθρωπος, καί εἰσπηδά, ὡσᾶν ἐπαγγελματίας ἀλεξιπτωτιστής, με τέτοιον ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΝ τρόπον, μέσα στίς ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ Τοπικές Ἐκκλησίες, καί δή μέ τέτοιον φαρισαϊκόν Φραγκοπαπίστικον θράσσος;

Ἄν τυχόν ὁ Νεογραικός καί πάπας Βαρθολομαίος, σκοπεύει, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ νά συγκαλέσει Μείζωνα καί Ὑπερτελήν Σύνοδον ὅπως καταδικάσει, ἄρον-ἄρον, καί ἄνευ τινάς Κανονικῆς ἀπολογίας τόν π. Θεόδωρον Ζήσην καί τοῦς σύν αὐτῷ μαθητές του, ΠΑΡΑΚΑΛΩ πολύ ὅπως συγκαταριθμηθῶ, ἀνάμεσα στους «σύν αὐτῷ», για εἰδικόν πατριαρχικόν ἀφορισμόν μου διότι ὡς γνωστόν, ἐγεννήθην καί διαβιῶ, ἐκ γεννησιοῦ μου, ὡς ἀφορισμένος.

Τοῦτο τό δοκίμιον μας, ἐγράφην, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναντίρρητα Ἰησουΐτικης πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ πατρ. κ. Βαρθολομαίου, πού ἐκζητεῖ μανικῶς, ὡς νέα Ἡρωδιᾶς, τίς τιμίες κεφαλές (καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν) τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς συνὉδικῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν τήν ὁποῖαν καί ἐδημοσίευσεν, ὡς φοβερά ἀποκαλυπτικήν ἀποκλειστικότητα, τό ὁμολογιακόν Ἱστολόγιον «ΚΑΤΑΝΥΞΗ».

Τοῦ λοιποῦ: Jé suis Zísís*!

 Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν*Ἀκολουθεῖ εἰδικόν φωτοειδησεογράφημα ἀπό τήν τελευταία ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου/Πατρολόγου π. Θεοδώρου Ζήση μετά τοῦ κατά σάρκα υἱοῦ του Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Σεραφείμ Ζήση στήν ἐν Κύπρῳ Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ:

1.      ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Τῼ ΟΝΤΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ; (Ἀποδεικτική καί ἐκτενέστατη θεολογική ἀπάντησις σέ τινά κριτική).


2.      ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ «ΣΙΩΠΗΛΕΣ» ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ BIΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ).
4.      ΟΙ ΝΕΟ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ [ΥΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ].
10.  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ).
30.  [ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΝΗΣ: ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΝΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ), Ἀθήνα 2015, σσ. 236.