Translate

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Δεν ἔχω καμμία διάθεσιν νά γράψω ἐκ νέου τινά ἀντιῤῥητικόν δοκίμιον γιά τόν κατεγνωσμένο δορυφόρον, τοῦ Αἱρεσιάρχου τῆς Νέας Ῥώμης, τόν Ἀρχιοικουμενιστήν καί Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου καί Νέας Ἰουστινιανῆς κ. Χρυσόστομον τόν Β΄, διότι φίλοι/ες ἔγραψα ἀπό ἱερήν ἀγανάκτησιν, ἀρκετές φορές, μερικά ἴσως σημαντικά πράγματα στό μόλις πρόσφατον παρελθόν.

Ὅστις θέλει, δύναται νά τά μελετήσει μέ κάθε ἄνεσιν καί νά τά ἀξιολογήσει, κριτικῶς, εἴτε θετικά εἴτε καί ἀρνητικά!...ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  καί ΤΙΤΛΟΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ:

·         «Το νόημα τῆς ἐν λόγῳ ἄστοχης παρεμβάσεως εἶναι μᾶλλον: ἡ διαφύλαξις τοῦ Φαναριώτικου Ἐπισκοπομονισμοῦ καί τῆς «ὕψιστης ἀρχηγεσίας» τοῦ κ. Βαρθολομαίου, πράγμα πού ἀποδεικνύει ἄκραν, ἰδιοτέλειαν, εἰς τάς προθέσεις τοῦ Κυπρίου Ἀρχιεπισκόπου. Ὁ κάθε Ἀρχιεπίσκοπος ΔΕΝ εἶναι ὑφιστάμενος τοῦ Πατριάρχου. Ἡ ὅποια Ἀρχιεπισκοπή ΔΕΝ εἶναι ὑφιστάμενη τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι μᾶλλον καί κατ΄ἀκρίβειαν, ἱσότιμες καί ἱσάξιες εἰς τό Χάρισμα τῆς Ἀρχιερωσύνης καί τά εἰδικά προνόμια τῶν θρόνων, ΔΕΝ εἶναι, διά νά κατεξουσιάζωσιν ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἀλλά διά νά ὑπηρετῶσιν, χαρισματικά, ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τό ἰδικόν τοῦ ἰδιαίτερον Χάρισμα.  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἔχει δικαίωμα καί ὑποχρέωσιν νά ἀναχαιτίσει σοβαρά τόν κάθε αἱρετικόν πατριάρχην. Ἄν δέν τό διαπράττει, σημαίνει καί ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι μολυσμένος μέ τήν αἵρεσιν τοῦ ἑκάστοτε πατριάρχου πού ἀκολουθεῖ ἄλ[Λ]ογα καί ἀδιάκριτα. Καί ἄν τό Κέντρο μολυνθεῖ μακαριώτατε, θά ἐπιτρέψετε νά ἐπεκταθεῖ, ἀδιάκριτα, ἡ θεολογική μόλυνσις; Καί ὅμως αὐτό πράττετε, διαχρονικῶς, μέ τίς κακόδοξες οἱκουμενιστικές ἐνέργειές σας, ταυτόσημες ἐνέργειες με ἐκείνες τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ὅλως παραδόξως μακαριώτατε, διολισθαίνεται συνεχῶς, σέ ἕναν ἀμετροεπήν Φαναριώτικον πιθηκισμόν. Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Χριστός μας; Πιθήκια τινός Αἱρετικοῦ καί Αἱρεσιάρχου Πατριάρχου πού ἐξυπηρετεῖ ἀλλότρια καί ἀντεθνικά συμφέροντα; (…)».


·         «Ἔχομεν τόν λογισμό, ὅτι πιθανόν δέν θά εἶναι καί τόσον σκληρός ὁ ἐπόμενος λόγος μας, ἄν ποῦμε καί κάτι τό πρό-τελευταίον: τό ἐν λόγῳ κείμενον προωθεῖ τήν «πνευματική πορνεία» καί προάγει τήν «θρησκευτική μοιχεία», δηλ. προφανῶς προπαγανδίζει τινά οἰκουμενιστικά σπέρματα, τήν «πανμοιχειανικήν Αἵρεσιν» μιᾶς καί δέν δύναται ἐκ τῆς Πατερικῆς, Ἀποστολικῆς καί Προφητικῆς Ἐκκλησιολογίας καί ἀπαρασάλευτου Δογματικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας, νά γίνωμεν, θεωρητικῶς ἤ καί πρακτικῶς, κατά ὅπως καταγράφει τό κείμενον «ἕνα Σῶμα» μαζί μέ τίς «Ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες». Τό ὅτι ὅμως διατυπώνεται ἀποφατικῶς τέτοια θλιβερά θεολογική ἄμβλυνσις, ἐξάπαντος ἀναιδῶς καί προκλητικῶς, σέ σημαίνων μάλιστα ἐκκλησιαστικόν κείμενον, εἶναι καί ἡ μεγίστη γραπτή ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ τοῦ ἀθεολόγητου «Ἀποστολικοῦ Αὐτοκέφαλου»  ἤ μᾶλλον κατ΄ ἀκρίβειαν κακοκέφαλου καί στενοκέφαλου, ὑπό τινάς δυσεβοῦς κατάντιας, ἐκ τινῶν ἀσεβῶν Κληρικῶν καί θεολόγων τῆς νήσου Κύπρου. (…)»


·         ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»: ΝΑΙ εἰς τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τά μυστήρια τῶν ΓΟΧ!

·         «Ποία Ἁγία Οἰκουμενική καί Θεόπνευστος Τοπική Ἱερά Σύνοδος μέ Προέδρους σημαίνοντες Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί  20 ὁλόκληρους αἰῶνες, ἀνεγνώρισαν σέ Συνοδικά Κείμενα, ἔστω καί κατ΄οἰκονομία, τούς ἑτεροδόξους καί αἱρετικούς, ὡς μία ἀκόμη ἤ καί ἄλλες διάφορες Ἐκκλησία/Ἐκκλησίες; Παρακαλῶ τούς πλέον εἰδικούς ὅπως μού παραθέσωσιν ΜΙΑΝ μόνον περίπτωσιν. "ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ" δέν ἐθεσμοθετήθει τέτοιον ἀντιεκκλησιαστικόν καί ἀντιευαγγελικόν πράγμαν. Διότι κάθε Σύνοδος, ἔχει τήν ὑποχρέωσιν, ὅπως ἀκολουθεῖ πιστῶς εἰς τά Ἐκκλησιολογικά καί Δογματολογικά χνάρια πασῶν τῶν ἁγιοΣυνοδικῶν προηγουμένων Της. Πράγμα πού προφανῶς εἰς τήν ἐν Κολυμπαρίῳ ψευδοΣύνοδον, ἐπροσπεράσθην καί ἀνετράπην, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ καί ΑΝΤΙΣΥΝΟΔΙΚΩΣ, μιᾶς καί ἐκυριάρχησεν τό αἱρετίζων Μεταπατερικόν πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δηλαδή πιό ἁπλᾶ: ὑφιστάμεθα πλέον καί θεσμικῶς, τήν σατανική τυραννία, τῆς  Νεοβαρλααμίζουσας καί μετα-Πατερικῆς θεολογίας, μία φιλοσοφίζουσα καί Σχολαστική θεολογία, ξένη καί ἀπόβλητη, ἐξ ὀρθοδόξου ἐπόψεως, βαθιά ἐπηρεασμένη ὑπό τινῶν πλανεμένων καί αἱρετικῶν προσωπικοτήτων καί ἰδεοληπτικῶν ἑτερόδοξων ρευμάτων
·         «Γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μας, ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, παρασέρνεται, στίς ἐπισκοπομονιστικές ἀδιάλλακτες διαταγές, τοῦ Αἱρετικοῦ Νεοεκκλησιολογιστή καί Μεταπατερικοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη τῆς Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐξ Ἁγίας Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σημαντική καί πανάρχαια Αὐτοκεφαλία μας ἐν τῇ πράξει; Καταργήθηκε ἔμμεσα; Γιατί οἱ ἐν Κύπρῳ Συνοδικοί, μεταβάλλονται, σέ ἄλογα καί πειθήνια ὄργανα, τοῦ Μεταπατερικοῦ καί Οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου; Ἔχει καιρό πού ἀποδείχθηκε καί ὑπογράφθηκε, τινά Θεόπνευστη Ὀμολογία Πίστεως, ἐκ σωρηδόν Ἐπισκόπων, Ἀρχιμανδριτῶν, Πρωτοπρεσβυτέρων, Καθηγητῶν πανεπιστημίων, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν, Πνευματικῶν πατέρων, Γερόντων/ισσῶν, Ἀσκητῶν, θεολόγων καί ἁπλῶν λαϊκῶν, ὅτι ὁ πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εἰσήγαγεν τινά Νέαν καί Αἱρετικήν Ἐκκλησιολογία, καθῶς καί ἀλλότριαν Δογματική Διδασκαλίαν εἰς τήν Οἰκουμενική Ὀρθόδοξην Ἐκκλησίαν, καί ὅτι πλέον δηλητηριάζει ἄπαντες τίς Αὐτοκέφαλες Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Γιατί ἀρκετοί Ἱεράρχες, Κληρικοί καί Θεολόγοι, ὑποκρίνονται, ὅτι δέν ἔπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν των; Ὡς Ἐκκλησία τῆς Κύπρου χάσαμεν παντελῶς τά πνευματικά καί θεολογικά ἀντανακλαστικά μας; Ποῦ ὁδεύωμεν ἆραγέ; Γιατί ἀναγνωρίζετε, τό παπιστικόν καί αἱρετικόν Πρωτεῖον, τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου; Γιατί εἰσάγετε, τό ἴδιον Φαναριώτικον ψευδο-Πρωτεῖον εἰς τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες μας; Διατί, δέν ἀσκεῖται, ἔλλογως θεολογικός ἔλεγχος, Πατερική σύγκρισις, καί Προδρομική κριτική, ὑπό τινῶν ἐπιφανῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, κατά τῶν σωρηδόν πλανῶν, κακοδοξιῶν καί αἱρέσεων πού ἐκπορεύονται ἐκ τοῦ κακόδοξου πατριαρχείου; Συμφωνοῦν μέ τίς αἱρέσεις τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου; Ποῖον ἆραγε, θά ἐκπροσωποῦν, οἱ τίμιοι Ἱεράρχες τῆς Κύπρου, εἰς τήν μέλλουσαν "Πανορθόδοξον" Σύνοδον τοῦ 2016 μ.Χ., δηλ. εἰς τήν Ληστρική Σύνοδον τῶν Οἰκουμενιστῶν; Μήπως, τούς ἑαυτούς των, ἤ ἆραγε, τήν Καθολική Τοπική Ἐκκλησία ἁπάντων τῶν Χριστιανῶν Κυπρίων;» 
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν