Translate

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ* ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ «ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΕΣ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ!


ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ* ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ «ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΕΣ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Ἐδῶ ἀδελφοί καί πατέρες μου, παρεκλίνατε «ὁμοθυμαδόν», καί λίαν ἐπιεικῶς ἀπό τήν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ Συνοδική καί Κανονικήν Παράδοσίν τῆς Εκκλησίας στό ΛΗΣΤΡΙΚΟΝ Κολυμπάριον καί ονειρεύεστε ΑΚΟΜΗ ὅτι ΔΗΘΕΝ θά διορθώσετε  τά Βιοηθικά καί τά σωρηδόν ἄλλα «Ἐκκλησιοκανονικά» Ζητήματα; 

-Μά ἀφοῦ μέ τήν ἐν Κολυμπαρίῳ ψευδοΣύνοδον, ἀνοίξατεὄχι, τους ἀσκούς τοῦ Αἰώλου;

-Ποιοί νομίζετε ὅτι εἴστε;

-Ποῖον νομίζετε, ὅτι δουλεύετε κύριοι, καί δή ἐσεῖς σεβ. κ. Σαββάτο;

Κατ΄ ἀρχήν, ἀπό τήν στιγμήν πού ἔχουμεν τόσους Διακόνους, τούς Καντηλανάφτες, τά παπαδάκια, καί τίς γυναίκες πού ἀσφαλῶς, [ἐξάπαντος]  βοηθῶσι σε πάμπολλα ἀλλα σημαντικά πολυποίκιλα πόστα, ἐντός ἤ ἐκτός τῆς Εκκλησίας καί τῆς ενορίας γενικά, [θεωρῶ ὅτι] εἶναι παντελῶς ἀχρείαστον γιά νά ἐπανέλθει, εἰδικά σέ τέτοιους παμπόνηρους καιρούς μάλιστα, τέτοιον παρωχημένο πανάρχαιον θέσμιον. Σημειώστε ὅτι ἀπό πάντα «οἱ καιροί» ἦτο πονηροί, διότι εἴμεθα ἀπό ἀνέκαθεν, μετά τῆς Πτώσεως τῶν Δίκαιων Πρωτοπλάστων, τρεπτά καί πονηρά ὄντα...

Συμπεριφέρεστε ΟΜΩΣ,  λές καί εἴμεθα, ἐξαϋλωμένα, κεκαθαρμένα, φωτισμένα, ΑΠΑΘΗ καί θεοποιημένα ἀνθρώπινα ὄντα, πού διάγωμεν τινά ἰσάγγελον καί ἀναμάρτητον βίον. Ἡ ἁμαρτία δέν ὑπάρχει (εἰς τήν ἀκαδημαϊκήν συλλογιστικήν σας), συνεπῶς, ποῖον τό βαθύτερον νόημα τῆς προσοχῆς ἤ καί τῆς μετάνοιας(;!) Δηλαδή, προφανῶς ὁμιλεῖται διά σημαντικά ὑψηλά καί ἀκαδημαϊκά ζητήματα, ἀλλά μᾶλλον δέν ὑποψιάζεσθε καλῶς τό Πνεῦμα τῶν θεραπευτικῶν Κανόνων.

Τό ενδεχόμενον ΟΜΩΣ, ἕνας νεαρός Ἱερομονάχος, ἤ ἔγγαμος Κληρικός, καί μία ἀφιερωμένη ἤ ἔγγαμη λ.χ. Διακόνισσα, νά σκανδαλίσωσι, σέ κάποια δεδομένη στιγμή (καί μάλιστα ἄθελά τους) τό ποίμνιον δηλ. τήν ἐνορίαν τους, τό ἐσκεφτήκατε ποτέ σας; Προφανῶς ὄχι, διότι, μᾶλλον ἀγνοεῖτε τήν περιρρέουσα ἐμπαθῆν  ἐκκλησιαστικήν πραγματικότητα, κεκλεισμένοι πιθανόν, στά μίσθαρνα καί ἰδιοτελῆ ἀκαδημαϊκά σας ἔδρανα.  Πολύ τό ἀμφιβάλλω... ὅπως οὔτε κἄν ὅτι ἐδυνηθήκατε νά προβληματίσετε τόν ΚΥΡΙΟΝ λόγον τῆς καταργήσεως τοῦ θεσμοῦ.

Ζεῖστε πρώτιστα στό πεζοδρόμειον τῆς ζωῆς, κύριοι καθηγητάδες, γιά κάμποσα χρόνια, καί μετά ξαναελάτε νά μᾶς διδάξετε ἐμπειρικῶς, μέ τό συμπάθιον, τις ἐν λόγῳ ΜΠΟΥΡΔΕΣ καί τά ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ σας.

Γνωρίζω τινά συγκεκριμένην περίπτωσίν: π.χ. τινός ἁγίου ἐγάμμου Κληρικοῦ Πνευματικοῦ, πού συκοφαντείται ἄδικα, μέχρι τήν σήμερον, διότι εἴχε ἄριστην συνεργασία στήν ἐνορία του μέ μίαν συνεργάτιδα γυναίκα. Σκεφθεῖτε κύριοι ἐξυπνόπουλοι ἀκαδημαϊκοί φαφλατάδες νά τοῦ ἦτο, καί μόνιμη Διακόνισσα, μέσα στό ἱερό Βῆμα, τί ἐπιπρόσθετο [συκοφαντικό] θά ἐλέγετο γιά τούς καϋμένους ἀνθρώπους καί εἰς μεγίστην μάλιστα διαβολήν τῆς Ἐκκλησίας μας! Σκεφθείτε ὅμως, νά μή ἦτο κἄν σκέττες συκοφαντίες... ἐν ἦδῃ ἁπλῆς συνεργάτιδος· ἀλλά βέβαια γνωρίζω καί μερικές ἄλλες παρόμοιες θλιβερές περιπτώσεις.... πού ἐτοῦτην τήν στιγμή ἐξ αἰτίας τινάς στενῆς συνεργάτιδος μετά γυναικός, καί ὄχι Διακόνισσας, διάγωσιν βίον ὡς καθαιρεμένοι Κληρικοί!...

Ἐδῶ καλά-καλά, ἔχουμεν: ἀφώτιστους Ἱεράρχες, κομπογιαννίτες Πνευματικούς, ἀθεόφοβους Κληρικούς, Μοναχούς-ἀμόναχους, αἱρετικούς ταγοῦς, καί θά προσθέσουμεν [σύν τοῖς ἄλλοις] καί τήν πολύτιμον γυναίκα, ὡς Διάκονον, ΕΝΤΟΣ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος;

Ἐνῷ τήν ἴδιαν ἀκριβῶς στιγμήν, ἐπί τῇ βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων, ὁ Ιθ΄(19ος)  Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου καί Ξθ΄ (69ος) τῆς Στ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μᾶς διδάσκωσι ὅτι ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ἅπαντες οἱ Λαϊκοί (ἄνδρες καί γυναίκες) καί δή οἱ μή ἔχωντες ἐργασία, ἐξάπαντος νά  ΜΗ εἰσέρχονται ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος;

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι: ὑφίστατο καί ἕτερος σημαίνον ἱερός Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Ἁγίας Τοπικῆς Συνόδου, πού ἀπαγορεύει στίς γυναίκες, νά ἐμβαίνουσι, στό ἅγιον Βῆμα:

«Ὅτι οὐ δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ Θυσιαστηρίῳ εἰσέρχεσθαι» [Ἱερός Κανών Μδ΄ (44ος)].

Ὁ ΚΑΙΡΟΣκόπος Καθηγητής κ. Γιάγκου καί ἡ κατεγνωσμένη ληστρική κομπανία του, ἐβάλθηκαν ὅμως, νά ἐμβάσουσι τήν γυναίκα μέ τό στανιό στό Ἱερό Βῆμα… ξηλώνοντας ἕναν πρός ἕναν ἱερόν Κανόνα.

Τό  σαθρόν καί ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΝ ἐπιχείρημα τοῦ καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Γιάγκου, εἶναι: ὅτι οἱ Ἡγουμένισσες, ἐχειροτονοῦντο κάποτε καί Διακόνισσες! Ἔ καί λοιπόν; Τοῦτο εἶναι, τήν σήμερον, τό ΑΠΑΝ ζήτημα στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας;  Ἥ μήπως, τό δεινόν ἔλλειμα ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ μας; Μά ἀφοῦ [ἐξάλλου] ὡς γνωστόν, οἱ Μοναχές ΔΙΑΚΟΝΩΣΙ ἀκώλυτα  ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Μοναστηριού των.

-Ποῖον νομίζει ᾆραγέ, ὅτι δουλεύει, ὁ κ. Γιάγκου;

-Κανέναν Ἐσκιμῶον;

Μάλιστα, γνωρίζω, μία γυναίκα στενώτατη συγγενῆς μας, στό χωριό μου, πού διακονεῖ μέσα στό ἱερόν Βήμα (τό καθαρίζει) τινός ΜΑΛΙΣΤΑ ἐξωκκλησιοῦ, μέ μία ἁπλή εὐχή πού τῆς ἐδιάβασε ὁ πνευματικός της. Σέ ἕνα γειτονικόν χωριόν ἤ καί στήν πόλην, δι΄ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Λεμεσοῦ, ψέλνωσι γυναίκες!...

ΕΠΙΣΗΣ: οἱ γυναίκες ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐσταμάτησαν νά διακονῶσι τόν Ἱερόν Ναόν, ἀσχέτως ἄν κατέσβεσεν οὕτως ὁ ἀρχαίος θεσμός τῶν Διακονισσῶν.

Θέλετε βοηθούς κύριοι Ἐπίσκοποι;

Διδάξετε τότε μέ τόν βίον καί τήν πολιτείαν σας, τήν ἐγκράτειαν, ὥστε να χειροτονεῖτε ΠΑΝΑΞΙΟΥΣ Διακόνους καί Κληρικούς. Προφανῶς, ἄγαμοι Επίσκοποι, Ἀρχιμανδρῖτες, Ἱερομόναχοι, ἀθκιασεροί παπάδες καί πεπλανημένοι Καθηγητάδες, φελλοί καί ἀσπάλακες θεολογίσκοι, ὀνειρεύονται ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ, λαγοῦς καί διακόνισσες!...

Θοῦ Κύριε φυλακήν τῷ ἀπύλωτῳ στόμᾳν μου…μέρα πού εἶναι.

Ἄν θυμάμαι καλῶς, στό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ» τοῦ Ἁγίου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί Φωτιστοῦ τῶν Σλαύων, τοῦ Μεγίστου θεοφόρου Πατέρα τοῦ ἱεροῦ Φωτίου, ὑφίστατο μία σοβαρή ἱεροκανονική προϋπόθεσις, γιά νά γίνει μία γυναίκα Διακόνισσα καί νά ὑπηρετεῖ στό ἅγιον Βῆμα μετά τῶν Κληρικῶν: ὥφειλεν νά εἶναι ἀγνῆ, παρθένος, ἄνευ τινῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, νά μή ἐπόρνευσε, νά μή ἐμοίχευσεν, νά μή νυμφευθεῖ, νά μή ἔκαμεν ἔκτρωσιν, καί νά ἀπείχεν ἀπό σωρηδόν ἄλλων ἐγκλημάτων, νά εἶναι καθόλα ἀφιερωμένη,  καί νά ὑπερβαίνει μάλιστα τά 40 της. Γενικῶς ἴσχυον ἐξ ὅσων φαίνεται οἱ αναντίρρητες Πατερικές προϋποθέσεις περί τινῶν Κωλυμάτων Ἱερωσύνης στά περί τῆς χειροτονίας τινός Κληρικοῦ.

-Ποῦ θά βρεῖτε ὅμως [την σήμερον] παρθεναγωγεία, γιά νά χειροτονήσετε  μάλιστα νέες, καί δή σαραντάχρονες δεσποινίδες, πού νά διαθέτουσι ΟΛΕΣ τίς πιό πάνω προϋποθέσεις (πού ἴσχυον μία φορά κι ἕνα καιρόν) γιά τίς Διακόνισσες;

 -Στόν Ἅρην;

-Μά ΣΟΒΑΡΟΛΟΓΕΙΤΕ;

-Κρίμας… διό καί ὑποτείθεται, ὅτι εἴστε καί ἀκαδημακοί επιστήμονες.

Παρ΄ ἐκτός κί ἄν ἰσχύσωσι τά ἀντιΚανονικά ὁλισθήματα ὑπό τινῶν Νεοβαρλααμιτῶν ψευδοἘπισκόπων πού χειροτονῶσι ἀβέρτα Διακόνους μέ θανάσιμα Κωλύματα Ἱεροσύνης;(!!!) Ἄν κατά ἐκεῖ πάει τό ὅλον πράγμα, νά εἰσαγάγουμεν τότε ΚΑΙ Διακόνισσες, ἔμπειρες στήν ἁμαρτία, ΕΝΤΟΣ τοῦ πανάγιου Θυσιαστηρίου, ἀλλά ἄν τοῦτο εἶναι τό βαθύτερον ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς μας, σημαίνει, ὅτι εἴστε παντελῶς ΑΝΑΞΙΟΙ διά νά ποιμένετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.

Νά υπενθυμίσω στούς μανιωδέστερους ἀνοητολογοῦντες, στά περί τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἀρχαίου «θεσμοῦ τῶν Διακονισσών» στα περί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὅτι ὑφίστατο καί ἕνας ἀκόμη ἱερός Κανῶν τῆς Ἁγίας Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στήν γυναίκα, νά διαμένει στό Ἐπισκοπεῖον. Γιατί ᾆραγέ; Ὅπως ἐπίσης, ὑφίσταντο, τινές ἱεροί Κανόνες καί γιά ἀπαγόρευσιν διά τά μεικτά Μοναστήρια. Γιατί ᾆραγέ; Ἀλλά οὔτε καί πᾶλιν ὑποψιάζονται, ἐπιστημονικῶς, οἱ «τρεῖς Μεγίστοι Φωστῆρες» καί Κανονολόγοι τοῦ Σύμπαντος;!

Ὅλως παραδόξως τοῦτοι οἱ ἀχρείοι καί πανάθλιοι Οἰκουμενιστές, ἤ καί ΠΡΟΓΑΝΔΙΣΤΕΣ, τοῦτης τῆς Λουθηροκαλβινικῆς τάσεως, νά μπεῖ ἡ γυναίκα ΚΑΙ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΣΙ παντελῶς τούς σωρηδόν ἄλλους ἱερούς Κανόνες, πού ἐθεσπίσθησαν, διά τήν προφύλαξη τῶν Χριστιανών διά τίς ἀναμεταξύ τους σχέσεις. Πιστέψτε με διότι εἶναι οὐκ ὁλίγοι! Προμηθευθεῖτε ὅμως καί ἕνα Ἱερόν  Πηδάλιον καί ἀρχίστε τινά σοβαρήν μελέτη.

Ὥς γνωστόν, τά ἐπισκοπεία ἔχωσι καί ναΐδρια, ἤ γειτνιάζωσι τουλάχιστον μέ τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἔτσι, ἐξάπαντος θά χρειασθῶσι καί ἐκείνα προφανῶς μερικές Διακόννισες... ἔμμισθες βέβαια... καί ἐκεῖ οἱ ἄγαμμοι Δεσποτάδες θά κλείνωσι εἰδικόν casting γιά νά ἐπιλέξωσι τίς καλύτερες... σύμφωνα μέ τά ἰδικά τους ἐκάστοτε «φωταδιστικά» κριτήρια γιά τήν δῆθεν... διακονία τους. ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τό μόνο πού μᾶς ἐμάρανεν, ἀδελφοί καί πατέρες, εἶναι: τό ΠΟΤΕ ἀκριβῶς θά μυήσετε ἤ μπάσετε τίς γυναίκες, στό Ἱερόν Βήμα; Ἀντί νά κοιτάξουμεν πῶς νά τίς ξεκουράσουμε διά νά εἶναι ἔτι περαιτέρῳ ἀφιερωμένες στήν οἰκογένειά τους. Ἀντί νά κοιτάξουμεν πῶς νά ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ τά φοβερά πολλαπλάσια διαζύγια... τῆς ἐποχῆς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, διά ποῖον λόγον, ᾆραγέ, δίδει τέτοιαν ἄδειαν καί βήμα σέ τέτοια ἀνόητα οἰκουμενιστικά ἀνδρείκελα; Ὡς γνωστόν ὁ ρωμαλέος ἀντιΟἰκουμενιστής Ἐπίσκοπος κ. Σεραφείμ, διαφωνεῖ ἀποδεικτικά, μέ τήν πιό πάνω μπουρδολογία. 

Τί ἔπαθε ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν ἀπειλητικήν προειδοποίησιν πού ἔλαβεν ἀπό τόν Αἱρεσιάρχην πατριάρχην μας; Ἐφοβήθην; Μπά σιγά μήν ἐφοβήθην! Προφανῶς, μᾶλλον τόν αἰφνιδίασεν ὁ πατριάρχης. Τήν τελευταίαν λέξιν του ἀκόμη νά τήν πεῖ ὁ Πειραιῶς.

Τότε, ΓΙΑΤΙ σεβασμιώτατε ἅγιε Πειραιῶς, δέν τοῦ ἀνταποδίδετε στά ἴσα, μέ ἀνάλογον, ἐξάπαντος δίκαιον καί Ἱεροκανονικόν αἰφνιδιασμόν, ὑποστηρίζοντας τήν Διακοπήν Μνημοσύνου, κατά τοῦ πατριάρχου, συντασσώμενος, μέ τήν λείαν προσεχῶς συντεταγμένη καί ὀμαδική ἱερά Ἀποτείχισην τῶν Νέων Ὁμολογητῶν καί Πρωτοπρεσβυτέρων π. Θεοδώρου Ζήση καί τοῦ π. Νικολάου Μανώλη μετά τῶν συν αὐτῷ ακολουθούντων, καί μετά τῶν 300 Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί μέ ἄλλες χιλιάδες «ὑπερόριων» Λαϊκῶν καί μαθητῶν τους; Νά ἀναμένουμεν ὅμως τινά λεοντόκαρδην ἔκπληξιν; Τί ἔχετε νά χάσετε;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


*Ὡς κατεγνωσμένοι προπαγανδιστές τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, καί συγνωστούς Οἰκουμενιστάς, θεωροῦμεν προσωπικῶς, καί ἰδιαίτερα τόν «ἀντιΝικαιϊκόν Νεοκκλησιολογιστήν» ἤ καί «Βατικάνειον Ἐκκλησιολογιστήν» τόν πεπλανημένο μέν Δογματολόγον καί Σεβασμιώτατον (λυκοΠοιμένα) Μεσσηνείας κ. Χρυσόστομον Σαββάτον· καί τόν Κανονολόγον κ. Θεόδωρον Γιάγκου, ὅπου εἰσήγαγεν,  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ, στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τίς γυναίκες στόν Ἀναλόγιον καί ἱερό Ψαλτήρα, κατόπιν «ἐπισκοπικῶν» ὁδηγειῶν καί  εἰδικῶν ἀντιΚανονικῶν Ὑπομνημάτων πού διενήργησεν ὑπέρ τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ καί «Ἁγιορείτου Γέροντος» κ. Ἀθανασίου. (Δεῖτε τά διαδικτυκά τεκμήρεια: ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ).

Ὁ δέ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, πρό μερικῶν μηνῶν ἔγραφε, ὅτι τό ζήτημα τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ πανάρχαιου «θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν», εἶναι ζήτημα σαφῶς πού διχάζει τήν Ἐκκλησία καί ἐκατηγόρησεν μάλιστα τοῦς Οἰκουμενιστάς συλλειτουργούς του Ἀρχιερεῖς, ὅτι μεθοδεύωσι τίς σχισματικοαιρετικές ἀντιΚανονικές καί ἀντιΕὐαγγελικές χειροτονίες τῶν γυναικῶν στά προτεσταντικά πρότυπα,  ἐνῷ τοῦτον πολύ ὀρθῶς, ἀπαγορεύεται, καθῶς σᾶς ἀποδείξαμεν πιό πάνω ὑπό τῆς Καθολικῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν Ὀρθοδόξων. Τί γέγονε Σεβασμιώτατε; Βάζω καλόν λογισμόν, ὅτι μᾶλλον εἴστε ἀσθενῆς στό κρεβάτι, με βαρειά ἴωσιν, καί μερικοί ξεσαλεύωσι καί χορεύωσι ἐπικίνδυνα στήν Θεόσωστον ἐπαρχίαν Σας. Θά ἀναμένουμεν ἐξηγήσεις ὅμως διότι μᾶς εἴστε τινά πρότυπόν. Μή μᾶς ἀπαγοητεύσετε…