Translate

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ* ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ «ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΕΣ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ!


ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ* ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ «ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΕΣ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Ἐδῶ ἀδελφοί καί πατέρες μου, παρεκλίνατε «ὁμοθυμαδόν», καί λίαν ἐπιεικῶς ἀπό τήν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ Συνοδική καί Κανονικήν Παράδοσίν τῆς Εκκλησίας στό ΛΗΣΤΡΙΚΟΝ Κολυμπάριον καί ονειρεύεστε ΑΚΟΜΗ ὅτι ΔΗΘΕΝ θά διορθώσετε  τά Βιοηθικά καί τά σωρηδόν ἄλλα «Ἐκκλησιοκανονικά» Ζητήματα; 

-Μά ἀφοῦ μέ τήν ἐν Κολυμπαρίῳ ψευδοΣύνοδον, ἀνοίξατεὄχι, τους ἀσκούς τοῦ Αἰώλου;

-Ποιοί νομίζετε ὅτι εἴστε;

-Ποῖον νομίζετε, ὅτι δουλεύετε κύριοι, καί δή ἐσεῖς σεβ. κ. Σαββάτο;

Κατ΄ ἀρχήν, ἀπό τήν στιγμήν πού ἔχουμεν τόσους Διακόνους, τούς Καντηλανάφτες, τά παπαδάκια, καί τίς γυναίκες πού ἀσφαλῶς, [ἐξάπαντος]  βοηθῶσι σε πάμπολλα ἀλλα σημαντικά πολυποίκιλα πόστα, ἐντός ἤ ἐκτός τῆς Εκκλησίας καί τῆς ενορίας γενικά, [θεωρῶ ὅτι] εἶναι παντελῶς ἀχρείαστον γιά νά ἐπανέλθει, εἰδικά σέ τέτοιους παμπόνηρους καιρούς μάλιστα, τέτοιον παρωχημένο πανάρχαιον θέσμιον. Σημειώστε ὅτι ἀπό πάντα «οἱ καιροί» ἦτο πονηροί, διότι εἴμεθα ἀπό ἀνέκαθεν, μετά τῆς Πτώσεως τῶν Δίκαιων Πρωτοπλάστων, τρεπτά καί πονηρά ὄντα...

Συμπεριφέρεστε ΟΜΩΣ,  λές καί εἴμεθα, ἐξαϋλωμένα, κεκαθαρμένα, φωτισμένα, ΑΠΑΘΗ καί θεοποιημένα ἀνθρώπινα ὄντα, πού διάγωμεν τινά ἰσάγγελον καί ἀναμάρτητον βίον. Ἡ ἁμαρτία δέν ὑπάρχει (εἰς τήν ἀκαδημαϊκήν συλλογιστικήν σας), συνεπῶς, ποῖον τό βαθύτερον νόημα τῆς προσοχῆς ἤ καί τῆς μετάνοιας(;!) Δηλαδή, προφανῶς ὁμιλεῖται διά σημαντικά ὑψηλά καί ἀκαδημαϊκά ζητήματα, ἀλλά μᾶλλον δέν ὑποψιάζεσθε καλῶς τό Πνεῦμα τῶν θεραπευτικῶν Κανόνων.

Τό ενδεχόμενον ΟΜΩΣ, ἕνας νεαρός Ἱερομονάχος, ἤ ἔγγαμος Κληρικός, καί μία ἀφιερωμένη ἤ ἔγγαμη λ.χ. Διακόνισσα, νά σκανδαλίσωσι, σέ κάποια δεδομένη στιγμή (καί μάλιστα ἄθελά τους) τό ποίμνιον δηλ. τήν ἐνορίαν τους, τό ἐσκεφτήκατε ποτέ σας; Προφανῶς ὄχι, διότι, μᾶλλον ἀγνοεῖτε τήν περιρρέουσα ἐμπαθῆν  ἐκκλησιαστικήν πραγματικότητα, κεκλεισμένοι πιθανόν, στά μίσθαρνα καί ἰδιοτελῆ ἀκαδημαϊκά σας ἔδρανα.  Πολύ τό ἀμφιβάλλω... ὅπως οὔτε κἄν ὅτι ἐδυνηθήκατε νά προβληματίσετε τόν ΚΥΡΙΟΝ λόγον τῆς καταργήσεως τοῦ θεσμοῦ.

Ζεῖστε πρώτιστα στό πεζοδρόμειον τῆς ζωῆς, κύριοι καθηγητάδες, γιά κάμποσα χρόνια, καί μετά ξαναελάτε νά μᾶς διδάξετε ἐμπειρικῶς, μέ τό συμπάθιον, τις ἐν λόγῳ ΜΠΟΥΡΔΕΣ καί τά ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ σας.

Γνωρίζω τινά συγκεκριμένην περίπτωσίν: π.χ. τινός ἁγίου ἐγάμμου Κληρικοῦ Πνευματικοῦ, πού συκοφαντείται ἄδικα, μέχρι τήν σήμερον, διότι εἴχε ἄριστην συνεργασία στήν ἐνορία του μέ μίαν συνεργάτιδα γυναίκα. Σκεφθεῖτε κύριοι ἐξυπνόπουλοι ἀκαδημαϊκοί φαφλατάδες νά τοῦ ἦτο, καί μόνιμη Διακόνισσα, μέσα στό ἱερό Βῆμα, τί ἐπιπρόσθετο [συκοφαντικό] θά ἐλέγετο γιά τούς καϋμένους ἀνθρώπους καί εἰς μεγίστην μάλιστα διαβολήν τῆς Ἐκκλησίας μας! Σκεφθείτε ὅμως, νά μή ἦτο κἄν σκέττες συκοφαντίες... ἐν ἦδῃ ἁπλῆς συνεργάτιδος· ἀλλά βέβαια γνωρίζω καί μερικές ἄλλες παρόμοιες θλιβερές περιπτώσεις.... πού ἐτοῦτην τήν στιγμή ἐξ αἰτίας τινάς στενῆς συνεργάτιδος μετά γυναικός, καί ὄχι Διακόνισσας, διάγωσιν βίον ὡς καθαιρεμένοι Κληρικοί!...

Ἐδῶ καλά-καλά, ἔχουμεν: ἀφώτιστους Ἱεράρχες, κομπογιαννίτες Πνευματικούς, ἀθεόφοβους Κληρικούς, Μοναχούς-ἀμόναχους, αἱρετικούς ταγοῦς, καί θά προσθέσουμεν [σύν τοῖς ἄλλοις] καί τήν πολύτιμον γυναίκα, ὡς Διάκονον, ΕΝΤΟΣ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος;

Ἐνῷ τήν ἴδιαν ἀκριβῶς στιγμήν, ἐπί τῇ βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων, ὁ Ιθ΄(19ος)  Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου καί Ξθ΄ (69ος) τῆς Στ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μᾶς διδάσκωσι ὅτι ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ἅπαντες οἱ Λαϊκοί (ἄνδρες καί γυναίκες) καί δή οἱ μή ἔχωντες ἐργασία, ἐξάπαντος νά  ΜΗ εἰσέρχονται ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος;

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι: ὑφίστατο καί ἕτερος σημαίνον ἱερός Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Ἁγίας Τοπικῆς Συνόδου, πού ἀπαγορεύει στίς γυναίκες, νά ἐμβαίνουσι, στό ἅγιον Βῆμα:

«Ὅτι οὐ δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ Θυσιαστηρίῳ εἰσέρχεσθαι» [Ἱερός Κανών Μδ΄ (44ος)].

Ὁ ΚΑΙΡΟΣκόπος Καθηγητής κ. Γιάγκου καί ἡ κατεγνωσμένη ληστρική κομπανία του, ἐβάλθηκαν ὅμως, νά ἐμβάσουσι τήν γυναίκα μέ τό στανιό στό Ἱερό Βῆμα… ξηλώνοντας ἕναν πρός ἕναν ἱερόν Κανόνα.

Τό  σαθρόν καί ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΝ ἐπιχείρημα τοῦ καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Γιάγκου, εἶναι: ὅτι οἱ Ἡγουμένισσες, ἐχειροτονοῦντο κάποτε καί Διακόνισσες! Ἔ καί λοιπόν; Τοῦτο εἶναι, τήν σήμερον, τό ΑΠΑΝ ζήτημα στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας;  Ἥ μήπως, τό δεινόν ἔλλειμα ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ μας; Μά ἀφοῦ [ἐξάλλου] ὡς γνωστόν, οἱ Μοναχές ΔΙΑΚΟΝΩΣΙ ἀκώλυτα  ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Μοναστηριού των.

-Ποῖον νομίζει ᾆραγέ, ὅτι δουλεύει, ὁ κ. Γιάγκου;

-Κανέναν Ἐσκιμῶον;

Μάλιστα, γνωρίζω, μία γυναίκα στενώτατη συγγενῆς μας, στό χωριό μου, πού διακονεῖ μέσα στό ἱερόν Βήμα (τό καθαρίζει) τινός ΜΑΛΙΣΤΑ ἐξωκκλησιοῦ, μέ μία ἁπλή εὐχή πού τῆς ἐδιάβασε ὁ πνευματικός της. Σέ ἕνα γειτονικόν χωριόν ἤ καί στήν πόλην, δι΄ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Λεμεσοῦ, ψέλνωσι γυναίκες!...

ΕΠΙΣΗΣ: οἱ γυναίκες ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐσταμάτησαν νά διακονῶσι τόν Ἱερόν Ναόν, ἀσχέτως ἄν κατέσβεσεν οὕτως ὁ ἀρχαίος θεσμός τῶν Διακονισσῶν.

Θέλετε βοηθούς κύριοι Ἐπίσκοποι;

Διδάξετε τότε μέ τόν βίον καί τήν πολιτείαν σας, τήν ἐγκράτειαν, ὥστε να χειροτονεῖτε ΠΑΝΑΞΙΟΥΣ Διακόνους καί Κληρικούς. Προφανῶς, ἄγαμοι Επίσκοποι, Ἀρχιμανδρῖτες, Ἱερομόναχοι, ἀθκιασεροί παπάδες καί πεπλανημένοι Καθηγητάδες, φελλοί καί ἀσπάλακες θεολογίσκοι, ὀνειρεύονται ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ, λαγοῦς καί διακόνισσες!...

Θοῦ Κύριε φυλακήν τῷ ἀπύλωτῳ στόμᾳν μου…μέρα πού εἶναι.

Ἄν θυμάμαι καλῶς, στό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ» τοῦ Ἁγίου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί Φωτιστοῦ τῶν Σλαύων, τοῦ Μεγίστου θεοφόρου Πατέρα τοῦ ἱεροῦ Φωτίου, ὑφίστατο μία σοβαρή ἱεροκανονική προϋπόθεσις, γιά νά γίνει μία γυναίκα Διακόνισσα καί νά ὑπηρετεῖ στό ἅγιον Βῆμα μετά τῶν Κληρικῶν: ὥφειλεν νά εἶναι ἀγνῆ, παρθένος, ἄνευ τινῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, νά μή ἐπόρνευσε, νά μή ἐμοίχευσεν, νά μή νυμφευθεῖ, νά μή ἔκαμεν ἔκτρωσιν, καί νά ἀπείχεν ἀπό σωρηδόν ἄλλων ἐγκλημάτων, νά εἶναι καθόλα ἀφιερωμένη,  καί νά ὑπερβαίνει μάλιστα τά 40 της. Γενικῶς ἴσχυον ἐξ ὅσων φαίνεται οἱ αναντίρρητες Πατερικές προϋποθέσεις περί τινῶν Κωλυμάτων Ἱερωσύνης στά περί τῆς χειροτονίας τινός Κληρικοῦ.

-Ποῦ θά βρεῖτε ὅμως [την σήμερον] παρθεναγωγεία, γιά νά χειροτονήσετε  μάλιστα νέες, καί δή σαραντάχρονες δεσποινίδες, πού νά διαθέτουσι ΟΛΕΣ τίς πιό πάνω προϋποθέσεις (πού ἴσχυον μία φορά κι ἕνα καιρόν) γιά τίς Διακόνισσες;

 -Στόν Ἅρην;

-Μά ΣΟΒΑΡΟΛΟΓΕΙΤΕ;

-Κρίμας… διό καί ὑποτείθεται, ὅτι εἴστε καί ἀκαδημακοί επιστήμονες.

Παρ΄ ἐκτός κί ἄν ἰσχύσωσι τά ἀντιΚανονικά ὁλισθήματα ὑπό τινῶν Νεοβαρλααμιτῶν ψευδοἘπισκόπων πού χειροτονῶσι ἀβέρτα Διακόνους μέ θανάσιμα Κωλύματα Ἱεροσύνης;(!!!) Ἄν κατά ἐκεῖ πάει τό ὅλον πράγμα, νά εἰσαγάγουμεν τότε ΚΑΙ Διακόνισσες, ἔμπειρες στήν ἁμαρτία, ΕΝΤΟΣ τοῦ πανάγιου Θυσιαστηρίου, ἀλλά ἄν τοῦτο εἶναι τό βαθύτερον ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς μας, σημαίνει, ὅτι εἴστε παντελῶς ΑΝΑΞΙΟΙ διά νά ποιμένετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.

Νά υπενθυμίσω στούς μανιωδέστερους ἀνοητολογοῦντες, στά περί τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἀρχαίου «θεσμοῦ τῶν Διακονισσών» στα περί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὅτι ὑφίστατο καί ἕνας ἀκόμη ἱερός Κανῶν τῆς Ἁγίας Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στήν γυναίκα, νά διαμένει στό Ἐπισκοπεῖον. Γιατί ᾆραγέ; Ὅπως ἐπίσης, ὑφίσταντο, τινές ἱεροί Κανόνες καί γιά ἀπαγόρευσιν διά τά μεικτά Μοναστήρια. Γιατί ᾆραγέ; Ἀλλά οὔτε καί πᾶλιν ὑποψιάζονται, ἐπιστημονικῶς, οἱ «τρεῖς Μεγίστοι Φωστῆρες» καί Κανονολόγοι τοῦ Σύμπαντος;!

Ὅλως παραδόξως τοῦτοι οἱ ἀχρείοι καί πανάθλιοι Οἰκουμενιστές, ἤ καί ΠΡΟΓΑΝΔΙΣΤΕΣ, τοῦτης τῆς Λουθηροκαλβινικῆς τάσεως, νά μπεῖ ἡ γυναίκα ΚΑΙ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΣΙ παντελῶς τούς σωρηδόν ἄλλους ἱερούς Κανόνες, πού ἐθεσπίσθησαν, διά τήν προφύλαξη τῶν Χριστιανών διά τίς ἀναμεταξύ τους σχέσεις. Πιστέψτε με διότι εἶναι οὐκ ὁλίγοι! Προμηθευθεῖτε ὅμως καί ἕνα Ἱερόν  Πηδάλιον καί ἀρχίστε τινά σοβαρήν μελέτη.

Ὥς γνωστόν, τά ἐπισκοπεία ἔχωσι καί ναΐδρια, ἤ γειτνιάζωσι τουλάχιστον μέ τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἔτσι, ἐξάπαντος θά χρειασθῶσι καί ἐκείνα προφανῶς μερικές Διακόννισες... ἔμμισθες βέβαια... καί ἐκεῖ οἱ ἄγαμμοι Δεσποτάδες θά κλείνωσι εἰδικόν casting γιά νά ἐπιλέξωσι τίς καλύτερες... σύμφωνα μέ τά ἰδικά τους ἐκάστοτε «φωταδιστικά» κριτήρια γιά τήν δῆθεν... διακονία τους. ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τό μόνο πού μᾶς ἐμάρανεν, ἀδελφοί καί πατέρες, εἶναι: τό ΠΟΤΕ ἀκριβῶς θά μυήσετε ἤ μπάσετε τίς γυναίκες, στό Ἱερόν Βήμα; Ἀντί νά κοιτάξουμεν πῶς νά τίς ξεκουράσουμε διά νά εἶναι ἔτι περαιτέρῳ ἀφιερωμένες στήν οἰκογένειά τους. Ἀντί νά κοιτάξουμεν πῶς νά ΑΝΑΚΟΨΟΥΜΕ τά φοβερά πολλαπλάσια διαζύγια... τῆς ἐποχῆς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, διά ποῖον λόγον, ᾆραγέ, δίδει τέτοιαν ἄδειαν καί βήμα σέ τέτοια ἀνόητα οἰκουμενιστικά ἀνδρείκελα; Ὡς γνωστόν ὁ ρωμαλέος ἀντιΟἰκουμενιστής Ἐπίσκοπος κ. Σεραφείμ, διαφωνεῖ ἀποδεικτικά, μέ τήν πιό πάνω μπουρδολογία. 

Τί ἔπαθε ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν ἀπειλητικήν προειδοποίησιν πού ἔλαβεν ἀπό τόν Αἱρεσιάρχην πατριάρχην μας; Ἐφοβήθην; Μπά σιγά μήν ἐφοβήθην! Προφανῶς, μᾶλλον τόν αἰφνιδίασεν ὁ πατριάρχης. Τήν τελευταίαν λέξιν του ἀκόμη νά τήν πεῖ ὁ Πειραιῶς.

Τότε, ΓΙΑΤΙ σεβασμιώτατε ἅγιε Πειραιῶς, δέν τοῦ ἀνταποδίδετε στά ἴσα, μέ ἀνάλογον, ἐξάπαντος δίκαιον καί Ἱεροκανονικόν αἰφνιδιασμόν, ὑποστηρίζοντας τήν Διακοπήν Μνημοσύνου, κατά τοῦ πατριάρχου, συντασσώμενος, μέ τήν λείαν προσεχῶς συντεταγμένη καί ὀμαδική ἱερά Ἀποτείχισην τῶν Νέων Ὁμολογητῶν καί Πρωτοπρεσβυτέρων π. Θεοδώρου Ζήση καί τοῦ π. Νικολάου Μανώλη μετά τῶν συν αὐτῷ ακολουθούντων, καί μετά τῶν 300 Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί μέ ἄλλες χιλιάδες «ὑπερόριων» Λαϊκῶν καί μαθητῶν τους; Νά ἀναμένουμεν ὅμως τινά λεοντόκαρδην ἔκπληξιν; Τί ἔχετε νά χάσετε;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


*Ὡς κατεγνωσμένοι προπαγανδιστές τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, καί συγνωστούς Οἰκουμενιστάς, θεωροῦμεν προσωπικῶς, καί ἰδιαίτερα τόν «ἀντιΝικαιϊκόν Νεοκκλησιολογιστήν» ἤ καί «Βατικάνειον Ἐκκλησιολογιστήν» τόν πεπλανημένο μέν Δογματολόγον καί Σεβασμιώτατον (λυκοΠοιμένα) Μεσσηνείας κ. Χρυσόστομον Σαββάτον· καί τόν Κανονολόγον κ. Θεόδωρον Γιάγκου, ὅπου εἰσήγαγεν,  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ, στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τίς γυναίκες στόν Ἀναλόγιον καί ἱερό Ψαλτήρα, κατόπιν «ἐπισκοπικῶν» ὁδηγειῶν καί  εἰδικῶν ἀντιΚανονικῶν Ὑπομνημάτων πού διενήργησεν ὑπέρ τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ καί «Ἁγιορείτου Γέροντος» κ. Ἀθανασίου. (Δεῖτε τά διαδικτυκά τεκμήρεια: ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ).

Ὁ δέ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, πρό μερικῶν μηνῶν ἔγραφε, ὅτι τό ζήτημα τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ πανάρχαιου «θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν», εἶναι ζήτημα σαφῶς πού διχάζει τήν Ἐκκλησία καί ἐκατηγόρησεν μάλιστα τοῦς Οἰκουμενιστάς συλλειτουργούς του Ἀρχιερεῖς, ὅτι μεθοδεύωσι τίς σχισματικοαιρετικές ἀντιΚανονικές καί ἀντιΕὐαγγελικές χειροτονίες τῶν γυναικῶν στά προτεσταντικά πρότυπα,  ἐνῷ τοῦτον πολύ ὀρθῶς, ἀπαγορεύεται, καθῶς σᾶς ἀποδείξαμεν πιό πάνω ὑπό τῆς Καθολικῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν Ὀρθοδόξων. Τί γέγονε Σεβασμιώτατε; Βάζω καλόν λογισμόν, ὅτι μᾶλλον εἴστε ἀσθενῆς στό κρεβάτι, με βαρειά ἴωσιν, καί μερικοί ξεσαλεύωσι καί χορεύωσι ἐπικίνδυνα στήν Θεόσωστον ἐπαρχίαν Σας. Θά ἀναμένουμεν ἐξηγήσεις ὅμως διότι μᾶς εἴστε τινά πρότυπόν. Μή μᾶς ἀπαγοητεύσετε…4 σχόλια:

 1. Μή ξεχνάμε τί ἔλεγε ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄ στην ἀντιΠαραδοσιακήν «Σύναξη τῶν Προκαθημένων»:

  « (...) Πιστεύω, ακόμα, πως θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της θέσης των γυναικών στην Εκκλησία. Μεγάλες χριστιανικές ομολογίες, όπως οι Αγγλικανοί, έχουν εισαγάγει τη χειροτονία γυναικών. Θα πρέπει Αγιογραφικά και Πατερικά να κατοχυρώσουμε τη θέση μας και να μελετήσουμε σοβαρά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του θέματος, την επαναφορά του θεσμού των διακονισσών στην Εκκλησία. (...)»

  Ἄν ;'ετοῦτη δέν εἶναι ΜΙΑ ἀκόμη πεπλανημένη καί αἱρετίζουσα ἄποψις, πού εἶναι ἕνας καθαρά ἀμειγῶς πιθηκισμός, ἤ ἀντιγραφή, ἀπό τήν Λουθηροκαλβινική Ἀγγλικανική Κοινότητα, τότε τί ἐστί Κερκοπιθηκισμός καί τις ὁ αχαΐρευτος κερκοπίθηκος Κληρικός;

  Οἱ Αγγλικανοί χειροτονοῦσι καί Ομοφυλόφιλους Σοδομίτες γιά Κληρικούς, γιατί νά μή τό πράττουμεν καί μεῖς «Μακαριώτατε»; Οἱ Αγγλικανοί, μία μερίδα ἐξ αὐτῶν, δέν πιστεύει τό Αειπάρθενον τῆς Κυρίας Δέσποινας Θεοτόκου «Μακαριώτατε» γιατί νά μή τό μιμηθοῦμεν καί αὐτό; Ἄλλη μερίδα Ἀγγλικανῶν, δεν πιστεύωσι στην Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κ. Χρυσόστομε... συνεπῶς μέ τήν ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗΝ λογικήν σας, γιατί νά μή μιμηθοῦμεν καί τοῦτο;

  Καταλάβατε φίλοι φίλες τό πῶς καί τό γιατί ἐγγενήθην τό Κολυμβαρίν;

  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΝΑ ΠΑΘΩΜΕΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάτοθεν τοῦ πιό πάνω ὀπτικοακουστικοῦ ντοκουμένου στό «γιούτιούμπ» ἐγράφθην τό ἑξῆς σχόλιον κατά ἡμῶν, το ἀντιγράφω διά νά θαυμάσετε τήν «πανίσχυρον» καί «δυναμικήν» ἐπιχειρηματολογίαν τους:

  Βασιλική Aspromauro Πριν από 8 ώρες (τροποποιήθηκε)

  «Είστε παντελώς άσχετος ή τον παριστάνετε; Η αγία διακόνισα η Ολυμπιάδα υπήρξε. Μήπως θέλετε να την καταργήσετε; Ο άγιος Νεκτάριος έκανε την ηγουμένη του διακόνισσα. Μήπως έχετε πρόβλημα με τον άγιο Νεκτάριο; Να του το πείτε!Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε διακόνισσες!
  Αλλά αγνοείτε ότι ο θεσμός της διακόνισσας ΔΕΝ έχει καμμία σχέση με την ΙΕΡΩΣΥΝΗ. Δεν θα σας καταγράψω ποιες είναι οι ακριβείς αρμοδιότητες, είναι γνωστά σε όσους γνωρίζουν ΘΕΟΛΟΓΙΑ.
  Απλά ξαναγράφω δεν έχουν ιερωσύνη.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ:

  Παραδέχομαι ἐξ ἀρχῆς ὅτι είμαι παντελῶς ἄσχετως διά τό ζήτημα και φέρω παντελῆ ἄγνοια στα περί τῆς Θεολογίας. Ἔχετε δηλαδή ἀπόλυτον δίκαιον στήν ῥητορικήν ἀπορίαν σας. Ἰσχύωσι συνάμα καί τά δύο. 

  Ποῖος ἀμφιβάλλει ὅτι μίαν φορά καί ἕνα καιρόν ὑφίστατο ὁ «θεσμός τῶν Διακονισσῶν»;

  ΟΥΔΕΙΣ!

  Ὁ «θεσμός τῶν Διακονισσών», ὑφίστατο καί τήν σήμερον, καθότι μετεξελιχθεί σέ τινά πολυεπίπεδον σημαντική βοήθειαν και Διακονία στήν Ἐνοριακήν Ζωήν.

  Γιά νά ἐπανέλθει τοῦτος ὁ παρωχημένος θεσμός, θα πρέπει προφανῶς νά καταργηθῶσι ἐπιπλέον, καμμιά ΔΕΚΑΡΙΑ ἱερῶν Κανόνων πού ἀπαγορεύωσι τήν γυναίκα καί τόν ἄνδρα νά εἰσέρχεται στό ἱερόν Βῆμα κατά την ὥρα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

  Τό ἱερόν Βῆμα εἶναι διά τους ἔχωντας τήν Μυστηριακήν Ἱερωσύνην, διά τους βοηθούς καντηλανάφτες, παπαδάκια, ἤ τουλάχιστον τους ἔχοντας τό Μοναχικόν Σχήμα. 

  Θέλετε να διακονεῖτε λ.χ. στο ἱερό Βῆμα;

  Γίνετε Μοναχή, ὡσᾶν τίς ἀφιερωμένες  παρθενεύουσες Διακόνισσες τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου!

  Ἐξαιρέσεις βέβαια ΓΙΝΟΝΤΑΙ στήν εἰδικήν περίπτωση, μέχρι τήν σήμερον στό Γυναικεῖον Μοναχικό Τάγμα.

  Ἄρα συνεπῶς, ποῖος καί τί ἀκριβῶς θέλετε νά επαναφέρετε, ἤ δῆθεν νά καταργήσουμεν;

  Ποῖος εἶναι ὁ στόχος σας; Ἡ κατάργησις τοῦ ἀβάτου τοῦ ἱεροῦ Βήματος; Γιά νά εἰσέλθει ΕΝΤΟΣ τοῦ ἱεροῦ Βήματος μία γυναίκα κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας;

  Εἴστε σοβαρή θεολόγος ἐσεῖς πού προτάσσεται τέτοια φληναφήματα φαντασιακῆς ὑφῆς;

  Μέ τήν ἴδια ἀκριβῶς λογικήν σας, ὑφίστατο κάποτε καί ὁ «Θεσμός τῶν Διακόνων» πού ἐμεριμνοῦσαν ΜΟΝΟΝ διά τά βιωτικά (Πολιτικά) Ζητήματα τῶν Χριστιανῶν, καί δέν συνδέονταν μέ τό εἰδικόν Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης τοῦ πρώτου βαθμοῦ ὅπως τό γνωρίζουμεν σήμερα.

  Γιατί νά μή ἐπανέλθει και ἐκεῖνος ὁ πανάρχαιος Εὐαγγελικός θεσμός, δηλ. την ἀνάμιξη Διακόνων Χριστιανών μετά τῆς πολιτικῆς και βιωτῆς τῶν Χριστιανῶν;

  Ἐπίσης ὑφίστατο ὁ «θεσμός τῆς Γλωσσολαλίας» πού δῆθεν ἐπανῆλθεν διά τινάς « ἱστορικῆς παρθενοραφῆς» στίς Προτεσταντικές Κοινότητες... μήπως νά τόν ἐπαναφέρουμεν καί ἐκείνον;

  Ὡστόσον, ὑφίστατο καί ὁ «θεσμός τοῦ Θεόπτη» ἤ και «ὁ Θεσμός τῶν Προφητών», πού ἐκπροσωποῦσεν ἔκτοτε τόν Ἐπισκοπικόν βαθμόν, τί λέτε, νά τόν ἐπαναφέρουμεν στά κριτήρια διά τούς ὑποψήφιους εἰς Ἀρχιερωσύνη;

  Τέλος ὑφίστατο και ὁ «θεσμός τῆς Μαντήλας» καί τῆς σεμνῆς ἐμφάνισις με μακρυές φοῦστες στά τῶν γυναικῶν, κατά την διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ὅπου στίς Σλαβικές Τοπικές Εκκλησίες, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ τοῦτο τό Εὐαγγελικόν θέσμιον. Εἴστε ἔτοιμες νά τόν ἐπαναφέρουμεν καί στά καθ ἡμᾶς;

  Μπορῶ νά σᾶς καταγράψω ἀκόμη ΔΕΚΑ ἄλλλες παρόμοιες περιπτώσεις παρωχημένων θεσμῶν... ἀλλά φοβούμαι, ὅτι ἡ τραγελαφική ἀντιΚανονική ἰδεοληψία σας δέν θα σᾶς ἀφήσει νά προβληματιστεῖτε ἀντικειμενικά σέ ὅσα μέχρι στιγμῆς ἔθιξα.

  Καλά Χριστούγεννα νά βιώσουμεν ἀξιότιμη κ. Βασιλική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ

  http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/09/blog-post_43.html

  http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/09/blog-post_9.html


  A´. ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΑΤΖΑΜΗΔΩΝ «SNIPERS» Ο π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ.

  Μία «ἐπιστημονική» μελέτη ἀνάμεσα στις τόσες ἄλλες πού συνηγορῶσιν ὑπέρ τῆς δῆθεν ὀρθοδοξίας και καλοδοξίας τῆς «Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου» φιλοδοξεῖ μᾶλλον να ταράξει (γράφε κατά-θολώσει) τά νερά και να δημιουργήσει τινά κρίσιν συνειδήσεως, κατά τῶν φιλενωτικῶν Ὀρθοδόξων, δηλ. ἐπί τοῦ πολυχρόνιου ἀγώνος τῶν ἀντιοικουμενιστῶν κατά τῶν ἐπίδοξων και ἐπικυρίαρχων κακοδόξων Οἰκουμενιστῶν εἶναι το ἐκτενές, «ἀποδεικτικόν» κείμενον, τοῦ σεβαστοῦ Καθηγητοῦ καί Κανονολόγου κυρίου Θεοδώρου Γιάγκου: Πτυχές πού ἀποσιωπήθησαν στον δημόσιο διάλογο περί τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου (Α΄ Μέρος). Ἤδη ἀπό την μόλις πρῶτην παράγραφον, ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἀναγνώστης ἔρχεται ἀντιμέτωπος, τετράκις φορές (και εἰς την ἐν ἐξελίξει μελέτη πλειστάκις! φορές) περί τοῦ ὁνόματος ἑνός ἐκ τῶν ἀρχηγετῶν τῶν Ὀρθοδόξων ἀντιοικουμενιστῶν και Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου και Πατρολόγου π. Θεοδώρου Ζήση. Δίδεται δηλαδή ἐξ ἀρχῆς, μιᾶ εἰσαγωγική καί προκαταβολική αἴσθησις, ὅτι ἡ μελέτη τοῦ κ. Θ. Γιάγκου πρόκειται νά περιστραφεῖ γύρω ἀπό την σημαίνουσα προσωπικότητα (περί τῶν ἀκαδημαϊκῶν βέβαια πραχθέντων, γραφθέντων και λεχθέντων) τοῦ Γέροντος Καθηγητοῦ π. Θ. Ζήση.

  Ἐξάπαντος ὁ τίτλος τῆς ἄνωθεν μελέτης τοῦ περίφημου Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Θ. Γιάγκου ἀδικεῖ τό ὅλον «ἀποδεικτικόν» περιεχόμενόν της μιᾶς και ὁ πλέον ἰδανικός τίτλος της, ὄφειλεν μᾶλλον να ἦτο: 1. Ἡ «ἐπιστημονική» και «φιλάδελφος» ἐξόντωσις με το γάντι κατά τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση· 2.  Περασμένα ναί. Ξεχασμένα ὄχι! Βιός και Πολιτεία τινός ἡμέτερου καί δεδιωγμένου-ἀκαδημαϊκοῦ Φαναριώτη· 3. Βαρθολομαι[ν]ομαχίες πῦξ-λᾶξ μετά τοῦ ἀέρος: Σφαγή μέ το βελούδινο σαρίκι κατά τοῦ πρωτομάστορος παπα-Θόδωρου τοῦ Οἰκουμενιστομάστιξ και ὅτι ἄλλο σε ταυτόσημο μοτίβο φανταστεῖ ὁ νοῦς σας…

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΘΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]