Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ «ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ (300) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

ΟΙ «ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ (300) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Κατ΄ αρχήν νά ποῦμεν, ὅτι μέχρι στιγμῆς ἔχομεν ἐντοπίσει, ἀντικειμενικῶς, τριῶν εἰδῶν Ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες, ἥρωες τῆς Πίστεως καί ῥωμαλέους Λεωνίδες μετά τῶν συν αὐτῷ τριακοσίων300») πού προετοιμάζονται ἵνα κονταροκτυπηθῶσι κατά μέτωπον, διά τῆς Ἱεροκανονικῆς Ἀποτειχίσεως, κατά τῶν «ὀρθόδοξων» Ἀρχιοικουμενιστῶν ταγῶν μας. Ἕναν, τέως ἔγγαμον καί Γέροντα Κληρικόν. Ἕναν ἀκόμη ἔγγαμον καί νεώτερον Κληρικόν. Καί ἕναν Ἁγιορείτην Καλόγερον, ἅγιον Γέροντα. Μία ἁγία Τριανδρία συγχρόνων Ὁμολογητῶν Γερόντων, πού ὁδεύει πρός ὁλοταχῶς διά τήν «Μεγάλην Ἔξοδον» ἐκ τῆς οἰκουμενιστικῆς αἰχμαλωσίας.

Α΄. Τόν Νεό Ὁμολογητήν καί λέοντα τῆς φιλοΦαναριώτικης Ὀρθοδοξίας καί Μεγάλο Πρωτοπρεσβύτερον τῶν Θεσσαλονικέων τέως ἔγγαμος Κληρικός π. Θεόδωρον Ζήσην (Ὁμότιμος Καθηγητής Πατρολογίας τοῦ Α.Π.Θ.)· μάλιστα εἶναι καί ὁ μείζων κεχρισμένος ἀρχηγέτης τῆς ἀντιΟἰκουμενιστικῆς καί συνὉδικῆς Συνάξεως Κληρικῶν Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ἐξάπαντος ὁ κατ΄ ἐξοχήν Νο1 ἄσπονδος ἐχθρός καί ὁ χειρώτερος ἐφιάλτης τῶν κακοδόξων νεοΦαναριωτῶν Οἰκουμενιστῶν. Ὡς σύγχρονος Λεωνίδας, δέν εἶναι μόνος, ἀλλά ἀκολουθεῖται κυρίως πιστά ὑπό τινῶν «τριακοσίων» Ἁγιαντωνιτῶν ἐνοριτῶν κ.ἄ. στενῶν καί μή μαθητῶν του. Ἐξάπαντος θά τόν ὑποστηρίξει στά σίγουρα καί ἕνα ἀνδρείον Μοναστήριον. Τό κάθε Μοναστήριον τῆς Ὀρθοδοξίας διαθέτει ἄλλους «300 Σπαρτιάτες» προσκυνητές/τριες.

Οἱ ὁποῖοι, «τριακόσιοι (300) Σπαρτιάτες» τοῦ Ζήση, σημειωτέον, ἐξάπαντος ὑπερβαίνωσι κατά πολύ, ἀριθμητικῶς, τόν εὐρέως γνωστόν ἀριθμόν πού καταγράφουμεν ἔν ἦδει συμβολισμοῦ παρά τούς «τριακόσιους τοῦ Λεωνίδα». Ὑπάρχουσι μερικές ἑκατοντάδες-χιλιάδες φοιτητῶν ἤ καί μαθητῶν του, διάσπαρτοι, σ΄ ὁλόκληρον τήν οἰκουμένη. Ὑπάρχουσι σέ Σλαβικές χῶρες, ἀλλά καί στήν Κύπρο καί τήν Ἑλλάδα ἄλλες μερικές ἑκατοντάδες φοιτητῶν καί μαθητῶν του. Ὑπάρχουσι Λαϊκοί Θεσσαλονικεῖς, μή ἐνορῖτες του, ἀλλά καί φίλα προσκείμενοι στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Ὑπάρχουσι ἄλλοι σωρηδόν ἑκατοντάδες Ἁγιορεῖτες καί μή Μοναχοί/ές πού κρέμονται κυριολεκτικά ἀπό τά χείλη του, καθότι εἶναι συντονισμένοι, στήν ταυτόσημον παραδοσιακήν καί ἀντιΟἰκουμενιστικήν γραμμήν.

Σίγουρα, δέν πρόκειται ἐξ ἀρχῆς νά ἀκολουθήσωσι, οἱ ἅπαντες, ἐτοῦτην τήν «Μεγάλην καί Ἁγίαν Ἔξοδον». Διότι ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν, θά θέλουσι εὐλόγως νά τό προβληματίσουν, τοῦτο τό μεγάλο βῆμα, ἔτι περαιτέρω. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, καί ἑτεροχρονισμένα, θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι ἀκόμη τήν ἐν λόγῳ κανονικήν ὁδόν. Γι΄ αὐτόν τόν λόγον, οἱ Ἀρχιοικουμενιστές, ἄς μή ὑποτιμῶσι καθόλου, τούς «τριακόσιους Σπαρτιάτες» τοῦ Ζήση, καί ἄς ἀρχίσουν νά τρέμωσιν, ἀντί νά ἀνοίγουσι σαμπάνιες. Διότι ἁπλούστερα, κάποτε, καί ὁ παντοδύναμος Βασιλεύς τῆς Περσίας καί Ἑλληνοκτόνος Ξέρξης ἄνοιγεν σαμπάνιες!... Ἀλλά τί λέγω ὁ ἀνόητος; Πῶς δύνανται τοῦτοι οἱ δυσσεβεῖς Νεορθόδοξοι, νά τρέμωσιν, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας τούς ἄφησεν, κυριολεκτικῶς, ἀκρωτηριασμένους ἀπό τά γόνατα καί κάτω;

Συγκεκριμένα: σημειώσαμε μόλις πρόσφατα (19 Δεκεμβρίου 2016) σέ εἰδικόν δημοσιογραφικόν μας δοκίμιον πού φέρει τόν τίτλον «ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ;», ὅτι ὁ παπαΘόδωρος Ζήσης, εἶναι πανέτοιμος, ὅπως διενεργήσει τό Κανονικόν του δικαίωμα πού τοῦ παρέχουσι οἱ Ἱεροί Κανόνες περί τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς του· πρῶτον: κατά τοῦ Αἱρεσιάρχου Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου· δεύτερον: κατά τοῦ αἱρετίζοντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου· καί τρίτον:  κατά τοῦ αἱρετίζοντος Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τοῦ κ. Ἄνθιμου τοῦ Τρισμοιχεπιβάτου.

Ἀντιγράφω, ἕνα μικρόν ἀπόσπασμα ἀπό τό παρελθοντικόν μας δοκίμιον:

·         «Ὁ δέ Πρωτοπρεσβύτερος καί Ὁμότιμος Καθηγητής, ὁ Νέος Ὁμολογητής π. Θεόδωρος Ζήσης, φαίνεται ὅμως, σύμφωνα μέ ἰδικές του δηλώσεις {καί} ὑπό τινῶν ἀψευδῶν πληροφοριῶν, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς προκλητικά σημαντικῆς ἀπειλητικῆς στοχοποίησίς του (ἀπειλεῖται ἀδίκως μέ τήν ἀσχάτην τῶν ποινῶν τῆς Καθαιρέσεως Κληρικοῦ) ἀπό τούς νεοΦαναριῶτες Μοιχεπιβάτες Ἐπισκόπους-κατασκόπους τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ, νά εἶναι ἀμετάκλητα πεπεισμένος καί ἀποφασισμένος μετά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί κατά την πρῶτη τριμηνία τοῦ νέου ἕτους τοῦ 2017 μ.Χ. νά προβεῖ δυναμικά «εἴτε μόνος, εἴτε μετ΄ἀλλήλων» σέ τινά Ἱεροκανονικήν Ἀποτείχιση μαζί μέ ὁλόκληρον καί σύσσωμον τήν ἐνορίαν του τό Ὁμολογητικόν Ἁγιαντωνίτικον Ποίμνιόν του. Προφανῶς ὡς καλός ποιμήν, θά ἔχει δίκαιον, διά πᾶν ὅτι καλόν καί θεάρεστον ἐνεργήσει

Στίς 22 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύεται, ἕνα ἄκρως ἀντιρρητικόν ὀπτικοακουστικόν (βίντεο) πού ἐπιβεβαιώνει, τά προειρημένα γραφθέντα μας, μέ ἔτι ἐπί πλέον περιεκτικώτερες λεπτομέριες διά τήν προετοιμαζόμενη βροντερῆ ἐκστρατεία τῆς ἱεράς Ἀποτειχίσεως κατά τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν ταγῶν μας. Τό βίντεο τό ἀναδημοσιεύομεν ὡς ἀποδεικτικόν τεκμήρειον σέ ἕνα ἄλλον κείμενον, πού φέρει τόν τίτλον: «ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΛΟΓΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ».

Β΄. Ἡ δεύτερη ῥωμαλέα φυσιογνωμία, καί ἐξάπαντος ἡγετική Ἐκκλησιαστική προσωπικότης πού προθερμαίνεται διά τήν μεγάλην καί κατά μέτωπον σύγκρουσιν, κατά τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν, εἶναι ὁ ἔγγαμος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης. Γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια μου, δέν τό περίμενα, ὅτι πράγματι τό λαλεῖ ἡ καρδιά του, ἔλα ὅμως πού διαψεύθηκα παραγωδῶς βάσει τῶν πολλαπλῶν παλαιῶν καί νέων ἀντικειμενικῶν δεδομένων. Εἶναι ἄκρως ἀκατανόητον τις ἔγγαμος Κληρικός, νά ἀγωνίζεται μέ τέτοιαν ἰσχυρά ἀφοσίωσιν καί δυναμικήν προσήλωσιν ὑπέρ τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας, ὅταν ἕτεροι ἔγγαμοι ἤ καί ἄγαμοι ὁμολόγοί του συμπρεσβύτεροι ἤ Ἱερομόναχοι καί Ἀρχιμανδρῖτες,  καί δή διάσημοι ἀντιΟἰκουμενιστές, καλῶς ἤ κακῶς, ποιοῦν τήν νῆσσαν κατά τό κοινός λεγόμενον. Μή ξεχνοῦμε, ὅτι καί ὁ π. Θ. Ζήσης ἦτο ἀνάμεσα στούς ἔγγαμους ἀγωνιστάς Κληρικούς. Καλά οἱ ἔγγαμοι Κληρικοί καί θεολόγοι, ἴσως νά ἔχουσι καί τινά σοβαρήν δικαιολογίαν. Ἔχουσι οἰκογένεια μαζί καί μικρά παιδάκια, γιά νά θρέψωσι, καί εἶναι πράγματι, ἀρκετά δύσκολον, γιά νά ἀντιταχθῶσι τῆς αἱρετίζουσας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς των.

Οἱ ἄγαμοι ὅμως, Κληρικοί, Μοναχοί καί θεολόγοι, ᾆραγέ, γιατί δειλιοῦσι; Ποῖον εἶναι τό οὐσιαστικόν κώλυμα καί ἡ δικαιολογία τους; Ὑφίστατο τινά σοβαρή δικαιολογία;

Ὁ παπαΝικόλαος Μανώλης, ὥς ἕνας ἀκόμη Νο2 ἀρχηγέτης καί ἀντιΟἰκουμενιστής-Λεωνίδας ἔχει ἤδη πανέτοιμους, ἐκπαιδευμένους καί πάνοπλους, τούς «τριακόσιους (330) Σπαρτιάτες» του. Οἱ «τριακόσιοι» τοῦ παπαΝικόλα! Πρόκειται διά τούς Προφητηλιῶτες καί πρώην ἐνορῖτες του πού ἔχωσι περάσει, ἐξάπαντος σκληρές κακουχίες καί διαβολικές δοκιμασίες ἐξ αἰτίας τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου τοῦ Τρισμοιχεποιβάτου. Εἶναι τά στενά πνευματικοπαίδια του. Μόνον πού ὁ παπαΝικόλαος τά τελευταία χρόνια, ἔχει διά τινάς πρωτάκουστης «Συνοδικῆς» καί ληστρικῆς βίας, μετατεθεῖ, ἀντιΚανονικῶς, ἀπό την Ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, καί διακονεῖ εἰς τινά ἔτι μεγαλήτερην ἐνορίαν ἐκείνην τῆς Τριανδρίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Συναφῶς, ἔχει καί ἐκεῖ ἦδη προετοιμάσει ἔτει ἐπί πλέον τινές ἀνάλογους «300 Σπαρτιάτες» τούς Ἁγιοσπυριδωνῖτες.  Δηλαδή, κοντολογίς «οἱ ἑξακόσιοι (600) Σπαρτιάτες» τοῦ παπαΝικόλα!... Μή ξεχνάμε στήν ὅλη δημοσιογραφικήν συλλογιστικήν μας, ὅτι καί ὁ παπαΝικόλας Μανώλη ἔχει ὑπό κάλυψιν τινά Ἁγιορείτικον Μοναστήριον μέ ἀνάλογους «300 Σπαρτιάτες» ὡς προσκυνητές…!

Ἀντιγράφω ὅμως, τί ἀκριβῶς ἔγραφον πρό ἡμερῶν (19 Δεκεμβρίου 2016) καί περί τοῦ ἥρωα τῆς Πίστεως παπαΝικόλα:

·         «Ὁ μέν τῷ ὄντι  ἕτερος Καππαδόκης Πρωτοπρεσβύτερος, ὁ Νέος Ὁμολογητής π. Νικόλαος Μανώλη, διά τούς ἴδιους ἀκριβῶς λόγους με ἐκείνους τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς προκλητικά σημαντικῆς ἀπειλητικῆς στοχοποίησίς του  (ἀπειλεῖται ἀδίκως μέ τήν ἐσχάτην τῶν ποινῶν τῆς Καθαιρέσεως Κληρικοῦ) ἀπό τούς νεοΦαναριῶτες Μοιχεπιβάτες Ἐπισκόπους-κατασκόπους τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ, δέν γνωρίζουμεν σέ τοῦτη τήν εἰδικήν περίπτωση μέ ἀπόλυτον ἀκρίβειαν, ἄν τυχόν εἶναι ἀμετάκλητα πεπεισμένος καί ἀποφασισμένος, διά νά διενεργήσει μαζί μέ τόν Ζήση τήν «Μεγάλη Ἔξοδον», ὥς ὑψηλόν δείγμα ἰσχυράς συναδελφικῆς συμπαράστασις τοῦ ῥωμαλέου Γέροντος Κληρικοῦ, ἀλλά ὁ παπαΝικόλαος Μανώλη εἴτε τό ἐνεργήσει εἴτε ὄχι… προφανῶς ὡς καλός Ποιμήν, θά ἔχει δίκαιον, διά πᾶν ὅτι καλόν καί θεάρεστον ἐνεργήσειΠλέον ὅμως, τά νέα ἀντικειμενικά δεδομένα, ἀνατρέπωσι ἄρδην τό ἐκκλησιαστικόν σκηνικόν τῆς ἀγνοίας μας, διότι, εἴμεθα πλέον βαθειά πεπεισμένοι, ὅτι μετά τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση, θά ἀκολουθήσει τήν ταυτόσημον ὁμολογιακήν καί «Μεγάλην Ἔξοδον» καί ὁ διακριτικός Πνευματικός τῶν Θεσσαλονικέων, ὅ καί πανίσχυρος ἀντιΟἰκουμενιστής, Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης.

Ποιά εἶναι ἐκείνα, τά ἀντικειμενικά κριτήρια, πού μᾶς ἔπεισαν;

Πρόκειται: διά τινά δεκατέσσερα (14) κυρίως Διαδικτυακά Τεκμήρεια πού μᾶς ἀποσαφηνίζωσι, ὀρθολογικῶς καί θεολογικῶς, τό Πολεμικόν σημεῖον καί τίς «Κανονικές Συντεταγμένες» ὅπου ἐπίκειται, νά διεξαχθεῖ, ἡ πολυμέτωπη σύγκρουσις μετά τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν. Πλέον ὁ ἀγώνας, ἀπό ἀνταρτοπόλεμος, ἐξελίσσεται ἀργά, συνάμα σταθερά καί εὐφυῶς στρατηγικά σέ ἀνοικτῆ πολύ-μετωπικήν ἱεροΠολεμικήν σύγκρουση.

Τά δεκατέσσερα διαδικτυακά τεκμήρεια πού ἐντοπίσαμεν, ὅτι ἐπίκειτο μεγίστη καί συντεταγμένη ἱερά Ἀποτείχισις εἶναι διετυπωμένα στο δοκίμιόν μας με τίτλον: «ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤῼ» ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΙΝΑΣ ΒΡΟΝΤΕΡΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ».

Στό ἴδιον κείμενον, σημειώσαμεν ἐπίσης, ὑπογραμμίζοντας με κάθε σαφήνεια καί μέ ἔμφαση, διά τινᾶς ἐρυθρᾶς μελάνης, ἀνάμεσα σέ πολλά καί διάφορα, καί τά ἑξῆς:

·         «Καί ἔπονται δηλαδή βροντερές καί πολυμέτωπες ΣΥΝ-ΤΕ-ΤΑ-ΓΜΕ-ΝΕΣ ἱερές Ἀποτειχίσεις μέσα στά Κανονικά ὅρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας.»

Κάποιοι ὅμως, σοβαροί θεολόγοι καί δή ἀντιΟἰκουμενιστές ἀρθρογράφοι, φαίνεται, νά ἀποσιωποῦσι παράδοξα, τά ἄκρως ἀντικειμενικά καί σωρηδόν θεολογικά στοιχεία, καθότι προσπαθοῦσι, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, νά βραχυκυκλώσουσι τήν ἐπικείμενη ὀργανωμένη Διακοπή τοῦ Μνημοσύνου κατά τῶν ὀρκισμένων οἰκουμενιστῶν-Προκαθημένων πού συνυπέγραψαν τά Ληστρικά Κείμενα στό Κολυμπάριον. Ὑποτιμῶντας ἔτσι, τήν ὀργανωμένη ἀντίσταση, ὡς μία δῆθεν μή συντεταγμένη καί ἀντιΚανονική Ἀποτείχιση, ὅπερ καί συνιστά κατά τήν προσωπικήν ἄποψίν μας τινά μεγά κακόδοξον «ἀντιΟἰκουμενιστικόν» καί φαιδρόν ψευδολόγημα.

Ἤ κάπου ἀλλοῦ, διακηρύττωσιν, ἐξ ἠχηρᾶς πεπλανημένης ἀδιακρισίας, μή πῶ καί ἔξ ἄκρας ἀνοησίας, ὅτι οἱ ἀρχηγέτες τοῦ ἀντιΟἰκουμενιστικοῦ μετώπου, πρόκειται δῆθεν νά «αὐτοκαταργηθῶσι»!... Τό πῶς ἀκριβῶς δέν μᾶς τό ἐξηγοῦσι. Χωρίς βέβαια νά προβληματίζονται, βαθύτερα, ὅτι μία ἡγετική φυσιογνωμία, ῥέπει (ὑπερ)φυσιολογικῶς καί ἐξ ἄκρας ἀνιδιοτελείας, πρός μίαν (αὐτο)θυσιαστικήν Σταυροαναστάσιμον «αὐτοκατάργησιν». Μήπως ὁ Ἐνσαρκωθῆς Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, δέν ὁδηγήθην, ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἐθελούσια, ἀλλά συνάμα καί διά τῆς βίας, σέ ἕνα πραγματικά κατ΄ ἄνθρωπον εἶδος αὐτοκατάργησίς Του διά τοῦ Σταυρικοῦ Του θανάτου; Τό ἴδιον ἀκριβῶς πράγμα δέν ἐπισυνέβει καί στούς Μαθητές Του; Μήπως ἡ γνήσια ὁμολογία καί ἀπλανῆς μαρτυρία, δέν εἶναι ἐξ Οὐρανοῦ γεγραμμένον, νά ἐπισφραγίζεται, τελικῶς, καί μέ τινά ἱερόν Μαρτύριον;

Γ΄. Μία τρίτη συμβολική προσωπικότης, καί ἐξάπαντος ἄκρως Χαρισματούχα καί ἡγετική φυσιογνωμία, τοῦ ὅλου ἀντιΠαπικοῦ καί ἀντιΟἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος, πού ὡδεύει μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν πλέον, πρός τήν κανονικήν Διακοπήν τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου μας, εἶναι ὁ περίφημος Γέρων Μοναχός ὁ Γαβριήλ ὁ Ἁγιορείτης. Ὅπου διαμένει πλησίον τῆς Παναγούδας, στό ἱερό Κουτλουμουσιανόν Κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ. Κυκλοφορεῖ εὐρέως, ἕνα περισπούδαστον βιβλιαράκιν μόνο τριαντατριῶν (33) σελίδων τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (2015) μέ τά σημαντικά ἀντιΟἰκουμενιστικά λεχθέντα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ. Ὁ τίτλος τοῦ ἐγχειριδίου εἶναι: «Πάπας καί Οἰκουμενιστές». Τόν Γέροντα Γαβριήλ, τόν ὑποστηρίζει, δυναμικά, ὁ πρώην Προϊστάμενος Γέρων τῆς ἱερᾶς Μεγίστης Λαύρας, ὁ Μοναχός Σάββας Λαυρεώτης μετά τῶν συν αὐτῷ «τριακοσίων Σπαρτιατῶν» Καλογέρων, Ἱερομονάχων, Κοινοβιατῶν, Ἡσυχαστῶν, Ἀναχωρητῶν, Κελλιωτῶν κ.ο.κ.

Ἔγραφα τίς προάλλες γιά τήν ἐν λόγῳ περίπτωσιν:

·         «Τόν Ἁγιορείτικον ἀντιΟἰκουμενιστικόν ἀγώνα, ἱερον ἀγώνα πλέον ὑπέρ τῆς κανονικῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τόν ἡγεῖται ἕνας φωτισμένος Ἁγιορείτης Γέροντας ὁ π. Γαβριήλ, μετά τοῦ ῥωμαλέου Κρητικοῦ καί Λαυρεώτη Μοναχοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτου. Ἀκολουθῶσι περίπου πέραν τῶν τετρακοσίων (400) σχεδόν Ἁγιορειτῶν, Γερόντων, Ἱερομονάχων, Μοναχῶν, Ἀσκητῶν, Κελλιωτῶν κ.ο.κ. πού ἐτοιμάζονται διά τινά «Μεγάλην Ἔξοδον» ἀπό τήν Οἰκουμενιστικήν αἰχμαλωσίαν ὑπό τοῦ Φραγκευμένου νεοΦαναρίουἜν κατακλείδι, ἵνα μή σᾶς κουράζω ἄλλον τέτοιες γιορτινές ἡμέρες, ἔχουμεν καί λέμεν, με τά ἁπλᾶ μαθηματικά τοῦ Δημοτικοῦ, ἐπάνω σ΄ ἕνα ἄκρως μινιμαλιστικόν συλλογισμόν: 1. οἱ τριακόσιοι Ἁγιαντωνῖτες τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση. 2. Οἱ τριακόσιοι Προφητηλιῶτες καί συνάμα μαζί τους καί οἱ ἄλλοι τριακόσιοι Ἁγιοσπυριδωνῖτες τοῦ παπαΝικόλα Μανώλη. 3. Οἱ τριακόσιοι Ἁγιορεῖτες τοῦ Γέροντος Γαβριήλ καί τοῦ παπαΣάββα Λαυρεῶτη. 

Ἔχουμε συνοπτικῶς, τό πλέον μίνιμουμ ἀσφαλές ἀντικειμενικά καί στατιστικόν συμπέρασμα: χίλιες διακόσιες (1.200) ἐτοιμοπόλεμες καί χαριτωμένες ψυχές πού μέσα σέ μία ἡμέρα, μόλις ὑψωθεῖ τό πανίερον λάβαρον τῆς Πνευματικῆς καί βροντερῆς ἐπανάστασις, μετά τήν σημαίνουσα Θεολογικήν Ἡμερίδα (πρό τῆς Σαρακοστῆς τοῦ Πάσχα) περί τῆς Ἱεροκανονικῆς Ἀποτειχίσεως, νά διακόψουσι ἄρδην, ἅπαξ και διαπαντῶς, τό Μνημόσυνον καί τήν (ἐπι-)Κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς Προκαθημένους ἀρχιΟἰκουμενιστάς. Τοῦτο, τά περί τῶν χιλίων διακοσίων (1.200) ἀντιΟἰκουμενιστῶν Ὁμολογητῶν, εἶναι κατά την προσωπικήν μας γνῶμη τό «χειρώτερον» σενάριον. Τό καλυτερώτερον σενάριον τό ἀφήνουμε εἰς τήν ἰδικήν σας φαντασία ἤ καί νά τό δοῦμεν ὅπως ἐξελιχθεῖ Μυστηριακῶς ἀβίαστα καί πραγματικά μετά πολυποίκιλων ἐκπλήξεων πού θά πονέσουσι βαρέως τούς ἀμετανόητους λυκοΠοιμένας καί φανατικούς ὁπαδίσκους τοῦ «Βατικάνειου Κερκοπιθηκισμοῦ» ἤ καί «συγΚρητικοῦ Κολυμπαρισμοῦ».

Τό καταλεικτικόν καί λογικόν ἐρώτημα πού προκύπτει, σύμφωνα με τά πιο πάνω, εἶναι: οἱ «τριακόσιοι Σπαρτιάτες τοῦ Λεωνίδα», δηλαδή οἱ Κληρικολαϊκοί Χριστιανοί ἀκόλουθοι τῆς προειρημένης ἱερᾶς Τριανδρίας, εἶναι «αὐτοκατάργησις» τῶν ἡγουμένων της, ἤ δῆθεν μία «μή συντεταγμένη» καί «κακή ἀποτείχισις» πού ὁδηγεῖ σέ Σχίσμα; Ἀντιλαμβάνονται ᾆραγε, τί σόϊ ἀμερικανιές συγγράφωσιν οὕτοι οἱ γεροντοπαλίκαροι νόες, ἤ μήπως δέν ἀντιλαμβάνονται τό ἐν λόγῳ, ξέβαθον χαντάκιν, πού ἐξέπεσαν μέσα του;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν2 σχόλια:

 1. Τον Γέροντα Ευθύμιο Τρικαμηνά πού τον έχεις;Δεν γνωρίζεις ότι είναι ο πρώτος που διέκοψε το μνημόσυνο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να το διακόψουν και οι Αγιορείτες του ΓεροΓαβριήλ;Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι οι Αγιορείτες το έχουν διακόψει προ πολλού.

  Χρόνια πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν γνωρίζω τόν ἄνθρωπον, δυστυχῶς, δέν ἔχω μελετήσει τά ἔργα του, συνεπῶς καί δέν μπορῶ νά ἐκφράσω ἀντικειμενικήν ἄποψιν. Ἔχω υπόψιν ὅτι ἔγραψε μερικά σημαντικά βιβλία. Στείλτε μου ἄν θέλετε τά βιβλία του, γιά νά μπορῶ νά τόν μελετήσω. Ὅλα τά στοιχεία μας εἶναι δημοσιευμένα κάτω χαμηλά στό ἱστολόγιον.

   Χρόνια σας πολλά!

   Διαγραφή