Translate

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, KATA ΚΟΠΡΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ
KATA ΚΟΠΡΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΩΝ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη1.     ΟΤΑΝ ΟΙ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΑΘΕΪΣΜΟΥ.

Συνήθως ὅτι ἀγνοοῦμε, μᾶλλον ἔχωμε τάσεις νά τό διαβάλουμεν ἤ καί νά τό δαιμονοποιοῦμεν. Εἶναι ἀξιωματική ὑπαρξιακή νομοτέλεια τῆς ἀνθρωπίνης ἀγωνίας, τοῦ φόβου τῶν ψυχολογικῶν ἀνασφαλειῶν καί τῆς ἀμάθειάς μας. Δέν πρόκειται πάλι νά ἀσχοληθῶ μέ τόν γνωστόν ἀρχιοικουμενιστήν καί κακεργέτην κύριον Παναγιώτη Ἀνδριόπουλον. Διότι ἔχω ἄλλες σοβαρώτερες ἐνασχολήσεις νά διενεργήσω.

Ἡ τιμητική προσκύνησις (καί ὄχι λατρεία) τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων εἶναι ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΗ μέσα στήν γραπτήν και ἄγραφον Μυστικήν ἱεράν Παράδοση τῆς Πατερικῆς Θεολογίας μας. Ἐμπίπτει στό εἰδικόν Μυστηριακόν κεφάλαιον «Περί τῶν θεοειδῶν Ἀκτίστων ἐνεργειῶν». Ὅστις ενδιαφέρεται πράγματι καί ἐπιθυμεῖ, νά ἐρευνήσει, τοῦτην τήν ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας, θά τό πράξει. Ὅποιος εἶναι μωροπίστευτος καί αἰχμάλωτος τῶν Νεοαθεϊστικῶν καί Νεορθόδοξων δυσσεβῶν δογμάτων «μέ γειά του μέ χαρά του». Προσωπικῶς για την παρούσα φάση, καί δή τήν σήμερον, δέν μας ἀπασχολεῖ νά πείσουμε κανέναν φιλότιμον ἤ καί ἀφιλότιμον ἀναγνώστη μας.

Εἶναι ἄκρως Α-ΠΑ-ΡΑ-ΔΕ-ΚΤΟΝ νά διαβάλεται (ἀπό ψευδο-θεολόγους) μέ περίσσια κακεντρέχεια ἡ τιμητική προσκύνησις καί λιτανία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί τῶν ἁγίων Λειψάνων.

Ἡ «ἐνδημική νόσος» ἐβρίσκεται ΜΟΝΟΝ στίς νοσηρές (ἐκ Πνευματικῆς ἀπόψεως) καρδιές τόν νοῦν καί τίς ψυχές, ἐκείνων πού ἀπορίπτουν, ὡς δῆθεν εἰδωλολατρία, τήν τιμή καί προσκύνηση τῶν προαναφερομένων.

Ἡ συχνή μεταφορά καί λιτάνευσις τῶν ἱερῶν Λειψάνων καί Εἰκόνων εἶναι δείγμα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ πνευματικῆς ὑγείας καί ἀνεξίθρησκης δημοκρατίας. Κάθε ἄλλη «θεολογική» ἤ «δημοσιογραφική» ἄποψις-παραφωνία περιπίπτει στα ὅρια τοῦ Διαβολισμοῦ ἤ δαιμονισμοῦ.

«Ἐργαλεῖον χειραγώγησις» τῶν θρησκευόμενων μαζῶν, σαφῶς καί ΔΕΝ εἶναι οἱ θαυματουργές Εἰκόνες (ἅπαντες εἶναι θαυματουργές, ἀκόμη καί τά αντίγραφα ἤ καί τά χάρτινα εἰκονάκια) καθῶς μᾶς διδάσκει ὁ αἱρετικολόγος Πατρινός, ἀλλά εἶναι τό δυσαιχμάλωτον Φανάριον, τό ὁποῖον ὑπηρετεῖ δουλικῶς καί ἀδιακρίτως (ὁ κ. Π. Ανδριόπουλος καί σύν αὐτῷ). Ὅποιος εμπιστεύεται, ἀδιακρίτως καί πάλιν, τοῦς Ἀρχιοικουμενιστές Φαναριῶτες, κακόν τοῦ κεφαλιοῦ του, μέ ἀπροσμέτρητες ψυχοσωματικές συνέπειες ἐπί τοῦτης τῆς ἀρνητικῆς ἐπιλογῆς. Ὁ αληθινός καί βέρος Ῥωμῃός, ΔΕΝ επιδέχεται νά τόν χειραγωγεῖ τό θεοκρατικόν Βατικανόν, ΟΥΤΕ ὁ θεοκρατικός Λουθηροκαλβινισμός τῶν πλανηταρχῶν Ἀγγλοαμερικανῶν καί Γερμανῶν, ἀλλ΄ ΟΥΤΕ ἀναντίρρητα τά σωρηδόν σκλαβοποιά πάθη του. Τό Βατικανοποιημένον Φανάριον, μετεβλήθει πλέον σέ θεοκρατικόν καί θρησκόληπτον σύστημα, εξάπαντος Νευροβιολογική καί Ψυχοσωματική οἰκουμενιστική «ἐνδημική νόσος». Ἡ νόσος ἀποκαλεῖται: «ὁρθόδοξη πατριαρχολαγνεία» ἤ καί «θρησκόληπτος Βαρθολομαιομανία».

Τό «Οἰκουμενικόν» Πατριαρχεῖον μας, δυστυχῶς, εἶναι αἰχμάλωτον τόσο στήν Ἐξωτερική Πολιτική τοῦ Βατικανού ἀλλά συνάμα ὅσον καί στήν Ἐξωτερική Πολιτική τοῦ Ἀμερικανισμοῦ. Παπισμός καί Προτεσταντισμός, ἀμφοτέρωθεν ΑΠΟΡΙΠΤΩΣΙΝ τήν ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν.

Δηλαδή, ὁ ὑβριδικός πανθρησκειακός καί πολυαιρετικός Οικουμενισμός καί τά φανατικά φερέφωνα αὐτοῦ, ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΝ τήν ἄκτιστον ἁγιοποιόν καί θεοποιόν ἐνέργειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀπορίπτωσι λ.χ. τό ἀναντίρρητον καί ἀδιάλειπτον ἐμπερικόν γεγονός καί τό ἀπλανές κριτήριον τῆς ἁγιότητος. Ἀπορίπτωσι ἐπίσης, την ἄκτιστον Καθαρτικήν, Φωτιστικήν καί Θεοποιόν ἐνέργειαν πού συμμετέχονται καί προσλαμβάντονται ΔΩΡΕΑΝ («ἐκ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων») διά τῶν ἀπείρων καί θείων Μυστηρίων τῆς Ὀρθόδοξου Καθολικῆς Εκκλησίας.

Εἰδωλολατρία εἶναι: ἡ λατρευτική προσωπολατρία-προσκόλλησις καί ἀδιάκριτη ἐμπιστοσύνη π.χ. πρός τόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον ἤ καί πρός τόν Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα. Δέν εἶναι ὅμως εἰδωλολατρία ἡ ΤΙΜΗΤΙΚΗ προσκύνησις ἱερῶν Εἰκόνων, ἁγίων Λειψάνων ἤ ἀκόμη καί ἱερῶν προσωπικῶν (ὑλικῶν) ἀντικειμένων πού ἦτο καί εἶναι σέ χρήση ἀπό ἅγιες Προσωπικότητες.

Οἱ Ἄκτιστες Ἐνέργειες λ.χ. μεταβάλλωσιν Μυστηριακῶς τόν ἄρτον καί τόν οἶνο (ὑλικά αντικείμενα) σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας. Προσκυνοῦμεν καί τιμοῦμεν ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΣ, ἤ ἄν θέλετε, συντρώγουμε («συνδειπνοῦμε») διά τῆς ἐμπροϋπόθετης λατρευτικῆς προσκύνησις τόν ὅλον Ἀνεστημένον Θεάνθρωπον Χριστόν.

Κατά τήν λογικοφανή ἰδεοληψία τῶν Νεορθόδοξων θεολογούντων καί τῶν Νεοαθεϊστῶν σαχλαμαρούντων, περί εἰδωλολατρίας ὁ λόγος, ὅσοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχωμεν στό Κοινό Ποτήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας, εἴμεθα, κατά τήν ἰδικήν τους πάντοτε «ἀλάθητον» λογικήν, σύγχρονοι εἰδωλολάτρες, διότι: λ.χ. θεοποιούμεν (!) καί λατρεύωμεν (!!), τόν ἄρτον καί τόν οἷνον, τουτέστιν ἄκρως φαι-νο-με-νι-κή καί νηπειακή (!!!) ἄ-θεολόγητη ἀντίληψις.

ΟΥΤΕ θεοποιοῦμεν τις ἱερές Εἰκόνες· ΟΥΤΕ θεοποιοῦμεν τά ἅγια Λείψανα τῶν θεοφόρων Πατέρων· ΟΥΤΕ λατρεύουμεν, τά ρούχα, τίς παντόφλες καί ἄλλα λοιπά ὑλικά ἀντικείμενα ἐξ αὐτῶν. Ἀπλῶς τά τιμοῦμεν (ὅπως τιμοῦμε καί συντηροῦμε ἀγαπητικά πᾶντα τά ὑλικά προσωπικά ἀντικείμενα τῶν κεκοιμημένων καί νεκρῶν ἀγαπητῶν συγγενών καί φίλων μας) διότι οἱ ἄκτιστες ενέργειες εἰσχωροῦσι καί χρησιμοποιῶσι ἀοράτως, τήν ὑλικήν ὀρατήν πραγματικότητα, ἵνα ὁ καλοπροαίρετος πιστός λάβει τήν καθαρτικήν-φωτιστικήν θείαν Χάρη καί ἐν τέλει σταδιακῶς τόν περιπόθητον θεωπτικόν Ἁγιασμόν.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Πῶς εἶναι δυνατόν, «ορθόδοξοι» θεολόγοι καί νεοαθεϊστές, νά ὁμοφρονῶσι, στό ἑτερόδοξον ζήτημα τῆς δῆθεν εἰδωλολατρίας, περί τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί χαριτόβρυτων Λειψάνων; Γιά ποῖον ὑπέρτατο λόγον ὑφίστατατο τέτοια, ἀσεβῆς ταύτησις καί πεπλανημένη συναντίληψις, ἰδεοληψιῶν; Μήπως ἐμπνέονται καί ἀπό τόν ἴδιον πατέρα; Τόν πατέρα τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ορθόδοξος Θεολογῶν


  2. ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΚΟΠΡΟΦΥΛΑΔΕΣ.

Διαβάστε καί μελετήστε παρακαλῶ τό Νεοαθεϊστικόν ψυχωτικόν καί γελοίον παραλήρημα τινῶν ἀχρείων καί μίσθαρνων δημοσιογράφων τῆς Ἐφημερῖδος «ΠΟΛΙΤΗΣ» ὥστε νά ἀντιληφθεῖτε ἄριστα ποία ἀκριβῶς εἶναι ἡ δουλειά τῶν νεοκύπριων κοπροδημοσιογραφούντων. Ὑφίσταντο σαφῶς καί λαμπρές ἐξαιρέσεις.

Τά προβατάκια ἐμεῖς οἱ Νεοκύπριοι συνεχίζουμε ὅμως να αγοράζουμε τόν «ΠΟΛΙΤΗ» διότι εἶναι δῆθεν ἔγκριτος (!) καί ἀσκεῖ ἀντικειμενική (!!) δημοσιογραφία.

Ὅταν προσβάλωσι τόν θεσμό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, λέγεται... δημοσιογραφία!

Ὅταν προσβάλωσι τον πανάρχαιον θεσμό, τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου, λέγεται... καί πάλιν δημοσιογραφία!! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὅμως, στέκει καί κραταιούται ἐδῶ και 2.000 μετά Χριστόν χρόνια, προτοῦ κἄν ἐμφανισθῶσι τά πολιτικά κόμματα, τά Ἀγγλοσαξονικά Συντάγματα, καί ἡ «ἔγκριτη» δημοσιογραφία!

Ὅταν μάλιστα προσβάλωσι, τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Πατρῖδος μας, λέγεται... ἔγκριτως δημοσιογραφία!!! Τρομάρα τους. Πού διαφημίζονται διά τό παράδοξον ἔγκριτον.

Ἡ ἀπορία μου εἶναι ἁπλή: Γιατί ἐκαταργήθην ἡ θανατική ποινή;

Ὁ «ἔγκριτος» κοπροδημοσιογράφος μᾶλλον βρίσκεται ἐκτός τόπου καί χρόνου, καί προφανῶς ἀγνοεῖ, φαίνεται, ὅτι «κόκαλα και πέτσες» τά προσκυνῶσι ΚΥΡΙΩΣ οἱ χρήσιμοι ἡλίθιοι Μαρξιστές, Σταλινιστές, Λενινιστές, Μαοϊστές κ.ο.κ. νεοαθεϊστές πολλῷ μᾶλλον οἱ Ευρωπαίοι Παπιστές... πού ἁγιοποιῶσι σωρηδόν γενοκτόνους πάπες καί καρδιναλίους. Συνεπῶς, ἄν δεν τοῦ ἀρέσει (τοῦ κ. Κ. Κωνσταντίνου) ἡ Εὐρώπη ἤ ἡ εὐρωπαϊκή Κύπρος, ἄς μεταναστεύσει εἰς τήν Κίνα... ὅπου εἰρήσθω ἐν παρόδῳ προσκυνῶσι «τά κόκαλα καί τίς πέτσες» τῶν νεκρῶν πολιτικῶν προσωπικοτήτων τους.

Σύμφωνοι;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν