Translate

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK
Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Μετά ἀπό τήν συστηματική καί διαχρονική ὑπερψήφιση ΑΝΟΜΩΝ καί ἄδικων νόμων (ἀποποινικοποίησις τοῦ Σοδοσμισμοῦ, θεσμοθέτησις τοῦ παρά φύσιν «Συμφώνου Συμβιώσεως», ἀποποινικοποιήσεως τῆς μοιχείας καί τῆς πορνείας, θεσμόθετησις τῶν πολιτικῶν διαζυγίων, θεσμοθέτησις τῶν ἐκτρώσεων καί τῆς «παρένθετης μητρότητος», θεσμόθετησις ἐξωσωματικῶν γονιμοποιήσεων, θεσμόθετησις τοῦ τζόγου διά τῶν Καζίνων, θεσμοθέτησις τοῦ ἀλκοόλ, καί ἀνεπίσημη «ὑποκοσμική» διοχέτευσις Ναρκωτικῶν οὐσιῶν στήν νεολαία μας κ.ο.κ.) ὑπό τῆς νεοκυπριακῆς Βουλῆς, οἱ «ἀθκιασεροί παπᾶδες» ἔλαβαν ἐργολαβεία γιά κατάργησιν καί τῶν παραδοσιακῶν Ἐκκλησιαστικῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν μας.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τό ζήτημα τῆς θρησκευτικῆς καί παιδαγωγικῆς ἀργίας, ἤ καί Ἐκκλησιαστικῆς ἑορτῆς, περί τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἶναι ζήτημα ἀποκλειστικόν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἤ μήπως καί κατά κύριον λόγο σημαίνων ζήτημα τόσον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅσον καί τῆς Πολιτείας; Δηλαδή, δέν πρέπει κατά κάποιον τρόπο νά ἐρωτηθεῖ ἡ ἐκκλησιαστική Κοινότητα, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν νεοκύπριων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ΓΟΝΕΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ καί ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ἐκπαιδευτικῶν, διά να καταργηθεῖ, ἡ Σχολική καί θρησκευτική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν; Τό ζήτημα, δέν πρέπει νά συζητηθεῖ, ἀνοικτά καί δημόσια, ἐξ ἀρχῆς, μέ τήν σεβαστή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου; Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄ δέν θά τούς ἀναχαιτήσει; Οἱ ὑπόλοιποι κύπριοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δέν τους ἐνδιαφέρει τό ἐν λόγῳ ζήτημα ὥστε νά λάβουν μία ξεκάθαρη Ποιμαντική θέση;

Λυπάμαι νά παρατηρήσω, ὅτι ἡ πρότασις τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παιδείας, μέ τά δημοσιευθέντα κριτήρια καί τίς προϋποθέσεις της, ὥστε νά καταργηθεῖ, ἡ ἀργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θεωρῶ προσωπικώς, ὅτι μᾶλλον εἶναι ἔωλα καί σαθρά ψευδοεπιχειρήματα.

Ἐάν τοῦτο εἶναι, τό σημαίνον παιδαγωγικόν σκεπτικόν:

«Το σκεπτικό της πρότασης είναι κατ’ ουσίαν ότι δεν τιμάται μια γιορτή και δη των Γραμμάτων, όταν τα σχολεία είναι κλειστά[Δεῖτε ΕΔΩ]

Τότε ἐπιμένω καί πάλιν, ὅτι πρόκειται διά ἔωλην σοφιστίαν! Νά χαίρονται τά ὅποια φαυλεπίφαιδρα σκεπτικά τους.

Διότι ΔΕΝ εἶναι ἀρμοδιότητα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νά μᾶς προσδιορίσει, μέ ποίον ἀκριβῶς τρόπον θά τιμοῦμε τους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Μήπως τό Ὑπουργεῖον Παιδείας θεσμοθέτησεν «ὥς μάννα ἐξ οὐρανοῦ» τήν ἐν λόγῳ ἐκπαιδευτικήν-θρησκευτικήν ἀργίαν; Δυνάμεθα πάντως νά διατηρήσωμεν κάλλιστα τήν Ἐκκλησιαστική ἑορτήν καί Σχολικήν ἀργίαν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀλλά καί νά τιμῶμεν ἄν θέλουμεν πραγματικά, τήν μεγάλη γιορτή τῶν Γραμμάτων, σέ ἄλλες πρό ἤ ἑτεροχρονισμένες ἡμέρες.

Ἐξάπαντος, μήπως εἶναι ἕνα ζήτημα πού ἔπρεπεν νά τεθεῖ, συγχρονισμένα, γιά τόν ἀποπροσανατολισμόν τῆς κοινῆς γνώμης ἂλλά καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά το ἄκρως ἐπίκαιρον ζήτημα τοῦ Κυπριακοῦ;

Ἡ «Γιορτή τῶν Γραμμάτων», ἄν ἐτιμώταν πραγματικά καί ὅπως τῆς ἀρμόζει, ἀναντίλεκτα δέν θά εἴχαμεν καί τίς παγκόσμια γνωστές τραγελαφικές «ἐπιδώσεις» τοῦ ἰδικοῦ μας Παιδαγωγικοῦ καί Σχολικοῦ συστήματος. Μέ τό ὑπάρχον διεφθαρμένο, ἐξάπαντος νεοκυπριακόν Ἀθεϊστικόν καί Μασσωνικόν ἐκπαιδευτικόν μας κατεστημένον, μή σᾶς πῶ, ὅτι θα εἶναι τῷ ὄντι χαρᾶς παιδαγωγικόν εὐαγγέλιον νά κλείσωσι ὁλοσχερῶς τά Σχολεία… γιά ἔνα ἄλφα διάστημα καί νά ἐφαρμωσθῶσι πιλοτικά ἐκπαιδευτικά προγράμματα στά ἱερά Ἀρχέτυπα τοῦ Κρυφοῦ Σχολείου, δηλ. «κατ΄οἴκον παιδαγωγία» καί τοῦτο ἄχρι καιροῦ!...

Παρ΄ ὅλα αὐτά καί δι΄ αὐτά τά φαιδρά ἐν νῆσῳ Κύπρῳ, δυνάμεθα νά ἐπαναδιατυπώσουμε τήν περιβόητον γνωστή παροιμία: ὅτι «ὁ λύκος στην ἀναμπουμπούλα χαίρεται»…!

Δυστυχῶς, ἕνας στενά πεφιλημένος παιδικός μου φίλος, κατ΄ἀκρίβειαν καρδιακός, πού τό γνωρίζουν και οἱ πέτρες βέβαια,  λίαν ἀγαπητός παλιός συμμαθητής ἀπό τό Γυμνάσιον καί Λύκειον·  μάλιστα πρό τῶν θεολογικῶν σπουδῶν μου γέγονα, μαθητής καί βοηθός του σε διάφορα Ψαλτήρια ὅπου διεκονοῦσεν· πού ἀπό ἀνέκαθεν εἴμεθα ἀχώριστοι φίλοι ὅπως τά σιαμαία, πρόκειται σαφῶς διά τόν ἐκπαιδευτικόν θεολόγον καί Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ καί περίφημον Μουσικοδιδάσκαλον τῆς ἱερᾶς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κύριον Λεύκιον Δημοσθένους.

Δυστυχῶς ὁ «ἐμός ἔρως ἐπλανήθην» πρός τήν θρησκείαν τοῦ Νεοπαγανισμοῦ ὅντας ἐν ἐνεργείᾳ καί ἄρχων Ἱεροψάλτης τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου! Δέν γνωρίζω μέ πᾶσα ἀκρίβεια ἄν τό ἔχει ὑπόψιν του ὁ σεβασμιώτατος καί οἱ αὐλικοί του (σίγουρα κάτι γνωρίζουν), ἄλλά μᾶλλον ἤγγικεν ἡ ἡμέρα πού πρέπει νά τόν ἐνημερώσουν, δημόσια καί καταγγελτικά. Τοῦ φιλτάτου κ. Λεύκιου τοῦ τά ἔψαλλα προσωπικά («φίλος μέν Λευκίου, φιλτάτη δέ ἡ Ἀλήθεια») ὅμως δέν λαμβάνει κανέναν ὑπόψιν. Ἤρθεν ὁ καιρός ὅμως, νά ἐφαρμώσουμε καί το Εὐαγγελικόν «εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», διά νά ἐνημερωθοῦν ἅπαντες οἱ καλοπροαίρετοι συμπολῖτες καί Χριστιανοί ἀδελφοί μας «χαρτίν τζαί καλαμάριν», τί μέρος τοῦ λόγου εἶναι ὁ ἐν λόγῳ περίφημος πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κοντολογίς: Πρόκειται διά ἄκρως πεπλανημένον θεολόγον, πρώην τηλεθεολόγον καί στενό φίλον τοῦ Ἀφορισμένου Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη. Δυστυχῶς ὁ φίλος μας κ. Λεύκιος, «πιστεύει εἰς δώδεκα καί βάλε θεούς», εἰς τόν νεοπαγανισμόν καί μάλιστα πλανεῖ καί παραπλανεῖ μαθητές του διά τοῦ ἰδιωτικοῦ ᾠδείου του εἰς τά νάματα τῆς ἑτεροθρησκείας τῆς Ἀρχιαιολατρίας. Ποιός δύναται νά τόν σταματήσει, νά δηλητηριάζει, τά ἀθῷα παιδάκια καί τούς ἱεροψάλτες τῆς Μητροπόλεώς μας; Μᾶλλον κανένας, μιᾶς καί εἶναι εὐρέως γνωστά, πολύ πρό τῆς διακονίας του στόν ἱερό μητροπολιτικόν ναόν Παναγίας τῆς Καθολικῆς. Τόσον ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὅσον καί οἱ παρατρεχάμενοι Κληρικολαϊκοί αὐλικοί του, ἔχωσι μεγίστη εὐθύνην, πού ἀντί νά τόν παιδαγωγίσουν ἀγαπητικά μᾶλλον ἐπιλέγωσι νά τόν ἐπιβραβεύωσι καί κολακεύωσι σύν τίς ἄλλοις. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει πιόν! Τέτοια μητροπολιτική ἀλλοτρίωσις;

Πιό κάτω προσκομίζω τά ἀποδεικτικά ντοκουμέντα, τά μόλις πρόσφατα καί σημερινά δηλ., τά δημόσια λεχθέντα και γραφθέντα του, πού ὑβρίζει καθότι δέν ἀναγνωρίζει τήν ἀγιώτητα τῶν θεοφόρων Πατέρων ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἐμμέσεως πλύν σαφῶς ἐγκωμιάζει τήν πολυαίρεση τοῦ παγανιστικοῦ Γνωστικοῦ  καί εἰδωλαλατρικοῦ Ἑλληνισμοῦ (δηλ. τήν νέο-Ἀρχαιολατρείαν). Ἡ ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, διαθέτει καί προβάλλει ἕναν ἅριστον  μέν Πρωτοψάλτην καί Μουσικολογιώτατον σπεσιαλίστα στό ἀντικείμενον τῆς Βυζαντινῆς Μουσίκης, ὁ ὁποῖος δέ δημόσια καί ἰδιωτικά διακηρύττει ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ καί ἀνέντιμα τήν ἁγιομαχείαν  καί τήν ἑτεροθρησκείαν του, ὡς φανατικά ὁπαδός τοῦ Παγανισμοῦ! Νά τόν χαιρώμεθα ἅπαντες!!!

Ἅγιε Λεμεσοῦ μήπως θά πρέπει πάρ΄αυτά νά καθαιρεθεῖ ΑΜΕΣΩΣ ἀπό τήν ἐν λόγῳ τιμητικήν θέση καί νά λάβει τό Κανονικόν ἐπιτίμιον τοῦ Ἀφορισμοῦ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν
Ὁ ἀδελφός μας κ. Λεύκιος Δημοσθένους (στό μέσον) τίς Κυριακές καί Μεγάλες Ἑορτές
συμμετέχει ὡς τίμιος ρασοφόρος καί
Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσού...!

Ὁ ἀδελφός μας κ. Λεύκιος Δημοσθένους (στά αριστερά) στά θερινά και χειμερινά Ἡλιοστάσια καί νεοἸουλιανικά γυμνάσια ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ὡς ἀνόητος χλαμυδοφόρος 
σέ Παγανιστικά καί Ἡλιολατρικά θέσμια καί ειδωλολατρικές ἑορτές!....

4 σχόλια:

 1. Ναί συμβαίνουν αυτά... Και εγώ έχω παρόμοια ιστορία.
  Η αιτία των τοιούτων γεγονότων είναι ο φυσικά ο σκοτισμός του νού
  ο οποίος στα ΕΣΧΑΤΑ που είμαστε συμβαίνει σε πολλούς απο εμάς τους
  πιστούς Ορθοδόξους χριστιανούς. Σε χριστιανούς που έχουμε μυστηριακή
  ζωή. Η ταπεινή μου γνώμη για το πως είναι αυτο δυνατόν δηλαδή ορθόδοξοι
  που μετέχουν στα άγια μυστήρια να σκοτίζονται έχει να κάνει με το
  γεγονός ότι πλέον τωρα στα ΕΣΧΑΤΑ με την αλλοίωση της πίστεως μας
  απο την θεωρία εως την καθημερινή πράξη πολλοί απο εμάς παραβαίνουμε
  τον ευγγελικό νόμο και με ''ευλογία'' πνευματικού!!!!!
  οπότε φυσικό και επόμενο ο σκοτισμός.

  Ιωάννης UK

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτα πρώτα, δέν μετέχουμε στά Μυστηρία, ἀλλά συμμετέχουμεν! Δέν ἔχουμε ἀφ΄ἑαυτοῦ μας τέτοια δυνατότητα. Διά τῆς συνεργείας λοιπόν συν-μετέχωμεν στά ἱερά Μυστηρία. Πολλοί ἀπ΄ μᾶς, δυστυχῶς, εἴμεθα τουρίστες καί δέν συμμετέχουμε καρδιακά, ὓπαρξιακά καί ὀντολογικά σύμφωνα μέ τις ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ Πατερικές προϋποθέσεις.

   Ἄν συμμετείχαμεν ὀρθῶς καί ὀρθόδοξα στά ἱερά Μυστηρία τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας μας, τότε, δέν θά ἐσκοτιζώμεθα ἀλλά σαφῶς θά ἐφωτιζώμεθα.

   Τό πρόβλημα δηλαδή, εἶναι στήν βούληση μας καί ὄχι σέ τυχόν αφώτιστους πνευματικούς.

   Θέλουμεν καί παραμένουμεν συσκοτισμένοι...!

   Εὐχαριστώ διά την ἐξαιρετική παρέμβασή σας.

   Διαγραφή
 2. Τά σχόλια είναι πολλά και δέν τά διάβασα θεωρώντας το περιττό, διότι όταν λέει "πρώτα είμαι Έλληνας καί μετά (άν θέλω) Χριστιανός", αυτό τά λέει όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἰκάζω ὅτι ΜΟΝΟΝ οἱ δύο φωτογραφίες νά έμπαιναν μαζί μέ τόν τίτλον, χωρίς τό κείμενο, χωρίς κἄν τά σχόλια, πιθανόν νά ἐγίνετο καί πάλιν προβληματισμός. Εξάπαντος διά τον ἑαυτόν του ἀποκλείει το γεγονός τοῦ Χριστιανισμοῦ. Διότι δέν σημειώνει «ἄν θέλω» ἀλλά «Ὅσοι θέλουν» μέ τό ἀναντίρρητον ὑπονοούμενον, ὅτι ὁ ἴδιος πλέον ἀποσυνδέθην ἐκ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί «δεν θέλει»... ἀφοῦ δέν θέλεις, τότε γιατί κύριε Λεύκιε διεκδικείς πρωτοκαθεδρίες καί πρωτοψαλτήρια τινῶν ἱερῶν Μητροπόλεων καί ΓΙΑΤΙ νοσφίζεσε τήν [Βυζαντινήν] Μουσικήν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας;

   Τό πρόβλημα μέ τούς (παρα)πλανημένους Πρωτοψάλτες μας ἔχει παραγίνει. Ὑφίσταντο βέβαια καί λαμπές ἐξαιρέσεις.

   Διαγραφή

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]