Translate

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK
Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Μετά ἀπό τήν συστηματική καί διαχρονική ὑπερψήφιση ΑΝΟΜΩΝ καί ἄδικων νόμων (ἀποποινικοποίησις τοῦ Σοδοσμισμοῦ, θεσμοθέτησις τοῦ παρά φύσιν «Συμφώνου Συμβιώσεως», ἀποποινικοποιήσεως τῆς μοιχείας καί τῆς πορνείας, θεσμόθετησις τῶν πολιτικῶν διαζυγίων, θεσμοθέτησις τῶν ἐκτρώσεων καί τῆς «παρένθετης μητρότητος», θεσμόθετησις ἐξωσωματικῶν γονιμοποιήσεων, θεσμόθετησις τοῦ τζόγου διά τῶν Καζίνων, θεσμοθέτησις τοῦ ἀλκοόλ, καί ἀνεπίσημη «ὑποκοσμική» διοχέτευσις Ναρκωτικῶν οὐσιῶν στήν νεολαία μας κ.ο.κ.) ὑπό τῆς νεοκυπριακῆς Βουλῆς, οἱ «ἀθκιασεροί παπᾶδες» ἔλαβαν ἐργολαβεία γιά κατάργησιν καί τῶν παραδοσιακῶν Ἐκκλησιαστικῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν μας.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τό ζήτημα τῆς θρησκευτικῆς καί παιδαγωγικῆς ἀργίας, ἤ καί Ἐκκλησιαστικῆς ἑορτῆς, περί τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἶναι ζήτημα ἀποκλειστικόν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἤ μήπως καί κατά κύριον λόγο σημαίνων ζήτημα τόσον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὅσον καί τῆς Πολιτείας; Δηλαδή, δέν πρέπει κατά κάποιον τρόπο νά ἐρωτηθεῖ ἡ ἐκκλησιαστική Κοινότητα, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν νεοκύπριων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ΓΟΝΕΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ καί ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ἐκπαιδευτικῶν, διά να καταργηθεῖ, ἡ Σχολική καί θρησκευτική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν; Τό ζήτημα, δέν πρέπει νά συζητηθεῖ, ἀνοικτά καί δημόσια, ἐξ ἀρχῆς, μέ τήν σεβαστή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου; Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄ δέν θά τούς ἀναχαιτήσει; Οἱ ὑπόλοιποι κύπριοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δέν τους ἐνδιαφέρει τό ἐν λόγῳ ζήτημα ὥστε νά λάβουν μία ξεκάθαρη Ποιμαντική θέση;

Λυπάμαι νά παρατηρήσω, ὅτι ἡ πρότασις τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παιδείας, μέ τά δημοσιευθέντα κριτήρια καί τίς προϋποθέσεις της, ὥστε νά καταργηθεῖ, ἡ ἀργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θεωρῶ προσωπικώς, ὅτι μᾶλλον εἶναι ἔωλα καί σαθρά ψευδοεπιχειρήματα.

Ἐάν τοῦτο εἶναι, τό σημαίνον παιδαγωγικόν σκεπτικόν:

«Το σκεπτικό της πρότασης είναι κατ’ ουσίαν ότι δεν τιμάται μια γιορτή και δη των Γραμμάτων, όταν τα σχολεία είναι κλειστά[Δεῖτε ΕΔΩ]

Τότε ἐπιμένω καί πάλιν, ὅτι πρόκειται διά ἔωλην σοφιστίαν! Νά χαίρονται τά ὅποια φαυλεπίφαιδρα σκεπτικά τους.

Διότι ΔΕΝ εἶναι ἀρμοδιότητα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νά μᾶς προσδιορίσει, μέ ποίον ἀκριβῶς τρόπον θά τιμοῦμε τους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Μήπως τό Ὑπουργεῖον Παιδείας θεσμοθέτησεν «ὥς μάννα ἐξ οὐρανοῦ» τήν ἐν λόγῳ ἐκπαιδευτικήν-θρησκευτικήν ἀργίαν; Δυνάμεθα πάντως νά διατηρήσωμεν κάλλιστα τήν Ἐκκλησιαστική ἑορτήν καί Σχολικήν ἀργίαν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀλλά καί νά τιμῶμεν ἄν θέλουμεν πραγματικά, τήν μεγάλη γιορτή τῶν Γραμμάτων, σέ ἄλλες πρό ἤ ἑτεροχρονισμένες ἡμέρες.

Ἐξάπαντος, μήπως εἶναι ἕνα ζήτημα πού ἔπρεπεν νά τεθεῖ, συγχρονισμένα, γιά τόν ἀποπροσανατολισμόν τῆς κοινῆς γνώμης ἂλλά καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά το ἄκρως ἐπίκαιρον ζήτημα τοῦ Κυπριακοῦ;

Ἡ «Γιορτή τῶν Γραμμάτων», ἄν ἐτιμώταν πραγματικά καί ὅπως τῆς ἀρμόζει, ἀναντίλεκτα δέν θά εἴχαμεν καί τίς παγκόσμια γνωστές τραγελαφικές «ἐπιδώσεις» τοῦ ἰδικοῦ μας Παιδαγωγικοῦ καί Σχολικοῦ συστήματος. Μέ τό ὑπάρχον διεφθαρμένο, ἐξάπαντος νεοκυπριακόν Ἀθεϊστικόν καί Μασσωνικόν ἐκπαιδευτικόν μας κατεστημένον, μή σᾶς πῶ, ὅτι θα εἶναι τῷ ὄντι χαρᾶς παιδαγωγικόν εὐαγγέλιον νά κλείσωσι ὁλοσχερῶς τά Σχολεία… γιά ἔνα ἄλφα διάστημα καί νά ἐφαρμωσθῶσι πιλοτικά ἐκπαιδευτικά προγράμματα στά ἱερά Ἀρχέτυπα τοῦ Κρυφοῦ Σχολείου, δηλ. «κατ΄οἴκον παιδαγωγία» καί τοῦτο ἄχρι καιροῦ!...

Παρ΄ ὅλα αὐτά καί δι΄ αὐτά τά φαιδρά ἐν νῆσῳ Κύπρῳ, δυνάμεθα νά ἐπαναδιατυπώσουμε τήν περιβόητον γνωστή παροιμία: ὅτι «ὁ λύκος στην ἀναμπουμπούλα χαίρεται»…!

Δυστυχῶς, ἕνας στενά πεφιλημένος παιδικός μου φίλος, κατ΄ἀκρίβειαν καρδιακός, πού τό γνωρίζουν και οἱ πέτρες βέβαια,  λίαν ἀγαπητός παλιός συμμαθητής ἀπό τό Γυμνάσιον καί Λύκειον·  μάλιστα πρό τῶν θεολογικῶν σπουδῶν μου γέγονα, μαθητής καί βοηθός του σε διάφορα Ψαλτήρια ὅπου διεκονοῦσεν· πού ἀπό ἀνέκαθεν εἴμεθα ἀχώριστοι φίλοι ὅπως τά σιαμαία, πρόκειται σαφῶς διά τόν ἐκπαιδευτικόν θεολόγον καί Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ καί περίφημον Μουσικοδιδάσκαλον τῆς ἱερᾶς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κύριον Λεύκιον Δημοσθένους.

Δυστυχῶς ὁ «ἐμός ἔρως ἐπλανήθην» πρός τήν θρησκείαν τοῦ Νεοπαγανισμοῦ ὅντας ἐν ἐνεργείᾳ καί ἄρχων Ἱεροψάλτης τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου! Δέν γνωρίζω μέ πᾶσα ἀκρίβεια ἄν τό ἔχει ὑπόψιν του ὁ σεβασμιώτατος καί οἱ αὐλικοί του (σίγουρα κάτι γνωρίζουν), ἄλλά μᾶλλον ἤγγικεν ἡ ἡμέρα πού πρέπει νά τόν ἐνημερώσουν, δημόσια καί καταγγελτικά. Τοῦ φιλτάτου κ. Λεύκιου τοῦ τά ἔψαλλα προσωπικά («φίλος μέν Λευκίου, φιλτάτη δέ ἡ Ἀλήθεια») ὅμως δέν λαμβάνει κανέναν ὑπόψιν. Ἤρθεν ὁ καιρός ὅμως, νά ἐφαρμώσουμε καί το Εὐαγγελικόν «εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», διά νά ἐνημερωθοῦν ἅπαντες οἱ καλοπροαίρετοι συμπολῖτες καί Χριστιανοί ἀδελφοί μας «χαρτίν τζαί καλαμάριν», τί μέρος τοῦ λόγου εἶναι ὁ ἐν λόγῳ περίφημος πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κοντολογίς: Πρόκειται διά ἄκρως πεπλανημένον θεολόγον, πρώην τηλεθεολόγον καί στενό φίλον τοῦ Ἀφορισμένου Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη. Δυστυχῶς ὁ φίλος μας κ. Λεύκιος, «πιστεύει εἰς δώδεκα καί βάλε θεούς», εἰς τόν νεοπαγανισμόν καί μάλιστα πλανεῖ καί παραπλανεῖ μαθητές του διά τοῦ ἰδιωτικοῦ ᾠδείου του εἰς τά νάματα τῆς ἑτεροθρησκείας τῆς Ἀρχιαιολατρίας. Ποιός δύναται νά τόν σταματήσει, νά δηλητηριάζει, τά ἀθῷα παιδάκια καί τούς ἱεροψάλτες τῆς Μητροπόλεώς μας; Μᾶλλον κανένας, μιᾶς καί εἶναι εὐρέως γνωστά, πολύ πρό τῆς διακονίας του στόν ἱερό μητροπολιτικόν ναόν Παναγίας τῆς Καθολικῆς. Τόσον ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὅσον καί οἱ παρατρεχάμενοι Κληρικολαϊκοί αὐλικοί του, ἔχωσι μεγίστη εὐθύνην, πού ἀντί νά τόν παιδαγωγίσουν ἀγαπητικά μᾶλλον ἐπιλέγωσι νά τόν ἐπιβραβεύωσι καί κολακεύωσι σύν τίς ἄλλοις. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει πιόν! Τέτοια μητροπολιτική ἀλλοτρίωσις;

Πιό κάτω προσκομίζω τά ἀποδεικτικά ντοκουμέντα, τά μόλις πρόσφατα καί σημερινά δηλ., τά δημόσια λεχθέντα και γραφθέντα του, πού ὑβρίζει καθότι δέν ἀναγνωρίζει τήν ἀγιώτητα τῶν θεοφόρων Πατέρων ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἐμμέσεως πλύν σαφῶς ἐγκωμιάζει τήν πολυαίρεση τοῦ παγανιστικοῦ Γνωστικοῦ  καί εἰδωλαλατρικοῦ Ἑλληνισμοῦ (δηλ. τήν νέο-Ἀρχαιολατρείαν). Ἡ ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, διαθέτει καί προβάλλει ἕναν ἅριστον  μέν Πρωτοψάλτην καί Μουσικολογιώτατον σπεσιαλίστα στό ἀντικείμενον τῆς Βυζαντινῆς Μουσίκης, ὁ ὁποῖος δέ δημόσια καί ἰδιωτικά διακηρύττει ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ καί ἀνέντιμα τήν ἁγιομαχείαν  καί τήν ἑτεροθρησκείαν του, ὡς φανατικά ὁπαδός τοῦ Παγανισμοῦ! Νά τόν χαιρώμεθα ἅπαντες!!!

Ἅγιε Λεμεσοῦ μήπως θά πρέπει πάρ΄αυτά νά καθαιρεθεῖ ΑΜΕΣΩΣ ἀπό τήν ἐν λόγῳ τιμητικήν θέση καί νά λάβει τό Κανονικόν ἐπιτίμιον τοῦ Ἀφορισμοῦ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν
Ὁ ἀδελφός μας κ. Λεύκιος Δημοσθένους (στό μέσον) τίς Κυριακές καί Μεγάλες Ἑορτές
συμμετέχει ὡς τίμιος ρασοφόρος καί
Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσού...!

Ὁ ἀδελφός μας κ. Λεύκιος Δημοσθένους (στά αριστερά) στά θερινά και χειμερινά Ἡλιοστάσια καί νεοἸουλιανικά γυμνάσια ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ὡς ἀνόητος χλαμυδοφόρος 
σέ Παγανιστικά καί Ἡλιολατρικά θέσμια καί ειδωλολατρικές ἑορτές!....