Translate

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

  • Δεῖτε το κείμενο μας ΕΔΩΕΔΩΕΔΩ σε Docs, PDF kai Google Drive.

Παρατηρώντας μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον τήν μόλις χθεσινή ἐκπομπή (15/11/2016) «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» τοῦ ἀφορισμένου τηλεθεολόγου κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη με εἰδικόν τίτλον «ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ στην Νηστεία πρίν τά Χριστούγεννα» ἀπεφάσισα αὐτόβουλα δία μίαν ἀκόμη φορά νά διενεργήσω μία δημόσιον τομήν ἤ τηλεοπτικήν-τηλεφωνικήν παρέμβαση ὅπως συμπροβληματίσω σθεναρά πανελίστες καί πολύ-ἀγαπητούς τηλεθεατές συμπατριῶτες μας.

Ἡ παρουσία τοῦ ἐν λόγῳ Κληρικοῦ φιλοξενούμενου, πατρός Παρασκευά Ἀγάθωνος ἐξάπαντος μᾶς ἐξέπληξεν καί ἐσκανδάλισεν, μιᾶς καί ὁ ἀφορισθῆς κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης βρίσκεται ὑπό ἐπίσημον ἀφορισμόν καί Συνοδικήν καταδίκην διά συγκεκριμένες πολύ-αἱρετικές κακοδοξίες καί σατανικές πλάνες εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου Πίστης μας. Συνεπῶς, εἶναι κάπως ὁλίγον ἤ μᾶλλον κάμποσον ὀξύμωρον «θέατρον τοῦ παραλόγου» κανονικοί Κληρικοί καί θεολόγοι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου νά συμπαρίστανται καί νά συμμετέχουν, φιλικά καί ὡς φιλοξενούμενοι («λές καί δέν συμβαίνει τίποτε»), σέ ψευδοθεολογικές διαλεκτικές ἐκπομπές τινός ἀναξίου καί κομπογιαννίτου τηλεθεολόγου, καί δή ἀφορισμένου, μέ κοτζάμ Συνοδική καταδικαστική Διαγνώμη.

Δεν γνωρίζω βέβαια, ἄν ὁ ἐν λόγῳ Κληρικός εἶχεν εἰδικήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, ἀλλά πάντως θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτή, ὑπονομεύει, τήν Συνοδική ἀπόφαση κατά τοῦ Αἱρετικοῦ Πιτσιλλίδη. Καλόν θά ἦτο μᾶλλον, ἐάν ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου ἐφρόντιζε διά ταύτα, νά ἐγκαινιάσει, λ.χ. μίαν ἀνάλογον θεολογικήν τηλεοπτικήν ἤ και ραδιοφωνικήν ἐκπομπή στό μετοχικόν Μ.Μ.Ε. τοῦ MEGA γιά να ἀναιρῶσι συγκριτικά με ἀντιπαραβολή καί ἀποδεικτικά τίς προβληματικές τηλεοπτικές ἐκπομπές τοῦ ἀφορισμένου καί πρώην θεολόγου τους.

Καί σαφῶς (ὁ MEGA) ἄς ἀπολακτίσει ἐπί τέλους τόν ἀνήθικον διασυρμόν τόν εὔμορφων νεοκύπριων κορασίδων (περί καλλιστειῶν ὁ λόγος) πού προσβάλωσι τραγελαφικά τίς ἀξιότιμες οἰκογένειες καί τίς ἴδιες προσωπικότητές των. Σαφῶς εἶναι προτιμώτερον βέβαια, τά τηλεοπτικά μέν ἀλλά ἄκρως προκλητικά δέ καλλιστεία γυναικῶν, παρά τά τηλεοπτικά «θεολογικά» σκουπίδια καί τοξικά ὑδροκυάνια δηλητήρια τῶν ἀθεολόγητων ἐκπομπῶν τινός πολύ-αἱρετικοῦ θεολόγου. Ἐξάπαντος καί τά δύο ΔΕΝ εἶναι ὡφέλειμα διά τήν πνευματική μας ὐγεία.

Κατ΄ ἀρχήν νά ἀναφέρω, ὅτι μᾶς εἶναι ἄκρως ἀδιανόητος, ἀνόητος καί ἰσχυρά κουτοπόνηρος ὁ πεπλανημένος τίτλος τῆς θεματολογίας «ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ στην Νηστεία πρίν τά Χριστούγεννα» διότι μᾶς παραπέμπωσι ξεκάθαρα σέ ἀντιπαραδοσιακές καί ἀντιησυχαστικές μεσσαιωνικές, ἐξάπαντος αἱρετίζουσες ἀντιλήψεις, πού ἐδράζωσι εἰς τόν κακόδοξον πυρήνα τοῦ Βαρλααμισμοῦ, σήμερα Νεοβαρλααμισμοῦ. Ἄν μερικοί κύπριοι Νεορθόδοξοι Νεοβαρλααμῖτες ἐζήλωσαν τήν κακόφημον δόξα τοῦ Οὐνίτου κακογέρου Αἱρεσιάρχου Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ, τοῦτο δέν θα περάσει ἀμαχητί. Ἐπίσης, ἐντελῶς συνοπτικά, δέν τιμά ποσῶς τόν σεβαστό Κληρικό π. Παρασκευά Ἀγάθωνος μαζί καί τόν ἀφορισμένον θεολόγον, ἡ ἀπό κοινοῦ ἀναγνώρισις τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ Ληστρικῆς Συνόδου, ὡς δῆθεν «Μεγάλης» καί «Ἁγίας Συνόδου». Ἄς τό προσέξει τοῦτο τό σημεῖον ὁ κάθε καλόγνωμος τηλεθεατής. Ὁ ταλαίπωρος κληρικός βέβαια, εἶναι ὑπόλογος και μισθοφόρος τῆς διοικητικῆς ἐκκλησιαστικῆς δομῆς τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τί νά ἔλεγεν ὁ καϋμένος; Ὅτι ὄντως ἡ Σύνοδος στό Κολυμπάριον ἦτο Ληστρική Σύνοδος; Μέ συνοπτικές ἄμεσες διαδικασίες, θά καθαιρεῖτο βέβαια, ἀπό τήν κακόδοξη φατριά τῶν νεοκύπριων Συγκρητιστῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου.

Ἀναντίρρητα ἀγαπητέ μου κ. Ἀ. Πιτσιλλίδη, δέν ἦτο διόλου «αὐθαίρετος» ὁ θεολογικός συλλογισμός μας, πού ἀναιρεῖ ὁλοσχερῶς, τό ψευδο-μεγαλεῖον ἀλλά καί τήν ψευδο-ἁγιώτητα τῆς ληστοΣυνόδου τῆς Κρήτης. Θά τό ἀποδείξουμε εἰς τήν πορείαν τῶν γραφθέντων μας. Μᾶλλον, αὐθαίρετος καί ψευδῆς, ἦτο, εἶναι, καί παραμένει, ὁ συνολικός ἀθεολόγητος συλλογισμός τοῦ ἀφορισμένου τηλε-θεολόγου.

Ποιά ἦτο ἡ «ὅλη Ὀρθοδοξία [πού] συνήχθην ἐν Συνόδῳ»; Ὅταν μόλις τά Τέσσερα ἅγια Ὀρθόδοξα καί Αὐτοκέφαλα ἰσχυρά Πατριαρχεία μποϋκόταραν τήν Ληστρική Σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου; Καί πῶς ἀκριβῶς αἰτιολογεῖτο, θεολογικῶς, ἡ ῥωμαλέα ἀντίστασις-ἀντίδρασις τῆς ἁγίας Σερβικῆς Ἐκκλησίας (Πέμπτον Πατριαρχεῖον) νά μή ὑπογράψωσι κατά Συνοδική πλειψηφίαν (δεκαεπτά! ἀπό τούς εἰκοσιτέσσερις Σέρβους Ἀρχιερεῖς) τά πασίγνωστα πλέον καί ἀμφιλεγόμενα ληστρικά κείμενα τῆς κακοΣυνόδου; Φαίνεται ὅμως, ὅτι τόσον ὁ κ. Ἀ. Π. ὅσον καί ὁ σεβαστός Κληρικός, παραθεωροῦν, μέ παράλογον ἄ-θεολογικήν ἀσυνέπεια τίς σωρηδόν ἀνάλογες Ἡράκλειες ἀντιδράσεις-ἀντιστάσεις τινῶν ἄλλων ἀξιόλογων καί περίφημων λογίων Ἑλλαδιτῶν Ἱεραρχῶν (Ἔκτη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία) πού ἀρνήθησαν βροντερῶς ὅπως μή συμμετάσχωσι στό πολιτικο-ἐκκλησιαστικόν παίγνειο τῶν νεοΦαναριωτῶν. Δέν προβληματίζει κανέναν μας, ἐτοῦτη ἡ κραυγαλέα παραίτησις τοῦ ἱεραρχικοῦ δικαιώματος τῶν Ἑλλαδιτῶν Ἐπισκόπων στό νά ἀπαξιώσουν περίτεχνα καί δικαίως τήν συν[Κ]κρητική ψευδοΣύνοδο;

Δυστυχῶς, τόσον ὁ κληρικός π. Παρασκευάς Ἀ. ὅσον καί ὁ τηλεπαρουσιαστής κ. Ἀ. Πιτσιλλίδης, ἔχωντες καί οἱ δύο τους πολύ πιθανόν (ἐξ ὅσων συνάγεται βάσει τῶν ἰδικῶν τους τηλεοπτικῶν λεχθέντων) παντελή ἄγνοια ἤ καί καθόλου ἀγνή-ἄγνοιαν, διά τό ὅλον ληστροΣυνοδικόν ζήτημα, προσχώρησαν στήν τραγελαφικήν «θεο-λογική» τῆς συστηματικῆς καί μεθοδικῆς ἐμπεδώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς προπαγάνδας ἤ καί συγκρητιστικοῦ προσηλυτισμοῦ ἐκπορευόμενου κυρίως ὑπό τοῦ οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου.

Ὁ μέν ἀξιότιμος πατήρ Παρασκευάς, τό διενεργεῖ πολύ πιθανόν ἀπό ἠχηράν ἡμιμάθεια ἤ ἐκ συγκρητιστικῆς συναυτουργείας. Τόν π. Παρασκευά τόν καταγγέλω δημόσια, ὡς ἡμιμαθήν καί ἄκρως ἀναξιόπιστον, διότι ἁπλούστερα, διεκήρυξεν τηλεοπτικῶς, ὅτι τά Συνοδικά Κείμενα δέν ἦτο (sic) καρπός προαποφασισθέντων ἀποφάσεων ἤ καί προαποφασισθεῖσας θεματολογίας!....

ᾎραγέ εἶναι ἀλήθεια ἡ προσωπική ἄποψις αὐτοῦ; Καλά μά εἶναι δυνατόν, κοτζάμ ἄνθρωπος μορφωμένος καί πνευματικός Κληρικός, νά παραπλανεῖ καί νά παραπληροφορεῖ τό τηλεοπτικόν κοινό ἀνάμεσα σ΄αὐτό καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου; Μάλιστα κατά τήν προσωπική γνώμη μας, πρόκειται διά δεινόν ἤ ἐλεϊνόν ψευδολόγημα, καθότι ἐλπίζω νά ἐγέγονε ἀπό περίσσιαν κληρικαλιστικήν ἤ λαϊκίστικην ἀμάθειαν-ἐμπάθεια. Τοῦτο τό συμπέρασμα συνάγεται ἐκ τῶν ἴδιων ἀκριβῶς τηλεοπτικῶν λόγων του. Μιᾶς και ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν ἐξ ἀρχῆς: ὅτι π.χ. στην θεματολογία περί τῶν Νηστειῶν, «ἐβγήκεν ἕνα θαυμάσιον Κείμενο στίς Προσυνοδικές Διασκέψεις τό ὁποῖον παρουσιάστηκε καί ἐγκρίθηκε στη Σύνοδο (τοῦ Κολυμπαρίου)».

Συνεπῶς, τό ἀναντίλεκτον σημεῖον κλειδί, πού ἀποδεικνύει ὡς ἀμαθήν καί λαοπλάνον τόν π. Παρασκευά, εἶναι: ὅτι οἱ λεγόμενες «Προσυνοδικές Διασκέψεις» προετοίμαζαν («προτηγάνιζαν») συστηματικά ἅπασαν τήν θεματολογία γιά πάνω ἀπό μισόν αἰῶνα! Βρίθει ὁ ἱστοχῶρος ἀπό σωρηδόν ἀντιρρητικά Ὑπομνήματα, ἀντισυνοδικά ἄρθρα, ἀπολογητικές μελέτες, Συνοδικά τεκμήρεια καί πατριαρχικά Πρακτικά. Ὅταν γνωρίζαμε ἐξ ἀρχῆς τήν προεπιλεγμένη θεματολογία, γνωρίζαμε σαφῶς καί τά προσχεδιαζόμενα προσυνοδικά κείμενα, δέν ἐδυνάμεθα ἔτσι, νά συνυπολογίσωμεν ὀρθολογικῶς μέ πᾶσαν μαθηματικήν ἀκρίβεια καί τά τελεσίδικα Συνοδικά ἀποφασισθέντα; Τότε γιατί ἐμπαίζει τήν νοημοσύνη μας ὁ πολυσέβαστος ποιμήν; Προχωρεῖ ἀ λά κουτουροῦ τό βατικανοποίητον Φανάριον; Συναφῶς καί συνάγεται (βάσει τῶν Προσυνοδικῶν Κειμένων κ.ἄ. πατριαρχικῶν Πρακτικῶν) τό καθόλου αὐθαίρετον καί ἀσφαλές συμπέρασμα, γιά τό ποιές ἀκριβῶς θά ἦτο οἱ τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς «Πανορθόδοξης Συνόδου». Ἀφοῦ βέβαια καί πάλιν εἴχαμε εἰς γνώση τά «προμαγειρευμένα» Προσυνοδικά Κείμενα.

Δέν εἴχαμε βέβαια τήν ἔγκυρη Συνοδική ἐνημέρωση διά τήν σύγχρονον ἀνακατασκευήν καί ἐπαναδιατύπωσην τῶν Προσυνοδικῶν Κειμένων. Γιατί ᾆραγέ; Τοῦτο ἐκαταγγέλθην δυναμικῶς ὑπό πολλῶν ἐκλεκτῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν. Οὔτε τοῦτο μᾶλλον δύναται νά προβληματίσει τίς τηλεπερσόνες. Ὅσοι ὡμιλούσαν (πρό τῆς Ληστρικῆς) ἀντιρρητικῶς καί ἀπό καλήν ἀνησυχίαν περί ἤ κατά τῆς προεπιλεγμένης θεματολογίας τῆς «Συνόδου» κ.ο.κ. ΟΥΔΕΠΟΤΕ μέχρι στιγμῆς ἐδιαψεύθησαν ἀποδεικτικά. Μᾶλλον δέ μέ τά ἐπίσημα ἀποφασιθέντα τῆς ἰδιόρυθμης ἐκείνης ψευδοΣυνόδου, ἐπιβεβαιώθησαν δυστυχῶς, οἱ ὅποιες εἰκασίες, θεωρίες ἀλλά καί οἱ σωρηδόν ἀποδεικτικές θεολογικές ἀντιρρήσεις των.

Ὡστόσον, ὁ δέ κ. Ἀ. Πιτσιλλιδής ἀσκεῖ φαυλεπίφαυλα καί συστηματικά, τό συγκρητιστικόν παίγνειον, κυρίως ἀπό μίσθαρνη ἠλιθιότητα, ἀλλά κυρίως διότι εἶναι δραματικά προσκυνημένος Νεογραικός εἰς τήν Μαρωνίτικην, Οὐνιτικήν και Φραγκολατινικήν Κοινότητα, τῶν ὁπαδῶν τοῦ ἐν Κύπρῳ Παπισμοῦ. Ὀρκισμένος δημαγωγός καί δαιμώνιος οἰκουμενιστής. Βλέπετε ἔχει βραβευθεῖ, ἄν δεν ἀπατώμεθα, μέ εἰδικόν βραβεῖον διά τίς «πολύτιμες ὑπηρεσίες» του πρός τόν τέως πάπα Βενέδικτον καί πρός τό θρησκευτικο-πολιτικόν κατεστημένον τοῦ Βατικανοῦ. Μιλάμεν δηλαδή, ὅτι ἐβρέθην «ἡ μετενσάρκωσις» (ὄχι ἀκόμη τοῦ νέου Δαλάϊ Λάμα) ἀλλά τοῦ Νέου Καρδηναλίου καί ἐξωμότου Γραικύλου κυροῦ Βησσαρίωνα.

Πολλοί Χριστιανοί, ξεχνοῦμε πλειστάκις, ὅτι ὁ πάπας τῆς Ρώμης, εἶναι συνάμα καί πολιτικός (μᾶλλον πολιτικάντης) ἄρχων, συνεπῶς εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτον μέχρι και ἀπείρως ἀδιανόητον, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (καί δή θεολόγοι) καί Ἕλληνες τῆς Κύπρου νά ἀσκῶσι ὑπηρεσίες, διά τό Κράτος τοῦ Βατικανοῦ, καί ἐκ παραλλήλου νά ἀσκοῦν ὑπηρεσίες (;) καί διά τό Κυπριακόν κράτος (ὡς εὐρωβουλευτές). Πρόκειται προφανῶς, εἰς τήν ἀντικατασκοπικήν ὁρολογίαν καθαρά γιά «Διπλόν Πράκτορα».

Ἀπόδειξις: ὁ ἐπίσημα εὔλογος και δίκαιος Συνοδικός ἀφορισμός του ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπό πότε τό Κράτος τοῦ Βατικανοῦ εἶναι φίλα προσκείμενο διά τά ἄκρως ἐθνικά Κυπριακά συμφέροντα τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς μεγαλονήσου; Ποῦ καί πότε ἀκριβῶς ἐδέχθημεν σημαίνουσα χείραν βοηθείας, ἔστω γιά τό Κυπριακόν Ζήτημα, ὑπό τοῦ θρησκευτικο-πολιτικάντικου συστήματος τοῦ Φραγκοπαπισμοῦ;

Δηλαδή ὁ κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης: προσκυνεῖ τήν ἀντίχριστον γενοκτόνον παντούφλα τοῦ ἑκάστοτε πάπα Ῥώμης, πού ὁ πάπας Ῥώμης προσκυνεῖ τήν σατανόσχημον ἐθνοκτόνον χείρα τῶν Ῥοκφέλερ. Περιττόν νά σᾶς ποῦμεν τό τί καί ποῖον ἀκριβῶς προσκυνεῖ ὁ Ῥοκφέλερ καί οἱ σύν αὐτῷ.

Ὁ π. Παρασκευάς ἐδήλωσεν ἐπίσης, ὅτι «δέν ἀγγίχθηκε τό θέμα τῆς νηστείας ὑπό τον φόβο τοῦ Σχίσματος καί τήν ἔλλειψη ὁμοφωνίας». Πράγματι, ὑφίστατο μεγίστη ἀντικανονιστική ἀπόκλισις ἐκ τῆς Προσυνοδικῆς συμφωνηθεῖσας «Ἀρχῆς τῆς Ὁμοφωνίας». Γιά νά εἴμεθα ἀπόλυτα ἀντικειμενικοί, πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμεν, λογικῶς: ποιοί ἐπαραβίασαν τήν Ἀρχή τῆς Ὁμοφωνίας; Προφανῶς, ὅσοι ἐσυμμετείχαν στήν ἐν λόγῳ Σύνοδον μιᾶς καί  Τέσσερα Αὐτοκέφαλα Πατριαρχεία ἀρνήθησαν νά κατέλθωσι εἰς τήν Σύνοδον. Ἐφόσον δέν ὐφίστατο Συνοδική ὁμοφωνία, ὅλα σχεδόν τά συνοδικά διαδραματισθέντα καί ἀποφασισθέντα γέγοναν παντελῶς ἄκυραεἶναι ἀκυρώσιμα. Ἄν ὅμως ἀληθεύει 100% τοῦτος ὁ θεολογικός συλλογισμός του, καί ὄντως διά τόν φόβο Σχισμάτων, ἀποφεύχθην ἡ ἐνασχόλησις τοῦ ζητήματος περί τῆς νηστείας, τότε τί νά πρωτοπεῖ κανεῖς διά τά ἄλλα πολυποίκιλα συνοδικά ζητήματα, τά ὁποία, λίγο ἤ πολύ προσβάλλωσι καί ἀλλοιώνωσι κατάφωρα τήν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας; Προφανῶς ὁ π. Παρασκευάς καί ὁ ἀφορισμένος θεολόγος δέν ἐννόησαν ἀκόμη, ὅτι οἱ αἱρετίζοντες Ἀρχιοἰκουμενιστές, δημιουργῶσι τά Σχίσματα, ἀποτειχίσεις καί διαιρέσεις ἐξ αἰτίας τῆς συστηματικῆς ἀλλοίωσις τῶν Ἐμπειρικῶν Δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ καλός ποιμήν π. Παρασκευάς, δηλ. ὡς μερός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Κληρικαλιστικοῦ κατεστημένου, δέν ἀληθεύει ἐν ἀνιδιοτελῇ ἀγάπῃ. Ἀλλά «ἀληθεύει» μᾶλλον ἀπό ἰδιοτέλειαν. Τό ἱστορικό γεγονός παρά ταύτα, καί μόνον ὅτι ἐσυμφώνησε νά συμμετάσχει καί παραστεῖ στην ἐκπομπή τοῦ ἀφορισθέντα κ. Ἀ. Πιτσιλλίδη, λέγει ἀπό μόνο του πάρα πολλά. Ἄν μάλιστα ἀληθεύει, ὅτι εἶναι καί ὁ πνευματικός ὁδηγός τοῦ Πιτσιλλίδη, τότε «ζήτω πού καήκαμεν» διότι ὁ μόνος καί ἀπόλυτα Καλός, ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός, δύναται μόνον Αὐτός νά μᾶς λυπηθεῖ γιά τήν κληρικολαϊκήν κατάντιαν μας. Κανένας ἄλλος! Ἐξάπαντος, θα το ἐπαναλάβω και πάλιν, ὅτι τά Μ.Μ.Ε. εἶναι πλήρως ἐλεγχόμενα ἀπό τις Μασσωνικές Σατανικές Στοές ἐνῷ ὁ κύριος Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης συμπεριφέρεται ὡς Λυκειδῆς Μασσωνόπουλον. Καί Μασσώνος νά μή εἶναι, ὅλα σχεδόν τά δημόσια λεχθέντα καί πραχθέντα του, τόν ἀποδεικνύωσι καί καθιστῶσι αὐτομάτως, ὡς παλιοΜασσώνον καί Νεοβαρλααμιστήν, τουτέστιν φανατικόν ὁπαδόν τοῦ Σατᾶν.

Στῶμεν Καλῶς ἀδελφοί/ές μητέρες καί πατέρες μας!

Ἐν τέλει τό σημαίνων ἐρώτημα πού παραμένει ὡς κύριον ζητούμενον καί ἐλεύθερον εἰς την ἀγάπην σας διά τινά φιλότιμον διεξοδικήν ἔρευνα, εἶναι: τελικῶς, ἦτοδέν ἦτο πραξικοπηματική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου; Γιατί ᾆραγέ μᾶς τό ἀποκρύβωσι οἱ διάφοροι τηλεπερσόνες; Ἦτο ἤ δεν ἦτο, καλοστημένον κακότεχνα τό «ποδοσφαιρικό μάτς», ἤ ἄν θέλετε ἄλλως πως, το ἀμερικανοποίητον ληστρικώτατον Συνοδικό φιάσκον; Οἱ ἐπιστημονικές ἀπαντήσεις καί τά ἀληθινά συνοδικά τεκμήρεια ὑφίσταντο καί ἀπομένει ἀπό ἐμᾶς ὅλους νά τίς ἐξευρενήσουμε καλόπιστα.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


2.      Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.), Η ΛΗΣΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

3.      ΤΗΣ «ΣΥΝΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ἐκ πηγῶν συνοδικῶν).6.      H MEΓΑΛΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (βίντεο).


8.      Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.), Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΘΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΕΞΩΣΥΖΥΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

9.      ΗΜΕΡΙΔΑ 23-3-16 «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» [ΒΙΝΤΕΟ].


11.  «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Μία Σύνοδος μέ ἔλλειμμα συνοδικότητος καί ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας.18.  Μοναχός Σάββας Λαυριώτης 7-6-16 ( ΒΙΝΤΕΟ-Tv kosmos): Για τη Ληστρική «Αγία» και «μεγαλη» Σύνοδο.


20.  Πρωτ.Νικόλαος Μανώλης, Η Σύναξη κληρικών & μοναχών για τη ψευδοσύνοδο της Κρήτης [ΒΙΝΤΕΟ 2016].mp4.

21.  Ἡ Α΄Οἰκουμενική Σύνοδος καί οἱ αἰρέσεις. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 16-06-2013.


23.  Δημήτριος Τσελεγγίδης (Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.): Mιά πρώτη ἀποτίμηση τῆς πολυδιαφημιζομένης «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», A' Μέρος [ΒΙΝΤΕΟ].


25.  Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο [ΒΙΝΤΕΟ 2016].mp4.
33.  Ὁ οἰκουμενισμὸς – τά ἀκάθαρτα Πνεύματα καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης (8 Οκτωβρίου 2016) Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος.


Πανορθόδοξη Σύνοδος και Συγκριτιστικός Οικουμενισμός

35.  Πανορθόδοξη Σύνοδος και Συγκριτιστικός Οικουμενισμός

Πανορθόδοξη Σύνοδος και Συγκριτιστικός Οικουμενισμός

36.  Προφητικὴ Ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου (1991) - Η ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (PDF), (πηγή: Κατάνυξις ).


Πανορθόδοξη Σύνοδος και Συγκριτιστικός Οικουμενισμός


39.  Καθηγητού κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη - ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ«ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» (PDF) (πηγή: Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας (3/2/2016).


41.  Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Γιατί δεν υπέγραψα.


43.  Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου - Όχι στην Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο (PDF).

44.  Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης: Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος; Επισημάνσεις καί Σχολιασμοί εν Συνειδήσει καί Αληθεία.


50.  H CIA ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ; Γράφει ο Μοναχός Επιφάνιος Καψαλιώτης – Άγιον Όρος.