Translate

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ/ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ; ΝΑΙ ἤ ΟΥ;

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ/ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ; ΝΑΙ ἤ ΟΥ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ἡ Οὐμανιστικές Ἐπιστῆμες τῆς Ψυχολογίας, τῆς Ψυχιατρικῆς, τῆς Ψυχοθεραπείας, τῆς Ψυχαναλύσεως, τῆς Νευρολογίας κ.ο.κ. δέν διαθέτουν ἐκείνες τίς ἀπλανεῖς Ἀνθρωπολογικές προϋποθέσεις ὅπως ἐρευνήσουν καί μελετήσουν, αὐστηρά ἐπιστημονικῶς, τό ὀρθόδοξον καί ἱερόν Μυστήριον τοῦ Μοναχισμοῦ. Διότι ἡ ἀπλανῆς καί ἡ ὀρθῆ Ἀνθρωπολογία συνδέεται μετά τῆς ὀρθοδόξου Χαλκηδώνιας Χριστολογίας καί ὄχι μετά τῆς Ἀγγλοσαξωνικῆς Νεοδαρβινικῆς ἤ Νεοαθεϊστικῆς πιθηκολογίας. Ὁ ἐπιστημονικοφανῆς πιθηκισμός ἔλαβεν τέλος ἐνώποιον τινάς νέας διἐπιστημονικῆς πραγματικότητος πού ἄρχισεν πλέον νά ἀνατέλει ῥωμαλέα.

Τοῦτο, ἐξάπαντος δέν ἀποδεικνύεται, εἶτε ἀπό τόν γράφωντα, ἤ ἄλλους σημαντικούς ἐκκλησιαστικούς παράγοντες, ἤ ἀκόμη καί ἀπό τήν νοσηρᾶ ἀκαδημαϊκή Θεολογία, ἀλλά ἀπό τους ἴδιους τους θετικούς ἐπιστήμονες πού ἀποκαλύπτωσι τό ψευδώνυμον προσωπεῖον τοῦ παμπόνηρου Ἐπιστημονισμοῦ. Παραδείγματος χάριν ὁ περίφημος Γαλλοεβραῖος Ἐπιστήμων Ἀνρί Ἀτλᾶν μᾶς ἀποσαφηνίζει, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ, ὅτι ἡ Ἐπιστήμη εἶναι μεμολυσμένη ἀπό τήν βαρειά βιομηχανία ἐξαπάτησις καί ψεύδους, δηλ. διά τῆς ἀνελέητης συστηματικῆς προπαγάνδας ὑπό συντεταγμένων σκοτεινῶν κύκλων. Ὑφίστατο δηλαδή μία κυρίαρχη «ἐπιστημονική» διαβολική χειραγώγηση καί παραπληροφώρησις κατά  τῆς σύνολης ἀνθρωπότητος. [Δεῖτε ΕΔΩ «Περί τῆς Ἐπιστημονικής ἐξαπάτησης»].

Ὁ ἀσύστολος καί μανικός πηθικισμός τῶν Νεοελλήνων ἤ καί Νεοκυπρίων κάποτε θά πρέπει νά πάψει νά φυτοζωεῖ, ὡς παρασιτικόν ζιζάνιον, εἰς βάρος τῆς ἀκραιφνοῦς καί ἀληθοῦς ὁλικῆς Θετικῆς Ἐπιστήμης. Ὅστις ἐπιθυμεῖ νά πολεμεῖ τόν θρησκευτικόν δογματισμόν, ἐνῷ προσκολλάται παράλληλα, ἀδιακρίτως, σέ ἀναπόδεικτα μεσσαιωνικά ἤ σύγχρονα ἐπιστημονικά κ.ἄ. λοιπά ψευδο-δόγματα, ἐνεργεῖ μία τρύπα στο νερό.

Ἡ Ὀρθόδοξη Μυστηριολογία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, δέν δύναται, νά ἐξορθολογησθεῖ διά τῶν κτιστῶν θετικῶν ἤ οὐμανιστικῶν ἐπιστημῶν. Διότι, εἶναι ἄκρως διαφορετικόν τό πεδίον τοῦ γνωσιολογικοῦ ἐμπειρικοῦ παρατηρησιακοῦ καί πειραματικοῦ ἐπιστητοῦ των. Ὑφίστατο σαφέστατη μείζωνα θεολογική διάκρισις: μεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτίστου πραγματικότητος. Οἱ κλασικές θετικές ἐπιστῆμες ΔΕΝ ἔχωσι ἀκόμη καλά-καλά ἀντιληφθεῖ πᾶσαν τήν ὀρατή καί κτιστή πραγματικότητα,  πολλῷ μᾶλλον οὔτε κἄν δύνανται νά ἐπεξηγήσωσι, ἤ ἔστω προσεγγίσωσιν, τήν κτιστήν ἀλλά ἀόρατον πραγματικότητα π.χ. πρό τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως τῆς λεγόμενης καί Κβαντικῆς Φυσικῆς ἐποχῆς-περιόδου.

Οἱ Κλασικές Θετικές Ἐπιστῆμες, κυρίως ἐρευνῶσι, μετρῶσι καί παρατηρῶσι, τόν χωρόχρονο ἐντός τοῦ Κοσμολογικοῦ ὀρίζοντα τοῦ κτιστοῦ καί ὑλικοῦ, ἐξάπαντος τοῦ ὀρατοῦ ἐπιστητοῦ μας ἐπί τῶν γνωστῶν τεσσάρων Διαστάσεων. Πέραν τούτου (δηλ. μακρᾶν καί ἐκτός τοῦ Κοσμολογικοῦ Ὀρίζοντα) οὐδέν πράγμα δύναται νά διενεργήσει-ἐξερευνήσει ἀντικειμενικῶς. Ὅπως ἐπίσης ἀρκετές παλαιές ἤ καί νέες Ἐπιστημονικές Θεωρίες (π.χ. ἡ Θεωρία τῆς πιθηκο-Ἐξελίξεως, ἡ Θεωρία τῶν Πάντων, ἡ Θεωρία τῶν παράλληλων πολύ-Συμπάντων, ἤ καί θεωρία τῶν ὑπερ-Χορδῶν) εἶναι ἀκόμη ἀναπόδεικτες. Παρ΄ὅλα αὐτά ἡ Νέα Ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς Κβαντομηχανικῆς, μέ διάφορες ἀξιωματικές Ἐπιστημονικές Ἀρχές, ὅπως λ.χ. ὁ Νόμος τῆς Διαδραστικότητος, ὁ Νόμος τῆς Ἀναδρομῆς, ἡ Ἀρχή τῆς Συνειδητότητος κ.ο.κ. εἶναι μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα σύγχρονη Ἐπιστήμη διότι μοιάζει νά θεολογεῖ καί φιλοσοφεῖ ἐλεύθερα καί νά ὑπερβαίνει τήν Κλασική Φυσική ἐπιστήμη. [Δεῖτε ΕΔΩ, «Ἐπιστήμη, Συνειδητότητα καί Ἄνθρωπος: πῶς ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη συναντᾶ τήν Ἀρχαία Φιλοσοφία;» μία ἐξαιρετική ὁμιλία τοῦ Μηνᾶ Κ. Καφάτου.]

Ὡστόσον, τό ἐπιστητόν τοῦ Ἡσυχασμοῦ/Μοναχισμοῦ ἐξερευνά, ὀντολογικῶς, τό ἄυλον καί ἀόρατον ἐπιστητόν διά τῶν ἀκτίστων καθαρτικῶν-φωτιστικῶν καί θεοποιῶν ἐνεργειῶν τῆς Παναγίας Τριάδος.

Τόσον ἡ ἱερά Ἐπιστήμη τοῦ Μοναχισμοῦ, ὅσον καί οἱ Κλασικές θετικές Ἐπιστῆμες, ἀκολουθῶσι σχεδόν παρόμοιον μεθοδολογικόν μοτίβον καί ἐπιστημονικόν πρόγραμμα-μονοπάτι. Ἐφαρμόζωσι ἀμφότερες, τό πείραμα, τήν παρατήρηση, τήν ἐξαγωγή και διατύπωσιν Λ[λ]ογικῶν συμπερασμάτων καί τό εὐέλικτον τῆς ἐπαληθεύσεως. Τό πλέον κύριον καί οὐσιαστικόν, ἀμφότερες ἀφήνωσι στήν διαχρονικήν ἐμπειρική ἱστορία τους ἀξιόλογους Καθηγητές, σημαίνουσες Προσωπικότητες, καλοῦς ἤ κακοῦς μαθητές, ἀλλά καί πανάξιους διαδόχους!...

Ἀκόμη καί ἡ ἱερά ἐπιστήμη τῆς Νεοελληνικῆς ἀκαδημαϊκῆς Θεολογίας, ἐλέω κτιστῶν, καί μή ἀπλανῶν κριτηρίων, δέν δύναται νά περιγράψει με πᾶσα ἀκρίβεια καί σέ ὁντολογικό βάθος τό πανάγιον ἐμπειρικόν ἐπιστητόν τοῦ ὑπερβατικοῦ Μυστηριακοῦ Ἡσυχασμοῦ. Ὡς γνωστόν τό κάθε παραδεδομένον ὀρθόδοξον Μυστήριον, δέν δύναται νά ἐρμηνευθεῖ ἤ καί νά ἐρευνηθεῖ διά τῆς πεπερασμένης καί περιορισμένης ἐγκεφαλικῆς δραστηριότητος.

Πῶς δύναται ἄλλωστε νά ἐξηγηθεῖ, ἐπιστημονικῶς, το Μυστήριον τῶν Ἄκτιστων ἐνεργειῶν πού ἐπενεργῶσι ἀοράτως ἐξάπαντος συνεργειακά στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη; Ὅστις ἀπεπειράθην νά τό ἐρμηνεύσει φιλοσοφικῶς ἐπλανήθην καί ξέπεσεν στήν αἵρεσιν. Μέγα παράδειγμα ὁ Αἱρετικός Φιλόσοφος/Καλόγερος Βαρλαάμ ὁ Καλαβρός.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ μάλιστα, καί ὡς γνωστόν: ὅτι ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση ἔχει ἡ οὐμανιστική Ψυχολογία ἤ ἔστω ἡ Ψυχιατρική Ἐπιστήμη, μέ τήν ἀνθρώπινη ψυχοσωματική ὑπόσταση πού μᾶς παραδίδεται ἐκ τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί σύσσωμης τῆς Πατερικῆς Ὀρθοδόξου Θεολόγιας-Ἀνθρωπολογίας. Ἐξάπαντος οἱ ἐν λόγῳ καλές ἐπιστῆμες εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσες καί πολύ βοηθητικές διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, ἄν ὑφίστατο βέβαια, ἡ κύρια προϋπόθεσις τῆς ἐκ παραλλήλου Ποιμαντικῆς διακρίσεως καί ἐποπτείας τινός ψυχοπαθοῦς. Ἄν ὁ ἐπιστήμων εἶναι ἄθεος ἤ καί ἑτερόδοξος ὁλίγον μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ψυχοπαθήν ἄνθρωπον, μάλιστα σέ ἀρκετά περιορισμένη ἐμβέλιαν.

Συναφῶς μέ τά ἐλάχιστα πιό πάνω, ἡ ἀπάντησις εἶναι: ΟΥ!

Ὄχι, δέν μπορεῖ ἡ Ψυχολογία ἤ ἡ Ψυχιατρική, νά διατυπώσει, ἐπιστημονική ἄποψη περί τοῦ Μοναχισμοῦ. Διότι πολύ ἁπλᾶ δέν εἶναι τῆς ἀρμοδιότητάς τους. Τό ἐπιστητόν τοῦ πανίερου Μοναχισμοῦ, εἶναι πανάρχαιος πρακτικός-ἐμπειρικός ἱερός θεσμός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί λογικῶς, εἶναι ἀποκελειστική ἀρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βασίλειου ἱερατεύματος καί τῆς Πατερικῆς Θεολογίας περί αὐτοῦ.

Ἀκολουθεῖ ἕνα εἰδικόν φωτοειδησεογράφημα περί τῆς κύριας ἀφορμῆς νά συγγράψομεν τά πιό πάνω ἐλάχιστα γραφθέντα.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


  • Δεῖτε παρακαλῶ καί κατεβάστε τό πιό πάνω κείμενο ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σέ Docs, PDF καί Google Drive. 


Τό κέντρον βάρους ΔΕΝ εἶναι ἡ ψευδοεπιστημονική ἄποψις τῆς κυρίας Δ. Σωτηροπούλου
ἀλλά τό ἄκρως ἀπαράδεκτον καί ΠΟΝΗΡΟΝ 
φληνάφημα καί φαντασιολόγημά της :
«Λυπάμαι ἀλλά ἐγῶ καταλαβαίνω ὅτι για ἄλλους λόγους μόνασε τό παιδάκι. Και φυσικά οἱ γονεῖς φέρουν μεγάλη εὐθύνη.»  Ναί μέν κατακρίνει ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ τους γονεῖς καί τό παιδάκι. Βάζει δέ καί τό ψυχικόν ΨΕΥΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΝ δηλητήριον της.
Ἀναμένουμε με ἀγωνία νά μᾶς ἐνημερώσει τους ἄλλους λόγους...! Τρομάρα της!
Σάν δέν ντρέπεται ἡ κάθε ἐλεϊνή κυράτσα πού διαβάλλει τόν Μοναχισμόν. (π.ν.)·         ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΑΣΜΩΝ: ΕΔΩ

·         Περί τοῦ 12ετοῦς Δόκιμου Μοναχοῦ Μιχαήλ Ἁγιορείτου: ΕΔΩ

·         Ἐπίσης δεῖτε καί ἐδῶ πρόσφατον κείμενόν μας: Ο ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡῼ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΦΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ. [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]

·         ΕΔΩ: [ΒΙΝΤΕΟ] ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΥΡΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ.

·         ΕΔΩ

·         ΕΔΩ

·         ΚΑΙ ΕΔΩ