Translate

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, 1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΥΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΙΝΑΣ ΕΦΗΒΟΥ 2. ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ
1.     ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΥΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΙΝΑΣ ΕΦΗΒΟΥ

Εἶναι μεγάλον τό δυστύχημα, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἐναποθέτωσι ὅλες τίς ἐλπίδες τους ἀποκλειστικά καί ἀπόλυτα στίς περιορισμένες δυνατόητες τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.
Ἡ καρκινοπαθής ἔφηβος 14χρονη πέθαινε ἀπό τό «εὐλογημένο καρκινάκι» καί ἐπιθυμοῦσε προτοῦ πεθάνει ὁλοσχερῶς, κάτω ἀπό τέτοιες δραματικές ψυχοσωματικές συνθήκες νά προσφέρει τό σώμα της (μέ τό ἀζημείωτον βέβαια) θυσία στόν βωμόν τῆς Κρυογενετικῆς Ἐπιστήμης, ἐνῷ τήν ἴδια ἀκριβῶς στιγμή οἱ ἐπιστήμονες, ἀποφαίνονται, ὅτι ΔΕΝ πρόκειται ΠΟΤΕ νά ἐπανέλθει στήν βιολογική ζωή ἕνα κατεψυγμένον σῶμα. Ἡ έφηβος ἔφυγεν μέ ἐτοῦτην τήν ῥομαντικήν μελλοντικήν (μᾶλλον Χολυγουντιανήν) ψευδαίσθησην καί ψευδώνυμον ἐλπίδα τῆς δῆθεν ὁλικῆς ἐπαναφορᾶς της ... ἀπό τήν «θεά» Ἐπιστήμην!...
Χωρίς μᾶλλον, νά ὑποψιασθεῖ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν πεθαίνει (πεθαίνει τό βιολογικόν σῶμα τοῦ ἀνθρώπου) καί μάλιστα ὅτι ἐδύνατο νά ἐλπίζει καί νά προσδωκεῖ τά ανώτερα, ὅπως δηλ. τήν νεκρανάσταση τοῦ σώματός της ἀπό τό βασίλειον τοῦ θανάτου, κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ ἀκοκλειστικοῦ καί μόνου Κυρίου τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τήν αἰῶνιον ζωήν, μέ τό ἴδιον μέν ἀλλά ἀφθαρτοποιημένο δέ σῶμα.
Φαίνεται πώς ὁ «θείος» ἤ καί θεοποιημένος Ἐπιστημονισμός, εἶναι καί ἦτο, πιό ἄξιος ἐμπιστοσύνης (ἀντί μία θρησκεία λ.χ.) ὅπως λύσει τά υπαρξιακά ζητήματα τῆς ἐφήβου. Ὅμως μή ξεχνάμε ὅτι ἕνας έφηβος ἔχει τρομερά ἀβυσσαλέον καί ἀστάθμητον ψυχοσωματικόν χαρακτήρα. Ἐξάπαντος χρησιμοποιεῖται τώρα, ἡ ἐν λόγῳ έφηβος, ὡς δῆθεν ἡρωϊκόν σύμβολον ἀπό τά Μ.Μ.Ε. γιά νά ἐπακολουθήσωσιν καί ἄλλοι, κάμποσοι ἀφελεῖς ἐτοιμοθάνατοι καί μή πρός τήν ἴδια κατεύθυνση, ὅπως προσφέρουν τό σῶμα τους, ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς, γιά τά ἐργαστήρια τῶν ἐπιστημόνων.
Ἡ ἐλπίδα τῆς θεολογικῆς νεκρανάστασις, ἀπό τό περιορισμένον γνωσιολογικόν ἐπιστητόν τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν εἶναι γελοία ὑπόθεσις, ὅταν μάλλιστα ΔΕΝ δύνανται νά ὁρίσουν (καί νά μᾶς ἐξηγήσουν) ἐπιστημονικά τόσον τά περί τοῦ θανάτου (καθῶς καί τά μετά θάνατον) ὅσον και τά περί τῆς ἀναστάσεως τῶν σωμάτων. Ἔτσι συνεπῶς ἡ Ἐπιστήμη, σέ πολλῶν τά μυαλά, μετεξελίσεται σε σημαντικόν παρόμοιον εἶδος θρησκείας καθῶς καί ἕνας ἀκόμη «-ισμός», ὅπως π.χ. ὁ οὐμανιστικός Ἐπιστημονισμός.
Γιά νά μπορέσει ὅμως, ἡ θετική Ἐπιστήμη, νά νεκραναστήσει ἕναν νεκρό ἄνθρωπο θά πρέπει κατ΄ ἀρχήν νά κατέχει τά κλειδιά τῆς δημιουργίας του. Τέτοια κλειδιά ὅμως δέν θά τά λάβει ποτέ της διότι ΔΕΝ εἶναι τῆς ἀρμοδιότητός της ἡ δημιουργία ἤ ἔστω ἡ νεκρανάστασις τοῦ ἀνθρώπου. Συνεπῶς φροῦδες καί μάταιες οἱ ἐλπίδες πολλῶν ἐξ ἡμῶν...!

π.ν.


2.     ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ἀπό την στιγμή πού οἱ Θετικοί Ἐπιστήμονες ὁμολογῶσιν καθαρά καί ξάστερα, ὅτι ἀγνοοῦν, ἄν πρόκειται νά ἐπιβιώσει τό ἀνθρώπινο εἶδος, τότε γιατί πάμπολλοι ἄνθρωποι τήν εμπιστεύονται τυφλά ἐνίοτε καί αδιάκριτα;
Τό γεγονός μάλλιστα ὅτι ἐξ αἰτίας τινῶν ἐπιστημονικῶν καί τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων (πυρηνικῆς καί ἀτομικῆς βόμβας κ.λπ.) πού ὁδηγεῖ πρός τήν παντελῆ ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, δέν μᾶς προβληματίζει;
Τά περί «ἐγκεφαλικῶν νεκρῶν», «ἐκτρώσεων», «διακοπή κύησις», «θεραπευτική ἄμβλωσις», «δωρεά ὀργάνων», «προγεννητικός ἔλεγχος», «εὐθανασία», «εὐγονική», «τεχνολογικοί μέθοδοι ἀντισύλληψις» κ.ο.κ. ὅλα τούτα πού μᾶς ξεπαστρεύουν μιά ὥρα γρηγορώτερα, ἀλλά ΟΥΔΕΜΙΑ ἐπιστημονική ἄποψις, διά τά μετά θάνατον, δέν μᾶς προβληματίζουν; Ἡ ἐπιστήμη ἐφηύρεν σωρηδόν μεθόδους πῶς νά πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος, ἐφηύρεν ὅμως καί ἄλλα μέσα διατήρησεως τοῦ ἀνθρώπου, προσωρινά ἔστω, εἰς τήν βιολογικήν ζωήν, ἀλλά τό πῶς νά ζήσει πραγματικά πρό καί μετά τοῦ τάφου, ἐξάπαντως τά ἀγνοεῖ.
Συνεπῶς: ποιός χῶρος δύναται νά μᾶς καθησυχάσει, ΑΠΟΛΥΤΑ, τίς ὀντολογικές-ὑπαρξιακές ἀνησυχίες μας;
Τό σημεῖον κλειδί τῆς ἐκπομπῆς πού πρέπει να κτυπήσει καμπάνες μέσα μας, εἶναι ἡ ἐπιστημονική εὐαγγελία ὅτι «δέν εἴμεθα σκλάβοι τῆς κληρονομικότητάς μας»! Συναφῶς, μᾶλλον δυνάμεθα νά ὑπερβοῦμεν καί νά ξεπεράσουμε τά ὅποια ἐν γνώσει ἤ καί ἀγνοίᾳ κληρονομικά πάθη, ἐλλατώματα, ἀμαρτήματά μας κ.ο.κ. Τοῦτο ἄς τό λάβωσι σοβαρά υπόψιν τά ἀδέλφια μας, τά λεγόμενα ΛΟΑΤΙ ἄτομα, πού κρύβονται όπισθεν τοῦ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ἐπιστημονικά, «γονιδιακοῦ Ντετερμινισμού».
π.ν.


ΠΗΓΗ