Translate

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Ὁ ἀδελφός μας κ. Λεύκιος Δημοσθένους (στά αριστερά) στά θερινά και χειμερινά Ἡλιοστάσια καί νεοἸουλιανικά γυμνάσια ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ὡς ἀνόητος χλαμυδοφόρος 
σέ Παγανιστικά καί Ἡλιολατρικά θέσμια καί ειδωλολατρικές ἑορτές!....


Ο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηὉ ἀδελφός μας κ. Λεύκιος Δημοσθένους (στό μέσον) τίς Κυριακές καί Μεγάλες Ἑορτές
συμμετείχεν ὡς τίμιος ρασοφόρος καί
Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσού...!

Ἐπανέρχομαι γιά τό ἐν λόγῳ ζήτημα, διότι τοῦτο τό περί τοῦ Νεοπαγανιστοῦ «Ἱεροψάλτου» κ. Λεύκιου Δημοσθένους δέν ἔχει κλείσει ἀκόμη. Ἔχομεν προφανῶς ἀνοικτούς λογαριασμοῦς. Ἔχω καθήκον μάλιστα ἔναντι τῆς Μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας μου, νά πληροφορήσω ἀντικειμενικῶς διά τό ζήτημα «Μουζικάντης Λεύκιος» διότι ἡ προηγούμενη ἀντιῤῥητική μας ἀνάρτησις ἦτο τόσον γλαφυρή καί ἄκρως παραστατική μέ τίς ἀποκαλυπτικές φωτογραφίες καί τά σωρηδόν ἀποδεικτικά σχόλια ἐκ τῆς γραφῖδος τοῦ πεπλανημένου θεολόγου Λευκίου, πού τήν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα, διά προσωπικῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων στó FACEBOOK ἐδέχθηκα ἀπό τόν ἴδιον ἀπειλήν διά τά ὅσα δημόσια κατέγραψα -ὄχι ἀσφαλῶς ἐναντίον τοῦ πολυτίμητου προσώπου του- ἀλλά κυρίως ἐναντίον τῶν ἑτερόθρησκων/αἱρετικῶν ΓΡΑΠΤΩΝ καί ΔΗΜΟΣΙΩΝ πεποιθήσεών του. Ἀποκαλύπτουμεν τήν συνεσκιασμένη ἤ φανερήν πλάνη καί διασύρουμεν τίς πολυδαίδαλες αἱρέσεις των καί σαφῶς ὄχι τά τίμια Πρόσωπα αὐτῶν.

[Δεῖτε παρακαλῶ πολύ ἐδῶ , ἐδῶ, ἐδῶ καί ΕΔΩ σέ Docs, PDF καί Google Drive, το προηγούμενον μέρος: Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΛΕΥΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK]

Βέβαια, καθῶς μᾶς ἀπεκάλυψεν ὁ ἴδιος, ὅταν ἔγραφε δημόσια στό χρονολόγιον τοῦ πρώην Βουλευτοῦ κ. Ἀνδρέα Θεμιστοκλέους τίς τραγελαφικές «ὀρθόδοξες» ἀρχαιολατρικές ἀπόψεις του, ὑπέρ τοῦ Νεοπαγανιστικοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ, καί ἐλοιδωροῦσεν, ἤ ἄν θέλετε ἐσυκοφαντοῦσεν, τήν ἁγιώτητα τῶν Θεοφόρων Πατέρων καί Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ κακόδοξος θεολόγος/ἱεροψάλτης κύριος Λεύκιος Δ. ἦδη ἦτο «παραιτημένος» ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Προσωπικῶς, ἐξάπαντος ἀγνοῶ τούς βαθύτερους καί πραγματικούς λόγους τῆς παραιτήσεώς του ἄν καί δύναμαι νά εἰκάσω μερικούς δέν πρόκειται ὅμως νά τό διαπράξω.

Εὐελπιστῶ μόνον, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος νά τόν ἐπαραίτησεν πράγματι διά τοῦτα τά τραγελαφικά πεπλανημένα πολύ-αἱρετικά καμώματά του καί ὄχι διά ἄλλους λόγους. Ἤ τουλάχιστον νά μή ὑπάρχωσι καί ἄλλοι σοβαρώτεροι λόγοι. Ὑπάρχει ὅμως σοβαρώτερος λόγος παραιτήσεως, ὅταν ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τινᾶς Μητροπόλεως διακηρύττει ἔντεχνα, μεθοδικά καί συνεσκιασμένα τινά αἵρεσιν ἤ ἑτεροθρησκείαν;

Ὁ ἀδελφός μας ὁ νέοἸουλιανιστῆς Λεύκιος ἵνα διασώσει τό περίφημον Μουσικοδιδασκαλικόν κύρος του διακηρύττει, δεξιά καί ἀριστερά, ὅτι ἔδωσε πρῶτος τήν παραίτησιν. Ἐδῶ ἐμφιλοχωρεῖ ἕνα ἀμείλικτον καί λογικόν ἐρώτημα: γνωρίζετε πολλούς σοβαρούς καί νέους Πρωτοψάλτες Μητροπόλεων, νά δίδωσιν παραίτηση ἀπό τό ὑψηλόν ἀναλόγιον τινάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως; Μᾶλλον ἅπαντες, ἐπιθυμῶσι, διακαῶς καί μετά πάσης σπουδῆς νά ἀνελιχθῶσι τουλάχιστον ὡς ἐκεῖ, μή πῶ καί πάρα πέρα.

Εἶναι μεγίστη ἀφέλεια, μή πῶ ἄπειρη βλακεία, ἐκ μέρους διάφορων μαθητῶν του νά διδάσκονται ὑπ΄ αὐτοῦ τήν Βυζαντινήν Μουσικήν καί νά θεωροῦν ταυτόχρονα: ὅτι ὁ λίαν πεφιλημένος καί ἀγαπητός μου παιδικός φίλος κ. Λεύκιος Δημοσθένους εἶναι συνάμα, Ὀρθόδοξος χριστιανός ἤ Ὀρθόδοξος θεολόγος, ἤ ὄτι ἐμεῖς, ὡς καρδιακοί του φίλοι, ἀπεφασίσαμεν μία καλήν πρωΐαν εἴτε νά τόν διαβάλουμεν εἴτε νά τόν συκοφαντήσουμεν. Ἄν ὄντως ἦτο ἔτσι ἡ ἀλήθεια τοῦ πράγματος τό ἀρχαιολατρικόν καί θρησκόληπτον παραλήρρημα του, ὡς πρός τί καί γιατί τό συνέγγραψεν, ἐνώποιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων;

Ἀπό τό περίσευμα τῆς «ὀρθοδοξίας» του, ἤ, μᾶλλον τῆς ψευδοδοξίας του;

Καί ἄν ὄντως ἀδίκως τόν κατηγοροῦμεν, γιατί μέχρι στιγμῆς ΔΕΝ ἔχει διαψεύσει, ἐπίσημα καί γραπτῶς, τό προηγούμενον δημοσίευμά μας; Δέν γνωρίζει ἕνας Μουσικολογιώτατος ἀνήρ καί δή θεολόγος, πῶς νά γράφει, ἤ πῶς νά ἀντικρούει, γραπτῶς καί ἐπισήμως, τίς σοβαρές κατηγορίες ἐναντίον του; Οὔτε τοῦτον προβληματίζει μερικούς ταλαίπωρους ὁπαδοῦς του;

Προσωπικῶς: ἀνέμενα τόσες μέρες, εἴτε ἀπό τόν δικηγόρον του τινά μηνυτήριον ἀναφορά ὥστε νά (προ)ἐτοιμασθῶ διά τήν μελλοντική Δικαστική διαμάχην μας, εἴτε νά ἀναιρέσει, μίαν πρός μίαν λέξη, ὅσα ἀντιρρητικά κατέγραψα μόλις πρόσφατα κατά τῶν δημοσίων γραπτῶν καί αἱρετικῶν πεποιθήσεών του. Προφανῶς καί ἄχρι τῆς σήμερον ΚΑΜΜΙΑ σοβαρή ἀντίδρασις ἀπό μέρος του, παρ΄ἐκτός τοῦ ὅτι πρώτιστα μέ ἀπείλησεν ἐνῷ ἔπειτα μέ ἀπέρριψεν καί ἐμπλόκαρεν ἀπό τό FACEBOOK.

Βέβαια, ΚΑΜΜΙΑ ἀπολύτως ἀντίδρασις καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, μετά τίς ἀποκαλυπτικές δημοσιεύσεις μας, γιά τίς ὁποίες ἔλαβον ἀπό μας τινά ἔγγραφον ἐνημέρωση. Τό γεγονός, ὅτι ὁ ἱεροψάλτης Λεύκιος ἐπαραιτήθηντόν ἐπαραίτησαν δέν μᾶς εἶναι καθόλου ἀρκετόν. Διότι διατηρεῖ Ἰδιωτικήν Σχολήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί διδάσκει στά Χριστιανόπουλα παιδιά μας. Ὅπως ἐπίσης ἄν δέν κάνω λάθος, ὡς ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, δηλ. θεολόγος, εἶναι καί ἀντικαταστάτης καθηγητής Θρησκευτικῶν στά Δημόσια σχολειά μας. Σαφῶς και ὁ Λεύκιος κατά την διάρκεια τῶν ἰδιωτικῶν μουζικάντικων μαθημάτων του δέν διδάσκει φανερᾶ τίς σατανικές πλᾶνες του. Συσχετίζεται ὅμως καί συνδέεται, σταδιακῶς, μετά τινῶν μαθητῶν καί φίλων του, καί σέ ἄλλες ἑτεροχρονισμένες στιγμές ἐκχέει τό δολερόν δηλητήριον τῆς αἱρέσεως.

Μιλοῦμεν κυρίως, ἐμπειρικῶς, ὡς πρώην μαθητές καί ἐκ παλαιόθεν φίλοι του καί ὄχι βέβαια φαντασιολογικῶς ἤ ἔστω θεωρητικῶς.

Συνεπῶς ἀδελφοί/ές μου, ὅσοι ἀκόμη συσχετίζεστε μέ κάποιον τρόπον μαζί του θά πρέπει νά ΜΗΝ τοῦ ἔχετε ΟΥΔΕΜΙΑ ἐμπιστοσύνη σέ θεολογικά ἤ θρησκειολογικά ζητήματα. Διδάσκεστε ὅμως καί μαθητεύσετε, ἄν τό ἐπιθυμεῖτε καί δέν βρίσκετε ἕναν ὀρθόδοξον Χριστιανόν Μουσικοδιδάσκαλον, προσεκτικῶς καί μέ διάκριση, πᾶν ὅτι λίαν καλόν διδάσκει στά περί τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, διότι πράγματι εἶναι ἄριστος Μουσικοδιδάσκαλος. Ἐκείνα πού πρέπει ὅμως νά λυπηθοῦμεν, εἶναι τά καϋμενα παιδάκια μας στό σχολεῖον, πού ἀναλαμβάνει, ὡς δῆθεν «ὀρθόδοξος» θεολόγος νά τά  κατηχεῖ καί διδάξει Θρησκευτικά. Καί ἐδῶ τό ἐν λόγῳ ζήτημα ἐμπίπτει στίς κατ΄ἐξοχήν θεσμικές ἀρμοδιότητες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Πῶς εἶναι δυνατόν, τις Νεοαρχαιολάτρης, Συγκρητιστής, Οἰκουμενιστής, ἄθεος κ.ο.κ. αἱρετικός θεολόγος, νά διδάσκει στά Δημόσια καί Χριστιανικά Σχολεία μας, τά Θρησκευτικά, στά ὡς ἐπί τό πλείστον ἀνυποψίαστα παιδάκια μας;

Γιά τοῦτον καί μόνον τόν ποιμαντικο-παιδαγωγικόν λόγον, βαρυτάτην εὐθύνην φέρει καί ὁ Μητροπολίτης μας Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, πού ἁπλῶς καί μόνον, τόν ἐπαραίτησεν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς θέσεώς του, δυστυχῶς ὅμως (καί τοῦτο εἶναι μέγα σκάνδαλον), δέν τοῦ ἐπέβαλεν καί τόν προβλεπόμενον (γιά Ἱεροψάλτες καί Ἀναγνῶστες) Ἱεροκανονικό ἐπιτίμιον τοῦ Ἀφορισμοῦ  καί τῆς ἀΚοινωνησίας, μέχρις ὅτου νά συνέλθει ὁλοσχερῶς ἐκ τῆς διαβολικῆς πλάνης του.

Μετά δέ τῆς λεγομένης παραιτήσεως του ἀπεθρασύνθηκεν μάλιστα ὁ Ἑλληνολάτρης Λεύκιος, καί μᾶς ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ ὁ ἴδιος, γραπτῶς καί δημόσια, τίς φρενοβλαβεῖς καί παγανιστικές κακοδοξίες του, δημόσια μᾶλλον διά τῶν Μέσων Μαζικῆς Κοινωνικῆς Δικτύωσις, ὅπου πρώτοι τίς ἐντοπίσαμεν, καί τίς ἐδημοσιεύσαμεν κριτικά πρός ἐπιτακτικήν ποιμαντικήν διαφύλαξη καί ἀντικειμενική ἐνημέρωση τοῦ θεοφόρου πληρώματος τῆς ἐν Λεμεσῷ Μητροπολιτικῆς ἐπαρχείας μας. Ἀφοῦ καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, δέν ἔχει μέχρι στιγμής ἀναλάβει τήν ἐπίσημον Ἐκκλησιαστικήν εὐθύνη ὅπως ἀποσαφηνίσει, εὐθυτενῶς καί δημοσίως, τούς κύριους λόγους τῆς παραιτήσεως του τοῦ μέχρι πρόσφατα ἀνιεροκρύφιου Νεοπαγανιστοῦ καί «ἱεροῦ» Ἄρχωντος Πρωτοψάλτου Της. Μερικοί ἄλλοι ἀφελεῖς, ψάχνωσι ἀποδείξεις καί ἀμφισβητῶσι ἀκόμη τά ἀναντίρρητα ὀφθαλμοφανῆ γεγονότα, λ.χ. τίς λατρευτικές συνάξεις ἀποτυπωμένες καί δημοσιευμένες σέ φωτογραφίες,  περί τά Νεοπαγανιστικά Ἡλιούγεννα, τά ὁποία μέχρι πρό ὁλίγων ἡμερῶν ἐδέσποζαν ΔΗΜΟΣΙΑ στό χρονολόγιον-Σελίδα τοῦ Λεύκιου.

Πιθανολογῶ ἐν κατακλείδι, ὅτι μέ τήν ἀποκάλυψη ΚΑΙ τοῦ προσωπικοῦ μας διαλόγου, μερικοί νά προβληματιστῶσι ἀκόμη βαθύτερα γιά τίς παράδοξες-κακόδοξες ἐνέργειες τοῦ ἀγαπητοῦ θεολόγου καί Μουσικοδιδασκάλου κυρίου Λεύκιου Δημοσθένους. Παραθέτουμεν ἐπίσης καί ἄλλα διάφορα σχόλια ἀναγνωστῶν μας πού ἐλάβαμεν περί τοῦ ζητήματος. Δημοσιεύουμεν ὅμως καί ἐπιπρόσθετα φωτογραφικά ἀποσπάσματα ἐκ τῆς Σελίδας τοῦ φίλτατου Λευκίου. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι τίς μισθοφόρος θεολόγος καί Ψάλτης (αὐλικός) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ νεοαφανῆς φίλος τοῦ Λευκίου κ. Γιώργος Διογένους, μᾶς ἄσκησεν, δημόσια, ἐλεγκτικήν παρατήρησιν διά τήν δημοσίευση  ἀπό μέρους μας τῆς αἱρετικῆς πλάνης τοῦ Λευκίου μέ τό ἔωλον καί σαθρόν ἀνοητολόγημα-ἐπιχείρημα τῆς δῆθεν κατακρίσεως αὐτοῦ!...

Σημειῶστε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, εἴμεθα ἀπόφοιτοι τῆς ταυτόσημης «ὀρθοδόξου» Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., μαθητεύομενοι ὑπό τῶν ἰδίων Οἰκουμενιστῶν καί αἱρετιζόντων Καθηγητῶν μας κ. Γεώργιου Μαρτζέλου, κ. Χρυσόστομου Σταμούλη, κ. Ἰωάννη Πέτρου, κ. Μιλτιάδους Κωνσταντίνου, κ. Πέτρου Βασιλειάδη, κ. Δήμητρας Κούκουρα, κ. Δημητρίου Καϊμάκη, Μητροπολίτου Ἀρκαλοχώριου Ἀνδρέου Νανάκη, κ. Ἀγγελικῆς Ζιάκα, κ.ο.κ.

Τά συμπεράσματα πρέπει νά εἶναι ἀποκλειστικῶς ἰδικά σας.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν

  • Δεῖτε παρακαλῶ πολύ καί κατεβάστε το κείμενον ἀπό ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σε PDF Docs Google Drive.