Translate

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ-ΝΙΚΟΛΑΐΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ κ. ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟΥ
ΜΙΚΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ-ΝΙΚΟΛΑΐΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ κ. ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟΥ


Λόγ το τι χει πέσει ες την προσωπικήν ντίληψίν μας να δολερό κείμενο  [Δετε  ΕΔΩ: https://katanixis.blogspot.com.cy/2016/08/blog-post_52.html#comment-form ] πού καλλιεργε νεπαίσθητα, μλλον, την αρεσιν το Νικολαϊτισμο, και ξ ατίας τν θερμν παρακλήσεων  πό τινν γαπητν ναγνωστν μας πιθυμομεν  να καταγράψομεν τά ξς:

ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ κ. ΗΡΑΚΛΗΝ ΦΙΛΙΟΝ

γαπητέ κύριε ράκλη χαρε!

Σ
ς ρωτ: Εναι Νικολαϊστισμός Γνωστικίζουσα αρεσις, δέν εναι; χει καταδικασθε πό τς κκλησίας, ναί ο;

Θεάνθρωπος Χριστός μας σέ ειδικήν πιστολή Του κατά τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Περγάμου και τοῦ Ἐφέσου («μνημνευε ον πθεν ππτωκας, κα μετανησον κα τ πρτα ργα ποησον· ε δ μ, ρχομα σοι ταχ κα κινσω τν λυχναν σου κ το τπου ατς, ἐὰν μ μετανοσς. 6 λλ τοτο χεις, τι μισες τ ργα τν Νικολαϊτν, κγ μισ.») ες τήν ποκάλυψιν το ωάννου,  σκε εδικήν [φοβεράν] ναφορά περί το Νικολαϊστισμο...  [ᾆράγε] ποα [να] εναι ρμηνεία τν Πατέρων περί τοτης;

[Κα τ γγλ τς ν Περγμ κκλησας γρψον· τδε λγει χων τν ρομφααν τν δστομον τν ξεαν·  οδα τ ργα σου κα πο κατοικες· που θρνος το σαταν· κα κρατες τ νομ μου, κα οκ ρνσω τν πστιν μου κα ν τας μραις ας ᾿Αντπας μρτυς μου πιστς, ς πεκτνθη παρ᾿ μν, που σατανς κατοικε. λλ χω κατ σο λγα, τι χεις κε κρατοντας τν διδαχν Βαλαμ, ς δδαξε τν Βαλκ βαλεν σκνδαλον νπιον τν υἱῶν ᾿Ισραλ κα φαγεν εδωλθυτα κα πορνεσαι.  οτως χεις κα σ κρατοντας τν διδαχν τν Νικολαϊτν μοως.  μετανησον ον· ε δ μ, ρχομα σοι ταχ κα πολεμσω μετ᾿ ατν ν τ ρομφαίᾳ το στματς μου. Ο χων ος κουστω τ τ Πνεμα λγει τας κκλησαις. Τ νικντι δσω ατ το μννα το κεκρυμμνου, κα δσω ατ ψφον λευκν, κα π τν ψφον νομα καινν γεγραμμνον, οδες οδεν ε μ λαμβνων.] (Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, Β΄ 12-17).

Φαίνεστε μελετηρός καί ξυπνος νθρωπος, ναμένω, μία σοβαρήν θεολογικήν [και] ποδεικτικήν πάντησιν.

ξιότιμος Καθηγητής μας (πλήν "τίμιος" ρχιοικουμενιστής) κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, ποστηρίζει πλανερς καί φανατικά, τίς αρετίζουσες πλάνες το Νεορθόδοξου κ. Χρήστου Γιανναρ καί σκε ες τό ν λόγ καδημαϊκόν ψευδο-γχειρίδιόν του «ρως καί θάνατος» παράδεκτην καί σαθρέστατην κριτικήν κατά το σίου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου.


Πο
κριβς, περί το σεξομανιστικο νεο-Νικολαϊστισμο, εχεν δικον καί λάθεψεν μακαριστός σιος Γέρων;

πίσης: ντός τν Γνωστικιστικν κακόδοξων τάσεων (πού θεωροσαν τό σώμα ς κακόν) φίσταντο καί σωρηδόν λλες κραίες, δονιστικές καί πανσεξουαλικές (αρετικές δοξασίες) τάσεις (π.χ. Νικολαϊστισμός κ..), πως κιναιδισμός, πορνεία, μοιχεία, ργια κ.λπ.· τό ρώτημά μας εναι:
ρθόδοξη Πατερική καί Καθολική κκλησία, ποαν κριβς στάσιν λαβεν λλά καί διατηρε κατά τν Γνωστικν; Ποιοί εναι, τήν σήμερον, ο σύγχρονοι Γνωστικοί, πού λατρεύωσιν μανικς τό SEX ντί τόν θεον ρωτα;

Ποίος Θεοφόρος Πατήρ τ
ς κκλησίας (ναγνωρισμένος καί κ τν Δυτικν) κάνει εδική [λλά] καί ντιαιρετική, συνοπτική ναφορά, περί τν ρχαίων αρετικν Γνωστικν μαζί καί περί/κατά τν Νικολαϊτν;

Τό
μολογ, τι πό τήν στιγμή πού συμβαδίζεις μέ τήν πλανεμένη τάσιν το καλο μου δασκάλου κ. Σταμούλη, παξιώνω (διότι φοβάμαι [πολύ] μή ξαναδηλητηριασθ) νά μελετήσω μέχρι τέλους καί σέ βάθος τό γραπτό σου.

μως να μή νομίζεις, τι δέν δύναται νά νσκευασθε τό δεολοπητικόν ρθρίδιόν σου, στιάζω ΜΟΝΟ σέ τοτον τό παράδοξον/κακόδοξον σημεον: "Ο Χριστός ποτέ δεν ήλεγξε και δεν κατέκρινε κανέναν για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και σχέσεις"...! 

Πρόκειται κατά τήν ταπεινήν μας ποψιν, περί κατάφωρης διαστροφς, τς θεανθρωπίνης στάσεως, ναντι τν μαρτωλν νεργειν.

Διότι
Μέγας Διακριτικός Κύριός μας, γνώριζε [ΑΡΙΣΤΑ] τά ποτελέσματα καί τίς συνέπειες τς μαρτίας, καί τι νέργειά της, ατοκατακρίνει σωτερικά, τόν διαπράξαντα ατήν. Τό ρώτημα πού σαφς προκύπτει, γιά σους πιθυμσιν τήν λήθειαν το πράγματος εναι: 

Γιατί τότε Θεάνθρωπος Χριστός μας, ταν θεράπευεν μαρτωλές καί μαρτωλούς, τούς διδεν ΑΥΣΤΗΡΑ ντολήν [προϊσοποίησιν] "πορεύου καί μηκέτι μάρτανε" (οπς συγνώμη κ. Ἡρακλή, λλά λως παραδόξως διαγράφεται(;) [ ποσιωπεται] τό ν λόγ ρηθέν Του) μις καί κατά πως φαντάζονται, ο φαντασιόπληκτοι καί διαστροφες τν Γραφν, τι Χριστός δθεν δέν κατέκρινε τούς μαρτωλούς; 

ντως Κύριος, δέν κατέκρινε ΚΑΝΕΝΑ μαρτωλόν, λλά κατέκρινεν καί πολέμησεν, ΑΥΣΤΗΡΑ, να καταργήσει τά ργα το σκότους καί ατήν τήν μαρτία. Κατέκρινεν μως καί μαρτωλούς, (μή γράφομεν καί συναρτησίες ξιότιμε κύριε ράκλη) · κατέκρινεν τούς αρετικούς Φαριζαίους (ο Φαριζαίοι ς γνωστώτατον, ποκριτικόν ερατεον, δέν εχασιν σαρκικόν φρόνημα, καί το καθς νομίζετε, πείραστοι σαρκικν πράξεων λλά καί πέρ νω σαρκικν δονν;)· κατέκρινεν [καθς πολύ ρθά γράψατε] τούς ποκριτές· κατέκρινεν ὅμως καί τούς μετανόητους, λλά καί τούς πληστους πλουσίους.

Συνέλθετε (!) σεβαστέ
δελφέ μας, διότι, τά νεο-νικολαϊτικά (παρα)ληρρήματα, το καί εναι, [τς μόδας] σαρκικόν φρόνημα, ψυχική νόσος. Ο [γίες] Γραφές δέν μελετώνται καί οτε ρμηνεύωνται, μέ Γιανναραίϊκον Σταμούλειον, [ξάπαντος] κακόδοξον φρόνημα, λλά μέ Πατερικόν [φρόνημα].

Ο
γιοι Πατέρες, ταν μιλούσαν καί γραφαν, περί ρωτος, το καί ες ρωτικήν  κατάστασιν καθαρμο-φωτισμο και ἐρασμικῆς θεώσεως, ν μες, καλά-καλά, ς καθολοκληρίαν, φώτιστοι καί χαρίτωτοι, ψευδο-χριστιανοί, μιλάμεν περί ρωτος καί φανταζόμαστε, νοερς, τά περί μαλο καί νωμάλου (παν)σεξουαλισμο…!

 

Το Παναγιώτου Π. Νούνη