Translate

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δεν είμαι του Αθανάσιου αγαπητέ Παναγιώτη, αλλά όπως με περισσή ευκολία κρίνεις τα ατοπήματά του, οφείλεις εάν θέλεις να είσαι αντικειμενικός να σχολιάζεις, έστω και ελάχιστα, ευνοϊκά την παραπάνω επιστολή. Εάν δεν σχολιάζεις αυτή την επιστολή τότε τι σχολιάζεις? Εάν ήταν κάποιος άλλος ιεράρχης, σίγουρα θα σχολίαζες εγκωμιαστικά. Αλλά φαίνεται ότι έχεις κάποιο θέμα γενικά με τον συγκεκριμένο ιεράρχη. Δεν είσαι σωστός...Ξέρω ότι δεν θα δημοσιεύσεις το σχόλιό μου, αλλά τουλάχιστον ας συνετιστείς λίγο διότι η εμπάθεια είναι αμάρτημα όπως πολύ καλά γνωρίζεις


Ἀγαπητέ κ. Εὐαγγέλου Χαῖρε ἐν Κυρίῳ!

Δέν μᾶς ἀφορά, ἄν εἴστε ἤ ὄχι, τοῦ [Σεβασμιωτάτου] κ. Ἀθανασίου ἤ τοῦ κ. Νικηφόρου ἤ τοῦ κ. Χρυσοστόμου. Μᾶς ἀφορᾶ [ὅμως] ἄν εἴμαστε, ἤ εἴστε, τῷ ὄντι τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τοῦτο εἶναι, νομίζω, τό μείζων.

Κατ΄ ἀρχᾶς νά σᾶς εὐχαριστήσω διά τήν παρέμβασίν σας, διότι μοῦ ἐμπνέεται μίαν τάσιν ὅπως σᾶς ὑποσκάψω τίς ἔωλες βεβαιότητές σας. Ἐξάπαντος τό γεγονός καί μόνον, ὅτι ἀναρτῶ, ἀσχολίαστες [μέν], τίς ἐπίσημες δηλώσεις [δέ] τοῦ Σεβασμιωτάτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, δηλοί ἀπό μόνο του τήν ἀντικειμενικότητά τοῦ πράγματος. Ἄν ὄντως εἴχα «κάποιο θέμα» καθῶς πιστεύετε, μέ τόν οἰκεῖον Μητροπολίτη μου, γιά ποῖον [ἀκριβῶς] λόγον τότε, νά δημοσιεύω τά κείμενά του καί δή ἀσχολίαστα;

[Ὑφίσταντο στιγμές, πού ὡς ἱστολόγοι καί διαχειριστές τινῶν ἱστολογίων πού πρέπει νά ἀφήνωμεν ἐν σιωπῇ τέλος πάντων τινά ἐπίσημα κείμενα, ἀσχολίαστα, διά πολυποίκιλους λόγους, μιᾶς καί μερικά πράγματα ὁμιλῶσιν ἀπό μόνα τους. Ἀλλά νά εἴμεθα κατηγορούμενοι (!) καί διά τοῦτον, ὅτι δῆθεν σιωπόμεν ὅταν τήν ἴδια ὥρα ὁμιλῶσιν τά περίφημα γραπτά τῶν ἀξιότιμων Ἱεραρχῶν μας, θεωρῶ πῶς εἶναι ἄδικον.]

Οἱ λόγοι πού δέν ἐσχολίασα τήν ἐπιστολή εἶναι δύο μέ τρεῖς:

Α΄. Μόλις ἐδημοσίευσα τήν ἐπιστολή [τοῦ Σεβ. κ. Ἀθανασίου] μέχρι τῆς σήμερον, ἔμεινα ἄνευ ὑπολογιστοῦ, [συμβαίνωσιν καί αὐτά τά ἀτυχήματα] διότι ἐκάηκεν ὁ δίσκος του, καί ἦτο πρός ἐπισκευήν, ἀπόδειξις, ὅτι δέν ἔκανα ΟΥΔΕΜΙΑ ἀνάρτησιν μετά τῆς 1ης τοῦ μηνός καί δή μετά τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβ. Ἄρα λοιπόν [προτρέχετε βιαστικῶς καί αὐθαιρέτως], δέν δύνασθε νά γνωρίζετε διόλου μέ ἀπόλυτον βεβαιότητα τίς προθέσεις τοῦ ἱστολόγου [καί ἀρθρογράφου].

Β. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή τῶν ρωμαλέων ἐνστάσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου Λεμεσοῦ τήν ἔχομεν [ΟΜΩΣ] σχολιάσει! Ὤ ναί!!!

Θά ἀπορεῖτε μᾶλλον, δικαιολογημένα ἐν μέρει, διότι πολύ πιθανόν ΔΕΝ ἐρευνήσατε καλῶς τό ὅλον θέμα, (οὔτε κἄν τίς ἐτικέττες περί τοῦ Λεμεσοῦ) ἤ, ἴσως, νά ἔχετε καί κάποιες ἀμυδρές προκαταλήψεις ἐναντίων μας... 
 
Σᾶς πληροφοροῦμεν τότε: Ἡ ἴδια πιό πάνω ἐπιστολή, εἶναι ἡ [ΑΠΑΡΑΛΑΚΤΗ] ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Σεβ. πού ἀπεστάλην εἰς τήν Ἱερά Σύνοδον τῆς Κύπρου κατά τόν περασμένο Φεβρουάριον. Τήν ὁποῖαν καί εἴχαμε [σαφῶς] δημοσιεύσει· γιά ὅσους εἶναι καθημερινοί ἀναγνῶστες μας, τό γνωρίζωσιν [ἀρκετά] καλά, ὅτι γράψαμεν ἐγκωμιαστικόν τινά ἀρθρίδιον διά τήν ὁμολογιακή στάση του.

Δεῖτε ΕΔΩ:
 • Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
Ἐπίσης κατά τήν λήξη τῆς Ληστρικῆς ἐν Κολυμπαρίῳ Συνόδου γράφαμεν ἐλέῳ τῶν συγκεχυμένων πληροφοριῶν, ἕνα εἰδικόν ἀρθρίδιον πού ἐπαναφέραμεν εἰς τήν μνήμη τῶν ἀναγνωστῶν μας, ἀντικειμενικῶς, τά ὅσα θετικά ἤ καί ἀρνητικά, γραφθέντα, λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.
Δεῖτε ΕΔΩ:  
  • Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ποῖον τό νόημα νά (ξανα)ἐγκωμιάσομεν τά ἴδια ἀκριβῶς γραφθέντα, μιᾶς καί ἡ ἐπιστολή μετά τῶν ὁμολογιακῶν ἀντιρρήσεών του Σεβ. εἶναι ἡ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ μέ ἐκείνη τοῦ Φεβρουαρίου; Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη γιατί νά βιαστῶ νά ἐγκωμιάσω τίς ἐνέργειές του Μητροπολίτου μου, ἄν δέν ἰδῶ καί δέν πληροφορηθῶ καλῶς τήν συνέχεια τῆς ἱστορίας. 
 
[Θέλω νά πῶ, ὅτι ἔχομεν καιρό γιά ἐγκώμια... μιᾶς καί εἶναι φρεσκώτατον καί ἐν ἐξελίξει τό ὅλον ζήτημα ἀλλά θέλωμεν νά ἰδοῦμεν καί ἐπιπρόσθετες ὁμολογιακές ἐνέργειες] 
 
Διότι τό ζητούμενον στήν ὅλη ὑπόθεση, μᾶλλον, δέν εἶναι, ἄν προσωπικῶς, ἐγκωμιάζομεν ἤ ὄχι, Ἱεράρχες ὁμολογητές, ἀλλά ἄν οἱ ὁμολογητές Ἱεράρχες εἶναι τῷ ὄντι ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ καί ἄν σκοπεύωσιν, ἔν ἔργοις καί πράξεσιν, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς, νά ἀποκηρύξωσιν ΠΟΛΕΜΙΚΑ καί νά μή ἀναγνωρίσωσιν τήν κακοΣύνοδο τοῦ Σατανᾶ.

Ἐξάπαντος ΗΤΟ καί ΕΙΝΑΙ ὑποχρέωσις τοῦ κάθε Ἐπισκόπου νά ΟΜΟΛΟΓΕΙ καί νά ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ τήν Πατερική Θεολογία τοῦ Εὐαγγελίου μας. 
 
[Θέλω νά εἰπῶ ὅτι δέν εἶναι προσωπικόν κατόρθωμα τοῦ ἀτόμου, ἀλλά Ἐκκλησιολογική ἀρμοδιότητα καί ὕψιστον Χαρισματικόν χρέος τῶν Ἐπισκόπων].

Καί λίγο χιοῦμορ: Ὄντως ἔχεις καί κάπου δίκαιον [ἀγαπητέ], ἔχω προσωπικόν πρόβλημα μέ τόν οἱκεῖον Μητροπολίτην μου, τσακωνόμαστε διά μερικά ἀγροτεμάχια καί χωράφκια...!

Γιά νά σοβαρευτοῦμεν ὅμως καί κάπου: ΔΕΝ ἔχω κανένα προσωπικόν πρόβλημα μέ τόν Μητροπολίτην μου, καί μάλιστα τόν ὑπερεκτιμῶ καί τό γνωρίζει.

Ἐξάπαντος, ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον: ὅτι εἴμεθα ἐμπαθής καί πρέπει κάποτε νά συνετιστόμεν. Συμφωνοῦμεν ἀπόλυτα. Ὁ Θεός μέ συνετίζει ὅμως [μή ἀνησυχεῖτε], μιᾶς καί μοῦ χάρισε σύζυγον καί δοκιμασίες.

Ἔχομεν δημοσιεύσει ὡστόσον, ἀσχολίαστην, καί τήν ὁμολογιακή γραπτή θέση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου... ἀλλά γιά ἐκείνον [πού δέν κάναμε εἰδικόν ἐγκωμιαστικόν σχολιασμό] δέν ἀγανακτήσατε! Γιατί ᾆράγε;

Ὅσον ἀφορά διά τίς σωρηδόν ἄλλες ἔωλες βεβαιότητές σου, μιά καλόπιστη ματιά, μελέτη καί ἔρευνα νά κάνει κανεῖς εἰς τό ἡμερολογιακόν μας ἱστολόγιον θά προσέξει, ὅτι διά τό ζήτημα τῆς ληστοΣυνόδου, μόλις πρόσφατα, γράψαμεν τίς ἑξῆς στηλιτευτικές ἀντιρρητικές κριτικές κατά τινῶν [ἀξιοσέβαστων μέν, Οἰκουμενιστῶν δέ] Ἱεραρχῶν:
    • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ (;!) ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ [ΕΔΩ]

    • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ» [ΕΔΩ] 

    • KΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ [ΕΔΩ] 

    •  ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ [ΕΔΩ]

Ὅταν μελετήσει κανεῖς τά πιό πάνω ἤ κ.ἄ. [σωρηδόν] ἀντιρρητικά δοκίμιά μας, θά ἀντιληφθεῖ σαφῶς, σύμφωνα κατά τήν ἰδικήν σας λογικήν, ὅτι ἔχομεν μᾶλλον προσωπικό (sic) πρόβλημα καί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, καί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, καί μέ τόν Οἰκουμενι(στι)κόν Πατριάρχη, τόν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη, τόν Κύκκου κ. Νικηφόρο, καί μέ τόν Μητροπολίτη Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον κ.ἄ. (!!!) 
 
Καταλαβαίνετε πόσον πολύ ἔξω πέφτετε, μέ τήν ἀδιάκριτη λογική καί τήν “κατευθυνόμενη” σκέψη καί κριτική σας; Πάντως σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλιν διά τήν παρέμβασίν σας.

Συνεπῶς, προβληματιστεῖτε ὁλίγον καλύτερον.


Μέ τιμή ὁ ἐλάχιστος θεολογῶν

Παναγιώτης Π. Νούνης