Translate

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ (ΛΑΪΚΕ... «ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΣΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΣ ΖΗΝ»ΛΑΪΚΕ  ... <ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΣΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΣ ΖΗΝ> <(ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ)
ΘΕΜΑ: Ο ΚΡΥΦΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ ///  ΠΕΡΙ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ!!! [ Υπακοή όταν ο πνευματικός μας δεν Ορθοδοξεί; ].
 
 
image
 
 
 
 
 
Υπακοή όταν ο πνευματικός μας δεν Ορθοδοξεί;
Τι γίνεται με την υπακοή όταν ο πνευματικός Πατέρας μας δ...
Προεπισκόπηση από Yahoo
 


         Τα τελευταία χρόνια λίγοι ευτυχώς λόγιοι Ιερείς και λαϊκοί Θεολόγοι, δυστυχώς πολλών Μητροπόλεων μας, δια-τυπώνουν γνώμες του κακού «Καιρού» που κατά τύχη! συγκλίνουν ή και ταυτίζονται με απόψεις αιρετικών. Οι θέσεις αυτές επιβάλλονταισήμερα με «Ένα Μοναδικό τρόπο» για την Παγκόσμια εκκλησιαστική μας Ιστορία. Στη Σύνοδο της Κρήτης, της καινοφανούς αυτής<<Νέου Είδους>> Συνόδου, οι αρχιερείς που συμμετείχαν (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) ονόμασαν τις αιρέσεις!  ''Εκκλησίες''. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ, ΤΙΠΟΤΕΣ;

         Η Πατερική διδασκαλία πλέον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για κανένα μΑς;  ΑΧ! ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ.

        Τα όρια της Εκκλησίας* μας τώρα χλευάζονται και καταπατούνται, πρώτα από μέσα, δηλαδή από τον λαό του Θεού που βγήκε από την οδό την μαρτυρική! και έπειτα από τους Έξω-Συνοδικούς της Κρήτης! [ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ].
 
 
image
 
 
 
 
 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
Ἡ ἐνσωμάτωση καὶ συσσωμάτωση στὴν Ἐκκλησία προϋ...
Προεπισκόπηση από Yahoo
 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΑΣΤΟΡΕΣ!
      
        Προσοχή! Όσα λένε οι Προτεστάντες επίμονα τα τελευταία 50 χρόνια καθώς και άλλοι αιρετικοί, τα επαναλαμβάνουν και ορισμένοι ''ποιμένες'' μας! Μπορούμε άλλο να σιωπούμε; ΟΧΙ.

         <<Κατά τόν Ἁγίο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὑπάρχουν τρία εἴδη ἀθεΐας· στὸ πρῶτο ἀνήκουν οἱ κατ᾽ ἐξοχὴν ἄθεοι, ὅσοι, δηλαδή, δὲν πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, στὸ δεύτερο ἀνήκουν οἱ αἱρετικοὶ ποὺ διαστρέφουν τὰ τοῦ Θεοῦ ...καὶ στὸ τρίτο ὅσοι κινούμενοι ὑπό «ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας»....Σιωποῦν καὶ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ τὴν διαστροφὴ τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. «Τρίτον δὲ ἐστιν εἶδος, οὐ πόρρῳ τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, τὸ παραιτεῖσθαί τι λέγειν τῶν δεδογμένων περὶ Θεοῦ»>>
    
           Με τον ποιο επίσημο τρόπο, ακόμη και αρχιερατικοί Επίτροποι, λένε ό,τι υποστηρίζουν οι ''Σχολές'' του Προτεσταντικού κόσμου. Λένε πως στα Συναξάρια των Αγίων υπάρχουν κάποιες «υπερβολές» ή αλλιώς κάποιες «μυθικές αφηγήσεις». Λένε π.χ. ότι «Ο Αδάμ και η Εύα, οι Άγγελοι και οι Δαίμονες ανήκουν σίγουρα  ''εις την σφαίρα του συμβολισμού''! Είναι αξιοπερίεργο; ...  ότι δηλαδή,  τις περισσότερες από τις παραπάνω απόψεις υποστηρίζουν λίγες ευτυχώς «Νέες Σχολές Ιερέων μας» και δυστυχώς πολλές «Ορθόδοξες Εκκλησίες μας- Επίσκοποι!», ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ;
      
      Doctrinal Report.
 
      Στην Doctrinal Report (Δογματική Έκθεση) της Αγγλικανικής «Εκκλησίας»,που υπογράφτηκε από 21 επισκόπους και πρεσβυτέρους και 4 λαϊκούς θεολόγους, -ως αντιπρόσωποι όλων των ρευμάτων σκέψεως - λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκουμε τις παρακάτω απίθανες «επιτετραμμένες εκδοχές»- οι οποίες εκδοχές ισχύουν, «εξ ίσου»!!!
     Doctrinal Report!!!
     (Πιστεύουν μεν στην) «… υπερφυσικήν σύλληψιν του Κυρίου και γέννησιν αυτού εκ της Παρθένου, αλλά (έχουν) και το αντίθετον φρόνημα, καθ΄ ό συνελήφθη κατά νόμους φυσικούς εκ του Ιωσηφ και της Μαρίας(!). Ως προς το γεγονός της Αναστάσεως η π λ ε ι ο ν ό τ η ς της Επίτροπης συνεφώνησεν επί της κατά παράδοσιν εξηγήσεως δεχθείσα, ότι ο τάφος ευρέθη κενός, διότι ο Κύριος ανέστη, περιελήφθη όμως εν τη Εκθέση και η εκδοχή, ότι «η κενότης του τάφου και αι εμφανίσεις του αναστάντος Κυρίου ανήκουν μάλλον ε ι ς τ η ν σ φ α ί ρ α τ ο υ σ υ μ β ο λ ι σ μ ο ύ παρά εις την σφαίρα του ιστορικού γεγονότος»(!). Ως προς δε τα θαύματα σημειούται, ότι «δέον να αναγνωρισθή, ότι μυθικαί αφηγήσεις….. λίαν ευκόλως επλάσθησαν περί τους μεγάλους θρησκευτικούς ηγέτας, και συνεπώς είναι αδύνατον εν τη παρούση καταστάσει της γνώσεως να γίνεται η αυτή αποδεικτική των περί θαυμάτων ευαγγελικών αφηγήσεων, ήτις εφαίνετο δυνατή κατά το παρεθλόν»(!)… άγγελοι και δαίμονες εν (έχουν Μία) κ α θ α ρ ώ ς σ υ μ β ο λ ι κ ή έ ν ν ο ι α (!)...... Εν σχέσει δε προς την καθολικήν κλίσιν της ανθρωπότητος προς το κακόν αμφισβητείται η ιστορικότης της πτώσεως των πρωτοπλάστων»(!). Μέλη τινά της Επιτροπής δηλούν, ότι δέχονται, ότι σε εκτάκτους περιπτώσεις δύναται η Θεία Ευχαριστία να τελεσθή και από λαϊκού(!).
Γ ε ν ι κ ώ ς δε η Έκθεσις δέχεται ότι «αληθής Εκκλησία επί της γης δεν υπάρχει και ότι πάσαι αι επί μέρους εκκλησίαι εύρηνται εν σχίσματι απ΄ Αληθών……» Ταύτα περί της Doctrinal Report, γράφει ο αείμνηστος Π.Ν.Τρεμπέλας, στο Βιβλίο του με τίτλο [ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «Το Βασίλειον ιεράτευμα»].

        Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τα συμπεράσματα δικά σΑς.... Τελικά αυτά ήταν τα δώρα(!) που ελάμβαναν οι αρχιερείς μας από τον Προτεσταντικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.);

        «Η αρχή της περιεκτικότητας»; Τι είναι; αν δεν γνωρίζει και ο Ιερέας (Σου)... πως Τον ακολουθείς; Άραγε δεν έχεις ευθύνη; Υπάρχει μόνο η καλή υπακοή;
         Η «Δογματική Έκθεση», όπως γράψαμε συντάχθηκε λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, από την Αγγλικανική «Εκκλησία», και (συνεχίζει να!) έχει ως θεμέλιο λίθο «την αρχή της περιεκτικότητας»*- που εξηγείται ως «ευρεία και πλατειά ανοχή». (Π.Ν.Τρεμπέλας).
    
        Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος, που μαζί με λίγους ακόμη αρχιερείς  δεν υπέγραψαν το κείμενο με τον Όρο ''Εκκλησίες'', γράφει: << Έτσι, προετοίμασαν το έδαφος ώστε από την ''αποκλειστικότητα'' της παπικής εγκυκλίου Mystici Corporis Christi να φτάσουν στην ''περιεκτικότητα'' των αποφάσεων της Β' Βατικανής Συνόδου, η οποία παρουσίασε μια ''ενωμένη εκκλησιολογία και Βαπτισματική θεολογία*, που θα συμπεριελάμβανε τους χωρισμένους αδελφούς>>[http://www.dogma.gr/dialogos/i-v-vatikani-synodos ].

      [ Βαπτισματική θεολογία*= Είναι μια καινοφανής εκκλησιολογική θεωρία. Κατ' αυτήν,όπου τελείται το βάπτισμα στο όνομα της αγίας Τριάδος, εκεί υπάρχει και η αληθινή Εκκλησία, συμπεριλαμβανομένων εις αυτήν και των ετερόδοξων(!)]

        «Η αρχή της περιεκτικότητας», και η Αγγλικανική «Εκκλησία»!
     
         Η Αγγλικανική «Εκκλησία» βλέποντας την διάσπαση του προτεσταντικού κόσμου σε εκατοντάδες «κόμματα», αλλά και κυρίως αισθανόμενη τον μέγα κίνδυνο της «αιμορραγίας», δηλαδή τον κίνδυνο να χάσει την «πλειοψηφία» της ως επίσημη «Εκκλησία» του Κράτους… φρόντισε και έδωσε την δυνατότητα σε αυτόν που δεν είναι μέλος- σώμα της να ενωθεί μαζί της – χωρίς ουσιαστικά να είναι μέλος της.... αλλά να είναι!!! Κάτι παρόμοιο γίνετε σήμερα με τον Οικουμενισμό και με την Παπική «Εκκλησία»!!!


       Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος και πάλι τονίζει τα εξής: << Η μεταγενέστερη θεολογία, Β' Βατικανή Σύνοδο (1962 -1965), των Παπικών πάνω στο θέμα αυτό διατυπώθηκε στην διδασκαλία του Πάπα Πίο ΧΙΙ και συγκεκριμένα στην εγκύκλιο τουMystici Corporis Christi το 1943, της οποίας το περιεχόμενο ήταν ότι, καίτοι αναγνωρίζεται η ύπαρξη Χριστιανών έξω από την ''Καθολική Εκκλησία'', εν τούτοις δεν χαρακτηρίζονται ''πραγματικά και αληθινά'' μέλη της Εκκλησίας(!) και βεβαίως ''ούτε μπορούν να ζουν την ζωή του δικού της(!) Αγίου Πνεύματος''. Αυτές οι απόψεις ''συνάδουν με την Αυγουστίνεια εκκλησιολογία, όπως εκφράστηκε στον ύστερο Μεσαίωνα''. Η διδασκαλία αυτή αναδιατυπώθηκε το έτος 1949 μέσα στην προοπτική ότι έξω από την Εκκλησία (εννοεί τον Παπισμό) δεν υπάρχει σωτηρία, το γνωστό αξίωμα extra ecclesiam nullus salus,αλλά δίνεται η δυνατότητα στον μη Ρωμαιοκαθολικό να ενωθή με την Εκκλησία χωρίς να είναι μέλος της>>.

        Η  αρχής της περιεκτικότητας ισχύει μόνο για τους Προτεστάντες ή και για ορισμένους Ιερείς μας;
  
        Βάση της αρχής της περιεκτικότητας, για να ανήκει κάποιος στην Αγγλικανική «Εκκλησία» ως μέλος της, απαιτείται η παραδοχή τεσσάρων προϋποθέσεων και όρων. Πρώτον’ «Του επισκοπικού αξιώματος στην Εκκλησία.. (δηλ. την πίστη ότι διατηρείται η αποστολική διαδοχή). Δεύτερον’ η παραδοχή της θεοπνευστίας της Βίβλου. Τρίτον’ η χρήση από όλους ενός Ευχολογίου, στην κοινή λατρεία και Τέταρτων’ (η παραδοχή) αυθεντίας του Στέμματος, δηλαδή όπως προ της Μεταρρυθμίσεως ο Πάπας είχε το ‘’ πρωτείο εξουσίας’’, έτσι τώρα το κάθε νέο μέλος θα παραδέχεται ότι την εξουσία αυτή την έχει το Στέμμα>> [Π. Ν. Τρεμπέλας ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «Το Βασίλειον ιεράτευμα»].

        Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ! Ο ΚΑΘΕ ΙΕΡΕΑΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ!!!

       ΕΤΣΙ:  Οι Εκκλησίες ας είναι γεμάτες από πιστά μέλη Χριστού, σ' αυτά όμως τα άγια μέλη(!)  θα δίνεται και από Ιερείς μας ακόμη η μοναδική δυνατότητα να ενωθούν, και με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χωρίς να είναι μέλη της αλλά, και να είναι (!).... αν τυχόν βρεθούν(!)... π.χ. σε εκδρομή τους, στο Βατικανό..... Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΛΕΑ ΜΑΣ (Αγία Σοφία Κλεισούρας).

        Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της Μίας του Χριστού Εκκλησίας, είναι γνωστή σε πολλούς από εμάς!  η τακτική που ακολουθεί ο ''Οικουμενισμός'' και όλος ο ''Προτεσταντικός Κόσμος''! Όταν κάποιος δια-φωνεί μέσα στο σώμα της ''Εκκλησία'' του,ένα άλλο «πνεύμα» του λαλεί... και μία «αγία πεντηκοστή» του ξημερώνει.... καθώςκαι μια καινούργια «Εκκλησία» [θες ή δεν θες;] εις το όνομά του {Ιερέως} να ξεφυτρώνει, π.χ. Λουθηρανική κ.α..!!!


         Το νέο δόγμα: '' 'Όποιος δεν γκρεμίζει φράκτες (δηλ. Δόγματα) δεν είναι Χριστιανός''!!! το δέχεσαι;

         ΑΛΗΘΕΙΑ  ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ''ΘΗΡΙΟ''  - ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ [ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ] ΚΑΙΣΑΡΟΣ;

       Είναι γνωστός ο διάλογος των δύο μεγάλων ανδρών, Μπεργκόλιο και Τραμπ, ως προς τα σύνορα ( τα πνευματικά;) που χωρίζουν τους λαούς!
  • «Ένας άνθρωπος που θέλει να οικοδομήσει τείχη κι όχι γέφυρες δεν είναι χριστιανός» τόνισε ο Πάπας Χόρχε Μπεργκόλιο.
  • (Ο δημοσιογράφος είπε:) - Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση αυτή του πάπα Φραγκίσκου, αντέτεινε ότι ο Φραγκίσκος θα εύχεται να είναι εκείνος πρόεδρος των ΗΠΑ σε περίπτωση που το Ισλαμικό Κράτος επιτεθεί εναντίον του Βατικανού.
  • «Εάν και όταν το Βατικανό δεχθεί επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος, που όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελεί το απόλυτο τρόπαιό του, μπορώ να σας υποσχεθώ ότι ο ποντίφικας απλά θα εύχεται και θα προσεύχεται ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει εκλεγεί πρόεδρος» ανέφερε ο Τραμπ σε ομιλία του στη Νότια Καρολίνα.
  • Το Βατικανό είχε εξηγήσει ότι ο πάπας δεν μιλούσε για πολιτική, αλλά έθετε ζήτημα πίστης: «Η πολιτική δεν είναι το επάγγελμα του πάπα.Είναι ένας άνθρωπος της πίστης*, δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη ότι το ποιμενικό του μήνυμα(!) έχει πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις» είχε επισημάνει ο Φεντερίκο Λομπάρντι, εκπρόσωπος τύπου του Βατικανού>> [ http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/papas-fragkiskos-kata-tramp ].

  • Το Δόγμα της ''Καινής Διαθήκης'', εκφράζει άριστα ένας άνθρωπος της Ορθής πίστης* ο άγιος Νεκτάριος: 

  • -«Δια του δόγματος του αλαθήτου η Δυτική Εκκλησία απώλεσε την πνευματική της ελευθερία, τον στολισμόν της, εκλονίσθη εκ βάθρων, εστερήθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας του Χριστού. Και από πνεύματος και ψυχής κατέστη άναυδον σώμα [...]Από καρδίας θλιβόμεθα για την γενομένην αδικίαν τη Εκκλησία και εκ των μυχίων [...] ευχόμεθα να φωτίση το νουν και την καρδίαν του Μακαριωτάτου Ποντίφηκος το Άγιον Πνεύμα, όπως αποδόση τιμή τη Αγία Καθολική Εκκλησία [δηλ. την Ορθόδοξη Εκκλησία μας], ό,τι παρ' αυτής αφήρεσεν ως μη ώφειλεν».

           [Σχόλιο]: <<Είναι μεγάλος ο πόνος του αγίου μας για την πτώση και μη μετάνοια της Ρώμης. Λέει στο βιβλίο του: «...όπως έχουν στην πρώτη σειρά το πρωτείο,την εξουσία του Πέτρου, μακάρι να είχαν και στην πρώτη σειρά τη μετάνοια του Πέτρου για να είναι ολόκληρο το Ευαγγέλιο, να είναι πράγματι ευαγγελική η Εκκλησία»>>.

         << Έχουμε έλλειψη από σοβαρούς ....>> (Άγιος Παΐσιος). 
     
         ''Ο Παιδαγωγός''  είπε: <<  Ὅσιος Παΐσιος ἦταν καί ἀσυμβίβαστος Ὁμολογητής τῆς Πίστεώς μας καί πολέμιος τῶν κάθε λογῆς διαστρεβλώσεων τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας, εἴτε αὐτή  συντελεῖτο στίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί Προτεσταντισμοῦ, εἴτε καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας (Οἰκουμενισμός, ἄκριτος Ζηλωτισμός) [ http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/07/blog-post_10.html ]. 

       ΣΤΟ ''ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ'' ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ: <<Ο άγιος Νεκτάριος δεσπόζει σαν παράδειγμα σοβαρού μελετητού, ανθρώπου που δεν έχει μίσος, έχει διάκριση, που πονάει για την  απώλεια της Ρώμης, που ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρομοιάζει με πτώση ελέφαντα, ο οποίος όταν πέσει δεν μπορεί να σηκωθεί μόνος του....... Φαίνεται η μεγαλοψυχία του αγίου Νεκταρίου έναντι της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αλλάφτάνει μέχρι του σημείου εκείνου που δεν προδίδει εκείνα που δεν είναι δικά του, γιατί δεν έχει δικαίωμα να τα προδώσει διότι είναι του Χριστού. Αν το κάνει είναι σαν να προδίδει την ίδια την ελπίδα, τη σωτηρία του κόσμου, που είναι η Αλήθεια του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, η χάρις και αιωνία ζωή του Αγίου Πνεύματος. Με τον παπισμόν, γράφει ο άγιος,«η Εκκλησία διατρέχει κίνδυνον να αποβή εκ Μιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, Εκκλησία Ρωμαϊκή η μάλλον παπική, κηρύττουσα ουχί πλέον τα των Αγίων Αποστόλων, αλλά τα των παπών δόγματα». Και προσθέτει στο τέλος: «Γένοιτο ο Θεός κριτής μεταξύ ημών και αυτών»>>> [ http://www.egolpion.com/ag_nektarios_papismos.].      ΕΠΙΜΕΤΡΟ

     ΚΛΗΡΙΚΕ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕ ''δεν έχεις δικαίωμα να τα προδώσεις {ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ} διότι είναι του Χριστού''.

     (;) > Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι των αγίων μας το γεγονός ότι παντού και από όλους υψώνονται σήμερα οδο-φράκτε  για να σταματήσουν τους λαθρομετανάστες (του πνεύματος) δεν πείθει κανέναν; Οι επιστολές δηλ. των Αγιορειτών, της Συνάξεως κληρικών και Μοναχών, Καθηγητών Δογματολόγων και Πατρολόγων, Ηγουμένων Ιερών Μονών αλλά και των αμαρτωλών, ημών των  λαϊκών... ΔΕΝ ΠΕΊΘΟΥΝ; ΑΛΗΘΕΙΑ εμείς δεν αγαπήσαμε τους Ιερείς;

     (;) > Για την ανάγκη πάλι ύπαρξης των  ''δογμάτων'', δηλαδή του ''φράκτη'' εκείνου που προστατεύει.....  και δεν επιτρέπει την παρέλαση των φιλοπαπικών, δηλ. των ''λύκο-ποιμένων'' δεν πείθετε κανένας;

     (;) > Τελικά!  στην Νέα Ετούτη Άσωτη Περίοδο (μετά την Σύνοδο της Κρήτης) αλλά και στην Μόνιμη Άσωτη μΑΣΟνική ''νύχτα'' του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Θρησκευτικού Αθεϊσμού ... εσύ ο Λαϊκός θα λάβεις μέρος;........... Δηλαδή!  το μερίδιο της ευθύνης και του Σταυρού της ενημέρωσης που σου αναλογεί;

       ΔΕΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ  ΑΙΣΧΩΣ! ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ!!!

       Στη Σύνοδο της Κρήτης, οι αρχιερείς μας δεν είχαν καν το σθένος να αναγνωρίσουν, ως όφειλαν, τους Όρους των προηγούμενων 9 Οικουμενικών Συνόδων! Τι κατάντια Θεέ μου.

ΣΥΝ + <<Γράφω εκεί ότι θεωρώ κόκκινες γραμμές:{Μητροπολίτου Θεόκλητου}

1ον  Να κρατηθεί ατόφια η Ορθοδοξία και να μην θιγεί.
2ον  Οι άλλες ομολογίες να μην ονομάζονται "Εκκλησίες", διότι λέει το Σύμβολο της Πίστεως: "Ομολογώ...εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν" που είναι η Ορθόδοξος.
3ον  Να αναγνωριστούν δύο Μεγάλες Σύνοδοι που καταδίκασαν τον Παπισμό: η 8η και η 9η, που ο λαός τις ονόμασε Οικουμενικές. Είθισθαι, όταν γίνεται μια Μεγάλη Σύνοδος, να αναγνωρίζει τις αποφάσεις και προηγουμένων Μεγάλων Συνόδων>>
http://oxistinneataksi.blogspot.gr/2016/04/ <<< Γένοιτο ο Θεός κριτής μεταξύ ημών και ''αυτών'' >>>

ΣΥΝ + ΘΕΟ ΘΑ ΚΡΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΚΤΕΣ, ΑΔΕΛΦΕ;....ΘΑ ΚΡΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ; ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 (ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΘΕΣΒΗΤΟΥ) // ΤΟΥ ΘΕΣ Ή ΔΕΝ ΘΕΣ!!!