Translate

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

Θά πρέπει ἐξ ἀρχῆς νά γίνει κατανοητόν, ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, εἶναι διχασμένη, καί αὐτό ἐξ αἰτίας τῆς καταπελτῶδους ἀντιρρήσεως τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Ἀπόλυτον κουμάντο, ὡς γνωστόν,  κάνει ὁ σεβαστός Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί τοῦτο ἐξ αἰτίας τινάς νοσηρᾶς ἐπισκοπικῆς κυρίως ἀντιλήψεως βάσει τοῦ ἐλλειματικοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ πού ὑποβόσκει σκιερῶς, ἀλλά ἐντόνως, ἐκ τοῦ  μόλις πρόσφατου παρελθώντος τῆς Ἐθναρχούσας Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ΄. 

Τοῦτον εἶναι τό «Προπατορικόν Ἀμάρτημα» τῶν Κυπρίων. Δηλαδή τό σατανικόν φλέρτ καί ἡ ἄνομη σύγκρασις-σύζευξις τῆς Πνευματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας μετά τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Δεῖτε π.χ. τόν Παπισμόν! Τό ὁποῖον δυστυχῶς θά πληρώνουμεν ἄχρι καιροῦ...

Συνεπῶς πλέον, πάν ὅτι ἀνακοινωθέν βγαίνει ἐκ τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, περί τῆς μέλλουσας καί κατ΄ ἐπίφασιν «Πανορθόδοξης» Συνόδου, δέν εἶναι καρπός Ἁγιοπνευματικῆς Συνάξεως ἤ ἔστω καί ὁμόφωνη ἱεροκανονική ἀπόφασις ἁπάντων τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, ἀλλά ἐπιβαλλόμενες -Δεσποτικῷ τῷ τρόπῳ- προσωπικές πεποιθήσεις, πλανεμένες ἀπόψεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου μετά τῶν στενῶν συνεργατῶν του, ὅπως λ.χ. τοῦ Μητροπολίτου Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Χωρεπισκόπου Μεσσαορίας κ. Γρηγορίου καί Κιτίου κ. Χρυσοστόμου· μαζί μέ τούς Κυκκῶτες Μητροπολίτες βέβαια σύν τό πνευματικόν τέκνον τοῦ «Γέροντος» τῆς Λεμεσοῦ, θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, συναποτελῶσιν, τόν κυπριακόν Οἰκουμενιστικόν βραχίωνα τῶν Νεοορθοδόξων Φαναριωτῶν. Εἶναι δηλαδή φερέφωνα τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου καί ἄρα ἱεροκανονικῶς, ὡς Κύπριοι, ἔχωμεν κουτσουρεμένη τήν Ἀποστολική Ἀυτοκεφαλία μας ὅπως ἡ ταλαίπωρη ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τῶν Ἀθηνῶν... μέ τίς περιώνυμες «Νέες Χῶρες» της.

Καί στίς δύο περιπτώσεις, τό ἀνίερον βραχυκύκλωμα ἐκπηγάζει ἀλλά καί ἐκπορεύεται, ἀπό τό πατριαρχεῖον τῆς Πόλεως, δηλ. τό δῆθεν «Πρωτόθρονον» Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρωτόθρονη καί Μήτηρ πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἦτο καί εἶναι, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, Ἐκκλησιολογικά καί Ἱστορικά, τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων. 

Τά παραμύθια ἔλαβον τέλος.

Ποῖον τό νόημα τῆς «δορυφορικῆς παρεμβάσεως» τοῦ Μακαριωτάτου μέ εἰδικόν μήνυμα ἀλλά καί μέ εἰδικήν τηλεοπτικήν συνέντευξη εἰς τό ΡΙΚ περί τῆς ληστρο-Πανορθοδόξου;

 [Δεῖτε ΕΔΩ  τό μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου]

Το νόημα τῆς ἐν λόγῳ ἄστοχης παρεμβάσεως εἶναι μᾶλλον: ἡ διαφύλαξις τοῦ Φαναριώτικου Ἐπισκοπομονισμοῦ καί τῆς «ὕψιστης ἀρχηγεσίας» τοῦ κ. Βαρθολομαίου, πράγμα πού ἀποδεικνύει ἄκραν, ἰδιοτέλειαν, εἰς τάς προθέσεις τοῦ Κυπρίου Ἀρχιεπισκόπου. Ὁ κάθε Ἀρχιεπίσκοπος ΔΕΝ εἶναι ὑφιστάμενος τοῦ Πατριάρχου. Ἡ ὅποια Ἀρχιεπισκοπή ΔΕΝ εἶναι ὑφιστάμενη τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι μᾶλλον καί κατ΄ἀκρίβειαν, ἱσότιμες καί ἱσάξιες εἰς τό Χάρισμα τῆς Ἀρχιερωσύνης καί τά εἰδικά προνόμια τῶν θρόνων, ΔΕΝ εἶναι, διά νά κατεξουσιάζωσιν ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἀλλά διά νά ὑπηρετῶσιν, χαρισματικά, ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τό ἰδικόν τοῦ ἰδιαίτερον Χάρισμα. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἔχει δικαίωμα καί ὑποχρέωσιν νά ἀναχαιτίσει σοβαρά τόν κάθε αἱρετικόν πατριάρχην. Ἄν δέν τό διαπράττει, σημαίνει καί ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι μολυσμένος μέ τήν αἵρεσιν τοῦ ἑκάστοτε πατριάρχου πού ἀκολουθεῖ ἄλ[Λ]ογα καί ἀδιάκριτα.

Μακαριώτατε ἅγιε Κύπρου, τό γεγονός καί μόνον, ὅτι ἔστω καί τήν ὑστάτη, μερικές Αὐτοκέφαλες Τοπικές Ἐκκλησίες ἤ καί Πατριαρχεία ἐπαναπροσδιορίζωσιν τίς θέσεις των καί ΔΕΝ ἀποδέχονται τό διακοσμιτικόν ῥόλον τῆς γλάστρας, ἤ καί τοῦ γεωπολιτικοῦ Ἀμερικάνικου παιγνίου, εἰς τήν ληστοΣύνοδον τῶν ληστο-πομένων τῆς Κρήτης, θά ἔπρεπεν νά σᾶς προβληματίζει, σέ βαθύτατον μάλιστα ἐπίπεδον, καί νά μή συμπαρασύρεστε θλιβερῶς, ἀπό τήν ἱδεολογική προπαγάνδα τοῦ Φαναρίου τήν ὁποῖα βεβαίως καί ὑπηρετεῖτε, ἀδιακρίτως, ἐπί πολλῶν μάλλιστα δεκαετιῶν.

Ἡ Αὐτοκεφαλία εἶναι χάρισμα ἐκ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐλευθερία ὀντολογική τῶν ἑκασταχοῦ Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, καί ὄχι σύστημα ἰδεολογικῶν  λογικοφανῶν ἀξιῶν πού μᾶς τίς ἐπιβάλλει ἕνα πατριαρχικόν κέντρον.

 Καί ἄν τό Κέντρο μολυνθεῖ μακαριώτατε, θά ἐπιτρέψετε νά ἐπεκταθεῖ, ἀδιάκριτα, ἡ θεολογική μόλυνσις; Καί ὅμως αὐτό πράττετε, διαχρονικῶς, μέ τίς κακόδοξες οἱκουμενιστικές ἐνέργειές σας, ταυτόσημες ἐνέργειες με ἐκείνες τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 

Ὅλως παραδόξως μακαριώτατε, διολισθαίνεται συνεχῶς, σέ ἕναν ἀμετροεπήν Φαναριώτικον πιθηκισμόν. Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Χριστός μας; Πιθήκια τινός Αἱρετικοῦ καί Αἱρεσιάρχου Πατριάρχου πού ἐξυπηρετεῖ ἀλλότρια καί ἀντεθνικά συμφέροντα;

Γιά νά δοῦμεν κριτικά τό ὅλον θέμα σέ δεκαπέντε (15) συνοπτικά σημεία:

 •  Ἡ σύγκλισις τῆς δῆθεν «Μεγάλης Συνόδου» πού βάσιν τῶν καθημερινῶν ἐξελίξεων πρόκειται νά καταλήξει -δόξᾳ τῷ Θεῷ- τῷ ὄντι σέ τινά Μικράν  Σύνοδον, δέν ἔπρεπεν κἄν, νά ἐπισπευθεῖ, ὅλως παραδόξως καί ἔτσι ταχέως, ἐάν δέν ἐπιλύοντο τά ἐνδορθόδοξα ἐκκλησιαστικά, Κανονικά καί Ἐκκλησιολογικά προβλήματα, πού ὑφίσταντο, μεταξύ τῶν Αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν. Δέν συμφωνεῖτε ὅτι πρέπει νά ὑφίστατο τινά τάξις καί πειθαρχία στά τοῦ οἴκου μας καί ἔπειτα νά κάνομεν καί τινά ἐπίδειξιν «Churches Pride» εἰς τήν Κρήτην; Ἄνευ ἐνδορθόδοξης ἐνότητας καί μετά μεγίστων ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν διαφορῶν, ποῦ πάτε ξυπώλητοι στ΄ἀγκάθια μακαριώτατε; 
 •  Πολλῶ μᾶλλον δέν ἔπρεπε κἄν νά ὁμιλεῖτε, ὅταν καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ΕΙΝΑΙ διαιρεμένη καί διχασμένη, διά τό ζήτημα τῆς Παγκακόδοξης Συνόδου, καθότι σπουδαίοι καί κορυφαίοι Μητροπολῖτες της, ἀπεφάσισαν νά ΜΗΝ συμμετάσχωσιν στό ἐν λόγῳ θλιβερόν καί κάκοσμον «φυτώριον» τῆς Κρήτης. Ὁ λόγος εἶναι αὐτονόητος, ἄσχετα ἄν μερικοί εἶναι ἐνθουσιώδεις ἀπό παιδική μᾶλλον ἀφέλεια ἤ καί πιθανή ἀνοησία, μέ τόν ὑποτακτικόν καί ραγιαδίστικον ῥόλον τους, ἕναντι τοῦ Νεοσουλτάνου καί παλιοτυρράνου τοῦ ἐσβησμένου Φαναρίου.
 •  Δέν ὑφίστατο ἡ εὐλογία ἐκ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων, διά τήν διεξαγωγήν τέτοιας φαυλεπίφαυλης «Μεγάλης Συνόδου» ἀλλά εἶναι πλέον φανερόν τοῖς πάσιν, ὅτι δέν τό ἔχετε χαμπαριάσει ἀκόμη... διότι δέν θέλετε νά κόψετε τό σατανικόν θέλημά σας.
 • Ἐπίσης, διά νά μαρτυρήσει ἤ καί νά ἀπειλήσει κανεῖς τήν ἐνότητα, πρέπει καί νά προὑφίστατο ἡ ἐνότητα πού ἐννοοῦμεν, διαφορετικά, αὐτοφανερώνεται σταδιακά ἡ ἀλήθεια τοῦ πράγματος, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, δηλ. ἡ ἔωλη καί σαθρή ψευδο-ἑνώτης τῆς ἐπικυριαρχίας τῶν «ἱλουμινάτοι» ρασοφόρων. Αὐτοαποκαλύπτεστε μακαριώτατε καί ἐμεῖς ἁπλῶς τό καταθέτομεν δημοσιογραφικῶς. ᾎραγε, γιατί νά μᾶς ἐνοχλῶσιν οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ τελευταίου λεπτοῦ, καί ἐστιάζετε εἰς τήν  χρονικήν συγκυρίαν, ἀντί νά ἀποροῦμεν καί νά ἀσχοληθοῦμεν μέ αὐτές καθ΄ἑαυτές τίς ἔλλογες ἀντιρρήσεις, πού μᾶς ἀποδεικνύωσιν τό Συνοδικόν ἔλλειμα καί τήν ἀπουσία πραγματικῆς καί ἀληθοῦς ἐνότητας;
 •  Πέραν τοῦτου, Ἐκκλησιολογικά ὁμιλοῦντες, καί ὄχι κουβέντες τοῦ καφενείου, κανένας φθαρτός καί τρεπτός ἄνθρωπος, δέν δύναται νά ἀπειλήσει, τήν ἐξ Οὐρανοῦ Θεανθρωπολογική ἐκκλησιαστική ἐνότητα τοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδοξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μιᾶς καί εἶναι ὀντολογικά δεδομένον ὑπό τινῶν Εὐαγγελικῶν προϋποθέσεων.
 • Καί τό λέμεν αὐτό, διά νά μή προσπαθεῖτε ἀνεπιτυχῶς βέβαια, νά ἐνσπείρετε τύψεις καί τινά κακήν ἀνησυχίαν πρός τούς διαμαρτυρομένους Κληρικούς καί Λαϊκούς. Ξεχάσατε μᾶλλον μακαριώτατε, ὅτι εἶναι ἱσότιμα μαζί σας, Αὐ-το-κέ-φα-λες Ἐκκλησίες; Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, ἅγιε Κύπρου, δέν γράφεται ἀπό ἱδεολόγους αἱρετικούς Κληρικαλιστές καί στενοκέφαλους Οἰκουμενιστές. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, γράφεται Χάριτι Θεοῦ. Χάρις Θεοῦ ὅμως καί σωτηρία δέν ὑφίστατο ἐκτός Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι ὁμόφωνη Πατερική καί Δογματολογική ὀρθόδοξη διδασκαλία. Ἀλλά οὔτε κἄν ὑφίστατο σωτηρία σέ τινές φαντασιόπληκτους, πλανεμένους καί αἱρετικούς, πού νομίζωσιν ἐλέω τινῶν θεσμικῶν ἀξιωμάτων, ὅτι εἶναι ἐντός Της. 
 • Μιᾶς  καί τό ἔφερε ὅμως ἡ κουβέντα, εἰς τήν μόλις χθεσινή προπαγανδιστική τηλεοπτική ἐκπομπήν  συνέντευξίν σας, εἰς τό («ΗashTag» RIK) ΡΙΚ, παρετήρησα δυστυχῶς, ὅτι ἀναγνωρίζετε προσωπικῶς, ἐσεῖς ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου μαζί βέβαια μέ τό ὅλον Νεορθόδοξον φατριαρχικόν συνάφι σας, τό δῆθεν Βάπτισμα καθῶς καί ἄλλα τινά Μυστήρια εἰς τούς αἱρετικούς  καί σχισματικούς! Ἄπαγε τῆς ἀνοησίας καί τῆς στυγνωτάτης θεομπαιξίας μακαριώτατε. Γιατί δέν ἀναγνωρίζετε τότε καί τά Μυστήρια τῶν ΓΟΧ τῆς Κύπρου; Ἀφοῦ μαζί τους ἔχωμεν τήν ἴδια Πίστη;! Εἴστε ᾆραγε, ὑπερ ἄνω τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Θεοφόρων Πατέρων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Ἱερῶν καί Θείων Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας; Δηλαδή, ἀδελφοί καί πατέρες, ὁ μακαριώτατος Κύπρου, ἀναγνωρίζει, μερικά μυστήρια στούς Φραγκολατίνους, Ἀγγλικανούς, Λουθηροκαλβίνους, Μαρωνῖτες, Οὐνῖτες (μάλιστα αὐτούς τούς Οὐνίτες, φοβηθήκεν ὁ ταλαίπωρος, νά τούς πεῖ ὡς ἔχωσιν, καί τούς ἀποκάλεσεν ὡς «Ἑλληνόρυθμους Καθολικούς», μᾶλλον τζάμπα πατριωτισμοί μακαριώτατε) κ.ο.κ. χωρίς κἄν νά κάνει ἀναφορά, ὅτι ὑφίσταντο προΝικαιϊκοί Κανόνες ( π.χ. Σύνοδοι τῆς Καρχηδώνος κ.ἄ.), Ἀποστολικοί Κανόνες, Κανόνες τῶν Ἁγίων Μεγάλων Οἰκουμενικῶν ἤ καί Τοπικῶν Θεοφόρων  Συνόδων, Κανόνες Ἁγίων Πατέρων μέ ἐπικύρωσιν Οἰκουμενική, πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΩΣΙΝ ῥητῶς ἀλλά καί ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩΣΙΝ σαφῶς, ὅτι ὐφίστανται Μυστήρια, καί σωτήριος Θεία Χάρις ἐκτός τῆς Ὀρθοδοξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὑπεραμύνθηκε τῶν «Μεικτῶν Γάμων», ἀποσιωπώντας πονηρῶς, τούς σωρηδόν ἄλλους τόσους Ἱερούς Κανόνες πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΩΣΙΝ ῥητῶς τήν τέλεσιν τέτοιων μεικτῶν συγκρητιστικῶν γάμων.
 • Ἀλλ΄ ὅμως, ὅταν ἤρθε ἐκείνη ἡ ὥρα καί ἡ στιγμή, πού ἔγινε κουβέντα, διά τά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κων/Πόλεως, ὁ μακαριώτατος Κύπρου, ἐθυμήθηκεν, ὅλως παραδόξως, μέχρι καί τόν ἱερό Κανόνα (!) τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποῦ ἐπικυρώνει, τά ἴσα «πρεσβεία τιμῆς» τοῦ πατριάρχου Νέα Ρώμης μετά τοῦ πάπα τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης. Αὐτή ἡ πανούργα καί ἐπιλεκτική μνήμη μας θά μᾶς μπάσει, ἄν δέν μετανοήσωμεν ἔγκαιρα, εἰς τά τρίσβαθα τῆς Κολάσεως.
 • Τελικῶς, τό προσυπογράφω: ὅτι δέν εἶστε ἀνόητοι, δέν εἴστε ἡμιμαθεῖς, δέν εἴστε ἀδιάβαστοι, δέν εἴστε... δέν εἴστε, ἀλλά εἴστε σαφῶς, μεγάλοι κουτοπόνηροι καί θλιβεροί πανούργοι Κληρικοί καί θεολόγοι, πολλῷ μᾶλλον κερκοπίθηκοι, μακαρώτατε, ὅπως ὁ Μέγας καί Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, μᾶς διδάσκει, ἀλλά καί ἀποκαλεῖ τούς ΑΝΑΞΙΟΥΣ καί ΠΑΝΟΥΡΓΟΥΣ πατριάρχες, ἀρχιεπισκόπους καί ἐπισκόπους τῆς ἐποχῆς του. 
 • Τό οἰκουμενιστικόν-συγκρητιστικόν παραμύθιν και ποίημαν, ἐκ τοῦ Φαναρίου ἐπιβαλλόμενον, μᾶς τό ἀράδιασεν «μία χαρά τζαί θκυό τρομᾶρες» ὁ ἅγιος Κύπρου.
 •  Ἐξάπαντος ὅμως εἶχεν καί τά θετικά του ὁ ἄνθρωπος: ὅπως π.χ. θετικές πατριωτικές ἀπόψεις στό Ἐθνικόν μας πρόβλημα· σωστήν πολιτική ἄποψιν, θέσιν καί δικαίαν πολιτικήν κρίσιν· περίφημες ἀναλυτικές οἱκονομολογικές σκέψεις, προτάσεις, θέσεις καί ἐνέργειες ἐπενδήσεων· πλούσιον φιλανθρωπικόν ἔργον· βοηθήστε τουλάχιστον μακαριώτατε, νά ἐξοφλήσετε καί τά ἀνυπέρβλητα χρέη τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς νήσου μας, ἤ ἔστω, ἀνοίξτε δουλειές εἰς τάς ἐπιχειρήσεις καί ἐπενδύσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ὅπως δουλέψωμεν ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνεργοι Ἑλληνοκύπριοι. Σέ ὅλα τοῦτα συμφωνοῦμεν, καθῶς καί σέ τόσα ἄλλα ζητήματα μαζί σας, ἀλλά Μακαριώτατε, ΠΟΙΟΣ εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχήν θεσμικῶς σας ῥόλος; 
 •  Μήπως ὁ ῥόλος σας εἶναι: νά εἴστε ἀρχι-ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, προστάτης τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, καί νά ἐπισκοπεύετε ΑΡΙΣΤΑ, καί ὄχι πιό κάτω τοῦ μετρίου, διά τήν προφύλαξιν τῆς ἀμωμήτου Αὐτοκεφάλου καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλά πάντως καί νά μή μεταμορφώνεστε σέ κακοκέφαλος ἀλλοτριοεπίσκοπος-κατάσκοπος ὑπέρ τοῦ ἀλωμένου Φραγκολατινικοῦ καί Λουθηροκαλβινοῦ Πατριαρχείου τῆς Πόλεως; Γιά προβληματηστεῖτε σᾶς παρακαλῶ υἱικῶς, ὅσο ἀκόμη προλαμβαίνετε μιᾶς καί ὁ χρόνος ὁλονῶν μας, καθῶς τό γνωρίζεται, εἶναι προκαθορισμένος, προμελετημένος καί περιορισμένος... καί ὁ νοῶν νοεῖτο. 
 •  Τέτοιες φαιδρές αἱρέσεις, ἐσφαλμένες δογματικο-κανονικές θέσεις, ἀντιθέσεις, σοφιστίες, ἱδεοληψίες, κ.ο.κ. δέν εἶναι δείγματα, τινός Θεοφόρου καί Θεοπνεύστου Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλά μᾶλλον εἶναι δείγμα κακογέρου Ἀρχιοικουμενιστοῦ καί διαβολόπνευστου ρασοφόρου, καί αὐτό μᾶς λυπεῖ ἀπεριόριστα, διά τό ἐξ Οὐρανοῦ ἐπιτίμιον τοῦ Θεοῦ πού μᾶς ἔδωσεν ἄχρι καιροῦ διά τόν Ἀποστολικόν καί Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῆς νήσου μας. Ὁ Θεός νά ἐλεήσει ὅσους ἐμπιστεύονται, ἐξάπαντος στά Θεολογικά πράγματα, τόν αἱρετίζοντα Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Κύπρου μας. Στά οἱκονομικά καί τά πολιτικά ὅμως, δυνάμεθα, νά τοῦ ἐμπιστευθῶμεν πάν ὅτι κινητήν ἤ καί ἀκίνητην περιουσία, διαθέτει, ὁ καθεῖς μας. Δέν ξέρω ὅμως, ἅν ἡ Θεία Οἰκονομία, ἀνέχεται, τέτοιον ΦΑΙΔΡΟΝ συγκρΗτισμόν καί ἄμβλυνση εἰς τά περί τήν πατροπαράδοτον Πίστη τῶν Πατέρων μας;!
 • Κάτι ἐν κατακλείδι: πρό καιροῦ παρατήρησα ἐκ τῆς τηλοψίας μίαν ὁμαδικήν ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ βάπτιση μικρῶν καί μεγάλων ἄπορων νεοφωτίστων, ἡ ὁποῖα γέγονεν, ἔμπροσθεν τῶν Μ.Μ.Ε. μάλιστα, μέ μερικούς ἱερεῖς μέ προεξάρχοντα τήν σεπτήν Μακαριώτητάν σας, ὅπου ἀντί νά γίνεται Ἱεροκανονικῶς (μέ τριπλήν βύθιση εἰς τό νερό) τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματως, γέγονεν, ΑΚΟΥΣΟΝ-ΑΚΟΥΣΟΝ διά τοῦ ραντισμοῦ καί  τῆς ἐπιχύσεως ὁλιγοστοῦ νεροῦ ὑπό τινῶν κανατιδίων εἰς τάς κεφαλάς τῶν νεοκατηχουμένων! Κύριε ἐλέησον!! Γίναμεν μήπως Φραγκολατίνοι; Τί ἔγινε Μακαριώτατε, χάθηκεν νά κτίσετε ἕνα παραδοσιακόν βαπτιστήριον διά μικρούς καί μεγάλους; Χάθηκεν νά τούς βαπτίσετε σέ μίαν βαρέλαν; Χαθήκαν οἱ ποταμοί καί οἱ θάλασσες ἀπό τήν Κύπρο; Τζακούζιον, κολυμβητήριον ἤ καί μπανιέρα, ὅμως, εἰδικήν κατασκευήν διά τό ἄτομόν σας καί ἀναντιρρήτως καί εὐλόγως διά τήν ὑγείαν σας, προλάβατε νά φτιάξετε! Διά τήν πνευματική ὑγεία καί ἀκριβῆν δογματολογικήν ἐνέργειαν ἐπί τῶν νεοφωτίστων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, διά τίνα λόγον κάνατε τσαπατσοδουλιές καί γελοίες προχειρότητες; Εἶναι βαπτισμένοι τώρα, ἤ μᾶλλον ῥαντισμένοι ἐξ ἄκρας παραοικονομίας;
 •  Δυστυχῶς ὁ Μακαριώτατος καί τά τσιράκια του, δέν ἐμφωρούνται ἀπό Ὀρθόδοξον πνεῦμα, ἀπό πνεῦμα ἀληθείας περί τά θεολογικά πράγματα, ἀλλά χειραγωγοῦνται ἀπό πνεῦμα πονηρόν καί ἀκάθαρτον, δηλ. πνεῦμα πονηρίας, τό ἐωσφορικόν πνεῦμα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ψάξτε βαθύτερον τό ζήτημα καί θά τό διαπιστώσετε καί ἐσεῖς.


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου