Translate

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΣΥΝΟΔΟΝ;

Οἱ Ἐπίσκοποι, κληρικοί καί θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας ΠΑΙΓΝΙΟΝ τῶν Ἀμερικανιῶν.


ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΣΥΝΟΔΟΝ;


Μόλις σήμερα, διεξήχθη μία «ἐπιστημονική» Ἡμερίδα διά κληρικούς καί θεολόγους περί τῆς "Πανορθόδοξης Συνόδου" τῆς Κρήτης ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου· ἡ ἐν λόγῳ ἐκκλησιαστική ἡμερίδα φαίνεται νά ἀπευθυνόταν, μόνον, διά τούς ἐκπαιδευτικούς θεολόγους καί Κληρικούς, μιᾶς καί συνδιοργανωτῆς ἦτο καί τό Ὑπουργεῖον Παιδείας!... 

Λές καί τά ἐκκλησιαστικά ἤ καί θεολογικά(;) ζητήματα πού πρόκειται νά συζητηθῶσιν εἰς τήν «Μεγάλη καί Ἁγία» Σύνοδο εἰς τήν Κρήτη δέν (sic) ἀπασχολῶσιν τόν ὑπόλοιπον Λαόν τοῦ Θεοῦ τῆς νήσου Κύπρου (;!). Δέν δύναμαι ὄμως ὁ τάλας νά ἐννοήσω διά ποῖαν αἰτία ἀπασχολῶσιν τά ζητήματα αὐτά τήν CIA... 

Ἀπό τήν ἄλλην, μᾶλλον τό ἱερό Εὐαγγέλιον, ἡ Πατερική Θεολογία καί ἡ ἱερά Παρόδοσις, τό Συνοδικόν πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι διά μερικούς «ἐκλεκτούς», γραμματιζούμενους καί μορφωμένους κυρίως, διά ἐκπαιδευτικούς καθηγητές, ἀκόμη καί διά πάσης φύσεως κληρικούς καί θεολόγους. Ὁ παράδοξος καί ἐπιλεκτικός «μονοφυσιτισμός», μεταξύ τῶν δῆθεν «εἰδικῶν καί ἀνειδίκευτων» διά τέτοια ζητήματα καί δή θεολογικά ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐρείδεται μήπως εἰς τά Σχολαστικά καί ἑτερόδοξα πρότυπα τῆς ἀνόνητης Νοησιαρχείας καί τοῦ αἱρετικοῦ Βαρλααμισμοῦ; [Δεῖτε ΕΔΩ].

-Τί ἔπαθαν ὅλοι τους ξαφνικά (Ἐκκλησιαστικοί καί Κοσμικοί ἀξιωματούχοι)  καί ἀγάπησαν μανιωδῶς τίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας; Ἀλλά ἄραγε, θά εἶναι πράγματι μία Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας;

-Ἀναζητόμεν Χαρισματικές ἀποδείξεις, μιᾶς καί αὐτό μᾶς συνιστά καί μᾶς προβάλλει ἡ ἱερά Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας. Μάταια μᾶλλον, ψάχνομεν...

-ᾎράγε αὐτός ὁ χαζοβιόλικος καί ἀσυγκράτητος ἐνθουσιασμός εἶναι προϊόν ὑπό τῆς θείας Χάριτος, ἤ καί καρπός Ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας, ἤ καί θεοπτίας;

Προσωπικά τό ἀμφιβάλλομεν, διότι μόλις πρόσφατα ἐπροσέξαμεν, ὅτι εἰς τούς συμμετέχωντας τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, θά συμμετάσχει καί μία κοσμική γυνή,  εἰδική ἀπεσταλμένη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί φημισμένη Ἑλληνοαμερικανίς, οὔσα πράκτορος, τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς CIA... ἀκόμη μερικοί, Κληρικοί καί Λαϊκοί, τρέφωσιν φροῦδες καί ἀφελεῖς ἐλπίδες, καί προσεύχονται (!) ὅτι θά παραχθῶσιν ὀρθόδοξα ἀποφασισθέντα... μέ τόν δάκτυλον τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Pax Americana; [Δεῖτε ΕΔΩ]. 

Κύριος ὁμιλητής καί ἀναλυτής τοῦ θέματος, τῆς Ἡμερῖδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἦτο ὁ Μητροπολίτης Ἀμμοχώστου καί Κωνσταντίας κύριος Βασίλειος. Ἄρα συνεπῶς, μία ἀκόμη Θεολογική Σχολή ὑπό τῶν ἔλεγχο τῶν σαχλεπίσαχλων Οἰκουμενιστῶν. Ὁ σεβ. κ. Βασίλειος εἶναι πράγματι ἕνας ἐκ τῶν ἐμπειρότατων Ἀρχιοικουμενιστῶν καί λυκοποιμένων τῆς νήσου Κύπρου. Ἐπρόκειτο δηλ. στήν ἡμερίδα, νά ὁμιλήσει, περί τό ἱστορικό πλαίσιον τῆς μέλλουσας Συνόδου, καθῶς καί διά τίς θεολογικές θέσεις ἤ καί  τίς νεωτεριστικές προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διά τήν μέλλουσα «Πανορθόδοξον» Σύνοδο. Εἴμεθα πάντως περίεργοι,  νά μάθομεν τί σόϊ σοβαρές προτάσεις, ἔχωσιν, νά μᾶς καταθέσουν οἱ Ἐκκλησιαστικοί ταγοί μας(;!).

-Ὑφίσταντο πιό σοβαρές παρατηρήσεις καί ἄλλου εἴδους -ἀνώτερες προτάσεις- ἀπό ἐκεῖνες τίς ἀξιοσημείωτες θέσεις-ἀντιρρήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Λεμεσοῦ κυρίου Ἀθανασίου; 

Μόνον πού ἡ παγκόσμια βελενηκούς προσωπικότης τοῦ χαρισματικοῦ καί λεοντόκαρδου Μητροπολίτου μας, κονιορτοποίησεν δεόντως τά ἀνούσια φληναφήματα τῶν σκληροπυρηνικῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν. Ἄσχετο ἀκόμη κι ἄν φλερτάρει μαζί τους... τέτοια παράδοξα «διπλωματικά» τερτίπια μόνον οἱ Νεοβατοπαιδινοί τά κατέχωσιν καί ἄς μή μᾶς πολυσκαδαλίζωσιν. [Δεῖτε ΕΔΩ].

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀμμοχώστου καί Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, φαίνεται ἐκ τῶν διαδικτυακῶν ἀνακοινώσεων πού διαφημίζει ἡ μητρόπολίς του, ὅτι ἔχει προπαγανδίσει καί προσηλυτίσει γιά τά καλά καί ὑπέρ τῆς μέλλουσας Ληστρικῆς Συνόδου, τό καϋμένο ποίμνιόν του πού τοῦ ἐνεπιστεύθην ὁ Χριστός μας. Ὁ Θεός νά τόν ἐλεήσει πάντως, διά τόν ἀδιάκριτον ζῆλον του, πού εἰσαγάγει καί ἐμφυτεύει αἱρέσεις καί σχίσματα εἰς τήν θεόσωστον ἐπαρχίαν του.  Γιά νά φανταστεῖτε τί εἴδους, ἄκριτον φονταμενταλισμό καί οἱκουμενιστικόν οἴστρον, διαθέτει, τοῦτος ὁ αἱρετίζων ἄνθρωπος: Κυριακή τῶν Μυροφόρων (15 Μαΐου 2016) ἔκλεινε 20 χρόνια ἀρχιερατείας, καί διοργάνωσε γεύμα (μέ τιμή εἰσόδου: 15 εὐρῶ τό ἄτομο) σέ ἐστιατόριον -καί καλά ἔπραξεν ἐπί τοῦτο- καί ἀντί νά ὁμιλήσει διά κανένα σοβαρόν καί πνευματικό ζήτημα, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Η πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Ιούνιος 2016). Οι συνέπειες στην ζωή των πιστών»...! Ὁ κόσμος ἔτρωγε μιά χαρά τό φαγητό του, μάσσιαλά του, διά νά χαρεῖ καί νά τιμήσει καλῶς τόν πολυχρονεμένο μητροπολίτη του, καί αὐτός ὁ ταλαίπωρος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς ἀσκοῦσεν ἐμμονικόν προσηλυτισμόν καί ἀνίερον προπαγάνδα, ὑπέρ τῆς παγκακοδόξου Συνόδου τῶν Νεορθοδόξων/Προκαθημένων.[Δεῖτε ΕΔΩ].

Δέν ἔχω λάβει ἀκόμη τινά ἐκτενέστερη ἐνημέρωσιν, ἀλλά ὅμως παρατήρησα τό βραδυνό δελτίον τῶν εἰδήσεων, καί ἐπρόσεξα τήν ἀτυχέστατην προσπάθεια τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου κ. Βασιλείου, ἀτόπως, νά προσπαθεῖ νά συνδέσει τήν μέλλουσα καί καινοφανή Σύνοδον τῶν Οἰκουμενιστῶν, μέ τίς σωρηδόν Ἁγίες καί Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς Ὀρθοδοξίας!!! Καλά εἶναι μετά καλά του ὁ ἄνθρωπος; Ζεῖ εἰς τόν γυάλινον δεσποτικόν κόσμον του;

 Πρόσεξα ἐπίσης χωρίς νά τό θέλω, δυστυχῶς, καί τίς ἄλλες χαζοχαρούμενες «μελλοντολογικές» δηλώσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, εἰς τό ταυτόσημον ἀκριβῶς μοτίβο, μέ τήν ἑξῆς ἐπιπρόσθετον ἀποκάλυψιν: θά ἀκολουθήσωσιν καί ἄλλες τέτοιες Σύνοδοι, πού θά ἐνεργήσουν «ριζικές τομές» εἰς τά ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά πράγματα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι, κάποιες περισσότερες πληροφορίες θά κατέχει ἀπό ἐμᾶς. Ναί ἀλλά ὅμως μακαριώτατε, προσέξτε ὁλίγον τι τούς συμβολάτωρες καί αὐλικούς σας, περί τῶν θεολογικῶν ζητημάτων, διότι μετά θάνατόν μας, δέν πρόκειται νά μᾶς γλυτώσει καμμία «αὐλή» μας.

Ἡ Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, θά εἶναι ἀμείλικτη καί ἄτεγκτη, διά τό ἐγκληματικόν ἀνουσιούργημα πού προτίθεστε, ὅλοι ἐσεῖς νά διαπράξετε εἰς τήν Κρήτην. Ὅσα ἐπίθετα καί λοιδωρίες τυχόν νά ταμπελοποιήσετε, κατά τῆς Συνειδήσεως Κλήρου καί Λαοῦ, θά καταγραφεῖτε ὡς ἕνας ἐκ τῶν προδοτῶν Ἀρχιεπισκόπων καί Ἀρχιοικουμενιστῶν τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Θά φροντίσωσιν οἱ νεώτερες γενιές, νά σᾶς καταγράψωσιν, ὅση δύναμη καί ἐξουσία, ἤ πλοῦτον καί νά ἀφήσετε εἰς τούς αὐλικούς σας, διά νά κάνετε τινά ἀπόσβεσιν ἱστορικῆς μνήμης τοῦ λαοῦ μας. Ἤδη μακαριώτατε ἅγιε Προκαθήμενε τῆς Ἀποστολικῆς καί Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας μας, ἔχετε καταμπαζωμένον οἰκουμενιστικόν μητρώον.  Μή ξεχνάτε τά ἀλγεινά ρεζιλίκια πού διεπράξατε εἰς τήν Χλώρακα τῆς Πάφου τό 2009. Ἀλλά ἄν ἐπιμένετε, συνεχίστε στό ἴδιον μοτίβον σας...

Ὅμως, παρ΄ὅλα αὐτά καί δι΄ αὐτά, θέλομεν νά τό γνωρίζετε, μακαριώτατε, ὅτι ΔΕΝ σᾶς ἐμπιστευώμεθα, ποσῶς,  διότι εἶστε τραγικόν φερέφωνον τοῦ Αἱρετικοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. «Σᾶς παίρνει καί σᾶς φέρνει εἰς τήν βρύσιν ἄποτους» πού λαλῶσιν καί εἰς τά χωριά μας.

Αὐτό τό δόλιο καί προπαγανδιστικόν μήνυμα πέρασε ἀπόψε, ἀγαπητοί ἀναγνώστες/τριες μας, ἐκ τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου MEGA τῆς Κύπρου: ὅτι ἡ ἐπικείμενη Σύνοδος τοῦ πάπα καί πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Βατικανοποιημένου πλέον καί «ὀρθοδόξου» Φαναρίου, πρόκειται νά εἶναι δῆθεν μία συνέχεια τῶν Ἁγίων Μεγάλων καί Τοπικῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας...! Πιό μεγίστη βλασφημεία δέν ξανάκουσα εἰς τήν ζωή μου. Ἡ ἐκκλησιαστική προπαγάνδα ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ στό μεγαλεῖον της. Ὁ ἐν λόγῳ τηλεοπτικός σταθμός ἦτο ἰδιοκτησίας, καί εἶναι ἀκόμη νομίζω, μέχρι τῆς σήμερον, καί δή μεγαλομέτοχος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἀν κάνω λάθος διά τό σημεῖον τοῦτον, παρακαλῶ πολύ διορθώστε με.

Ἄρα λοιπόν, μετρώντας τά κυπριακά ρεβίθκια μας: Ὁ μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ὁ σεβ.Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὀ θεοφ. Χωρεπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστόφορος Τσιάκκας («ὁ Αἱρετικοφάγος»), ὁ θεοφ. Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ὁ σεβ. Ἀμμοχώστου καί Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, οἱ Κυκκώτες: σεβ. Ταμμασοῦ κ. Ἠσαΐας, ὁ σεβ. Κύκκου κ. Νικηφόρος, ὁ σεβ. Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ὁ σεβ. Κιτίου κ. Χρυσόστομος κ.ἄ., θά συμετάσχωσιν μᾶλλον εἰς τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης. 

Μέχρι στιγμῆς, αὐτός πού διαφωνεῖ ἔντονα καί ἀποδεικτικά(;), εἶναι ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος μαζί μέ τούς Χωρεπισκόπους του, δηλ. τά πνευματικοπαίδια του, ἄν καί ἔχω ἔντονες ἐπιφυλάξεις διά τόν Χωρεπίσκοπον Νεαπόλεως κ. Πορφύριον Νεομαχαιριώτη, ὁ ὁποῖος εἶναι τό κακόγουστον ἀγκάθι τοῦ πολυ-αἱρετικοῦ Συγκρητισμοῦ εἰς τήν Κύπρον μας. Διαφωνεῖ ὄμως, ἐξ ὅσων πληροφοροῦμε, καί ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἐλπίζομεν καί ὁ Μητροπολίτης Τρυμιθοῦντος κ. Βαρνάβας. Μακάρι νά εἶναι ἀλήθεια. Πρόσεξε κανεῖς σας κανένα, γραπτό, κείμενό τους;

 Παρ΄ὅλα αὐτά ὁ σεβαστός Μητροπολίτης μας κύριος Ἀθανάσιος ἔχει ἰδιαίτερες σχέσεις καί φιλίες μέ τόν Σεβασμιώτατο Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον καθότι συμμετέχει συχνάκις εἰς τινές ἡμερῖδες τῆς μητροπόλεως τοῦ κ. Βασιλείου. Καλά κάνει ὁ σεβασμιώτατος Λεμεσοῦ πού διατηρεῖ ἀγαθές σχέσεις μέ τούς αἱρετίζοντες συνεπισκόπους του, ἀλλά ὄμως νά συμμετέχει σέ ἡμερῖδες καί συνέδρια πού παρεὐρίσκεται ΚΑΙ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνείας κ. Χρυσόστομος Σαββάτος, θά φοβόμουν εἰς τήν θέσιν τοῦ ἁγίου Δεσπότου μου, μή τυχόν καί πέσει καμμιά στέγη καί μέ πλακώσει! [Δεῖτε ΕΔΩ]. 

Αὐτό πού εἶναι φανερόν: εἶναι ὅτι οἱ Ἀρχιοικουμενιστές εἰς τήν Κύπρον εἶναι ἡ φαυλεπίφαυλη πλειοψηφία. Αὐτό εἰδικά, δέν σημαίνει τίποτε, διά ὄσους γνωρίζωσιν ἄριστα τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Τό γνωρίζει ἄριστα τόσον ὁ Λεμεσοῦ ὅσον καί ὁ Μόρφου, καθῶς καί ὁ Τριμυθούντος. Οἱ ὐπόλοιποι, ἔχει καί κάποιο δίκαιον ὀ Ἀφορισμένος θεολόγος κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης: ὄτι εἶναι ἀδιάβαστοι! Διότι, τό πλειοψηφικόν σύστημα, εἶναι παντελῶς ἄχρηστον, διά μείζονα θεολογικά ζητήματα, μιᾶς καί τά «Μαθηματικά» τῆς Θεολογίας εἶναι ἑτέρου γένους καί ἄλλης φύσεως ἤ ἄλλης λογικῆς. Ποῖα τάσις ἐκ τῶν δύο παρατάξεων ἔχει δίκαιον; Αὐτό ἐξάπαντως θά τό κρίνει ἡ Ἐκκλησιαστική ἱστορία τοῦ μέλλωντος. Ὅπως ἔκρινεν, καί ἄλλες ἠχηρές «μειοψηφίες», ἐνῷ ἀρκετές πλειοψηφίες, μετά θάνατόν τους, ἐκαταδικάσθησαν περί διασπορᾶς καί διαστροφῆς μετά τινῶν αἱρέσεων.

 Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἰσχύει τό ἀξιακόν οὐρανόπεμπτον «μαθηματικόν» σύστημα: ἕνας καί ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, πλειοψηφία Εἰσίν. Ἕνας ἐν τῇ ὀρατῇ καί ἐπίγειᾳ Ἐκκλησίᾳ Του, σύν, τῇ ἀοράτῳ καί θριαμβευούσῃ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν, πλειοψηφία Εἰσίν.

Ἐν κατακλείδι, ἐπίσημα,  κατά τήν γνώμη μας, δέν εἶναι καί τόσον ξεκάθαρον τό τοπίον, ἄν καί μᾶλλον ὑφίστατο ἡ καλή διαίρεσις καί ὁ ἱερός διχασμός εἰς τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, διότι ἡ πλάστιγγα  γέρνει πλειοψηφικά  νά ὑπερασπιστῶσιν τά πρόσωπα (π.χ. τόν πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖον καί τήν ὀμάδα του στό Φανάριον) βάσιν τινάς νοσηρᾶς προσωποληψίας καί Γεροντισμοῦ-γκουρουϊσμοῦ Ζηζιούλας καί cia, ἀντί νά ὑπερμαχήσωσιν ὑπέρ τῶν χιλιόχρονων θεσμῶν τῆς Ἐκκλησίας.

 Οἱ Φαναριώτες δυστυχῶς καί οἱ ὀπαδοί τους, ἔχωσιν ταυτίσει, ἰδιοτελῶς, τούς θεσμούς καί τήν θεσμική ἐκπροσώπισιν ἐξ ἰδίων, μέ τά ἀτομικά των καί ἰδικά των πρόσωπα. Πράγμα ἄκρως ἀπαράδεκτον καί ἄτοπον.

Προσθέστε καί μίαν σοβαρή ἔνστασιν ἐπί Δογματικο-κανονικῶν ζητημάτων, πού ἀποπειράται ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμμοχώστου, ἵνα δῆθεν παιδαγωγήσει Κλήρον καί Λαόν.

Δέν ἔχομεν τινά ἐμπιστοσύνη εἰς τό πιό κάτω παράδοξον, διαχωριστικόν καί διχαστικόν σημεῖον-ὁρισμόν, γραφθέν ὑπό τινός θεολόγου κ. Ρένου Κωνσταντίνου:

Οι δε αποφάσεις των Συνόδων χωρίζονται σε: α) δόγματα και β) κανόνες. Τα δόγματα αφορούν θέματα πίστεως και οι κανόνες ρυθμίζουν θέματα ζωής και άλλα πρακτικά ζητήματα. [Δεῖτε ΕΔΩ]

Διότι ὁ μέν ἀξιότιμος Καθηγητής
τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Παναγιώτης Μπούμης, μᾶς διδάσκει ἄλλα, καί ὅμως, διαμετρικά ἀντίθετα, ἐξ ὅσων προσπαθεῖ, μᾶλλον κακόδοξα καί ψευδόδοξα νά μᾶς διδάξει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κωνσταντίας:


(...) Αὐτό ὅμως ΔΕΝ εἶναι δυνατό νά εὐσταθήσει, διότι ἄλλωστε ΔΕΝ ὑπάρχει καί σαφῆς διάκριση μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν χαρακτηρισμῶν, ἀφοῦ πολλές φορές ἕνας (δογματικός) «ὅρος» χαρακτηρίζεται ὡς «κανόνας» καί τό ἀντίθετο. (...) Καί αὐτό συμβαίνει, διότι ἐκτός τοῦ ὅτι πολλοί κανόνες ἔχουν δογματικό περιεχόμενο (...), ὅλοι σχεδόν οἱ κανόνες ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ πρός τή Δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἀποτελοῦν καί πρακτική ἐφαρμογή. (...) Μετά τά ἀνωτέρω ΔΕΝ δικαιολογεῖται ἡ ὕπαρξη ἀμφιβολίας ὡς πρός τό ἀπόλυτο κύρος καί τήν αὐθεντία τῶν ἱερῶν κανόνων. (...) Γιά τούς ἴδιους λόγους εἴμαστε ὑπόχρεωμένοι νά δεχθοῦμε ὅτι: 1. Διαχωρισμός μεταξύ κανόνων δογματικοῦ-λατρευτικοῦ περιεχομένου καί κανόνων διοικητικοῦ περιεχομένου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά θεμελιωθεῖ, νά εὐσταθήσει καί νά ἰσχύει. Δόγματα καί κανόνες, θεωρία καί πράξη, πίστη καί ἀγάπη, γνώση καί βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας ΔΕΝ χωρίζονται. Ἀντιθέτως εἶναι ἀλληλένδετα, ἀλληλοπεριχωροῦνται, ἀλληλοκατανοοῦνται καί ἀλληλοβοηθοῦνται. (...) 2. Διάκριση μεταξύ θεμελιωδῶν καί μή θεμελιωδῶν κανόνων ἐπίσης ΔΕΝ εἶναι δυνατή. Ποιός θά κάνει τή διάκριση αὐτή; Ποιός εἶναι ἀρμόδιος; Ποιός ἔχει τό δικαίωμα, καί πῶς μπορεῖ νά γίνει ἡ διάκριση αὐτή; 3. Μετά ἀπό τά ἀνωτέρω νομίζουμε, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ διαχωρισμοί καί διακρίσεις ΟΥΤΕ θεμελιώνονται θεολογικῶς (ἁγιογραφικῶς), ΟΥΤΕ ἐπιτυχεῖς εἶναι ἐπιστημονικῶς (λογικῶς). [1]

Ὅσον ἀφορά εἰς τό πολλαπλόν ῤητορικόν ἐρώτημα τοῦ σεβαστοῦ κ. Καθηγητοῦ, ὡς πρός τό διά τό «ποιός εἶναι ὁ ἀρμόδιος» κ.ο.κ., νομίζω ὅτι εὔρηκα καί ἔλαβα... (!) ἔτσι ξαφνικῶς, μίαν παράδοξον φώτησιν: μήπως εἶναι ὀ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος Κατερέλος μέ τό αἱρετίζων καί πλανεμένο μελέτημα-κατεβατόν του πού ἀπέλπιδα προσπαθεῖ νά διαστρέψει καί νά ἀλλοιώσει τόν «πρό τῶν Οἰκουμενικῶν Κανόνων καί Οἰκουμενικός Κανῶν» ἐπί Ἁγίου Κυπριανοῦ ἐν τῆ Συνόδῳ τῆς Καρχηδόνας;[2] 

Ὑγ. Τί νά πεῖ κανεῖς καί διά τινά ἄλλο ζήτημα ἐπ αὐτοῦ: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δημιούργησε τινά εἰδικόν ἱστολόγιον ἀνεβάζοντας τά κείμενα τῆς «Πανορθόδοξης Συνόδου» ἔχοντας ἀνοικτή τήν ῥύθμιση νά λαμβάνωσιν καί σχόλια, ἵνα γίνεται διάλογος μέ τούς χρῆστες τοῦ διαδικτύου, ἀλλά βάση προσωπικῆς ἐμπειρίας, ἀπέστειλα εἰδικόν ἀντιρρητικόν σχολιασμό ἀπό τῆς 16 Φεβρουαρίου καί ἄχρι τῆς σήμερον 1 Ἰουνίου εἶναι ἐκεῖ πρός ἀναμονή διά τινά ἔγκρισιν καί δημοσίευσιν! Προσκομίζω καί ἀποδεικτικά στοιχεία ἵνα ἐμπεδώσετε τήν παμπόνηρα περιρρέουσα κατάστασιν. [Δεῖτε ΕΔΩ]
Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Παναγιώτου Ι. Μπούμη, ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, Ἔκδοση Γ΄, ἐπηυξημένη, Ἐκδόσεις: ΓΡΗΓΟΡΗ, σελ. 19-23.

[2] Μοναχός Θεόφιλος Ἁγιορείτης, Ὁ πρό τῶν Οἰκουμενικῶν Κανόνων Οἰκουμενικός Κανών τῆς ἐπί Ἁγίου Κυπριανοῦ τό τρίτον συστάσης ἐν Καρχηδόνι Συνόδου, Ἐκδόσεις: Ἅγιον Ὄρος 2008,σσ. 186.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου