Translate

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΙΕΡΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ;ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΙΕΡΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ;

Δέν ἔχω καμμίαν διάθεσιν, ἤ ἔστω τινά ὅρεξιν ἵνα ἀσχοληθῶ μέ ἐκκλησιαστικά ζητήματα πού ἐξάπαντος ἀγνοῶ στίς λεπτομέριες. Ἔχω ὅμως, (ὑπερ)αρκετήν διάθεσιν καί πραγματικήν ὅρεξιν, νά ἀσχοληθῶ, μέ τέτοια Ἐκκλησιαστικά ζητήματα, ὅπως τῆς ἄνομης ψυχολογικῆς καί σατανικῆς, σωματικῆς βίας, ἐκπορευόμενης μάλιστα, ὑπό τινῶν ΑΝΑΞΙΩΝ Ἐπισκόπων-κατασκόπων, δηλ. ἐγνωσμένων καί πανούργων, κερκοπιθήκων Κληρικῶν. 

[Δεῖτε ΕΔΩ  τούς σοβαρούς λόγους πού μέ ἀναγκάζωσιν διά νά χρησιμοποιήσω τέτοιους σκληρούς χαρακτηρισμούς.]

Εἶμαι βλέπετε τό θύμα (μαζί μέ ἄλλους ἀδελφούς καί Μοναχούς) τινός ἄγριου ξυλοδαρμοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Πάφου κ. Γεωργίου (κατ΄ὅπιν αὐστηρῶν ὀδηγιῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, διότι ἐδέχετο ἐπίσκεψιν ἀπό τόν τότε ἔντιμον καί πρώην Πρωθυπουργόν κ. Ἀντώνη Σαμμαρᾶ, ἄν δέν ἦτο ὁ Ἑλλαδῖτης Πρωθυπουργός ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, ἐδήλωσεν δημόσια, ὅτι θά ἐρχόταν ὁ ἴδιος (!) αὐτοπροσώπος νά μας ξυλοκοπήσει) καί ἐκ τῆς ἀστυνομικῆς κουστωδίας αὐτοῦ· ὅταν Κληρικοί καί Μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὅπως μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Ἀντιαιρετικῆς Κίνησις τοῦ Παγκύπριου Χριστιανικοῦ καί Ὀρθοδόξου Κινήματος (ΠΑ.Χ.Ο.Κ.) ὁ «Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε», μαζί καί τό Ἑλλαδικόν θρησκευτικόν σωματεῖον ὁ «Κοσμᾶς Φλαμιάτος» κ.ἄ., ὀργανώσασιν, μία ρωμαλέα καί ἰσχυρῆ διαμαρτυρία, κατά τοῦ παναιρετικοῦ καί οἱκουμενιστικοῦ Διαχριστιανικοῦ Διαλόγου -τῶν τότε δῆθεν ἐπιτυχημένων (sic) Διμερῶν Θεολογικῶν Διαλόγων- πού ἐξελίσονταν, μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν πολυαιρετικῶν Φραγκολατίνων-Παπικῶν, εἰς τήν Χλώρακα τῆς Πάφου... ἐκείνον τόν θλιβερόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009, πού μᾶς ἄφησεν ἀνεξάλειπτα τραύματα ψυχή τε καί σώματι. 

Τό ζήτημα ὅμως τοῦ ξυλοδαρμοῦ, τῶν Μοναχῶν καί τῶν Λαϊκῶν, δέν ἔληξεν ποτέ, δικαστικῶς, μιᾶς καί ὁ κατ΄ἐξοχήν ἠθικός αὐτουργός, ἦτο καί εἶναι, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ μαζί καί ὁ στενώτατος  διάδοχος καί συνεργάτης του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος. 

[Δεῖτε  ΕΔΩ , ΕΔΩΕΔΩΕΔΩΕΔΩΕΔΩ  καὶ ΕΔΩ .]

Ἄν καί τότε εἴχαμεν δαρθεῖ, συλληφθεῖ, ταλαιπωρηθεῖ εἰς τάς ἀστυνομικάς ἀνακρίσεις καί τά κρατητήρια, ἀλλά καί ἔχωμεν κατηγορηθεῖ ἀπό τό 2009 , μέ σωρηδόν ἔωλες καί ἀνόητες κατηγορίες, δέν μᾶς ἔχει ζητηθεῖ ποτέ, ἄχρι τῆς σήμερον, νά παρουσιασθῶμεν καί νά λογοδοτήσωμεν στά Πολιτικά Δικαστήρια. Μᾶλλον ἔχωσιν ἀντιληφθεῖ, ὅτι μία Δικαστική ὑπόθεσις θά ἦτο σαφῶς ἐναντίον τους, σύμφωνα μέ τίς πολυσήμαντες μαρτυρίες καί τούς ἀξιόπιστους μάρτυρες, περί τῶν ξυλοδαρμῶν. 

Ὠστόσον, μᾶλλον τό ἀντίθετον ἔπρεπεν νά ἐπισυμβεῖ, ἀλλά σεβόμενοι οἱ κακοποιημένοι, Μοναχοί καί Λαϊκοί, τό ἐκκλησιαστικόν ἀξίωμα, τό ἱερατικόν σχῆμα καί τόν θεσμόν πού ἐκπροσωποῦσιν οἱ ἀξιότιμοι κύριοι Ἱεράρχες  μας, μέχρι στιγμῆς, δέν κινηθήκαμεν ποσῶς, νομικῶς ἐναντίον τους... χωρίς αὐτό νά σηματοδωτεῖ, ὅτι θά σιγήσωμεν καί θά δειλιάσουμεν, ἅπαξ καί διαπαντῶς, διά τήν ἄνομην ἀδικίαν καί κακοπάθειαν πού ἐπάθαμεν ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς μας. 

Ποῖος ᾆρά γε ἐξευτελίζει τόν ὅλον ἱερόν θεσμόν τῆς Ἀποστολικῆς καί Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ διαμαρτυρώμενοι εἰρηνικῶς καί σιωπηλῶς Κληρικοί καί Λαϊκοί, ἤ μήπως οἱ ἀθεόφοβοι Ἐπισκόποι/κατασκόποι πού διατάζωσιν τήν Ἀστυνομική ἐξουσία, νά ἐπιβληθεῖ πάση θυσίαν, διά τῆς ψυχόλεθρου ψυχοσωματικῆς βίας;

Εἴθε ὁ Κύριος τῆς Δόξης, νά μᾶς δικαιώσει!

Ἀλήθεια ὅμως, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου μαζί καί ὁ Μητροπολίτης Πάφου τί στάσιν καί τίνα θέσιν ἔχωσιν, περί τῆς μέλλουσας Ληστρικῆς Συνόδου πού μᾶλλον θά διεξαχθεῖ εἰς τήν Κρήτην; Συμφωνοῦσιν ᾆρά γε μέ τούς ἁπανταχοῦ ἄλλους Ἀρχιοικουμενιστές-Νεοφαναριῶτες καί Νεορθοδόξους, ἤ μήπως, συμφωνῶσιν μέ τήν Ὁμολογιακή καί Ἐπισκοπικήν στάσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου Νεοβατοπαιδινοῦ;

Πληροφορίες μᾶς λένε, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος, ἦτο -καί ψήφισεν- ὑπέρ τῆς προσελεύσεως τοῦ Ἀντίχριστου λυκοποιμένος καί πάπα τῆς Ρώμης κ. Φραγκίσκου, εἰς τόν ἦδη γενόμενον μέγα θεατρινισμόν,  καί οἱκουμενιστικόν κλαυσίγελον τῆς Λέσβου· δηλ. μέ ἄλλα λόγια ἦτο ὑπέρ εἰς τόν τιτάνιον ἐμπαιγμόν -ὑπό τῶν δῆθεν ὀρθοδόξων ταγῶν- τῶν παπομάστιγων Ὁσιομαρτύρων καί Ἱερομαρτύρων τῆς Ἁγιοτόκου νήσου τῶν Μυτιληναίων. Μόνο πού ἐτοῦτη ἡ κακόδοξη ἐνέργεια τοῦ σεβασμιωτάτου κυρίου Ἰγνατίου τόν καθιστά σαφῶς καί αὐτόματα εἰς διπλοῦν μοιχεπιβάτην κατά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί «ἀνέραστον ἐραστήν» ὑπέρ τοῦ ἐωσφορικοῦ Φραγκοπαπισμοῦ.

Παρ΄ὅλα αὐτά καί δι΄αὐτά, ἀξιότιμοι διαδικτυακοί μας ἀναγνώστες/τριες, τό ἐν λόγῳ ζήτημα περί τῶν ἀντικανονικῶν καί περί ἄλλων τινῶν ἀνόμων καί αἱρετιζόντων ἐνεργειῶν τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κυρίου Ἰγνατίου, τό ἐρευνῶ προσεκτικά, καί ὄχι ἐκ στείρου συναισθηματισμοῦ, ἑνῶ εἶμαι ὀρθάνοικτος διά πᾶν ὅτι, ἱστορικόν στοιχεῖον καί ἐκκλησιαστικόν ντοκουμέντο, πού νά δηλώνει, ἀποδεικτικά, τήν ἀντι-Κανονικότητά του ὡς Μητροπολίτου τῆς Λάρισας. 

Αὐτό πού γνωρίζομεν δηλ. μέχρι στιγμῆς, καί μέ ἀπόλυτην βεβαιότητα, βάσιν τῆς σύγχρονης Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας μας, εἶναι: ὅτι ὁ νῦν Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος, εἶναι ἀντικανονικά, ὁ Μητροπολίτης τοῦ ἱστορικοῦ μητροπολιτικοῦ θρόνου τῆς Λάρισας. 

Εἶναι δηλαδή ἕνας ἐπίδοξος καί ληστρικός μοιχεπιβάτης καί στυγνός παραβάτης τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὅπως τόν ἕτερον τρις μοιχεπιβάτην καί Μητροπολίτην τῆς Θεσσαλονίκης τόν Σεβασμιώτατον κ. Ἄνθιμον.

 Οἱ Ἱεροί Κανόνες, ὅμως, δέν εἶναι ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, ἀλλά θεόπνευστα ἐντάλματα ὑπό τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας. Καί Τό Ἅγιον Πνεῦμα, θά «ἐκδικηθεῖ» βέβαια μέ τόν Ἰδικόν Του τρόπον, τίς ὅποιες διαβολικές παραβιάσεις ἀσκεῖ, ὁ κάθε δεινός ἀντι-ἐκκλησιαστικός  καί ἀμετάνοητος δεινός παραβάτης.

Ἀκολουθεῖ μία θλιβερᾶ τῷ ὄντι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ἐπιστολή καί τινά συγκλονιστική φωτογραφία, ἡ ὁποῖα μᾶς ἔχει ἀποσταλλεῖ προσωπικά ὡς τεκμήρειον, δηλ. μία σημαίνουσα ἐπιστολή μέ φωτογραφικόν βίαιον ντοκουμέντον, ἐναγώνιας καί ἔμπονης ψυχοσωματικῆς κραυγῆς διά τά σκιερᾶ ἐκκλησιαστικά πράγματα πού συμβαίνωσιν ὑπό τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Λαρισαίων, τήν ὁποῖαν ἐπιστολήν, ἐξάπαντος δέν δυνάμεθα ἐκ συνειδήσεως νά τήν ἀποκρύψομεν ἤ ἔστω νά τήν ἀποσιωπήσομεν.

Συνεπῶς, οὔτε εἶμεθα ὑποχρεωμένοι, νά σᾶς ἀπαντήσωμεν εἰς τό ῥητορικόν ἐρώτημα τοῦ τίτλου τῆς παρούσης δοκιμιογραφίας· διότι πολύ ἁπλᾶ, ἔχομεν βεβαίαν καί ἀπόλυτην ἐμπιστοσύνην, εἰς τήν κριτική σκέψιν τῶν λίαν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν/τριῶν μας...!

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη


  • ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:


Αξιότιμε  κ. Νάνη και κ. Νούνη


     Σας βεβαιώνουμε ότι είναι αληθείς οι ταπεινώσεις αυτές και  ο διωγμός  που υφιστάμεθα  ως Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί  (είμαστε οι Θεολογικοί) από 14-9-1989 εξ αιτίας της αντικανονικότητας  στη μητρόπολη Λαρίσης, και ακριβέστερα από το 1974….που  εκδιώχθει  ο Θεολόγος.     Η χαιρεκακία του αιμοσταγούς  δεσπότη Ιγνατίου Λάππα της Λαρίσης, πέραν της βιαίας και αιματηρούς   καταλήψεως  του μητροπολιτικού Θρόνου, ενώ ζούσε ο Άξιος  και πεφιλημένος μητροπολίτης μας κυρός Θεολόγος ποιμένας αληθινός  του πιστού λαού,  κατέγραψε  πολύ χειρότερα γεγονότα  στο ιστορικό της.      Εν προκειμένω,  όταν ένα από τα αδελφάκια των συλληφθέντων αδελφών,  ο Ηλίας, νήπιο 33 μηνών , κατέληξε μετά από  τροχαίο  δυστύχημα,   ο Ιγνάτιος μετά της κουστωδίας του επιχαίροντες,   απέδιδαν  το συμβάν στη μη αναγνώρισή του ως κανονικού δεσπότου από την οικογένεια.      Επιπλέον πρόσβαλε την κηδεία και το πένθος του παιδιού, για  να βαθύνει τον πόνο  των γονέων και της οικογενείας,  καλώντας  σε απολογία τους τρεις  ιερείς που ετέλεσαν την εξόδιο  ακολουθία (29-7-1999)  στον  μνημειακό Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (με κατακόμβη αφιερωμένη  στον ΄Αγιο Ιωάννη τον Θεολόγο). Τον Ναό  ανήγειρε με δωρεάν επισταμένη  μελέτη και επίβλεψη του μηχανικού   πατέρα των παιδιών, διωχθείς και γι’ αυτόν (αφού δεν επέτρεπε την ανέγερση ο  τότε κομμουνιστής δήμαρχος Λαμπρούλης ).    Με αγωγές ζητάει 40000 Ευρώ από τον πατέρα τους, ενώ  από 35 Αγωνιζόμενους Χριστιανούς ζητάει συνολικά  780000 Ευρώ.  Μόνο από τον κ. Τριαντάφυλλο Τασιόπουλο ζητάει 120000 Ευρώ.         Κύριο μέλημά και   στρατηγική του  είναι να αποτινάξει παντοιοτρόπως το πανθομολογούμενο  ΑΝΑΞΙΟΣ, να εξωραΐσει το πρόσωπό του, να επιβάλλει την αντικανονικότητά του  και να καταστείλει  κάθε διαμαρτυρία εναντίον του.      Το κακό όμως έχει και συνέχεια, ο μοιχεπιβάτης αυτός αποστέλλεται να συμμετέχει στην επικείμενη  Μεγάλη Πανορθόδοξη σύνοδο στην Κρήτη  ως φερέφωνο του Οικολόγου του Φαναρίου.  Έτσι  θα μεταδώσει την μολυσματική του αντικανονικότητα  προσθέτοντας έναν  ακόμη λόγο  ακυρότητος  εις αυτή.  Εμπειρία της ορθοτομήσεώς  του  έχουμε   και από τότε που  ψήφισε  υπέρ  της αθωώσεως  του ομογάλακτου καθαιρεθέντος   Παντελεήμονος  Μπεζενίτη Αττικής, αλλά και προσφάτως  όταν ως συνοδικός ψήφισε υπέρ της ελεύσεως του Πάπα στην  νήσο   Λέσβο.       Η  όποια καταδίκη των γεγονότων  από τον αντικανονικό   κ. Ιγνατίο Λάππα  στα οποία ο ίδιος  είναι υπαίτιος, θα είναι υποκριτική και θα ομοιάζει με πολιτικάντικη τακτική.    Το Θεάρεστον  είναι να ζητήσει συγγνώμη και να εγκαταλείψει την Μητρόπολη που τόσα χρόνια ταλανίζει προκειμένου να ειρηνεύσει και να τεθεί σε πνευματική πορεία το πλήρωμα αυτής.           Ευλογείτε


(Υ Γ.  Ο  μάνατζερ  του  κ. Ιγνατίου,   όπως φημολογείται από τους κύκλους του, δήλωνε «θα τους διαλύσω…» και προβάλλεται να  αναλαμβάνει «δεσποτικά εργολαβικά»  του κ. Ι Βλάχου  την διάλυση της Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου (που τελικά δικαιώθηκε),  και η ζήτησή του φτάνει και στο Θεόκλητο  Φλωρίνης,  για να διώξει τον δημοσιογράφο  Οδυσσέα Τσολογιάννη κ.λπ.)
"Τα  αποτελέσματα  του ξυλοδαρμού του εκδότου της εφημερίδος των Αγωνιζομένων  Χριστιανών Λαρίσης   «ΑΓΩΝΑΣ» από τα ΜΑΤ   κατά την ενθρόνιση του μοιχεπιβάτου Ιγνατίου Λάππα  κ. Τριανταφύλλου Τασιοπούλου."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου