Translate

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ «ΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΕΣΛΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ «ΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΕΣΛΑ 

Ἔχομεν προσέξει στό Ἱστολόγιον "Τρελο-γιάννης" ἕνα ἀρνητικό σχόλιον περί τινός ἰδικοῦ μας σχολιασμοῦ περί τῆς ἁγιογραφήσεως καί ἐπικείμενης μᾶλλον ἁγιοκατατάξεως τινῶν νεοφανῶν Σέρβων ὁσίων καί ἁγίων.[Δεῖτε ΕΔΩ]

Τό σχόλιον τοῦ ἀγαπητοῦ «Ἀνωνύμου» δέν ἀνταποκρίνεται εἰς τήν ὁλοκληρωμένη ἀλήθεια τῶν Ἁγιογραφικῶν πραγμάτων τῆς ἐν λόγῳ ἐξαιρετικῆς Ἁγιογράφησις τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν Ἐρζεγοβίνη· διότι ὁ περίφημος «πατέρας τοῦ Ἡλεκτρισμοῦ» καί Νέος Προμυθέας, ὁ Νικόλαος Τέσλα, ὅντως εἶναι ἁγιογραφημένος σέ τινά σύνθεσιν (ἄνευ φωτοστεφάνου μέν, ἀλλά μέσα στήν «Δόξα» δέ, διότι τό χρυσό φόντο πού τόν περιβάλλει, ἔχει εἰδικώτατον Συμβολισμόν, διά τήν Θεολογία τῶν Εἰκόνων) μέ ἅλλες σημαίνουσες ἱστορικές προσωπικότητες τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι τοιχογραφημένος καί σέ εἰδικήν ἁγιογραφίαν ἐπάνω εἰς τήν κολόνα.

Ἄρα συνεπῶς, ὁ Εἰκονολογικός Συμβολισμός, εἶναι μέγιστος, συγκριτικά, μέ τήν διπλή ἁγιογράφισιν.

Τά ὑπόλοιπα πού σημειώνει ὁ ἀνώνυμος σχολιαστής εἶναι παντελῶς τῷ ὄντι ἐκτός τόπου καί χρόνου, διότι συγκρίνει ἀνόμοια πρόσωπα καί πράγματα, ἀνόμιες ἐποχές καί ἀνόμια γεγονότα. Κάθε πράγμα πρέπει νά κρίνεται ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου. Ἀλλά τό πλέον σημαντικώτατον, εἶναι: ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανισμός δέν εἶναι κανένας κλασικός ἱστορικισμός ἤ ἁπλή ἀκαδημαϊκή ἱστοριολογία, πού ὀφείλει νά εἶναι δέσμια ἐντός τινῶν ἀνθρωποπαθῶν ἱστορικῶν γεγονότων· ἀλλ΄ εἶναι Θεανθρωποΐδρυτος Ὀργανανισμός, πού ὁ Χριστός μας, Τῆς ἔδωσεν τήν κρίσην τοῦ δεσμεῖν καί λύειν, τά ἀμαρτήματα τῶν μελῶν Της καί τόν Εὐαγγελισμό τῶν ἐν δυνάμει, ἀλλά καί μή, νέων μελῶν Της. Πολλῶ μᾶλλον κατέχει τήν ἐξουσίαν καί τοῦ ἁγιοκατατάσσειν.

Ἡ κάθε τιμητική Ἁγιογράφησις, ἔχει τήν Συμβολική της ἀξία: διά τά ἐν ζωῇ μέλη Της, εἶναι διαφορετικός ὁ Συμβολισμός, διά τά κεκοιμημένα μέλη Τῆς, ὁ Συμβολισμός εἶναι ἄλλος. Προφανῶς ἀγαπητέ φίλε, δέν ἔχεις γνωρίσει καλῶς, τήν Ἁγιοτόκον καί πολύπαθον Σερβίαν, ἤ ἔστω ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Σέρβους/ῖδες, διά νά γράφεις ὅσα γράφεις με περίσσιαν μᾶλλον κακεντρέχιαν καί ζηλοφθονίαν.

 Πολλῶ μᾶλλον διά νά ἁγιογραφήσωσιν τόν Νικόλαον Τέσλα, σημαίνει: ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστική Συνείδησις τῶν Σέρβων, τόν ἀναγνωρίζει ἀνεπίσημα καί  μέχρις στιγμῆς, ὡς Ἅγιον, ἀλλά καί ὅτι τόν θέλει ὡς νεοφανέντα Ἅγιόν Της, ὅχι διότι ἔχει τινά ἔλλειψιν (sic) ἁγίων, ἀλλά διότι ἔτσι τό ἀπαιτεῖ καί τό κρίνει  ἡ Συνείδησις τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σέρβων κ.ἄ.

Εἰκάζω ὅτι ὁ σχολιασμός σου, ἔχει ὡς κριτήριον του: τό μοναδικόν γεγονός καί μόνον, ὅτι δέν εἶσαι Σέρβος; Κάθε Τοπική Ἐκκλησία, ἔχειδέν ἔχει τέλος πάντων, τό ἀναντίρρητον δικαίωμα νά «ἁγιοποιεῖ» καί νά ἐπισφραγίζει τήν ἁγιώτητα τῶν μελῶν της;

 Ὑποχρέωσεν λ.χ. ἡ νῆσος Κύπρος, νά ἐπιβάλλει τούς Κυπρίους Ἁγίους Της εἰς τήν ὀρθόδοξην Οἰκουμένη; Ὑποχρέωσεν ἡ ὀρθόδοξη Ἀλάσκα καί Ἀμερική, νά ἐπιβάλλει τούς Νεομάρτυρες, Ἁγίους Ἀμερικανούς-Ἐσκιμώους, εἰς τήν καθολική Ἐκκλησία μας; Μήπως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κίνας, μᾶς ὑποχρέωσεν νά ἐορτάζωμεν τούς κινέζους Μάρτυρες καί Ἁγίους της; κ.ο.κ.

Ὁ Νικόλαος Τέσλα δέν ἦτο ἁπλᾶ, ἕνας Σέρβος ἐκ Σερβίας, ἀλλά ἦτο σύμφωνα μέ τίς πηγές: Σερβοκροατοαμερικανο-ἕλληνας. Κατ΄ οὐσίαν ὅμως, ἦτο πέραν καί ὑπερ ἄνω, τῶν ὅποιων ἀγκυλωτικῶν ἐθνικισμῶν, ἀπόδειξις ἡ διαχρονική πορεία τῆς ζωῆς του ἀλλά καί ἡ παν-οἰκουμενική προσωπικότητα αὐτοῦ.

Ἄν οἱ Σέρβοι, οἱ Σερβοαμαερικανοί, καθῶς καί πολλοί ἄλλοι ἐξ ἄλλων ἐθνικοτήτων, ὅπως Ἕλληνες, Βραζιλιάνοι, Καναδοί, Γάλλοι, Αὐστραλοί, Κύπριοι, ἐπιθυμῶσιν, τήν ἐπίσημον Ἁγιοκατάταξιν αὐτοῦ τοῦ «Τρελοῦ Ἐπιστήμονος», ἄν συντρέχωσιν ἔλλογοι καί σημαντικοί Ἁγιολογικοί λόγοι, καί ὑφίσταντο, οἱ παραδοσιακές καί ἁγιολογικές προϋποθέσεις, τοῦτο θά τό κρίνει καί θά τό ἐξετάσει (ἄν ἦδη δέν τό ἔχει πράξει) σαφῶς, ἡ Ἁγιολογική Συνοδική Ἐπιτροπή τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καί ἦτο Σερβορθόδοξος Χριστιανός καί ἐκηδεύθη, σύμφωνα μέ τό ὀρθόδοξον Τυπικόν.

Ἐξάπαντος ἕνα βασικόν ἁγιολογικόν κριτήριον εἶναι: ἡ Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι μονοσήμαντα, οἱ ὅποιες ἀποφάσεις μιᾶς χούφτας τινῶν Σέρβων Ἱεραρχῶν, ἤ μᾶλλον οἱ ὅποιες ἐθνικιστικές ἱδεολογίες των. Ἡ Σερβική Ἐκκλησία ἔχει τήν ὑποχρέωσιν, καλῶς ἤ κακῶς, νά κοιτάξει τά συμφέροντα τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολύπαθου σερβικοῦ λαοῦ Της καθῶς καί τά ἵδικά Της.

Ἡ Καθολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ΔΕΝ ἁγιοποιεῖ ἀνθρώπους, διότι δέν ἔχει (καί οὔτε πρέπει νά ἔχει) τέτοιες ἀποκλίνουσες προϋποθέσεις, ἀλλά οὔτε μάλιστα καί τέτοιου εἶδους ἀνάγκη. Ὁ Παπισμός ὅμως, σαφῶς καί ἁγιοποιεῖ, μιᾶς καί δέν μετέχει τῶν Ἁκτίστων θεοποιῶν καί ἁγιοποιῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι, ἐξ ὀρθοδόξου πάντοτε θεολογικῆς ἀπόψεως, ὁ Φραγκοπαπισμός εἶναι μία Πολιτικο-θρησκευτική ὀργάνωσις τοῦ Βατικάνειου πάπα καί ὄχι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἀλάθητου Θεανθρώπου Χριστοῦ. 

Ἐξάπαντος, πολύ ὀρθά οἱ ἀδελφοί μας Σέρβοι ἀγιογράφησαν μέν, καί δέν ἔβαλαν ἀκόμη φωτοστέφανον δέ, διότι ἀναμένωσιν καλῶς καί φρόνιμα τήν ἐπίσημον Συνοδικήν Ἁγιολογικήν Πράξιν, δηλ. τήν τελεσίδικον ἀπόφασιν τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποῖα ἐξάπαντος, καθ΄ ὅτι ἀποδεικνύεται, μέ μιά καλή μελέτη σέ διάφορες Τεσλιανές πηγές, τό ζήτημα τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ μεγίστου Ἐπιστήμονος τῆς ἀνθρωπότητος, Νικολάου Τέσλα, μᾶλλον δέν τό ξεσήκωσεν ἡ Σερβική Ἐκκλησία, ἀλλά οἱ ὀμογενεῖς Σερβοαμερικανοί, Καναδοί, Βραζιλιάνοι κ.ἄ. Τεσλιανοί φίλοι καί μελετητές τοῦ (ὄχι κατ΄ἀνάγκη ὀρθόδοξοι) ἐν λόγῳ Ἐπιστήμονος.

Διά ποῖον λόγον ἀκριβῶς, θά πρέπει νά μᾶς ἐνοχλεῖ, μία τέτοια σημαντική ἀπόφασις πού ἀφορά τῆν Σερβίαν ἀλλά καί τήν Ἐκκλησία τῶν Σέρβων, ἀκόμη καί ἄν ὄντως ἐμφιλοχωροῦσιν τινά ἐθνικιστικά ἰδεολογήματα, μιᾶς καί ὁ μακαριστός Νικόλαος Τέσλας πρόκειται διά ὄντως ὀρθόδοξον μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Μία Τοπική Ἐκκλησία, ἔχει τό αὐτοδύναμον καί αὐτοκέφαλον, νά ἀποφασίζει, τόσον διά τά ζώντα μέλη της ὅσον καί διά τά κεκοιμημένα. 

Ὅπως ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ἐγγράφει, διαγράφει, ἀνυψώνει, ὑποβιβάζει, ἤ καί ἀναβαθμίζει, τά μέλη του, κάπως τά ἀκριβῶς ἀνάλογα συμβαίνωσιν καί εἰς τόν Θεανθρώπινον Ὀργανισμόν τῆς Ἐκκλησίας. Εἴτε θά βαπτίζει τά μέλη Της, εἴτε θά τά ἀφορίζει ὅταν δέν συμμορφώνονται, εἴτε θά τά καθαιρεῖ ὅταν παρεκλίνωσιν, εἴτε θά τά ἐγκωμιάζει καί θά τά ἐξυψώνει τιμητικά εἰς τό Τοπικόν ἤ καί τό Καθολικόν Ἁγιολόγιον Της.

Ἤ μήπως ἀξιότιμοι κύριοι/ες ἀναγνώτες/τριες μας, δέν ἔχει τέτοιον δικαίωμα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Καί ἄν ὄντως τό ἔχει, μέ ποῖαν ἀκριβῶς, σοβαρήν δικαιολογίαν, θά ἀναιρέσουμεν μίαν Ἐκκλησιαστική καί Ἁγιολογικήν Πράξιν (Κλήρου καί Λαοῦ); 

Μέ φληναφήματα καί ἀσυναρτησίες, καί δή ἀνωνύμων σχολιαστῶν;


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη  • ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΔΩ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΣΛΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ; 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου