Translate

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΣΛΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ;
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΣΛΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ;

Μακάρι νά δοῦμεν προσεχῶς, καί τοῦτο τό χαρμόσυνον ἁγιολογικόν Συναξάριον, λίαν συντόμως:


«Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν οἰκουμενικοῦ πατρός τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, ὁ μέγας Προμυθεύς καί Προστάτης: τοῦ Ἐναλασσόμενου Ἡλεκτρισμοῦ ἤ καί Ἡλεκτρομαγνητισμοῦ, τῶν ραδιοκυμάτων, τοῦ MRI, τοῦ Wifi, τῆς ρομποτικῆς καθῶς καί τοῦ ραδιοφώνου καί ἄλλων πολλῶν τινῶν ἐφευρέσεων, ὁ ἅγιος Νικόλαος Τέσλα ὁ ἐκ Σερβίας, εὐλόγησον πάτερ...» (Ἐπινόησις προσωπική τοῦ ὑπογράφωντος).

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, δέν ἔχει ΟΥΔΕΜΙΑ ἀνάγκη ἵνα «ἁγιοποιήσει» ἐκ τινῶν ἐθνικιστικῶν ἰδεοληψιῶν τό ὅποιονδήποτε  ἐνεργόν καί ἐν μετανοίᾳ μέλος Της. Ἄν κοιμήθηκε τῷ ὄντι ἐν μετανοίᾳ καί ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησία ὁ Μέγας Ἐπιστήμων Νικόλαος Τέσλα, γιατί ὅχι, νά μή ἀναγνωρισθεῖ ἐπίσημα, ἡ ἁγιώτης, τοῦ κεκοιμημένου ἀνδρός;

 Ἄν ἐμπίπτει ἡ ὅλη ζωή καί ἡ ἐπιστημονική προσφορά του, εἰς διακονίαν πρός τήν σύμπασαν οἰκουμενική ἀνθρωπότητα, περιττόν καί νά ἀντεπιχειρηματολογήσει κανεῖς ἐπ΄ αὐτοῦ. Ἄν ἀπό τήν ἄλλη προέχωσιν καί ὑφίσταντο πραγματικές Ἁγιολογικές προϋποθέσεις, διά τήν ἐπισφράγηνσι τῆς ἁγιώτητας αὐτοῦ, αὐτό θά τό ἀποφασίσει τελεσίδικα, καί ὄχι μονόδρομα ἡ Σερβική Ἱεραρχία, ἀλλά ἡ Οἰκουμενική Ἐκκλησιαστική Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας.

 Ἐξάπαντος, ἡ Σερβική Ἐκκλησία ἔχει τό ἀναντίρρητον ἐκκλησιαστικόν δικαίωμα, νά προβάλλει καί νά ἁγιοκατατάσσει τούς ἐντόποιους Μάρτυρες, Νεομάρτυρες, Ὅσιους καί Ἁγίους Της.

Συγχαρητήρια στούς ἀδελφούς μας ἐκ τῆς Σερβίας διά τήν τιμητική ἀπεικόνιση καί τήν σημαντική Ἁγιογραφία τοῦ σύγχρονου καί Μεγίστου Ἐπιστήμονος (σαφέστατα μεγαλύτερου καί ἀπό τόν Ἀινστάϊν, μιᾶς καί ἡ Ἀμερικανική προπαγάνδα, θεριεύει ἀδιάλλειπτα, ἴσως μονόδρομα καί εἰς βάρος (!) ἀναντίλεκτα τοῦ Νικολάου Τέσλα ἐπειδή ἦτο δῆθεν ἡμιγκρές-μετανάστης, δηλ. Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἐκ τῆς Σερβίας) πού ἔζησεν φαίνεται, ὡς πραγματικός καί σύγχρονος Ἀσκητής εἰς τό Μανχάταν τῆς Ἀμερικῆς.[Δεῖτε ΕΔΩ]

Ὁ Τέσλα ἦτο ἁπό Ἁγίαν Ἱερατικήν οἱκογένεια, ὁ πατέρας τοῦ Κληρικός, ἡ Πρεσβυτέρα μητέρα του ἦτο, θυγατέρα Κληρικοῦ, ἀλλά τό ἀξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι ἡ μητέρα του Νικολάου Τέσλα, ἦτο πολύ Χαρισματούχα ὡς Χριστιανή. Χαρίσματα πού φαίνεται, ἐκληρονόμησεν καί ὁ υἱός της ὁ Νικόλαος.

Εἴθε ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, νά τόν Ἁγιοκατατάξει προσεχῶς εἰς τόν χωρόν τῶν Σέρβων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ἐξάπαντος εἰς πείσμα τῶν ἐκκλησιομάχων Ἀθέων καί Ἀντιχρίστων ἐπιστημόνων. Μάλιστα ἐπιβάλλεται ἡ ἔλλογη ἀναγνώρισις τῆς ἁγιώτητος τινός ἐπιστήμονος πού ὑπηρέτησεν Θεάρεστα τήν ἀνθρωπότητα, ὥστε καί οἱ πάσης φύσεως Θεομάχοι καί Ἐκκλησιομάχοι νά φιμωθῶσιν διαπαντῶς καί νά κονιορτοποιθῶσιν οἱ ΑΝΟΗΤΕΣ συκοφαντίες των, ὅτι ἡ Ορθόδοξη Ἐκκλησία πυρπολοῦσεν δῆθεν, κατά τόν Μεσσαιώνα,  στήν πυρᾶ ἐπιστήμονες ἤ ὅτι ἡ Πατερική Θεολογία πολεμεῖ δῆθεν τίς Θετικές Ἐπιστήμες. Οἱ Ἄθεοι θά πρέπει νά χαίρωσιν πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ καί πρόκειται νά τιμήσει τόν μείζωνα καί σύγχρονο ἀνήρ Ἐπιστήμονα τῶν  ἐπιστημόνων... ὡς νεοφανήν Ἅγιον, ἤ μᾶλλον ὄχι;

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας μόλις πρόσφατα, κατά τό 2009, ἔχει ἁγιοκατατάξει Κανονικά, τόν περίφημον Σέρβο Καθηγητή τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Βελιγραδίου, σπουδαίον Ἀκαδημαϊκόν καί μέγα Δογματολόγον Ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς· καθῶς καί τόν ἕτερον ἐπιστήμονα Δρ. Θεολογίας καί Δρ. Φιλοσοφίας τόν μέγα Χρυσόστομον τῆς Σερβίας, Ἅγιον Νικόλαον Βελιμίροβιτς.ᾎρά γε ἥγγικεν ὁ καιρός ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, νά ἐξετάσει μέ ἀντικειμενική συνέπεια σοβαρᾶ καί ἄλλες ὑποθέσεις τινῶν ἄσημων ἤ καί διάσημων Λαϊκῶν Ἀσκητῶν μέσα στόν κόσμον πού ἐξάπαντος μαρτυρεῖτο ἡ ἁγία βιωτή τους; Ἐκτός κι ἄν ἡ ἁγιώτητα εἶναι μονοπώλειον (sic) τινῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν καί Ἱερομονάχων;


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη