Translate

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, KATA ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΩΝ "ΕΝΘΕΩΝ" ΝΕΟΔΑΡΒΙΝΙΣΤΩΝKATA ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΩΝ  "ΕΝΘΕΩΝ" ΝΕΟΔΑΡΒΙΝΙΣΤΩΝΔιαβάζομε εἰς τό ἱστολόγιον "Ἀναστάσιος
 τό πιό ἐπάνω παρελθοντικόν σχόλιον, διά τό ἄρθρον τοῦ μακαρίτου Ἀλέξανδρου Καλόμοιρου (Ο Πρωτόπλαστος. Γιατί λέμε τον Αδάμ Πρωτόπλαστο;) καί μιᾶς καί ἔπεσεν μόλις τήν σήμερον (τά ἐπιθετικά σχόλια τινῶν ἄναδρων καί ἀνώνυμων "ἐνθέων" κουκουλοφόρων) εἰς τήν ἀντίληψιν μας, καί μᾶς ἀφορῶσιν προσωπικῶς, ἀπαντάμεν, ὡς ἑξῆς:


1ον. Ἡ Ἀγία Γραφή εἶναι τό κατ΄ ἐξοχήν θεολογικόν βιβλίον, τό βιβλίον τῶν βιβλίων, ἡ Βίβλος (!) ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι καί τό κατ΄ ἐξοχήν ἐπιστημονικώτατον (μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια) διά τήν Ἐμπειρική καί Ἐξελικτική ἐν Χριστῷ Θεανθρωποποίησιν τοῦ Ἀνθρώπου. Τά περί "πυρῶν" καί "Γαλιλαίων" ἴσως νά τά χρησμοποιήσετε διά τήν ἐπόμενη φορά, ὡς εὔστοχα ἐπιχειρήματα, ἔναντι τῶν [σύγχρονων] Παπικῶν καί Προτεσταντῶν Ἱεροξεταστῶν. Ὁ Δυτικός Οὐμανιστικός Χριστιανισμός, [εἰς τόν Φραγκολατινικό-Παπικό Μεσσαίωνα] ἔκαιγε [ὄντως] ἐπιστήμονες, καί διεξήγαγε [πράγματι] Σταυροφορίες κατά τῶν Ρωμῃῶν (Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν) τῆς Πόλης, καί ὅχι [ἀσφαλῶς] ὁ Θεανθρώπινος Πολιτισμός τῶν Ὀρθοδόξων. Ἄρα ἄτοπον τό [ἐν λόγῳ] σχόλιον σου.

2ον. Εἶναι προσωπική καί ὑποκειμενική ἡ [συγκεκριμένη] ἄποψη σου εἰς τό δεύτερον σημεῖον. Ἐξάπαντος τήν Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως τοῦ Νεοδαρβινισμοῦ, τήν ἀπορίπτωσιν (καλῶς ἤ κακῶς) ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ Θετικοί Ἐπιστήμονες πού ἔχωσιν καί τά ἀνάλογα κριτήρια καί τίς ἐπιστημονικές προϋποθέσεις, ἐξάπαντος διά νά τήν διαψεύσωσιν, κατακρίνωσιν καί ἀπορίψωσιν καθότι μάλιστα ἀντιπαραβάλωσιν, ἄλλες ἀξιόλογες ἐπιστημονικές θεωρίες. Ἀρμόδιος διά νά κρίνει τήν κάθε ἐπιστημονική, φιλοσοφική, θεολογική θεωρία (νόμον, ἀξίωμα, δόγματα, κ.ο.κ.) κ.λπ. εἶναι: ὅ ἔχων κριτική σκέψιν καί γνώσιν, διά τό ἐκάστοτε ζήτημα ἤ καί ἐπιστητόν.

3ον. Ἔχετε δίκαιον, ὅτι αὐτό ἐδίδασκεν ὁ ὅσιος Δογματολόγος τῆς Ἐκκλησίας [ὁ ἀείμνηστος] π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἀλλ΄ ἐξάπαντος ἐντός τινῶν Πατερικῶν προϋποθέσεων, καί ὄχι γενικόλογα, ὅπως ἐσεῖς μᾶς τό παρουσιάζετε. Τίς Ἐπιστημονικές καί Φιλοσοφικές ἔννοιες τῆς ἐποχῆς των, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, τίς χρησιμοποιῶσιν βέβαια, μέ μεγάλη διάκριση καί ἰδιαίτερη προσοχῆ, διότι ἐπανανοηματοδωτῶσιν καί (ἐπανα)ὁριοθετῶσιν σαφῶς, μέ εἰδικήν Εὐαγγελική [καί Ἀποκαλυπτικήν] ἀκρίβεια, τό ἑκασταχοῦ (θεολογικόν, θρησκειολογικόν, φιλοσοφικόν κ.λπ.) λεξικολογικόν καί γλωσσολογικόν ἐπιστητόν τῆς ἐποχῆς των μιᾶς καί ἦτο ἄριστα πεπαιδευμένοι εἰς τήν θύραθεν παιδείαν. Δέν εἰσαγάγωσιν [εἰς τήν Πατερική Θεολογία] ἀδιάκριτα δηλ. τίς ἐπιστημονικές καί φιλοσοφικές ἔννοιες, ἐντός τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε προσπαθῶσιν νά συμβιβάσωσιν πράγματα ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ἐμπειρική Δογματική. Αὐτό [τό τελευταῖον] εἶναι πράξεις καί ἐνέργειες τινῶν "χρήσιμων ἠλιθίων"!

4ον. Ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική Ἀνθρωπολογία, ἀγαπητέ μου, σέ διαψεύδη ὅμως, κατηγορηματικά,  εἰς τό τέταρτον σημεῖον. Διότι ὑφίστατο μεγίστη ἀξία εἰς τήν προέλευσιν τοῦ Ἀνθρώπου, μιᾶς καί εἶναι ὁ μόνος (!) εἰς τήν σύμπασαν δημιουργία μέ λογικήν ἐνέργειαν! Οὔτε οἱ Ἄγγελοι [ἀλλ΄ οὔτε κἄν] καί οἱ διάβολοι δέν διαθέτωσι λογική ἐνέργειαν. Ἡ ἀξία δέν βρίσκεται μονοσήμαντα εἰς τόν Δημιουργόν, ἤ καί εἰς τόν ἄνθρωπο, ἀλλά εἰς τό σωτήριον Δόγμα τῆς Συνεργείας. Σύμφωνα ὅμως μέ τόν Μέγα καί Ἅγιον Δογματολόγον τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννη τόν Δαμασκηνόν: "ὁ Ἄνθρωπος εἶναι εἰδικώτατον εἶδος"...! Νομίζω [μέ ὅσα σχολιάζεις] ὑφίστατο κάποια παρανόησις ἀπό μέρους σου. Ἡ Θεωρία τοῦ Δαρβινισμοῦ, ἔχω τήν ἄποψη, ὅτι δέν ὁμιλεῖ διά "βιολογικούς προγόνους" (ὠσάν νά λέμε βιολογικοῦς γονεῖς) τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλα ὁμιλεῖ μᾶλλον διά τινά "κοινόν πρόγονον" μεταξύ ἀνθρώπων καί πιθήκων. Ἔτσι; [ἤ ἐκατάλαβα κάτι λάθος;] Νομίζω ἔχει μεγίστη διαφορά, νά λέμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατάγεται, ἀπευθείας [μέ κάθετη γραμμή] ἐκ τῶν πιθήκων, μέ τό νά λέμεν (ὅπως τό λένε μᾶλλον οἱ ἐπιστήμονες) ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει "κοινόν πρόγονον" (ἐξ αἰτίας τοῦ Dna) μέ τόν πίθηκον. Νομίζω ὑφίστατο τινά σημαντική διαφορά καί μεγάλη διάκρισις. Μάλιστα ὁ ἄνθρωπος, διαφέρει, σύμφωνα μέ νεώτερες Γενετικές ἀποδείξεις, ἄν θυμάμαι καλῶς, 1,23% εἰς τό dna του, συγκριτικά, μέ τόν χιμπατζῆ! Αὐτό ὅμως, δέν μᾶς ἀποδεικνύει ἐπιστημονικά διόλου κατ΄ ἀκρίβειαν, ὅτι καταγόμεθα ἐκ τοῦ "πρωτοπλάστου" ἤ καί "βιολογικοῦ προγόνου" τῶν ἀνθρώπων, τόν δῆθεν ἀνθρωποχιμπατζή. Δέν ὑφίσταντο ἀποδείξεις δηλαδή ἀλλά ὑφίσταντο, ἀρκετές μᾶλλον, ἐνδείξεις. (Ποῦ εἶναι ἡ ἐπιστημονική, ἐξάπαντος διαχρονική παρατήρησις, τό πείραμα καί τά συμπεράματα ἐξ αὐτῶν;)

 • Τό ὅτι τό dna τοῦ χιμπατζή, εἶναι παρόμοιον μέ τόν ἄνθρωπον, αὐτό δέν μᾶς ἀποδεικνύει, ὅτι, ἐκ Θεολογικῆς ἀποψεως, δηλ. ὁ Θεός, δέν ἔπλασεν ἀκαριαία καί ἐκ τοῦ μηδενός τόν Πρωτόπλαστον. [Δέν ἔχει τά ἀπλανή καί ἀκριβή κριτήρια, ἡ οὐμανιστική ἐπιστήμη, οὔτε κἄν τά ἐργαλεία, γιά νά μᾶς ἀποδείξει τήν ἔνθεον καί ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία τῶν Πρωτοπλάστων Ἀνθρώπων]. 
 • Γι΄ αὐτόν τό λόγον ἡ  ψευδο-Ἐπιστήμη, μερικές φορές, πιθανολογεῖ ἐπάνω σέ ἐνδείξεις καί φυλαρεῖ ἀναπόδεικτα σέ δῆθεν στοιχεία καί παράγει σωρηδόν παραμύθια καί θεωρίες διά τούς φανατικούς ὀπαδοῦς της.] Τό dna τοῦ ἀνθρώπου μοιάζει σέ μεγάλον ποσοστόν καί μέ ἄλλα ζῶα, ἀλλά καί μέ ἔντομα (!) π.χ.: μέ μία μύγα. Δέν λέει κανεῖς ὅμως, ὅτι καταγόμεθα ἐκ τῶν μυγῶν, ἀλλά ἐμμονικά καί στερεότυπα, ἅπαντες μέ μία φωνή λένε, καταγόμεθα (ἀπ΄ εὐθίας) ἐκ τῶν πιθήκων! Τό ὄτι ἔχομεν παρόμοιον (καί ὄχι παν-ὁμοιότυπον) dna καί ὕλην, μέ τά ἄλογα ζώα, εἶναι ἀπόδειξις τῆς φθορᾶς καί τῆς κτιστότητας μας. Αὐτό ὅμως, δέν μᾶς ὑποτιμᾶ ἤ και ἐξισώνει, μέ τήν ἄλογην κτίσιν. 

Διότι ὁ ἄνθρωπος, [ἐξάπαντος] εἶναι Ζῶον Λ[λ]ογικόν ἀλλά καί Θεούμενον!
Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη
ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ:Τοῦς γράφει μέσα στά ἄγρια μεσάνυκτα ἀπό ἐκ τοτε τό 2014 μ.Χ. ὁ θεολόγος καί ὁ  ἱεροκύρηξ τῆς Ἐκκλησίας κ. Νούνης Παναγιώτης, τόν ἀντιρρητικόν προβληματισμό του (ἔστω καί ἀνορθόγραφα) καί τόν λοιδωρῶσι καί ὑβρίζωσι, ὡς ἀγράμματον, ἐμπαθήν κ.ο.κ., ἀντί ὡς (παρα)μορφωμένοι νά ἀπαντήσωσιν  ἐπί τῆς οὐσίας τῶν γραφθέντων του. Ἑτεροχρονισμένα ὅμως, ὁ Κληρικός π. Νικόλαος Μεσσαλᾶς, φαίνεται, ὅτι ἐντοπίζει τό ἴδιον ἀκριβῶς πρόβλημα που ἐστιάζει  πρῶτος ὁ κ. Π. Νούνης! Οὔτε καί πάλιν προβληματίζονται οἱ "ἔνθεοι" Νεοδαρβινισταί, ὅταν ὁμιλεῖ Κληρικός τῆς Ἐκκλησίας. Δόξᾳ τῷ Θεῷ ὅμως πού οἱ ἀνώνυμοι δέν λοιδώρισαν καί αὐτόν. Πολλῶ μᾶλλον δέν ἔχωσιν νά ἀντιτάξωσιν οὐδένα λογικόν ἐπιχείρημα κατά τῆς ταυτόσημης ἀντιρρητικῆς παρέμβασις τοῦ Κληρικοῦ πού φαίνεται ὅτι ὑποστηρίζει καί ἐπιμένει ἄχρι τέλους εἰς τά σχόλια μέ τήν ἴδια ἄποψιν μετά τοῦ κ. θεολόγου.


1 σχόλιο:

 1. Σκέφτομαι καί γράφω εἰς τά σχόλια τῆς ἐν λόγῳ ἀνάρτησις:"ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ [ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ], Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ",

  http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/blog-post_74.html?showComment=1460670874265#c2893597641391665073

  Ἐξ ἀρχῆς [νά μέ συγχωρέσωσιν οἱ Θετικοί ἐπιστήμονες, διά ὅσα ἐρασιτεχνικά θά καταγράψω, θά τά καταγράψω ὅμως, ὅπως προσωπικά τά ἐννόησα καί τά κατενόησα, βάσιν τίς ἐλάχιστες προσωπικές μελέτες μου, μιᾶς καί δέν εἶμαι ἐπιστήμων τῶν Θετικῶν ἐπιστημῶν, ἀλλά τῶν Ἀνθρωπιστικῶν, κάθε διόρθωσις καί βοήθεια διά περαιτέρο ἒμβάθηνση καί ἐκμάθηνση ἐκ τινῶν Θετικῶν ἐπιστημόνων, πού τυχόν μελετήσωσιν τά παρόντα, εἶναι καλοδεχούμενη καί ἐυπρόσδεκτη] νά ποῦμεν κάτι τό ὁποῖον διδάσκει ἡ σύγχρονος καί Νέα Ἐπιστημονική σκέψη καί Ἀστροφυσική:
  ὅτι οἱ ἐπιστήμονες ΔΕΝ γνωρίζωσιν μέ ἀκρίβεια τήν χρονική στιγμή τῆς Δημιουργίας. Ἄρα λοιπόν εἶναι ψέμα τά περί δισεκατομμύρια ἐτῶν.
  Ὑφίσταντο πολλά "ἐπιστημονικά" θεωρήματα καί ζητήματα πού ἀγνοῶσιν οἱ ἐπιστήμονες καί ὑποκρίνονται ὅτι τάχα μου εἶναι ἀποδεδειγμένα. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἀλαζωνία τῶν ἐπιστημόνων.
  Δέν ἐκφράζωσιν εὐθυτενῶς: Δέν γνωρίζωμε!
  Ἀλλά ΟΥΤΕ εἶναι ἡ στιγμή τοῦ Big Ban, ἡ ἀρχή τῆς Δημιουργίας, ὅπως κακῶς προπαγανδίζωσιν διότι ὑφίστατο ἡ Κβαντική ἐποχῆ-περίοδος πρό τοῦ Big Ban. Ἄρα δεύτερον ψέμαν πού μᾶς πλασάρωσιν.
  Οἱ ἐπιστήμονες δύνανται νά παρατηρήσωσιν ἄχρι τοῦ Κοσμολογικοῦ Ὀρίζοντα (βάση τοῦ Νόμου τοῦ Habble), μετά ἀπό τόν ἐν λόγῳ ὀρίζοντα ΟΥΔΕΝ δύνανται νά παρατηρήσωσιν. Ἄρα μᾶς ἀποκρύβωσιν (τρίτον ψέμα) καί τοῦτην τήν βασική λεπτομέρια: ὅτι οἱ ἐπιστήμονες ἔχωσιν ἄκρως περιορισμένες δυνατότητες, λόγῳ περιορισμένης ἀνθρώπινης φυσιολογίας. Μποροῦσι σχεδόν δηλ. νά παρατηρήσωσιν μέχρι τά 380.000 χρόνια πίσω, διότι παρατηρώντας κανεῖς τό Σύμπαν, παρατηρεῖ κανεῖς τό παρελθόν τῶν Ἄστρων, καί ὄχι τό χωροχρονικόν παρόν...! Ἕνα τέταρτον ψέμα πού μᾶς ἀποσιωποῦσιν.
  Ἐξάπαντος, ὅσοι ἄθεοι-ἄθρησκοι-ἀγνωστικισταῖ, ὑποστηρίζωσιν ἤ νομίζωσιν, ὅτι ἡ Δημιουργία τοῦ Κόσμου ἔγινε μέ τό Big Ban, θά πρέπει νά εὐγνωμονῶσι θερμᾶ τόν Κληρικό καί θεολόγο ἐπιστήμονα Le Metre, πού τό ἀπέδειξεν μέ μαθηματικές πράξεις, τόν ὁποῖον, ὁ Ἄινστάιν ἐθαύμαζε.
  Ὅλα αὐτά πού σᾶς ἔγραψα δέν εἶναι προσωπικές ἀπόψεις μου, ἀλλά ἐπιστημονικές καί τεκμηρειωμένες θέσεις Καθηγητῶν τῆς Φυσικῆς, Ἀστροφυσικῆς (π.χ. καθηγητής Φυσικῆς κ. Στράτος Θεοδοσίου καί καθηγητής Ἀστροφυσικῆς κ. Μάνος Δανέζης) καί Μαθηματικῆς.
  Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή