Translate

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΚΕΝΟΛΟΓΙΕΣ* ΤΙΝΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥΟΙ ΚΕΝΟΛΟΓΙΕΣ* ΤΙΝΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥὉ ἀξιότιμος Ἀστροφυσικός κύριος Μάνος Δανέζης εἶναι πολύ καλός ἐπιστήμονας εἰς τήν εἰδικότητα του, ἀλλά ὅταν παρεμβαίνει ἀντιεπιστημολογικά καί ἀντιδεοντολογικά, σέ  χωράφια τινῶν ἄλλων ἐπιστητῶν ὅπως π.χ. τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, δέν εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, νά τόν πιστέψωμεν καί νά τό ἀνεκτοῦμεν, διά τίς ὅποιες ὑποκειμενικές θεολογικές ἤ φιλοσοφικές ἀπόψεις του. Ἀς κρατήσει τίς ὅποιες Γνωστικίζουσες ἑτερόδοξες ἀπόψεις του διά τόν ἑαυτόν του καί τό σπίτι του. 

Γιατί ἆραγε ἐκμεταλεύεται τό ἀκαδημαϊκόν κύρος του, ὡς μή ὄφειλεν, διά νά διδάξει ἀντισυνταγματικά καί ἀντιπαραδοσιακά, μίαν ἀντιχριστιανική θεολογία;

Ὡς μισθοφόρος ὑπάλληλος τοῦ Ἑλλαδικοῦ κράτους καί Καθηγητής τῆς Ἀστροφυσικῆς ἔχει τήν Συνταγματική ὑποχρέωσιν νά διδάσκει δημόσια, μόνον, τό ἀκαδημαϊκόν ἐπιστητόν του καί ὅχι νά διαστρέφει σωρηδόν καί νά ἀλλοιώνει ἐπί σκοποῦ, τήν ἱερᾶ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς προσωπικές ἀθεολόγητες ἀπόψεις του.

Ἐκφράζει συχνά κακόδοξες, ψευδόδοξες καί πλανεμένες θεολογικές ἀπόψεις, διότι εἶναι βαθιά ἐπηρεασμένος ἀπό τήν Γνωστική καί Ἀποκρυφιστική Γραμματεία. Δηλαδή ὡς καθηγητής τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν δέν ἔχει ἐκείνα τά ὀρθά κριτήρια διά νά θεολογεῖ ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως. Μάλιστα ὁ
συνεργάτης καί φίλος του Καθηγητής κ.
Στράτος Θεοδοσίου φαίνεται ὅτι σχετίζεται σέ μεγάλον βαθμό μέ Μασσωνικές Στοές, πράγμα καθόλου παράδοξον καί διά τόν ἴδιον κ. Μάνο Δανέζη. Φυσικά, δέν μᾶς ἀπασχολεῖ, ἄν εἶναι καί τί δέν εἶναι, ἐπί προσωπικοῦ, οἱ ἄνθρωποι... διότι τό πράγμα πλέον βγάζει μάτι. Θά ἦτον ἔντιμο ὅμως, ἀντί νά ὑποκρίνονται τούς  ἀγαπολόγους καί τούς  δῆθεν Χριστιανούς, νά μᾶς λέγανε σέ τί εἴδους Μασσωνικές καί Θεοσοφικές Στοές συχνάζωσιν διά νά τούς θαυμάσουν οἱ προσωπολάτρες χαζοχριστιανοί ὁπαδοί των. Ἀλλά ἔχωσιν τήν ἀνδρεία καί τά κότσια νά ὁμολογήσωσιν στό προβατοποιημένον κοινό τους, ὅτι εἶναι Μασσωνάρες καί Θεοσοφιστές, δηλ. Ἀποκρυφιστές; 
Μᾶς ἀπασχολοῦν ὅμως ἄν ὅσα ἐκφράζουν εἰς τό Ἀστροφυσικόν ἐπιστητό τους εἶναι ὀρθά καί ἐπιστημονικά. Πολλά ζητήματα εἰς τά τοῦ ἐπιστημονικοῦ κλάδου τους εἶναι ἄκρως ἀμφισβητήσιμα (ἀνα)μεταξύ τῶν Θετικῶν ἐπιστημόνων. Δηλαδή δέν ὑφίστατο ἀπόλυτη ὁμοφωνία λ.χ. μεταξύ τῶν κλασικῶν Φυσικῶν με τούς σύγχρονους Φυσικούς. Ἅπαντα τά σωρηδόν ἀκαδημαϊκά ἐπιστητά ἔχωσιν τίς διαφωνίες των. Ἐξάπαντος προσωπικά, δηλώνω ἀπόλυτη ἄγνοια εἰς τάς Θετικάς Ἐπιστήμας ἀλλά μελετῶ συχνά ἀπό χόμπι μου καί  μέ ἐνδιαφέρον (μελέτες, ἄρθρα, συγγράμματα, διαλέξεις, μαθήματα κ.λπ.)  τόν Καθηγητή τῆς Ἀστροφυσικῆς κ. Δανέζη κ.ἄ.

Στά Θεολογικά ζητήματα τό ἐπαναλαμβάνω καί ἐπιμένω, ἐξ ὀρθοδόξου ἀπόψεως, ὅτι εἶναι δυστυχῶς (κατα)μπαζομένος ἀπό συγκεχυμένες ἰδεοληψίες καί ἀνοησίες, τίς ὁποίες γνώρισε ἀπό εἰδικές μελέτες του σέ Ἀποκρυφιστικές καί Γνωστικίζουσες πηγές.

Σημαντική Γνωστικιστική αἵρεσις, πού διοχετεύει συχνάκις καί πολλάκις εἰς τούς ἀνυποψίαστους ἀκροατές καί φοιτητές του, εἶναι ἡ Ἀποκρυφιστική αἵρεσις: ὅτι ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι διαφορετικός Θεός, ἀπό ἐκείνον τόν Θεό τῆς Καινῆς Διαθήκης! 

Δηλαδή πιστεύει εἰς τήν ὕπαρξη τινός Κακοῦ Θεοῦ καί τινός Καλοῦ Θεοῦ... δηλαδή εἰσάγει τόν φιλοσοφικό δυαλισμό ἤ τήν διαρχία, στηριζόμενος σέ τινά πανάρχαια Αἵρεσιν εἴτε τῶν Γνωστικῶν εἴτε καί τῶν Μανιχαίων. 

Ἐπίσης θεωρεῖ ὡς δῆθεν Χριστιανός, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἄνθρωπος. Τό ἱερόν Εὐαγγέλιον μᾶς διδάσκει ὅμως, ποιός εἶναι ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὅπως μᾶς διδάσκει, ὅτι ὅποιος δέν ὁμολογεῖ τόν Χριστόν ὡς Θεάνθρωπον εἶναι ἀντίχριστος. Ἄρα λοιπόν, ὁ πολυσέβαστος κ. Δανέζης,  τόσα λέει, ὅσα ξέρει, ἤ μᾶλλον καλύτερα, παπαγαλίζει μαζί μέ τόν "ἕτερον Καππαδόκη" κ. Σ. Θεοδοσίου ὅσα τούς διδάξανε εἰς τίς Μασσωνικές καί Θεοσοφικές Στοές καί ὅσα ἀνακάλυψαν εἰς τίς Ἀπόκρυφες πηγές.

Ἐκ τοῦ πανάρχαιου Γνωστικισμοῦ ἤ καί τοῦ Μανιχαϊσμοῦ, στηρίζονται ἅπαντες σχεδόν οἱ σύγχρονες Ἀποκρυφιστικές, ἄγνωστες ἤ καί γνωστές, καταστροφικές καί ψυχεδελικές θρησκείες καί ψευδο-φιλοσοφικές ὀργανώσεις τοῦ Μασσωνισμοῦ, Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ, Θεοσοφισμοῦ, Ἐσωτερισμοῦ, Μαγισμοῦ, Νεοπαγανισμοῦ, Ταλμουδισμοῦ, Καμπαλισμοῦ κ.ο.κ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει πολεμήσει σφόδρα ἐτοῦτα τά αἱρετικά φιλοσοφικά συστήματα, καί τά ἔχει καταδικάσει μαζί μέ τούς Αἱρεσιάρχες Γνωστικούς, διότι πρόκειται περί ἄκρως πλανεμένων καί αἱρετικῶν ἰδεοληψιῶν, δηλ. διαβολική καί ψυχική θεολογία, δηλ. μολυσμένα καί ἐπικίνδυνα "θεολογικά" φάρμακα, μέ τά ὁποία δέν κατορθοῦται ἡ ὁλοκληρωτική καί τέλεια κάθαρση καί θεραπεία τοῦ ψυχοσωματικοῦ ἀνθρώπου, ἵνα λάβει Θεανθρωπολογικά τέλος πάντων τήν ὕψιστη θεραπεία τῆς προσωπικότητας αὐτοῦ, δηλ. τόν Φωτισμόν καί ἔπειτα τήν Θέωση ὐπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ φωτισμός διά τούς Θετικούς ἐπιστήμονες εἶναι νά μεγενθύνωσιν και νά διευρύνωσιν τό διανοητικό τους πεδίο μέ πάμπολλες γνώσεις, ὅπερ καί ἄτοπον ἐκ τῆς Πατερικῆς Θεολογίας μιᾶς καί ἡ γνώσις ἄνευ τινάς Μυστηριακῆς Ζωῆς, φουσκώνει τά μυαλά καί ἀναζωπυρώνει τήν κρυφή ἀλαζωνία.

Ἄρα, ὅταν θέλωμεν τήν σήμερον, νά μάθουμεν διά τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία, δέν ἐμπιστευόμαστε ἀδιάκριτα τούς Ἀστροφυσικούς, Μηχανικοῦς, Μαθηματικούς, ἀκόμη καί Κληρικούς καί θεολόγους κ.λπ. ἀλλά ἐρωτοῦμεν παραδοσιακούς καί Πνευματικούς, Φωτισμένους ἀνθρώπους μέ Νοῦν Χριστοῦ, ὅπως Κληρικούς καί Θεολόγους , ἤ καί μελετώμεν προσεκτικά τά Πατερικά Συγγράμματα καί τούς Βίους τῶν Ἁγίων μας.

Τούς Ἀστροφυσικούς λ.χ. δυνάμεθα νά τούς ἐμπιστευόμαστε εἰς τό ἐπιστημονικόν πεδίον τους καί ἐκεῖ πάλιν, ὅχι ἀδιάκριτα καί σέ ἀπόλυτον τινά βαθμόν. Ἡ δουλειά τῶν Θετικῶν ἐπιστημόνων εἶναι νά ἀνατρέπωσιν τόν ἐπιστημολογικό δογματισμό τῶν συναδέλφων τους διά νά προχωροῦσιν καί νά προοδεύωσιν εἰς τό ἑκασταχοῦ ἐπιστητό τους καί ὄχι νά ἀνατρέπωσιν καί νά διαστρέφωσιν τά σωτήρια Δόγματα καί τήν Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι προκαλούσιν, ὡς μή ὄφειλαν, ἐωσφορικήν σύγχησιν εἰς τήν πιστεύουσα κοινότητα.

Σᾶς παραθέτω ὅμως τήν συνέντευξην, διά νά ἀκούσετε τά ἀρκετά ἐνδιαφέροντα  πράγματα πού διδάσκει, ὥς σύγχρονος καί ἄριστος Ἀστροφυσικός, πλήν ἀπαξιώστε παρακαλῶ πολύ, παντελῶς, τίς αἱρετικές ψευδο-θεολογικές ἀποκλίσεις αὐτοῦ ἐκτός κι ἄν τον θεωρεῖτε ὡς  ξερόλα Νεοκαλαμαράν καί παν-ἐπιστήμονα (sic). Δυστυχῶς ὁ ἐπιστήμων κύριος Μάνος Δανέζης δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ καλῶς, ὅτι ἡ Πνευματική ἐπανάσταση, δέν γίνεται μέ γνωσιολογικά ἐργαλεία, ἤ, μέ στείρους συναισθηματισμοῦς (π.χ. ἀγαπισμούς καί φαντασιακές (ἀν)ἰδιοτέλειες) καθῶς καί μέ τήν ἐπιστήμη τῆς διάνοιας, ὑπό τήν βαριά σκιά τοῦ Οὐμανισμοῦ· ἀλλά γίνεται, μέ τήν Μυστηριακή Θεανθρώπινη Ζωή διά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὑπό τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ μόνη διαχειρίστρια, τῆς Θείας Χάριτος, καί τῆς παντελοῦς θεραπείας τῆς προσωπικότητας τῶν ἀνθρώπων. Ἀπόδειξις τρανή τά ἐκατομμύρια τῶν ἁγίων καί θεανθρώπων κατά Χάριν! 

Ἄρα ἐν κατακλείδι, ἐκ τοῦ Θεανθρωπισμοῦ, καί ὄχι διά τοῦ τρεπτοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί ζοφεροῦ ἐπιστημονισμοῦ, γίνεται ἡ πραγματική ἐπανάσταση, ἐξάπαντος ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντί ὑπό τοῦ οἱνο-πνεύματος τῆς ἀκατάσχετης φιλοσοφικῆς καί ἐπιστημονί[ὅ]ζουσας φλυαρίας.


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη*Μπορεῖτε νά ἀκούσετε ΕΔΩ τήν συνέντευξη πού μᾶς ἐνέπνευσεν νά συγγράψουμεν τό πιό πάνω ἀντιρρητικό κείμενον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου