Translate

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ  ΒΙΝΤΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΤΟ ΑΔΙΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟ 666, ΑΡΑ ΟΤΙ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΕΓΡΑΦΟΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΘΑ ΑΠΟΛΕΣΩΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΜΑΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ; ΣΟΒΑΡΟΜΙΛΑΤΕ; ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ....!!!


Λέγει ὁ Γέρων Γαβριήλ: " (...) Γιατί ἄμα πάρομε τέτοιες κάρτες καί σφραγισθοῦμε δέν θά σωθοῦμε, εἶναι θέμα σωτηρίας."


Ὁ τιτλοφορήσας καί δημοσιεύσας ὅμως τό ἐν λόγῳ βίντεο, ἀναφέρει: "Γέροντας Γαβριήλ - 'Οσοι πάρουν την κάρτα του πολίτη δεν θα σωθούν"...!

Ὁ τηλεθεατής ὅμως, ἐπηρεάζεται ψυχοσωματικά καί ἐρεθίζεται ἰδιαίτερα, ἀπό τόν τίτλο, και ὅσοι εἴμεθα ἀκατήχητοι, ἀδύνατοι καί ἀστήρικτοι, σέ θεολογικά ζητήματα, ἀπολυτοποιοῦμε γραφθέντα καί λεχθέντα, διά τῆς ἄκρατης ἠμιμάθειας καί ἀνοησίας μας. Τί πάει νά πεῖ: ὅποιος παραλάβει τήν νέα Πολιτική Ταυτότητα, θά ἀπωλέσει τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; Ποῦ ὅμως ἔγκειται, ἀκριβῶς, ἡ διαστροφή καί ἡ ἀλλοίωσις, τῶν λεχθέντων τοῦ Γέροντος Γαβριήλ;

Μά φυσικά, στό σημεῖον ἀκριβῶς, ὅπου ὅλως παραδόξως, γέγονε (!) προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας μας, βάσει τινός ΑΝΟΗΤΟΥ τίτλου... μέ βάσιν ἕνα κρατικόν ἔγραφον ὅπως ἐκείνον τῆς Βιομετρικῆς Πολιτικῆς Ταυτότητας! Ὁ γ.Γ. ὅμως, δέν θέτει ὡς ὅρον σωτηρίας τίς ταυτότητες, διότι ἄν ὄντως αὐτό (δια)πράττει, πρόκειται διά καραμπινάτης πλάνης καί κακοδοξίας ὁλκῆς κατά τήν προσωπική μας ἄποψιν. Διότι, οἱ κάρτες, οἱ ταυτότητες, τά διαβατήρια, εἶναι ἐργαλεία ταυτοποίησις, δηλ. μέσα καί ἔγραφα τοῦ κράτους, καί ὅταν ἕνα ἐργαλεῖον καί μέσον, δευτερεύοντα πράγματα δηλαδή, τά ἐξυψώσομε ὡς Δογματολογικούς ὅρους Σωτηρίας, διαπράττομεν αἵρεσιν καί κακοδοξίαν!... Αὐτήν εἰδικά τήν τελευταία Κανονικο-δογματολογική θέση μᾶς τήν διδάσκει τό ἱερόν Κανονικόν Δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας καί ἔγκριτοι Κανονολόγοι τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως π.χ., σέ μίαν ἄλλη ἀνάλογη καί παρόμοιαν, "ἀριθμολογική" περίπτωσιν, πού διέπραξαν ἀρκετοί "Ζηλωτές", δηλ. εἰς τήν περίπτωσι τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, πού καί πάλιν ἐξ αἱτίας τινός ἐργαλείου καί ἀριθμῶν ἤ ἄν θέλετε καί ἡμερῶν, ἐξύψωσαν (!) τίς 13 ἡμέρες, ὡς Δογματολογικόν ὅρον Σωτηρίας, καί ἔπεσαν σέ σχίσμα καί σέ αἵρεσιν!! Μᾶλλον μυαλό δέν βάζομε ἐξ αἱτίας τινῶν κακοδόξων καί πλανεμένων διασκαλιῶν(;!). Ἡ πρώτη περίπτωσις εἶναι διά τόν ἀριθμόν 666, ἡ δέ δευτέρα περίπτωσις, διά τόν ἀριθμόν 13 (!!!). 

Ζοῦμε τό θέατρον τοῦ παραλόγου. Φοβόμεθα τόσον πολύ, τό 666, ἀλλά τό 13, πού καταντήσαμε φοβικά καί ὑστερικά ἀνθρωπάκια τοῦ ἀντιχρίστου, ἀντί τοῦ Χριστοῦ, πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ πρώτου. 

Ἄρα εἴμεθα μᾶλλον ἀριθμοφοβούντες, ἀντιχριστοφοβούντες καί ἄκρως δεισιδαίμονες, καί πρέπει νά τό παραδεχθόμε, πρωτοῦ νά εἶναι ἀργά, διά τήν πραγματική πνευματική προοπτική μας. Μέ τήν ἄλογην καί ἀνόνητον τρομοκρατία δέν καθυστεροῦμε ἁπλῶς, τήν ἔλευσιν τοῦ ἔσχατου Ἀντιχρίστου, ἀλλά μάλιστα τήν ἐπισπεύδομε! Μέ τήν ἔλλογη καί Λ[λ]ογική ἐνημέρωσιν, κατήχησιν, κάθαρσιν καί Μυστηριακήν θεραπείαν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας μας, δυνάμεθα τῷ ὄντι νά ἀνατρέψομε σοβαρά, καί νά καθυστερήσομε μάλιστα τήν ἔλευση πολλῶν ἔσχατων δεινῶν.

-Ἆρα λοιπόν, ἔχει σοβαρή βάσιν, ὁ τίτλος, μέ τά παρερμηνευμένα λεχθέντα τοῦ γ.Γ.;

-Ὄχι βέβαια!!!

Διότι ὁ Γέρων Γαβριήλ εἶναι ξεκάθαρος, καί διότι σαφῶς λέγει ἄλλα, καθότι προσθέτει, τήν ἐπιπρόσθετη προϋπόθεσιν τῶν λεξιδίων "καί σφραγισθοῦμε", πράγμα τό ὁποῖον μᾶλλον σκόπιμα, παραλείπεται ἐκ τῆς πλανεμένης Ἐσχατολογίας τῶν διάφορων Ἀντιχριστολούντων.

 Ἄλλοι μάλιστα, ταυτίζωσι παραπλανητικά, πλανεμένα καί κακόδοξα, τήν Βιομετρική Ταυτότητα ("Κάρτα τοῦ Πολίτη") μέ τό ἔσχατον εἰδικόν χάραγμα καί σφράγισμα τοῦ ἄνομου Ἀντιχρίστου τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Γιά ποῖον λόγον; Τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου δέ ταυτίζεται μέ τήν ἔλευσιν αὐτοῦ; Ποῖα εἶναι ἡ ὀρθόδοξη Ἐσχατολογική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας; Μήπως θά πρέπει κάποτε, νά τήν ψάξομε καί νά τή συγκρίνομε μέ τίς νεωτεριστικές ἀντιχριστολογίες; Ἡ πολιτική ταυτότητα εἶναι ὄντως, τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου; Εἶναι ᾆρά γε, ὁ ἀρραβῶν μέ τόν Ἀντίχριστον; Εἶναι ὄντως πνευματική ψυχοσωματική πτώσις; Εἶναι ἀσεβής προδοσία τοῦ Χριστοῦ μας; Μά ποῦ τέλος πάντων τά βρήκαμε ὅλα αὐτά; Εἰς τίς προσωπικές ἀπόψεις τοῦ Θεοφόρου Γέροντος Παϊσίου; Ἐ καί λοιπόν; Διεκδικεῖ τις Ἅγιος, τινά Πρωτεῖον καί Ἀλάθητον εἰς τάς ἀπόψεις του; 

Καί ἄν βρέ ἀδελφοί/ές καί πατέρες μου, ἔσφαλλεν καί ἐπλανήθην σφόδρα, εἰς τίς Ἀντιχριστολογικές προσωπικές ἀπόψεις του, ἐμεῖς τότε τί κάνομε; Πλανώμεθα ὁμαδικῶς; Ἀκολουθόμε ἀδιάκριτα ἐσφαλμένες διδασκαλίες τινῶν Θεοφόρων ἁγίων Γεροντάδων, ἤ ἀκολουθάμε τήν κοινή Συμφωνία τῶν πολλῶν Θεοφόρων Πατέρων καί τήν ἀπλανή Ἐσχατολογική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἐξάπαντος ὁ θεηγόρος γέρων Παΐσιος, ἔλεγε καί ἐπεμένε διά τό ζήτημα "ὅτι πεῖ ἡ Ἐκκλησία" καί ὄχι ὅτι πεῖ ἡ προσωπική διδασκαλία καί   ἄποψή του. Ἀλλά πλέον, δέν προβληματιζόμεθα μέ τίποτα, διότι εἴμεθα ἀλαζωνικά ἰσχυρογνώμονες.

Δέν ἀντιλαμβάνονται μερικοί, ὅτι τρομοκρατῶσι ἔτσι, ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ, τόν Λαό τοῦ Θεοῦ διά τά δῆθεν, κεκρυμένα καί ἀόρατα 666ἄρια καθῶς καί τούς κεκρυμένους ἀδιόρατους τριβόλους καί διαόλους καί... τά Τζίνι τοῦ Ἀλαντίν, εἰς τά ἐνδότερα τῶν κρατικῶν ἐγράφων, ἐνῶ χάνομε ἔτσι ἄσκοπες δυνάμεις, πολύτιμον χρόνον διά προσωπικόν ἐντατικόν, Πνευματικόν ἀγώνα, περί τῆς ψυχοσωματικῆς κάθαρσις καί θεραπείας μας διά τοῦ ἐν Χριστῷ Ἁγιοπνευματικοῦ φωτισμοῦ μας;

Εἴμεθα μέ τά καλά μας Χριστιανοί; Εἶναι δυνατόν νά σοβαραμιλοῦν μερικοί: ὅπου, ὅποιος δῆθεν παραλάβει τήν Βιομετρική Ταυτότητα, τό Βιομετρικόν Διαβατήριον, τήν Βιομετρική Ἄδεια Ὀδηγοῦ, τήν Βιομετρική Κάρτα Νοσηλίας κ.ο.κ. θά ἀπωλέσει αὐ-το-μά-τως τήν σωτηρία του καί θά διαγραφεῖ μα-γι-κῶς τό Ἅγιον Χρῖσμαν τοῦ ἐν Χριστῷ Σφραγίσματος μας; Γιατί ᾆρά γε τέτοιος νοσηρός καί ἀγκυλωτικός, ἐξάπαντος στεῖρος δογματισμός; 

Ποῦ ἀποσκοπεῖ καί βάσει σέ τίνος τά συγγράμματα, ἐπιστολές καί τήν διδασκαλία στηρίζεται;

Μήπως στά "ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ", ἤ μήπως, στά "Σημεῖα τῶν Πλανῶν";

Κάμποσοι παλαβιάρηδες φανατικοί καί βεβλαμένοι χαζοχριστιανοί, ἔχωσι ἀνυψώσι, ὡς ὅρον καί δόγμα πίστεως, καί ζήτημα δήθεν Σωτηριολογικόν, ὡς μή ὄφειλαν, τό ζήτημα δηλ. περί τῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτου" καί χρησιμοποιώσι πάν ἅγιον Γέροντα, πάν ῥημα καί λεχθέν, διά νά μᾶς πείσωσι, ὅτι ἔχωσι τάχα μου δίκαιον  εἰς τίς ἐσφαλμένες καί ἀθεολόγητες προσωπικές ἀπόψεις των. Ἔχωσι κάνει ὡς λάβαρον τους, μίαν (παν)ἀθεολότητον καί παμπλανήσιον ψευδο-ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Γέροντος Παϊσίου. Ἔχωσιν θεοποιήσει καί ἀπολυτοποιήσει αὐτήν, ὡς δῆθεν Θεόπνευστον καί Ἀλάθητον σύγγραμμα, ὑπέρ ἄνω μάλιστα καί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Θεοπνεύστων Ἀποστολικῶν Ἐπιστολῶν... εἰς βάρος μάλιστα τῆς Θεολογικῆς ἀλήθειας τῶν πραγμάτων...!

Αὐτό ἀποκαλεῖται, σέ θεολογική γλώσσα, κακόδοξος προτεσταντισμός. Δηλαδή ἡ κατά γράμμαν θεοπνευστία, εἶναι Προτεσταντικόν δόγμα καί ἐφεύρημαν. Ἡ Πατερική Θεολογία, μᾶς διδάσκει ἄλλου εἴδους Θεοπνευστίαν. Ἄς τήν ἀνακαλύψομε καί ἴσως συνέλθομε κάποτε. Δέν εἶναι ὅλες οἱ ἐπιστολές τῶν Ἁγίων μας, Ἀλάθητες καί Θεόπνευστες, ἀλλά οὔτε εἴμεθα οἱ ἁπλοί πιστοί, οἱ ἄμεσα ἀρμόδιοι καί οἱ ὑπερ ἄνω τῆς Καθολικότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νά (ἀνα)βαπτίζομε καί νά ἐπικυρώνομε, αὐθαίρετα καί ὑποκειμενικά, πάν κτιστόν ρήμα, δηλ. πάν γραφθέν καί λεχθέν τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς δῆθεν Θεόπνευστον καί Ἀλάθητον. Θέλει σοβαρήν ἔρευνα καί χρόνον τό πράγμα. Δέν δεχόμεθα τά πάντα ὡς θεόπνευστα, ἀλλά συνάμα καί δέν ἀπορίπτομε τά πάντα, ὥς ἐσφαλμένα καί πλανερά. Κάθε ἄλλη τακτική καί νοοτροπεία, εἶναι πλανερά ἐνέργεια, κακόδοξη πράξις, ἀταξία, ἄκρως ἄτοπη, ἀνόνητη καί ἄθεσμη.

Διότι τήν ἐπικύρωσιν καί ἐπισφράγηνσι, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πάν γραπτῆς ἤ καί προφορικῆς διασκαλίας ὥς τῷ ὄντι Θεόπνευστου καί Ἀλάθητου, τήν ἐνεργεῖ καί τήν διαπράττει, ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική καί Πνευματική ἐξουσία τῶν Θεοφόρων Διδασκάλων καί ἀπλανῶν Ἁγίων Πατέρων ἐν Ἁγιοπνευματική Οἰκουμενική Συνόδῳ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Πατερικῆς Ἐκκλησίας.

Ποία Θεοφόρα καί Οἰκουμενική ἱερά Σύνοδος, ἐπικύρωσεν τό δῆθεν ἀλάθητον, καί τό τάχα μου θεόπνευστον, τῆς πλανεμένης καί πλανήσιας (μέ τήν ἐπιστημονική λεξικολογική ἔννοια τῆς Ἀστροφυσικῆς, δηλ. τῆς περιφερόμενης εἰς τό Σύμπαν) ἐπιστολῆς τά "ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ";

ΚΑΜΜΙΑ. 

Ἄρα λοιπόν, μᾶλλον θά πρέπει νά τήν θεωροῦμε ὡς μίαν ἐπιστολήν de facto στά "Σημεία τῶν Πλανῶν".

Τοῦ Παναγιώτου Π. ΝούνηὙγ. Μερικοί φανατικοί καί παλαβοί πλανησιολάγνοι, καί μάλιστα ἀνόητοι συκοφάνται, οἱ ὁποίοι ἀποθεώσανε καί θεοποιήσανε, μέχρι 666ου οὐρανοῦ, τήν ἀμφιλεγόμενη καί πλανεμένη "Σημειολογική" ἐπιστολή τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου μας, διαδίδωσιν μέ ἐπιπόλαιον καί ἄκριτον ζήλον, ἄλλοι μέ συκοφαντική δυσφήμιση καί ἐμπαθές μένος, μά κυρίως  ἄνευ τινάς ἐν Χριστῷ διακρίσεως, τινά  ἐπιστολήν λίβελλον κατά τινός Πρωτοπρεσβυτέρου τῶν Ἀθηνῶν π. Βασιλείου Βολουδάκη, ὑπογραφθέν ὑπό 24 τινῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν καί Κληρικῶν. Ἕνας ἐκ τῶν Ἁγιορειτῶν πού (προσ)ὑπογράφωσι, στήν τρίτη μάλιστα σειρά, εἶναι καί ὁ Γέρων Γαβριήλ! Μόνον πού σύμφωνα μέ ἀψευδείς πληροφορίες μας, ὁ γέρων Γαβριήλ, ἀγνοεῖ διά τόν λόγον πού ὑπέγραψε καί δή ἀγνοοῦσε, ὅτι ὑπέγραφε κατά τοῦ πατρός Βασ. Βολουδάκη, διότι ὁ γ.Γ. φέρει σέ ἰδιαίτερη προσωπική ἐκτίμηση καί εὐλάβεια τόν Κληρικό τῶν Ἀθηνῶν. Κάποιος συγκεκριμένος Κληρικός, παραπληροφόρησε καί παρέσυρε μερικούς Ἁγιορείτες, εἰς τό νά ὑπογράψωσι, μάλιστα ἄνευ προσεκτικῆς ἐρεύνης, τό λιβελοφόρον κείμενον, μέ τό αἰτιολογικόν, "ὑπογράψτε ἐναντίον κάποιου πού ὑβρίζει τόν γ. Παΐσιον"...! Καί ὡς φυσικόν, τά καλοκάγαθα Γερόντια ὑπεγράψανε, χωρίς νά γνωρίζωσιν καλά καλά καί σέ βάθος τήν ὅλη ὑπόθεσιν. Οὔτε κἄν τό κείμενο πού ὑπογράψανε δέν εἴχαν ὑπόψιν! Πολλῶ μᾶλλον ἄν τά ρωτήσετε, διά χάριν τῆς ἀλήθειας, ἄν μελετήσανε τό Ἀντιχριστολογικόν βιβλίον τοῦ πατρός Βασιλείου Β., πού κονιορτοποιεῖ θεολογικά τήν ἐπιστολή τοῦ γ.Π., πιθανότατα νά ἀγνοῶσι τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ καί ἔτσι νά ἀγνωοῦσι τίς θεολογικές ἀπόψεις τοῦ π.Β.Β. Ἡ περίοδος τοῦ Χάους καί τῆς ἀνοησίας ἔχει λήξει ἀνεπιστρεπτί...!