Translate

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο ΚΑΚΟΔΟΞΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ  ΒΙΝΤΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΤΟ ΑΔΙΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟ 666, ΑΡΑ ΟΤΙ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΕΓΡΑΦΟΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΘΑ ΑΠΟΛΕΣΩΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΜΑΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ; ΣΟΒΑΡΟΜΙΛΑΤΕ; ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ....!!!


Λέγει ὁ Γέρων Γαβριήλ: " (...) Γιατί ἄμα πάρομε τέτοιες κάρτες καί σφραγισθοῦμε δέν θά σωθοῦμε, εἶναι θέμα σωτηρίας."


Ὁ τιτλοφορήσας καί δημοσιεύσας ὅμως τό ἐν λόγῳ βίντεο, ἀναφέρει: "Γέροντας Γαβριήλ - 'Οσοι πάρουν την κάρτα του πολίτη δεν θα σωθούν"...!

Ὁ τηλεθεατής ὅμως, ἐπηρεάζεται ψυχοσωματικά καί ἐρεθίζεται ἰδιαίτερα, ἀπό τόν τίτλο, και ὅσοι εἴμεθα ἀκατήχητοι, ἀδύνατοι καί ἀστήρικτοι, σέ θεολογικά ζητήματα, ἀπολυτοποιοῦμε γραφθέντα καί λεχθέντα, διά τῆς ἄκρατης ἠμιμάθειας καί ἀνοησίας μας. Τί πάει νά πεῖ: ὅποιος παραλάβει τήν νέα Πολιτική Ταυτότητα, θά ἀπωλέσει τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; Ποῦ ὅμως ἔγκειται, ἀκριβῶς, ἡ διαστροφή καί ἡ ἀλλοίωσις, τῶν λεχθέντων τοῦ Γέροντος Γαβριήλ;

Μά φυσικά, στό σημεῖον ἀκριβῶς, ὅπου ὅλως παραδόξως, γέγονε (!) προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας μας, βάσει τινός ΑΝΟΗΤΟΥ τίτλου... μέ βάσιν ἕνα κρατικόν ἔγραφον ὅπως ἐκείνον τῆς Βιομετρικῆς Πολιτικῆς Ταυτότητας! Ὁ γ.Γ. ὅμως, δέν θέτει ὡς ὅρον σωτηρίας τίς ταυτότητες, διότι ἄν ὄντως αὐτό (δια)πράττει, πρόκειται διά καραμπινάτης πλάνης καί κακοδοξίας ὁλκῆς κατά τήν προσωπική μας ἄποψιν. Διότι, οἱ κάρτες, οἱ ταυτότητες, τά διαβατήρια, εἶναι ἐργαλεία ταυτοποίησις, δηλ. μέσα καί ἔγραφα τοῦ κράτους, καί ὅταν ἕνα ἐργαλεῖον καί μέσον, δευτερεύοντα πράγματα δηλαδή, τά ἐξυψώσομε ὡς Δογματολογικούς ὅρους Σωτηρίας, διαπράττομεν αἵρεσιν καί κακοδοξίαν!... Αὐτήν εἰδικά τήν τελευταία Κανονικο-δογματολογική θέση μᾶς τήν διδάσκει τό ἱερόν Κανονικόν Δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας καί ἔγκριτοι Κανονολόγοι τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως π.χ., σέ μίαν ἄλλη ἀνάλογη καί παρόμοιαν, "ἀριθμολογική" περίπτωσιν, πού διέπραξαν ἀρκετοί "Ζηλωτές", δηλ. εἰς τήν περίπτωσι τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, πού καί πάλιν ἐξ αἱτίας τινός ἐργαλείου καί ἀριθμῶν ἤ ἄν θέλετε καί ἡμερῶν, ἐξύψωσαν (!) τίς 13 ἡμέρες, ὡς Δογματολογικόν ὅρον Σωτηρίας, καί ἔπεσαν σέ σχίσμα καί σέ αἵρεσιν!! Μᾶλλον μυαλό δέν βάζομε ἐξ αἱτίας τινῶν κακοδόξων καί πλανεμένων διασκαλιῶν(;!). Ἡ πρώτη περίπτωσις εἶναι διά τόν ἀριθμόν 666, ἡ δέ δευτέρα περίπτωσις, διά τόν ἀριθμόν 13 (!!!). 

Ζοῦμε τό θέατρον τοῦ παραλόγου. Φοβόμεθα τόσον πολύ, τό 666, ἀλλά τό 13, πού καταντήσαμε φοβικά καί ὑστερικά ἀνθρωπάκια τοῦ ἀντιχρίστου, ἀντί τοῦ Χριστοῦ, πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ πρώτου. 

Ἄρα εἴμεθα μᾶλλον ἀριθμοφοβούντες, ἀντιχριστοφοβούντες καί ἄκρως δεισιδαίμονες, καί πρέπει νά τό παραδεχθόμε, πρωτοῦ νά εἶναι ἀργά, διά τήν πραγματική πνευματική προοπτική μας. Μέ τήν ἄλογην καί ἀνόνητον τρομοκρατία δέν καθυστεροῦμε ἁπλῶς, τήν ἔλευσιν τοῦ ἔσχατου Ἀντιχρίστου, ἀλλά μάλιστα τήν ἐπισπεύδομε! Μέ τήν ἔλλογη καί Λ[λ]ογική ἐνημέρωσιν, κατήχησιν, κάθαρσιν καί Μυστηριακήν θεραπείαν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας μας, δυνάμεθα τῷ ὄντι νά ἀνατρέψομε σοβαρά, καί νά καθυστερήσομε μάλιστα τήν ἔλευση πολλῶν ἔσχατων δεινῶν.

-Ἆρα λοιπόν, ἔχει σοβαρή βάσιν, ὁ τίτλος, μέ τά παρερμηνευμένα λεχθέντα τοῦ γ.Γ.;

-Ὄχι βέβαια!!!

Διότι ὁ Γέρων Γαβριήλ εἶναι ξεκάθαρος, καί διότι σαφῶς λέγει ἄλλα, καθότι προσθέτει, τήν ἐπιπρόσθετη προϋπόθεσιν τῶν λεξιδίων "καί σφραγισθοῦμε", πράγμα τό ὁποῖον μᾶλλον σκόπιμα, παραλείπεται ἐκ τῆς πλανεμένης Ἐσχατολογίας τῶν διάφορων Ἀντιχριστολούντων.

 Ἄλλοι μάλιστα, ταυτίζωσι παραπλανητικά, πλανεμένα καί κακόδοξα, τήν Βιομετρική Ταυτότητα ("Κάρτα τοῦ Πολίτη") μέ τό ἔσχατον εἰδικόν χάραγμα καί σφράγισμα τοῦ ἄνομου Ἀντιχρίστου τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Γιά ποῖον λόγον; Τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου δέ ταυτίζεται μέ τήν ἔλευσιν αὐτοῦ; Ποῖα εἶναι ἡ ὀρθόδοξη Ἐσχατολογική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας; Μήπως θά πρέπει κάποτε, νά τήν ψάξομε καί νά τή συγκρίνομε μέ τίς νεωτεριστικές ἀντιχριστολογίες; Ἡ πολιτική ταυτότητα εἶναι ὄντως, τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου; Εἶναι ᾆρά γε, ὁ ἀρραβῶν μέ τόν Ἀντίχριστον; Εἶναι ὄντως πνευματική ψυχοσωματική πτώσις; Εἶναι ἀσεβής προδοσία τοῦ Χριστοῦ μας; Μά ποῦ τέλος πάντων τά βρήκαμε ὅλα αὐτά; Εἰς τίς προσωπικές ἀπόψεις τοῦ Θεοφόρου Γέροντος Παϊσίου; Ἐ καί λοιπόν; Διεκδικεῖ τις Ἅγιος, τινά Πρωτεῖον καί Ἀλάθητον εἰς τάς ἀπόψεις του; 

Καί ἄν βρέ ἀδελφοί/ές καί πατέρες μου, ἔσφαλλεν καί ἐπλανήθην σφόδρα, εἰς τίς Ἀντιχριστολογικές προσωπικές ἀπόψεις του, ἐμεῖς τότε τί κάνομε; Πλανώμεθα ὁμαδικῶς; Ἀκολουθόμε ἀδιάκριτα ἐσφαλμένες διδασκαλίες τινῶν Θεοφόρων ἁγίων Γεροντάδων, ἤ ἀκολουθάμε τήν κοινή Συμφωνία τῶν πολλῶν Θεοφόρων Πατέρων καί τήν ἀπλανή Ἐσχατολογική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἐξάπαντος ὁ θεηγόρος γέρων Παΐσιος, ἔλεγε καί ἐπεμένε διά τό ζήτημα "ὅτι πεῖ ἡ Ἐκκλησία" καί ὄχι ὅτι πεῖ ἡ προσωπική διδασκαλία καί   ἄποψή του. Ἀλλά πλέον, δέν προβληματιζόμεθα μέ τίποτα, διότι εἴμεθα ἀλαζωνικά ἰσχυρογνώμονες.

Δέν ἀντιλαμβάνονται μερικοί, ὅτι τρομοκρατῶσι ἔτσι, ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ, τόν Λαό τοῦ Θεοῦ διά τά δῆθεν, κεκρυμένα καί ἀόρατα 666ἄρια καθῶς καί τούς κεκρυμένους ἀδιόρατους τριβόλους καί διαόλους καί... τά Τζίνι τοῦ Ἀλαντίν, εἰς τά ἐνδότερα τῶν κρατικῶν ἐγράφων, ἐνῶ χάνομε ἔτσι ἄσκοπες δυνάμεις, πολύτιμον χρόνον διά προσωπικόν ἐντατικόν, Πνευματικόν ἀγώνα, περί τῆς ψυχοσωματικῆς κάθαρσις καί θεραπείας μας διά τοῦ ἐν Χριστῷ Ἁγιοπνευματικοῦ φωτισμοῦ μας;

Εἴμεθα μέ τά καλά μας Χριστιανοί; Εἶναι δυνατόν νά σοβαραμιλοῦν μερικοί: ὅπου, ὅποιος δῆθεν παραλάβει τήν Βιομετρική Ταυτότητα, τό Βιομετρικόν Διαβατήριον, τήν Βιομετρική Ἄδεια Ὀδηγοῦ, τήν Βιομετρική Κάρτα Νοσηλίας κ.ο.κ. θά ἀπωλέσει αὐ-το-μά-τως τήν σωτηρία του καί θά διαγραφεῖ μα-γι-κῶς τό Ἅγιον Χρῖσμαν τοῦ ἐν Χριστῷ Σφραγίσματος μας; Γιατί ᾆρά γε τέτοιος νοσηρός καί ἀγκυλωτικός, ἐξάπαντος στεῖρος δογματισμός; 

Ποῦ ἀποσκοπεῖ καί βάσει σέ τίνος τά συγγράμματα, ἐπιστολές καί τήν διδασκαλία στηρίζεται;

Μήπως στά "ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ", ἤ μήπως, στά "Σημεῖα τῶν Πλανῶν";

Κάμποσοι παλαβιάρηδες φανατικοί καί βεβλαμένοι χαζοχριστιανοί, ἔχωσι ἀνυψώσι, ὡς ὅρον καί δόγμα πίστεως, καί ζήτημα δήθεν Σωτηριολογικόν, ὡς μή ὄφειλαν, τό ζήτημα δηλ. περί τῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτου" καί χρησιμοποιώσι πάν ἅγιον Γέροντα, πάν ῥημα καί λεχθέν, διά νά μᾶς πείσωσι, ὅτι ἔχωσι τάχα μου δίκαιον  εἰς τίς ἐσφαλμένες καί ἀθεολόγητες προσωπικές ἀπόψεις των. Ἔχωσι κάνει ὡς λάβαρον τους, μίαν (παν)ἀθεολότητον καί παμπλανήσιον ψευδο-ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Γέροντος Παϊσίου. Ἔχωσιν θεοποιήσει καί ἀπολυτοποιήσει αὐτήν, ὡς δῆθεν Θεόπνευστον καί Ἀλάθητον σύγγραμμα, ὑπέρ ἄνω μάλιστα καί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Θεοπνεύστων Ἀποστολικῶν Ἐπιστολῶν... εἰς βάρος μάλιστα τῆς Θεολογικῆς ἀλήθειας τῶν πραγμάτων...!

Αὐτό ἀποκαλεῖται, σέ θεολογική γλώσσα, κακόδοξος προτεσταντισμός. Δηλαδή ἡ κατά γράμμαν θεοπνευστία, εἶναι Προτεσταντικόν δόγμα καί ἐφεύρημαν. Ἡ Πατερική Θεολογία, μᾶς διδάσκει ἄλλου εἴδους Θεοπνευστίαν. Ἄς τήν ἀνακαλύψομε καί ἴσως συνέλθομε κάποτε. Δέν εἶναι ὅλες οἱ ἐπιστολές τῶν Ἁγίων μας, Ἀλάθητες καί Θεόπνευστες, ἀλλά οὔτε εἴμεθα οἱ ἁπλοί πιστοί, οἱ ἄμεσα ἀρμόδιοι καί οἱ ὑπερ ἄνω τῆς Καθολικότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νά (ἀνα)βαπτίζομε καί νά ἐπικυρώνομε, αὐθαίρετα καί ὑποκειμενικά, πάν κτιστόν ρήμα, δηλ. πάν γραφθέν καί λεχθέν τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς δῆθεν Θεόπνευστον καί Ἀλάθητον. Θέλει σοβαρήν ἔρευνα καί χρόνον τό πράγμα. Δέν δεχόμεθα τά πάντα ὡς θεόπνευστα, ἀλλά συνάμα καί δέν ἀπορίπτομε τά πάντα, ὥς ἐσφαλμένα καί πλανερά. Κάθε ἄλλη τακτική καί νοοτροπεία, εἶναι πλανερά ἐνέργεια, κακόδοξη πράξις, ἀταξία, ἄκρως ἄτοπη, ἀνόνητη καί ἄθεσμη.

Διότι τήν ἐπικύρωσιν καί ἐπισφράγηνσι, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πάν γραπτῆς ἤ καί προφορικῆς διασκαλίας ὥς τῷ ὄντι Θεόπνευστου καί Ἀλάθητου, τήν ἐνεργεῖ καί τήν διαπράττει, ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική καί Πνευματική ἐξουσία τῶν Θεοφόρων Διδασκάλων καί ἀπλανῶν Ἁγίων Πατέρων ἐν Ἁγιοπνευματική Οἰκουμενική Συνόδῳ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Πατερικῆς Ἐκκλησίας.

Ποία Θεοφόρα καί Οἰκουμενική ἱερά Σύνοδος, ἐπικύρωσεν τό δῆθεν ἀλάθητον, καί τό τάχα μου θεόπνευστον, τῆς πλανεμένης καί πλανήσιας (μέ τήν ἐπιστημονική λεξικολογική ἔννοια τῆς Ἀστροφυσικῆς, δηλ. τῆς περιφερόμενης εἰς τό Σύμπαν) ἐπιστολῆς τά "ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ";

ΚΑΜΜΙΑ. 

Ἄρα λοιπόν, μᾶλλον θά πρέπει νά τήν θεωροῦμε ὡς μίαν ἐπιστολήν de facto στά "Σημεία τῶν Πλανῶν".

Τοῦ Παναγιώτου Π. ΝούνηὙγ. Μερικοί φανατικοί καί παλαβοί πλανησιολάγνοι, καί μάλιστα ἀνόητοι συκοφάνται, οἱ ὁποίοι ἀποθεώσανε καί θεοποιήσανε, μέχρι 666ου οὐρανοῦ, τήν ἀμφιλεγόμενη καί πλανεμένη "Σημειολογική" ἐπιστολή τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου μας, διαδίδωσιν μέ ἐπιπόλαιον καί ἄκριτον ζήλον, ἄλλοι μέ συκοφαντική δυσφήμιση καί ἐμπαθές μένος, μά κυρίως  ἄνευ τινάς ἐν Χριστῷ διακρίσεως, τινά  ἐπιστολήν λίβελλον κατά τινός Πρωτοπρεσβυτέρου τῶν Ἀθηνῶν π. Βασιλείου Βολουδάκη, ὑπογραφθέν ὑπό 24 τινῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν καί Κληρικῶν. Ἕνας ἐκ τῶν Ἁγιορειτῶν πού (προσ)ὑπογράφωσι, στήν τρίτη μάλιστα σειρά, εἶναι καί ὁ Γέρων Γαβριήλ! Μόνον πού σύμφωνα μέ ἀψευδείς πληροφορίες μας, ὁ γέρων Γαβριήλ, ἀγνοεῖ διά τόν λόγον πού ὑπέγραψε καί δή ἀγνοοῦσε, ὅτι ὑπέγραφε κατά τοῦ πατρός Βασ. Βολουδάκη, διότι ὁ γ.Γ. φέρει σέ ἰδιαίτερη προσωπική ἐκτίμηση καί εὐλάβεια τόν Κληρικό τῶν Ἀθηνῶν. Κάποιος συγκεκριμένος Κληρικός, παραπληροφόρησε καί παρέσυρε μερικούς Ἁγιορείτες, εἰς τό νά ὑπογράψωσι, μάλιστα ἄνευ προσεκτικῆς ἐρεύνης, τό λιβελοφόρον κείμενον, μέ τό αἰτιολογικόν, "ὑπογράψτε ἐναντίον κάποιου πού ὑβρίζει τόν γ. Παΐσιον"...! Καί ὡς φυσικόν, τά καλοκάγαθα Γερόντια ὑπεγράψανε, χωρίς νά γνωρίζωσιν καλά καλά καί σέ βάθος τήν ὅλη ὑπόθεσιν. Οὔτε κἄν τό κείμενο πού ὑπογράψανε δέν εἴχαν ὑπόψιν! Πολλῶ μᾶλλον ἄν τά ρωτήσετε, διά χάριν τῆς ἀλήθειας, ἄν μελετήσανε τό Ἀντιχριστολογικόν βιβλίον τοῦ πατρός Βασιλείου Β., πού κονιορτοποιεῖ θεολογικά τήν ἐπιστολή τοῦ γ.Π., πιθανότατα νά ἀγνοῶσι τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ καί ἔτσι νά ἀγνωοῦσι τίς θεολογικές ἀπόψεις τοῦ π.Β.Β. Ἡ περίοδος τοῦ Χάους καί τῆς ἀνοησίας ἔχει λήξει ἀνεπιστρεπτί...!

7 σχόλια:

 1. Γιάννης Ζιώγας Εγω εχω προσωπικη εμπειρια απο τον Πατερα Γαβριηλ που τον συναντησα τον Νοεμβριο του 2014 στο κελακι του στην Παναγουδα και μεταξη αλλων μας ειπε οτι ειναι προθαλαμος ολα αυτα αλλα επουδενι το σφραγισμα!!!Αλλα και ο πνευματικος μου ο Πατερας Ευθυμιος που τον σεβωμαι και τον υποληπτομαι μου τονισε δεν ειμαστε αριθμολαγνοι ουτε αριθμοφοβικοι ουτε ημερολογιτες ( νεο -παλαιο) ειμαστε χριστιανοι ορθοδοξοι εχουμε Αρχηγο των Τελιωτη της Πιστεως μας τον Ιησου Χριστο τον Προαιωνιο Λογο και Φοβομεθα (σεβωμεθα)μονον Αυτον και τον κακο μας εαυτο!!!ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΩΝ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εὐχαριστοῦμε ἀξιότιμε κύριε Ἰωάννη Ζιώγα διά τήν προσωπική καί ἐπώνυμη μαρτυρία σας, μᾶς εἶναι ἄκρως χρήσιμη ἡ παρέμβασή σας, διότι, ἄρα λοιπόν μᾶς ἐπιβεβαιώνετε καί δή περίτρανα, ὅτι μερικοί κουτοπόνηροι διαστρέφωσι καί ἀλλοιώνουσι τά λόγια τῶν Γερόντων... καί ὑποκλέπτωσι ἔντεχνα τίς ὑπογραφές των... ὅπως διά τό πιό πάνω ζήτημα. Ἄς σκεφτόμεν δηλαδή, τί σόϊ ζημιά, ἔκαναν καί κάνωσιν ἀκόμη, μερικά ἐλάχιστα πνευματικά παιδιά τινῶν περίφημων ἁγίων Γερόντων.

  Τούς παλαιούς καί σύγχρονους ἅγιους Γέροντες τούς ἐμπιστευόμεθα... τά πνευματικά παιδιά των ὅμως τά κοσκινίζομε... καί κρατάμε μικρό καλάθι... καί ὁ νοῶν νοεῖτω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητε αδελφε Παναγιωτη,

  ως αναφορα τα σημεια των καιρων, ακομα και αναφορες απο αιρετικες δηθεν εκκλησιες, οταν αναφερεται η αληθεια ειναι αληθεια. Ασχετα απο ποιον προερχεται, καλον η κακον ανθρωπον.

  Ο Θεος χρησιμοποιει και τον διαβολον τον πανανοητον και πανηλιθιον και μας κανει γνωστες τις ιδιες τις προθεσεις του, αρκει εμεις να μην καθορiσουμε ημερομηνιες, για το ποτε θα γινει τι. οπως και το να πεσουμε σε αλλους φανατισμους.

  Οσον αφορα τους παλαιοημερολογιτες Πατερες και Ζηλωτες θα ημουν λιγο προσεκτικος,

  γιατι μια ειναι η Εκκλησια δεν εχει ουτε νεο ουτε παλαιο... Αναμεσα τους υπαρχουν ασχετα με το παραδοξον τους, οτι εμεις με το νεο ημερολογιο δηθεν δεν εχουμε μυστηρια εγκυρα , υπαρχουν λοιπον Πατερες ταπεινοι και ακτημωνες αναμεσα τους, με αγαπη για ολον τον κοσμο,οι οποιοι εχουν μεγαλα χαρισματα απο το Αγιον Πνευμα.

  Το γνωριζουν αυτο και πολλοι γεροντες απο τους κανονικους στο Αγιον Ορος...Και τα συζητουν με καλους Ζηλωτες για πνευματικα θεματα. Δεν κανουν βεβαια μαζι ουτε Λειτουργιες ουτε Ακολουθιες.

  Γι αυτο μην υπερβαλλεις τοσο πολυ, ετσι εκανα κι εγω καποτε. Επειδη οι παλαιοημερολογιτες και ζηλωτες εχουν ενα λαθος, ποσα λαθη υπαρχουν μεσα στην εκκλησια με το νεο;

  Γι αυτο λιγο προσοχη στο θεμα. Ουτε αιρετικοι ουτε σχισματικοι ειναι πλεον για μενα, που παλια τους κατεκρινα!!! Οταν εχουν βεβαια την ιστορικη Αποστολικη διαδοχη και μονον τοτε.

  Οταν λοιπον ειναι ταπεινοι και ακτημονες, γεματη απο αγαπη για ολους τους ανθρωπους και πρωτα για τον Θεο,σε καθε στιγμη τοης ζωης τους ευλαβικα, να δεις Παναγιωτακο μου δωρα που τους κανει ο Κυριος μονον και μονον διοτι τηρουν την ακριβεια των κανονων! Θαυματα και Αγιοτητα! Μονον αυτο εχω να σου πω!

  Γνωριζουν λοιπον καποιοι πολυ καλοι ασκητες στο Αγιον Ορος, τρεις με τεσσερεις τετοιους ζηλωτες και τους εχουν για Αγιους. Υπαρχουν και απ εξω απο το Αγιον Ορος μερικοι σε εξαιρετικα μεγαλα πνευματικα επιπεδα.

  Την εψαξα κι εγω την υποθεση, σκεπτικιστικα και με περιεργεια με την καλη εννοια κι αλλαξα παντελως γνωμη...!

  Ως εκ τουτου μην τα ισωπεδωνουμε ολα.

  Αλλωστε ο μακαριστος για μενα Αγιος Αυγουστινος Καντιωτης, οπως και ο Νικοδημος Μπιλαλης ειχαν μεγαλη αγαπη για τους ταπεινους παλαιοημερολογιτες.

  Ο δε Καντιωτης εδινε και την ευλογια του, σε καποια τεκνα του πνευματικα, να πανε επειδη το θελανε με το παλαιο, αν οντως οι κληρικοι εκει ειχαν την αποστολικη διαδοχη.

  Και κατι αλλο που γνωριζω προσωπικα, ο γερων Εφραιμ της Αριζονας εχει πολλα πνευματικα του τεκνα που πανε με το παλαιο ημερολογιο στις εκει εκκλησιες τους. Τους δινει την ευλογια του γι αυτο, καταλαβες;

  Γιατι οταν ειχε παει στην Αμερικη οι παλαιοημερολογιτες του φερθηκαν πολυ καλυτερα απο τους εκαι ..."αρχοντες" δικους μας επισκοπους και αρχιεπισκοπους. Ρωτα και θα μαθεις σιγουρα αν αληθευουν αυτα που αναφερω εδω!

  Ο φανατισμος και απο τις δυο πλευρες δεν ειναι του Κυριου.

  Ευχαριστω

  Γεωργιος Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὑποθέτω κύριε Γεώργιε ὅτι ἔκανες τό σχόλιον σου διά τοῦτην τήν ἄποψη μας:

   "Ὅπως π.χ., σέ μίαν ἄλλη ἀνάλογη καί παρόμοιαν, "ἀριθμολογική" περίπτωσιν, πού διέπραξαν ἀρκετοί "Ζηλωτές", δηλ. εἰς τήν περίπτωσι τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, πού καί πάλιν ἐξ αἱτίας τινός ἐργαλείου καί ἀριθμῶν ἤ ἄν θέλετε καί ἡμερῶν, ἐξύψωσαν (!) τίς 13 ἡμέρες, ὡς Δογματολογικόν ὅρον Σωτηρίας, καί ἔπεσαν σέ σχίσμα καί σέ αἵρεσιν!!"

   Νά παρακαλέσω ὅμως νά εἴστε προσεκτικός ὅταν διαβάζετε τά κείμενά μας, καί ὅτι δέν κατανοεῖτε κάτι, ἁπλῶς νά ἐρωτάτε, ἵνα μή βγάζετε αὐθαίρετα συμπεράσματα.

   Μά δέν ὁμιλῶ γενικά διά ὅλους τούς Παλαιοημερολογῖτες. Νομίζω ὅτι εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας ἀκριβῆς ἡ θέσις μας. Μιλῶ εἰδικῶς διά τοῦς "Ζηλωτές" (ἐντός τῶν εἰσαγωγικῶν) πού ἐξύψωσαν ὡς Δογματολογικόν Ὅρον Σωτηρίας τίς 13 ἡμέρες. Καί φυσικά ὡς θεολογική προέκτασιν διά ὅσους "Ζηλωτές" ἰσχυρίζονται, ἄκουσον-ἄκουσιν, ὅτι δέν ὑφίσταντο ἔγκυρα Μυστήρια εἰς τήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία μέ κέντρον τό Φανάριον.

   Ποῦ ἀκριβῶς ἔγκειται ὁ φανατισμός εἰς τό γραπτόν μου; Ποῦ ὑφίστατο ἡ ἱσοπέδωσις; Μήπως κάτι δέν ἀντιληφθήκατε καλά;

   Διά τά "Σημεία τῶν Καιρῶν" δέν δύναμαι νά βγάλω νόημα τί γράφετε.


   Διαγραφή
 4. Παναγιωτη αστα να πανε,

  στην ουσια ειμαστε ολοι εν μερει σφραγισμενοι. Μουγκα στην στρουγκα που λενε. Βολεμενοι ειμαστε ολοι, κι ας δικαιολογουμεθα. Ο Πολυευσπλαγχνος Θεος δεν θ αφησει απλως, το τελικο σφραγισμα, για την λιγοστη πιστη μας, με επεμβαση πολεμου. Οσο για τα σημεια των καιρων ειναι αυθεντικοτητα του Οσιου Παισιου. το γνωριζουν οσοι τον ηξεραν απο κοντα.

  Δεν εισαι και τοσο καλα ενημερωμενος απ οτι παρατηρω. Δεν σε κατηγορω, αλοιμονον.

  Οσο για τον αγαπητο Βασιλειο Βολουδακη, οσο και για αλλους αγαπητους, ειναι βιαστικος κι αμφιλεγομενος, κι οπως κι εγω ο αναξιος μονον κριτικη για τους Αγιους ειμαστε κι ολο ψεγαδια παμε να βρουμε...

  Κυριε Ιησου Χριστε ελεησον με τον αμαρτωλο! Παναγια μου σωσον με!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχω τήν ἄποψη ὅτι γράφετε ὑπερβολές. Πῶς εἴμεθα ὅλοι σφραγισμένοι; Μυστικά καί ἄνευ τίς συγκατάθεσις μας; Δηλαδή ὁ Διάβολος δύναται νά μᾶς σφραγίσει μυστικά μέ τό σατανικόν του χάραγμα; Ποῖον τό νόημα νά παρακάμψει τήν Ἐλεύθερη Βούληση τοῦ ἀνθρώπου;

   Ἐπιτρέψετε μου διά τά "Σημεία τῶν Καιρῶν" νά ἔχω ἄλλη ἀντίληψη. Καί νά παραδεχθοῦμε τελικῶς, ὅτι ἡ ἐπιστολή εἶναι τοῦ Ἁγίου Πατρός Παϊσίου δέν ἀλάζει τό ἀναντίρρητον γεγονός τῆς Θεολογικῆς ἀνασκευῆς καί τόν ἐνοπισμό τῶν θεολογικῶν καί ἐρμηνευτικῶν σφαλμάτων τῆς ἐπιστολῆς του ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασίλειου Βολουδάκη.

   Μπορεῖ ὅντως νά μή εἶμαι καί τόσον καλά ἐνημερωμένος, ἀλλά ταυτόχρονα, πολύ ἀμφιβάλλω, ἄν ἔκανες τόν κόπο νά μελετήσεις τίς θεολογικές ἀντιρρήσεις τοῦ πατρός Βασιλείου Βολουδάκη σέ εἰδικόν βιβλίον πού συνέγραψε κατά τῆς ἀμφιλεγόμενης καί πλανεμένης ἐπιστολής. Ἄρα λοιπόν, μέ δεδομένα τά θεολογικά σφάλματα της, εἶναι ἤ δέν εἶναι λογικόν, νά ἀμφισβητοῦμε, ὅτι τήν ἔγραψε ὁ Γέρων Παΐσιος; Ὁ Γέρων Παΐσιος ἀπλᾶ μᾶλλον τήν ἀντίγραψε. Μπορεῖ κανεῖς νά τό ἀμφισβητήσει αὐτό;

   Ἐδῶ μιλάμε μέ συγκεκριμένα στοιχεία καί ντοκουμέντα, καί ὄχι διά πρόσωπα. Δέν μέ ἀφορά ποιός εἶναι, ἄν εἶναι καί γιατί εἶναι, εἴτε ἀμφιλεγόμενος, εἴτε βιαστικός.

   Ὅταν μελετήσετε τό θεολογικό βιβλίον τοῦ πατρός Βασιλείου Βολουδάκη, ἵσως νά δύνασθε νά ἐκφράσετε καί τινά ἄποψην... καί δή ἐπώνυμα, μιᾶς καί μέμφεσθε μέ περίσσια ταπεινοσχημία, δημόσια πρόσωπα. Ἄρα λοιπόν, ποίος δέν εἶναι καί τόσον καλά ἐνημερωμένος; Ἐμεῖς ἤ ἐσεῖς;

   Διαγραφή
  2. Πρός τούς ἀγαπητούς συνσχολιαστές μας, μερικά πρόσφατα κείμενά μας διά τό ζήτημα:

   ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΤΣΙΠ[Ρ]ΑΚΙΑ-ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ

   1ον. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ), http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_1.html

   2ον. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΙΒΕΛΛΟΣ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_7.html

   3ον. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_73.html

   4ον. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_69.html

   5ον. ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/blog-post_36.html

   6ον. [ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ] Βασίλειος Ε. Βολουδάκης (Πρωτοπρεσβύτερος): Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 666 ΚΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Ἐκδόσεις: ΥΠΑΚΟΗ, Γ΄ Ἔκδοση-ἐπηυξημένη, Ἀθήνα 1997, σσ. 128. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/03/666-1997-128.html

   Διαγραφή