Translate

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙΚΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ


Καί ἀφοῦ ἀρκετοί, ἤ, καί μερικοί/ές ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, ἐπιμένωσιν, εἰς τήν ἔωλην ἰσχυρογνωμοσύνη των καί εἰς τήν ἀδιάκριτην προσωποληψίαν των, ἀπό μεγίστη ἀφέλεια μᾶλλον, καί δέν ἐπιθυμοῦσιν κἄν, νά ἐρωτήσωσιν καί νά ζητήσουσιν, ἀποδείξεις καί ὁνόματα, γιά ὅσα μερικοί τολμοῦμεν (Ναί! ἔστω καί μέ προκλητικῷ τῷ τρόπῳ, ἵνα ἐνεργοποιηθεῖ κάπως, ἡ κριτική σκέψη μας) νά ἐκφράσωμεν δημόσια... ἤγγικεν ἡ ὠρα τῶν ἀποδείξεων:

1ον. Μία μεγίστη ἀπόδειξις, ὅτι πρόκειται περί πράγματι, πλανεμένης καί προβληματικῆς ἐπιστολῆς "ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ", τῆς ΔΗΘΕΝ ἐπιστολῆς τοῦ Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου, εἶναι διότι συνδέεται ἄμεσα καί ἔμεσα
μέ τό BEST- SELLER τῆς Προτεστάντισσας M.S. Relfe. Οἱ μαρτυρίες εἶναι ἀρκετές καί σοβαρές: ὅτι ὁ Ἅγιος Γέρων Παΐσιος, ἔδειχνε τῷ ἐν λόγῳ αἱρετικῷ βιβλίον, δεξιά καί ἀριστερά, καί βάσιν αὐτοῦ, ἔθεσεν τά ἐσφαλμένα Ἐσχατολογικά θεμέλια καί ἐπιχειρήματα τῆς πλανεμένης Ἀντιχριστολογικῆς  θέσις του. Μία ἐκ τῶν πολλῶν μαρτυριῶν εἶναι μάλιστα ὑπό τινός Κληρικοῦ, τοῦ Ἱερομονάχου Χριστοδούλου, πού ἔσπευσεν, νά δημοσιεύση μεγάλον βιβλιογραφικόν βιβλίον τό 1994 (!!!) περί τοῦ Ἁγίου Γέροντος Παϊσίου, καί νά προσθέσει, ἀδιάκριτα μᾶλλον, τήν πλανεμένη ὡς λέγεται, ἐπιστολή, τά "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ".

2ον. Ὅμως, ἐπειδή ὁ κλέφτης ἀγαπά καί τόν νοικοκύρη, ἔκλεψα κάτι σημαντικόν, τό ὁποῖον, καταγράφεται στό βιβλίον τοῦ πατρός Χριστοδούλου Ἀγιορείτου, μέ τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: "Ἐπίσης μοῦ ἔδειξε (ὁ Γέρων Παΐσιος) καί τό βιβλίο τῆς Ἀμερικανίδας M.S.Relfe. THE NEW MONEY SYSTEM 666 ..." ( Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΐΣΙΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1994, σελ. 181)...!!! 

Καί βάσει αὐτοῦ ξεκινά ὁ Γέρων καί ἀναπτύσει τόν προσωπικόν καί ἐσφαλμένον συλλογισμόν του καί τήν προβληματική Ἀντιχριστολογία μέ ἄμεσον ἀποκορύφωμα καί "λογικήν" συνέπεια, νά καταγραφεῖ, ἡ ἀμφιλεγόμενη καί προβληματική ἐπιστολή, ἡ ὁποῖα μάλιστα δημοσιεύται, αὐτοῦσια, εἰς τό ἴδιον βιβλίον, μερικές σελίδες μετά (!) τήν ἐν λόγῳ ἀποκάλυψιν καί ἀπόδειξιν πού σᾶς παραπέμπομεν.

3ον. Στό θεολογικό ζήτημα τῆς Ἐσχατολογίας-Ἀντιχριστολογίας, τό πλέον κρίσημον καί δύσκολον κομμάτι τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, ὁ ἅγιος τῆς καρδιᾶς μας, δυστηχῶς, ἔσφαλλε. Καί αὐτό δέν εἶναι προσωπική μας ἄποψις, ἀλλά ἄποψις ρωμαλέον ἀκαδημαϊκῶν Καθηγητῶν μας, Πνευματικῶν καί Φωτισμένων πατέρων μας κ.λπ. Δέν εἶναι τινα ἀπαξίωσις, ἤ ἀτιμία τοῦ ἁγίου, ὅταν οἱ ἀγαπώντες αὐτόν,  ὡμολογοῦμεν τήν ἐσφαλμένη γνῶμη του. Ἔσφαλλαν καί σφάλλωσιν, μάλιστα στό ἴδιον θέμα, τρανοί Ἐπίσκοποι, ἐπιφανεῖς Γέροντες καί ὁμολογητές Θεολόγοι. Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι, ἐν ὅσον βρίσκονται ἀκόμη εἰς τήν παροῦσα ζωήν, δέν εἶναι ἀλάθητοι, διότι εἶναι τρεπτοί ἄνθρωποι. Δύναται νά ἀμαρτήσωσιν ἀκόμα, εἴτε νά σφάλλωσιν σέ θεολογικά κ.ἄ. πολυποίκιλα ζητήματα, διότι ἡ Θεοπτία καί ὁ Φωτισμός των, δέν λειτουργεῖ ὅλον τό 24ὡρον! Ἔχωμεν πάμπολλα παραδείγματα, μεγάλων πλανῶν καί λαθῶν, πού (συν)ἔγραψαν, Μεγίστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας!! Ἔχωμεν μάλιστα, οὔκ ὁλίγα παραδείγματα, εἰς τά ἱερᾶ Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας, πού μᾶς ἀποκαλύπτονται, τά προσωπικά λάθη, οἱ ἀμαρτίες, οἱ μεγίστες ἀστοχίες των! Τό ἴδιον μαρτυρεῖται καί ὑπό τῆς Ἁγίας Γραφῆς!! Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, δέν ἀναγνωρίζει ἀλλά οὔτε ἐπικυρώνει τήν πραγματική Ἁγιότητα των διά ταύτα (τά γραπτά, τά σφάλματα των κ.λπ.) ἀλλά ἐπικυρώνει, τήν κατά Χάριν Θεανθρωποιήσιν αὐτῶν, παρά ταῦτα! Μερικοί ἀ-νόητοι, συνήθως θρησκόληπτοι καί φανατικοί, ἐμμένωσιν ἀθεόφοβα, νά ἀναζητῶσιν καί νά ἀπαιτῶσιν, τινά ἀνάρμοστα καί δυσεβῇ "ὀρθόδοξα" ἀλάθητα εἰς τούς Πατέρες, Προφήτες καί Ἀποστόλους τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπλανείς διδάσκαλοι, καί ὄχι ἀλάθητοι διδάσκαλοι, κατά πάντα καί διά πάντα, μόνον εἰς τήν κοινή Συμφωνία τῶν Πατέρων. Δύνανται λ.χ. νά ἔπεσαν καί σέ μεγάλη πλάνη, ἀλλά αὐτό, εἶναι διά τινές προσωπικές γνώμες των, καί ὄχι στήν Δογματολογικήν κοινή Συμφωνία τῶν Θεηγόρων Πατέρων. Ἄς μή μᾶς κακοφαίνεται λοιπόν.

4ον. Δέν ὑφίστατο ἀτομικόν ἀλάθητον εἰς τήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία καί ἄς πάψωμεν νά συνδέωμεν, τήν ἁγιώτητα καί τό ἀπλανῶς θεολογεῖν, μέ τό προβληματικό ἀλάθητο...  διότι δια ἀλάθητον μιλοῦσιν συγκεκριμένα, αἱρετικά δόγματα, ὅπως π.χ. ὁ Παπισμός, ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ
Μεταπατερισμός, ὁ Νεοβαρλααμισμός, ὁ Σιωνισμός, ὁ Μασσωνισμός, ὁ Προτεσταντισμός, ὁ Ἐπισκοπομονισμός, ὁ Νεορθοδοξισμός, ὁ Νεονικολαϊτισμός κ.ο.κ., διότι λ.χ. ὁ πάπας τῆς Ρώμης, πολεμεῖ καί διεκδικεῖ, διαχρονικά, τό ἀτομικόν Ἀλάθητον καί Πρωτεῖον του. Τό ἴδιον πράγμα πράττουσιν ἀτομικά, κάθε ΕΝΑΣ Προτεστάντης, μιᾶς καί ὁ πολυσχασμένος Προτεσταντισμός, ἀρνήθηκεν τό Ἀλάθητο τοῦ Ἑνός πάπα, καί τό μετεποίησεν καί ἐμβολίασεν εἰς τά ἑκασταχοῦ ἄτομα! Κάθε Προτεστάντης καί Λουθηροκαλβίνος δηλαδή, εἶναι "κατ΄ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν" τοῦ πάπα τῆς Ρώμης. Ἀλάθητος!!! Μέ τό ζόριν νά τό εἰσαγάγωμεν καί εἰς τόν ὀρθόδοξον χῶρον; Ἀπαγε τῆς βλασφημείας (!) δηλαδή. Καί ὁ Διάβολος μᾶς κουρδίζει, τῷ ὄντι ἅπαντες ἀκατήχητοι καί παλιο-ἐγωϊστές, νά τό φορτώσωμεν... εἰς τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας!(;) Ἄς προσέξωμεν ἀδελφοί/ές καί πατέρες.

5ον. Ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, διαθέτει ΕΝΑ ἀλάθητον, μόνον ὡς Σῶμα καί Συνείδησις μέ Κεφαλήν Της, τόν Θεάνθρωπον Χριστόν. Ἄρα συνεπῶς, ἐξ ὀρθοδόξου θεολογίας, ΚΑΝΕΝΑΣ ἅγιος, δέν διαθέτει ἀλάθητον, καί ἄρα λογικόν νά ἔσφαλλον κάπου, καί ὡς τρεπτοί ἄνθρωποι, νά ἐπλανήθησαν. Ἀπομένει σέ ἑμᾶς, τά ἐνεργά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐντοπίσωμεν, τίς ὅποιες πλάνες καί τά ἐν ἀγνοίᾳ ἤ ἔν γνώσει σφάλματᾳ των, καί νά ἐνημερώνουμεν ἀλλήλους, διά νά
προσέχωμεν, ἄχρι νά δώσει τελεσίδικες λύσεις, ἡ ὑπνώττουσα Διοικούσα Ἐκκλησία. Ὁ κάθε Ἅγιος τοῦ Θεοῦ, περισσότερον λαμβάνει δόξα καί τιμή, καί δέν προσβάλλεται διόλου τό κύρος καί ἡ ἀτέλευστη ἀγιώτητα του. Οἱ μόνοι πού προσβάλλονται, μέ τέτοιες ἔλλογες συζητήσεις, εἶναι οἱ φανατισμένοι καί οἱ προσωπολάτρες, καί γενικῶς ὅσοι εἴμεθα ἀφελεῖς, ἡμιμαθεῖς καί ἀμαθεῖς, τουτέστιν ξερόλες στό τρίγωνο. Δόξᾳ τῷ Θεῷ, πού δέν τά γνωρίζομεν ὅλα, διά νά ἐρωτοῦμεν ἵνα μαθαίνουμεν.

6ον. Παραθέτω βάσει ἔρευνας, διά τούς καλοπροαίρετους καί συνετούς ἀναγνώστες μας, πού προβληματίζονται βαθιά, τινά βιβλιογραφικά φωτογραφικά καί ἀποδεικτικά ντοκουμέντα... διά τό πρόβλημα, τῆς
προτεσταντικῆς Ἀμερικανιᾶς, πού διείσδυσεν ὕπουλα εἰς τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Ἐσχατολογική Θεολογία μας, καί δεῖ εἰς σημαντικούς Γέροντες μας κ.λπ., δηλ. διά τό Ἀντιχριστολογικόν καί Ἀριθμοφοβικόν πανταχοῦ παρῶν καί τά πάντα πληρῶν τό δῆθεν χάραγμα τοῦ 666...! Ὅποιος ἔχει ὅμως, ἑτέραν διαφορετικήν ἄποψιν καί γνῶσιν τῶν πραγμάτων, εἴμεθα ὁρθάνοικτοι διά διάλογον καί διά μελέτην τινῶν σοβαρῶν πληροφοριῶν. 

7ον. Συστήνω ὅμως, ἀνεπιφύλακτα, τό ῥωμαλέον Ἀντιρρητικόν καί Ποιμαντικόν
βιβλίον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασίλειου Βολουδάκη, ὁ ὁποίος ἀσκεῖ τινά, περίφημον Θεολογική κριτική, τόσον εἰς τήν πλανεμένη ἐπιστολή τοῦ πατρός Παϊσίου, ὅσον καί κατά τῶν ἀδιάκριτων Ἀντιχριστολογούντων καί Ἀριθμοφοβούντων, κληρικῶν καί λαϊκῶν! Προσεχῶς πιθανόν καί νά δημοσιεύσωμεν τινά βιβλιοκρισίαν ἐπ΄ αὐτοῦ...


Τοῦ + Παναγιώτου Π. Νούνη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου