Translate

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΟΝ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝΗ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΟΝ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ


Θερμές εὐχαριστίες ἐπιθυμοῦμεν νά ἀποστείλωμεν, εἰς τήν "Ὀρθόδοξη Ἀγκαλιά" τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολην τῆς Θράκης καί ἐκζητῶμεν τίς θερμές προσευχές των διά τήν σύντομη ἀπελευθέρωσιν τῆς νήσου Κύπρου μας. Πολλῷ μᾶλλον υἱικῶς ἀσπαζόμεθα τήν δεξιά χείρα τοῦ ἀρχιμανδρίτου καί Πνευματικοῦ πατρός των ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως π. Ἰωάννην Καρασακαλίδη.

Εἶναι μία ἀπό τίς σπάνιες φορές πού ἐζήτησα προσωπικά "τιμῆς ἔνεκεν" κάποια ἐνδιαφέροντα (κατ΄ἐμένα) θεολογικά  βιβλία, ὑπό τινῶν  σημαντικῶν συγγραφέων καί ἀμέσως νά μού τά ἀποστείλωσιν, χωρίς χρονοτριβή καί ἀνούσιες δικαιολογίες. Ὑφίστατο μάλιστα μερικές θλιβερές περιπτώσεις πού μού εἴπαν κάποτε, ὅτι θά μέ στείλουσιν καί ἀκόμα περιμένω... μᾶλλον ἐμετάνοιωσαν οἱ ἄνθρωποι! Καί μερικές ἄλλες περιπτώσεις, πού ἐζήτησα γραπτός, διά τίς θεολογικές ἔρευνες καί μελέτες μου, ἀπό συγκεκριμένον διάσημον καί πολυγραφέστατον Κληρικόν,  ἕνα μέ δύο βιβλία του πού δέν εἶχα εἰς τήν βιβλιοθήκη μου, καί μετά ἀπό ἕναν χρόνο ἀκόμη ἀναμένω ἀπάντησιν... δηλ. μᾶλλον μέ ἀπαξίωσαν. Τό τραγελαφικόν τῆς ὑπόθεσις, εἶναι πού ἔσπευδα ὁ βλᾶξ γιά πολλά χρόνια, συχνάκις καί ὡς μανιακός βιβλιοφάγος,  διά νά ἀγοράζω κάθε  νέον βιβλίον τοῦ.

Σήμερα ὅμως, ἔλαβα μίαν ξεχωριστήν καί σημαντικήν εὐλογία ἐκ Θεοῦ, ἀπό ἕναν παντελῶς ἄγνωστον μου Κληρικόν, πράγμα πού σημαίνει: ὅτι ἀκόμη ὑφίσταντο εὐσεβεῖς καί  Καλοί Ποιμένες μέ μέγα φιλότιμον καί ἀγαπητικήν στοργήν...! 

Ὁ ἐν λόγῳ Κληρικός ἐξ ὅσων ἐλάχιστα γνωρίζω, βιώνει κάποιον προσωπικόν Γολγοθά καί μίαν σημαντική δοκιμασία εἰς τήν ζωή του, ὅπως ὅλοι μας ἄλλωστε, παρ΄ὅλα αὐτά εἶναι σταθερός βράχος, ῥωμαλέος ἐπαναστάτης καί Πνευματικός ἀγωνιστής, Χαρισματικός ὁμιλητῆς καί ἀπ΄ ὅτι φαίνεται μᾶλλον καί Ἄριστος συγγραφεῦς, πράγμα πού σημαίνει, ὅτι ὁ Θεός καί ἡ θεία Χάρις δέν τόν ἐγκαταλείπωσιν! Συνήθως ἡ θεία Χάρις, ἐγκαταλείπει, τούς στυγνούς καί κακόβολους συκοφάντες, τούς Ἰοῦδες καί τούς ἡλίθιους προδότες. Καί ὅλοι γνωρίζωμεν μετά παρέλευσιν 2016 ἐτῶν, πῶς ἀρχέτυπον ἀλγεινῆς προδοσίας καί παντελοῦς Θεοεγκαταλείψεως, ἦτο καί εἶναι, ἡ ἐλεϊνή προτύπωσις καί προσωπικώτης, τοῦ κακόμοιρου Ἀποστόλου Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου.

Δέν ἔχω ἰδέα τίνα εἴδους σχέσιν ἔχει ὁ ἀξιόλογος π. Ἰωάννης μέ τόν οἰκείον του ἐπίσκοπον καί Σεβ. μητροπολίτην κ. Ἄνθιμον.  Αὐτό ὅμως πού γνωρίζω μέ μεγάλη βεβαιότητα καί ἀκρίβειαν, εἶναι ὅτι ὁ Σεβ. Ἀλεξ]πόλεως κ. Ἄνθιμος, εἶναι: ἄκρως ἐπικίνδυνος καί λυκοποιμήν διά τό Χριστώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀλεξανδρουπολιτῶν. Εἶναι δηλ. ἕνα θλιβερόν πιόνιν καί ἄριστον κοππέλιν τοῦ Αἱρετικοῦ Νεοεκκλησιολογιστοῦ καί πατριάρχου Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίου. Εἶναι δηλαδή εἷς ἐκ τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν, Μεταπατερικῶν καί Ἀναξίων κληρικῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας μας, τόν ὁποῖον, μᾶς τόν ἐφύτευσεν ὁ Κακόγερος τρις μοιχεπιβάτης, καί "πνευματικός πατέρας του", ὁ Ἀρχιοικουμενιστής τοῦ Θερμαϊκοῦ, ὁ Σεβ. τῆς Θεσ]νίκης κ. Ἄνθιμος. Βλέπετε πέραν τῆς ἱερᾶς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς κ.ο.κ., ὑφίστατο καί μία νοσηρά διαδοχή, ἐκείνης τῆς ἀνίερης καί ἐπικίνδυνης, διαδοχικῆς βλακείας.

Ἡ σημερινή εὐλογία πού ἔλαβα, δι΄ εὐχῶν τοῦ πατρός Ἰωάννου Καρασακαλίδη εἶναι: ἑφτά πολύτιμα, ἄκρως ἐνδιαφέροντα, ξεχωριστά καί σύγχρονα Ποιμαντικά, Πνευματικά καί Ἁγιολογικά βιβλία του, καθῶς καί ἕνα σημαντικόν ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον τοίχου διά τό 2016. 

Τόν εὐχαριστοῦμεν θερμά καί νά εἶναι σίγουρος, ὅτι θά τά ἀξιοποιήσωμεν εἰς τό ἕπακρον, εἰς τίς πολυποίκιλες μελέτες, δοκίμια καί ἄρθρα μας. 

Παροτρύνω δέ καί ἄλλους ἀξιότιμους συγγραφεῖς, θεολογικῶν κ.ἄ. πολυθεματικῶν σωρηδόν βιβλίων, ὅπως μᾶς ἀποστέλνωσιν ἐλεύθερα, τίς γραπτές δημιουργίες των, εἴτε διά ἔλλογην προώθησιν αὐτῶν, εἴτε διά καλήν διαφήμισιν ὡς παραπομπῶν μέσῳ τῶν θεολογικῶν γραπτῶν καί δοκιμίων μας, εἴτε καί διά ἄμεσην φωτογραφικήν προβολήν των ὑπό τοῦ ἱστολογίου μας, εἴτε διά ἀνάλογην κοινοποίησιν καί βιβλικρισίαν στόν κύκλο μας.

Τά ἐρωτεύσιμα βιβλία πού ἔλαβα ὡς εὐλογία, τήν σήμερον, εἶναι: 

1ον καί 2ον. Γνώρισε τά Χαρίσματά σου (Α΄καί Β΄ Τόμος), Ἀλεξ]πολη 2015, σσ. 206 καί σσ. 216.

3ον. Ἀπορῶ μέ τήν καρδιά σου (Ἡ διαχρονική βρεφοκτονία, ἡ δίψα γιά αἷμα, ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν), Σειρᾶ: Πνευματική Ἐπανάσταση Νο1, Ἀλεξ]πολη 2015, σσ. 84.

4ον. Ὀρθόδοξη Ἀγκαλιά, Ξάνθη 2013, σσ. 375. 

5ον. Κράτα Γερά, Ξάνθη 2014, σσ. 208.

6ον. Τό Οἰκογενειακόν (Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν οἰκογένεια μέ ἁπλό τρόπο), Ξάνθη 2014, σσ. 282.

7ον. Οἱ 300 Ἅγιοι Ἰωάννηδες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, Ἀλεξα]πολη 2015, σσ. 669.

8ον. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016, Οἱκουμενικές Σύνοδοι καί Ἁγιορείτικα Μοναστήρια, Ι. Κελλίον Ἁγ. Γεωργίου Φανερωμένου Ἁγίου Ὄρους.


Τοῦ + Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου