Translate

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΟΣΟΦΙΣΤΩΝΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΟΣΟΦΙΣΤΩΝ


Ἵνα ἔχωμεν ρωμαλέον "ἀλεξίσφαιρον γιλέκον εἰς τήν καρδίαν" (καθῶς τραγουδάει ὁ μακαριστός Παντελῖδης) καί τόν νοῦν τῆς ψυχῆς μας, καί γιά νά μή μᾶς παραμυθιάζωσιν οἱ τρισάθλιοι Οἰκουμενιστές... ἔχωμεν ἐντοπίσει καί ἀλιεύσει ἕνα σαθρόν προπαγανδιστικόν σχόλιον ἐκ τοῦ ὁμολογιακοῦ ἱστολογίου "Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ", τό ὁποῖον σχόλιον, κατά τήν προσωπική ἄποψιν μας, θά πρέπει νά ἀποσαφηνίσωμεν, ἐπιστημονικά, Ἱεροκανονικά καί ἀποδεικτικά, ὡς πρός τό πού ἔγκειται ἡ πλάνη, ὁ δόλος καί ἡ ψευδοδοξία

Δόξᾳ τῷ Θεῷ ὅσοι εἴμεθα ἀκόμη μαθητούδια τῆς ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας, δυνάμεθα τῷ ὄντι νά ἀποδείξωμεν, μίαν σημαίνουσαν ἀναλήθεια ἐκ τῶν γραφθέντων σας, τήν ὁποῖαν σερβίρετε ἀκατάπαυστα ἀπό ἡμιμάθεια καί ἀμάθεια:

1ον. Ἀρκετοί ΑΝΑΞΙΟΙ Ἐπίσκοποι, εἶναι "πολιτικοπρόβλητοι" ἀντί λαοπρόβλητοι καί Θεοπρόβλητοι, μάλιστα συμπεριφέρονται ὡς πολιτικάντηδες, ὑποτιμῶντας σέ μείζονα ποσοστόν, πλήν σπανίων ἐξαιρέσεων, καί θέλωντας ἕνα Λογικό ποίμνιον, ὡς ἄβουλον καί παθητικόν χαζοποίμνιον. Ὥς Ἐκκλησιαστικοί ψευδο-ἡγέτες, εἶναι ΑΝΙΚΑΝΟΙ, νά ἐμπνεύσωσιν, τήν Χαρισματική Διακονία καί Ὑπουργία των. Ἄρα λοιπόν, εἶναι τό πλέον εὔκολον, νά συκοφαντεῖτε τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ μέ τέτοιαν δολοπλόκον χολήν. 

2ον. Γράφεις ἐσκεμμένα καί ὕπουλα, ψεύδη καί ἀσυναρτήσιες ἀγαπητέ φίλε, εἰδικά στό ἐπόμενον γραφθέν σου. Ἄν εἶσαι Κληρικός ἤ θεολόγος, εἶσαι  χίλια τά ἑκατόν Λυκοποιμένας καί ἄκρως ἐπικίνδυνος, τό γνωρίζεις μᾶλλον, γι΄αὐτό καί ἡ θρασυδειλία σου νά γράφεις "ἀνώνυμα".

Γράφεις: "Τους όρους αιρετικός και αιρετικές δοξασίες έχει το δικαίωμα να τις αποδόσει σε κάποιον μόνο η Σύνοδος."

3ον. Γράφει ὅμως ὁ ὅσιος Κανονολόγος καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας Γέρων Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος: "Ἀλλ΄ οἱ αἱρετικοί εἶνε δύο εἰδῶν: Ἐκεῖνοι,
τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία ἐδίκασε καί κατεδίκασε καί ἀπέκοψε ἐκ τοῦ Σώματος αὐτῆς, καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι οὔτε κατεδικάσθησαν ἀκόμη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας οὔτε ἐξῆλθον αὐτοβούλως ἐξ αὐτῆς, ἀλλά διατελλοῦν ἀκόμη ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Μία τοιαύτη περίπτωσις εἶνε ἡ περίπτωσις τοῦ Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἔχει κηρύξει αἱρετικά φρονήματα..." [ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ/ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ), σελ.114]. 

Σκεφθεῖτε καλέ μου ἀνώνυμε ἄνθρωπε, τί θά ἔγραφεν ὁ Γέρων Ἐπιφάνιος τήν σήμερον διά τόν Αἱρετικόν πατριάρχη Βαρθολομαῖον;(!!!) Καλά ἑμεῖς οἱ μαθητές τοῦ, δέν διαθέτωμεν τίποτα, δίκαιον ἔχετε. Μᾶλλον οὔτε ὁ γ. Ἐπιφάνιος διέθεται "ἐκκλησιολογικήν συνείδησιν";!

4ον. Ἀλλά ἄν σᾶς ἐνοχλεῖ ὁ ὅσιος Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος νά σᾶς παραθέσωμεν ἕτερον Καθηγητή τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου:

α΄. Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σέ κάτι διαφορετικό ἀπ΄ ὅ,τι πιστεύει ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί ἐπιπροσθέτως ΔΕΝ ἔχουν ἀφορισθεῖ, λέγονται ἤ πρέπει νά λέγονται ἑτερόδοξοι. 

(Σημείωσις δική μου:  Ἄρα λοιπόν, εἶναι ἀντικανονική καί ἄτοπη, ἡ ἔκφρασις, νά ἀποκαλοῦμεν τούς Παπικούς καί Προτεστάντες, ὥς ἐτερόδοξους, μιᾶς καί ἔχωσιν ἀφορισθεῖ καί καταδικασθεῖ, τά πολυ-αἱρετικά συστήματά των ἀπό τήν Ὀρθοδοξη Καθολική Ἐκκλησία! Οἱ Οἰκουμενιστές π.χ. εἶναι ἑτερόδοξοι.)

β΄. Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι (πιστεύουν καί) διδάσκουν σέ κάτι διαφορετικό ἀπ΄ ὅ,τι πιστεύει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἐπιπροσθέτως ἔχουν ἀφορισθεῖ, λέγονται καί εἶναι αἱρετικοί.

γ΄ . Βεβαῖως καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἀφορισθεῖ, ἐφ΄ὅσον διδάσκουν καί ἄρα δημιουργοῦν αἵρεση-κόμμα (κόπτω) μποροῦν νά λέγονται αἱρετικοί. 
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ, σελ.105)

Εἶναι φανερόν, ὅτι οἱ  δύο πιό ἐπάνω Κανονολόγοι συμφωνοῦσιν, ἀπόλυτα!

5ον. Τό ἀμείλικτον ῥητορικόν ἐρώτημα πού τείθετε σέ κάθε Νεορθόδοξον-Νεοεκκλησιολογιστήν, παπαγάλον καί φερέφωνον, τοῦ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥ καί ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἶναι: 


Διά ΠΟΙΟΝ λόγον διαστρέφετε τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μας καί μάλιστα ἀποκρύβετε τήν ἀλήθεια τῶν  Ἐκκλησιολογικῶν, Κανονολογικῶν καί Θεολογικῶν πραγμάτων;


 Τοῦ + Παναγιώτου Π. ΝούνηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου