Translate

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΣΑΪΝΗ

Η ΕΝ ΛΟΓῼ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΑΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ Τῼ ΕΝ ΛΟΓῼ ΠΡΟΣΩΠῼ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΛΑ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΕ  ΡΟΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΣΑΪΝΗ
 Σέ ῥόλον Ἀστυνόμου Μπέκα ἤ καί Ἀστυνόμου Σαΐνη (!) φαίνεται ὅτι ἀποφάσισε, νά μεταβληθεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος. Βλέπετε ἀγαπητοί μου φίλοι/ες δεῖξτε ὁλίγην κατανόησιν, μιᾶς καί δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, νά ἀπεγκλωβισθεῖ εὔκολα, ἐκ τῶν "πνευματικῶν γονιδίων" πού τοῦ ἐνέσπειρεν, ἐξάπαντος ὁ τρις μοιχεπιβάτης γέροντάς του καί Μητροπολίτης τῆς Θεσ/νίκης κ. Ἄνθιμος. Ἔχουν νά ὁμοιάσουν σέ μέγιστον βαθμό, τά γεγονότα, τά περιστατικά, τά λεχθέντα καί πραχθέντα καί τῶν δύο Ἐπισκόπων-κατασκόπων. Τό μήλον ἐξάπαντος, δέν πέφτει κάτω ἀπό τήν πορτοκαλιάν, ἐλιάν ἤ  καί τήν τερατσιάν. Ἕλα ὅμως πού ντροπιάζει, τά σαΐνια, πολλῷ μάλλον τόν μέγα Ἀστυνόμον Σαΐνην!

Μερικά σημεῖα θέλωμεν, νά καταγράψωμεν, εἰς τήν φιλότιμον διαδικτυακήν καί ἀναγνωσιακήν ἀγάπην σας:

1ον. Εἶναι καλόν νά ἔχει κανείς ἐθνικές καί πατριωτικές εὐαισθησίες-ἀνησυχίες, ἀλλά ἐπειδή ὁ ἐχθρός τοῦ καλοῦ, εἶναι τό καλύτερον, ὤφειλεν, νά εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητος, εἰς τόν ρόλον, πού τοῦ ἐνεπιστεύθει ὁ Κύριος τῆς Δόξης. Καί ὁ ῥόλος τοῦ εἶναι, τό ἀπλανῶς ἐπισκοπεῖν καί ἀπλανῶς θεολογεῖν, ἐπί τόν λαόν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀλλά καί πάσας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. 

2ον. Μόνον πού γιά νά ἐνεργοποιήσει, τό Ἐπισκοπικόν χάρισμα πού τοῦ ἐμπιστεύθην, ὁ Καλός Θεός, ἵνα γίνει ὁ Καλός Ποιμήν τῆς Ἀλεξ/πόλεως, θά πρέπει νά ἀποταχθεῖ, τίς Μεταπατερικές, Μετακανονικές καί Συγκρητιστικές κακοδοξίες καί αἱρέσεις του, γιά νά παύσει ἐπί τέλους, τούς ὅποιους ἀνεγκέφαλους, ἀνόητους, παράλογους, ἀνόνητους, ἀνηλεείς, ἔμμεσους καί ἄμεσους, διωγμούς κατά τινῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν του. 

3ον. Τήν χαρισματική ἀρχιερωσύνην καί τήν ἐπισκοπικήν του ἐξουσία, δέν θά τήν ἐπιβάλλει σέ κανέναν μέ κατασκοπευτικές καί κακεντρεχείς ἐνέργειες. Ὁ σεβασμός, Σεβασμιώτατε, δέν ἐπιβάλλεται ἀλλ΄ οὔτε ἐπιτάσσεται, ἀλλά βεβαίως ἐμπνέεται, καθότι αὐτό λαλοῦμεν εἰς τά χωριά μας.

4ον. Μητροπολίτης πού ἐξαπολύει, ἄγριον  κυνηγητό, μέ διάφορα ἄνομα μέσα, κατά πιστῶν καί κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας του, ἀπειλώντας ξενοδόχους, διότι ἔτσι ἀποφάσισαν μερικοί καλοί ἄνθρωποι, διά εὔλογες καί ἔλλογες αἰτίες, νά βρέθονται καί νά διοργανώνωσιν ὀμαδικήν καί ἀγαπητικήν συνάντησιν, εἰς τά ξενοδοχεία τῆς ἐπαρχίας Ἀλεξανδρουπόλεως, νά ἐπιθυμοῦν νά βρεθῶσιν λ.χ. γιά ἔνα φαγητό, ἤ fredo capuchino ἤ καί Ἐγγλέζικον τσαγάκι κ.λπ., γιά νά ὁμιλήσωσιν γιά σωρηδόν θεολογικά, ψυχιατριακά, ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά κ.ἄ. θέματα, ὁ ὅποιος Μητροπολίτης  πού τυχόν παρεμβαίνει, ἀδιάκριτα καί ἐκδικητικά, εἰς τήν ἰδιωτική καί προσωπική ζωή τῶν πιστῶν καί τῶν κληρικῶν του, ἐκτός καί πέραν τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς, μᾶλλον ἀντί γιά Ἐπίσκοπος, μοῦ ὁμοιάζει γιά κατάσκοπος. Ἄν οἱ ἐνοριακές στιγμές των, τούς ἔφεραν τόσον κοντά, καί ἐπιθυμῶσιν, νά βρέθωνται σέ ἐλεύθερον χρόνον τους, στά ξενοδοχεία, στίς παραλίες καί σέ ἐκδρομές, θεωρῶ, ὁ πολεμῶν αὐτούς, εἶναι ἀλλοτριοεπίσκοπος. Ὄχι εἰδικά καί μόνον διά τό πιό πάνω λόγον, ἀλλά σέ σύνθεσιν, μέ σωρηδόν ἄλλων σημαινόντων-θεολογικῶν λόγων.

5ον. Ὁ Σεβ. τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος ἔχει μείζωνα ἀμαυρωμένον θεολογικόν καί καταμπαζωμένον ἐκκλησιαστικόν μητρῶον. 

6ον. Ἔχει δώσει δυστυχῶς τήν "εὐλογία" του, σέ Προτεστάντες αἱρετικούς νά διαμοιράζουν, εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, αἱρετικές Γραφές καί αἱρετικά περιοδικά! Ἄναψε ἐκ τῆς ἀκοίμητης ἱερᾶς κανδήλας, πυρσοῦς (!) τῶν ἱέρειων, διά παγανιστικά θεατρικᾶ θέσμια. Ἄφησεν δηλ., ὡς δῆθεν καλός ποιμήν, τούς ψυχόλεθρους λύκους, νά ξεσαλώσωσιν καί νά ξεσχίσωσιν τά ταλαίπωρα Χριστώνυμα προβατάκια τῆς ποίμνης του. Μᾶς δίδαξεν, πρόσφατα μάλιστα, ὅτι ὅποιος δέν ὑπακούει τυφλᾶ καί πράττει ἄνευ τῆς σύμφωνης γνώμης, εἰς τόν Ἐπίσκοπον, λατρεύει τόν διάβολον!

-Γιατί διαδίδεται τέτοια ἀσύστολα καί ποταπᾶ ψεύδη Σεβασμιώτατε;

-Ὑφίστατο πραγματικά τυφλή ὑπακοή, ἐξάπαντος ἀπροϋπόθετη, σέ Γέροντες καί σέ Ἐπισκόπους; 

-Ποῦ τά βρήκατε αὐτᾶ τά  φαντασιακά καί τραγελαγικά φληναφήματα; 

-Ἐπειδή ἔχετε πλάτες, τούς κακόδοξους Ἀρχοικουμενιστές κακόγερους, τόν Θεσ/νίκης κ. Ἄνθιμον καί τόν Ἀρχιοἰκουμενιστήν αἱρετικόν πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, μᾶς κάνετε τόν καμπόσον; 

-Ἄν ἐκ θεολογικῆς ἀπόψεως, ἡ αἵρεσις εἶναι μοιχεπιβασία, καί δεῖ πνευματική μοιχεία μέ τόν ἄρχάγγελον  Σατᾶν!, ἆραγέ σείς κ. Ἄνθιμε, πόσες φορές εἴσθε μοιχεποιβάτης; Ἐξάπαντος ὁ γ. Ἄνθιμος εἶναι, ὁ εἰς τριπλοῦν μοιχεπιβάτης "Μακεδονομάχος" τῆς πλάκας. Μᾶλλον προσπαθεῖτε νά τόν ξεπεράσετε. Ἔτσι; 

7ον. Ἐπίσης ἀγαπητοί μου ἀναγνώστες, ὁ Ἀλεξ]πόλεως, ὤφειλεν νά μᾶς πεῖ, ὅτι πολλοί ψευδοεπίσκοποι τήν σήμερον, μεγάλοι Ἀντίχριστοι γεγόνασιν, πού λατρεύωσιν τῷ ὄντι τόν Διάβολον μέ τά ἑκάστοτε διαβολικά ἔργα τους, ἔργα εἰς βάρος τῆς Φιλόκαλλης Ὀρθοδοξίας. Ὁ Συγκρητισμός ἅγιε Ἀλεξανδρουπόλεως, εἶναι σφόδρα Ἀντιχριστιανική ἐνέργεια, μιᾶς καί εἶναι ἡ κατ΄ἐξοχήν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου, τόν ὁποῖον, μιά χοῦφτα ἀνόητοι λυκοποιμένες, ὑποβοηθάτε, εἴτε ἐν γνώσιν εἴτε καί ἐν τῇ μή ἀγνῇ ἄγνοιᾳ, νά ἐπανεμφανιστεῖ, λίαν συντόμως. Σημασία δέν ἔχει, τό ἄν καί τό πότε θά ἔρθει, (διότι εἶναι προφητευμένον, ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα, θά ἔρθει, ὅπως ἔρχονται διαχρονικά σωρηδόν ἄλλοι μικρομέγαλοι ἀντίχριστοι, ἀλλά γιατί, σῶνει καί καλά, νά ἐπαληθεύσωμεν λίαν συντόμως, ἐκ τινάς βλακείας καί ἀχαπαρωσύνης, τόν Προφήτην καί Εὐαγγελιστήν Ἱωάννην;) ἀλλά σημασία ἔχει τό γεγονός, ὅτι ἡ ἰδεολογία τοῦ Ἀντιχριστιανισμοῦ-Οἰκουμενισμοῦ, κάνει θραύσεις καί πάταγον εἰς τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, καί οἱ Ἐπίσκοποι ταγοί τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν ἐπισκοπεύουν καλῶς καί Θεαρέστως τήν Ποίμνην Του, ἀλλά ἀντί νά διακηρύτωσιν τόν Βασιλικόν καί Ἅγιον Ἱερόν Θεανθρωπισμόν, κηρύττετε, τόν χαμερπήν καί δυσσῶδην Ἀντίχριστον Οἰκουμενισμόν!  

8ον. Μάλιστα τό τρις χειρώτερον, εἶναι, ὅτι ὁ κ. Ἄνθιμος ὁ junior, μᾶς δίδαξε ἀλλαχοῦ, α΄. ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος, εἶναι, ὑπερ ἄνω τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἄκουσον-ἄκουσον, Ἥλιε τῆς Δικαιοσύνης, καί στέναξον καί τρέμε ταλαίπωρη Γῇ, ὅτι β΄. δύναται (!) νά τούς ἀνατρέπει (!!) καί νά μή (!!!) τούς τηρεῖ. Ἐνῶ σέ ἄλλην διαφορετικήν περίπτωσιν, διακηρύττει, δῆθεν τά ὁρθᾶ, γ΄. ὅτι πάνω ἀπ΄ ὅλα, ἀκόμη καί ἀπό τόν Ἐπίσκοπον, εἶναι ἡ ἄποψις τῆς Ἐκκλησίας. Ποίας Ἐκκλησίας; Μᾶλλον ἐννοεῖ 99% σαφῶς, τήν ἑκάστοτε ἱερᾶ Σύνοδον. Χωρίς μᾶλλον νά ἔχει ἤ καί νά θέλει  ἐννοήσει, ἐκκλησιολογικά, τί ἐστί Ἐκκλησία, ἤ, ἐξάπαντος ἐννοεῖ διεστραμμένα, καί θεωρεῖ καί πράττει, ὅπως τόν Νεοβατοπαιδιστήν Μητροπολίτην καί Σεβ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, ὅτι τάχα μου, ἡ Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι. Τρομάρα τους!

9ον. Ἕνας ἀλλότριος ἐπίσκοπος, θεωρεῖ καί ἄρα ἐνεργεῖ, ἐσφαλμένα βεβαίως, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἰδικόν του ἀμπελοχώραφον καί καράβιν. Πράγμα ἐκ τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καί τῆς Καθολικῆς Συμφωνίας τῶν Θεοφόρων Προφητῶν-Ἀποστόλων καί Ἁγίων, ἄκρως ἄτοπον καί ἀπαράδεκτον. Ἄν ὅμως ἐξελάβωμεν, ὡς πάγιαν καί σταθεράν τήν πρῶτην θέσιν του: εἰσαγάγει τήν αἵρεσιν τοῦ Ἐπισκοπομονισμοῦ καί Κληρικαλισμοῦ. Δηλαδή, Λατινόφρωνα πιστεύματα, ὅτι ὁ κάθε ἐπίσκοπος δύναται νά ἐξουσιάζει, ὥς ἀπόλυτην αὐθεντία, μέ Ἀλάθητον καί Πρωτεῖον, ὅπως ὁ πάπας τῆς Ρώμης. Δέν εἶναι σύμπτωσις, πού οἱ Οἰκουμενιστές, εἶναι φιλοπαπικοί καί Λατινόφρωνες Γραικύλοι. Εἶναι σέ ἀδιάλειπτον, μοιχικήν σχέσιν, μέ τό ἀρχέτυπον τῆς Συμβολικῆς ἐξουσίας των. Τόν πάπα τῆς Ρώμης. Τήν ὁποῖαν ἐξουσίαν των, ἔχωσιν διαστρέψει στά στάνταρτς καί τά πρότυπα ἐκείνου, καί ἔτσι δέν δύνανται, νά διαχειριστῶσιν, ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως, τό ἐπισκοπεῖν τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχωσιν δηλαδή, τίς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις καί ἀπορίπτωσιν, ἄλλογα, τήν Χαρισματική Πατερική Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

10ον. Δηλαδή ἐν τέλει, οἱ αἱρετικοί Οἰκουμενιστές, καί μοιχεπιβάτες, ὅπως π.χ τοῦ βεληνεκοῦς τῶν Νεορθοδόξων Ἀρχιοικουμενιστῶν κ.κ. Ἀνθίμων, δέν ἔχωσιν, καμίαν ἀπολύτως ἐμπιστοσύνην, εἰς τά Θεολογικά καί Ἐκκλησιαστικά ζητήματα, καί ὅσοι ἀκόμη, δέν εἴστε ὑποψιασμένοι, οἱ λύσεις καί ἀπαντήσεις τῶν λογιῶν ἀποριῶν σας, βρίσκεται, ἐξάπαντος εἰς τά ἱερά Συγγράμματα καί τήν ἐμπειρική Δογματική Θεολογία τῶν Θεοφόρων Πατέρων μας, καί ὄχι εἰς τά φτωχᾶ ἡμερολογιακά γραπτά μας. Κεράσακι τῆς δεινῆς θεομπαιξίας καί φαιδρῆς κατασκοπίας, τοῦ Σεβ. κ. Ἀνθίμου, εἶναι νά δρᾶ ἀντιεκκλησιολογικά καί ἀντικανονικά, ἐπιβάλλοντας μαζί μέ ἄλλους, ἀναξιόπιστους, συνεπισκόπους καί θεολόγους του, Τμήμα Μωαμεθανικῶν καί Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, εἰς Συμβασιλεύουσα Πόλη τῆς Θεσσαλονίκης μας. Ὁ πατριωτισμός σᾶς μάρανε Σεβασμιώτατε. Γιατί τέτοια τραγελαφική θεομπαιξία καί ὑποκρισία ἅγιε Ἀλεξανδρουπόλεως; Προτιμῶ νά παρακολουθῶ, τά παιδικά καρτοῦνς μέ τόν Ἀστυνόμον Σαΐνην, διότι μαζί σας, ὅποιος μπλέξει, θά χάσει τόσον τήν πίστη του ὅσο καί τήν ἐσωτερικήν εἰρήνην του.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου