Translate

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣΟ ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ


1ον. Ἀναμένωμεν, οὐχί ἀφελῶς, βέβαια, τήν ἔμπρακτην μετάνοια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, διά τίς σωρηδόν Οἰκουμενιστικές καί Λατινόφρωνες ἀσχήμιες, πού ἐνήργησεν καί συνεχίζει νά διενεργεῖ, ἐπί τῆς ἀρχιεπισκοπίας του:  α΄. Διαθρησκειακόν Συνέδριον εἰς τήν ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου (2008)! β΄.  Διμερῆς Διαχριστιανικός Διάλογος (2009), "Ὀρθοδόξων" μέ τοῦς Φραγκολατίνους ("Ρωμαιοκαθολικούς") εἰς τήν Χλώρακαν τῆς Πάφου, διά τῆς Μεικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, μέ θέμαν "περί τοῦ Πρωτείου τοῦ πάπα τῆς Ρώμης" (μέ τά τραγελαφικά καί θλιβερά γεγονότα, πού ἐδημιούργησεν ὁ  Ἀρχιεπισκόπος μαζί μέ τόν Μητροπολίτην Πάφου κ. Γεώργιον, διατάζοντας τήν ἀστυνομία, νά ξυλοφορτώσει, νά συλλάβει καί νά φυλακήσει, Μοναχούς καί Λαϊκούς πού βρισκώντουσαν ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου).  γ΄.  Θερμή ἐκκλησιαστικήν ὑποδοχήν τοῦ πάπα τῆς Ρώμης (2010) εἰς τήν Κύπρον, ὑπό ἀρκετῶν οἰκουμενιστῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, μέ ἀνάλογες παράνομες συμπροσευχές,  εἰς τήν Πάφον καί Λευκωσίαν· δ΄.  ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, μαζί μέ τόν ἀρχιραββίνον Γιώνα Μέντζερ, συνυπογράφωσιν, (2011) τήν Ἄρσιν τῆς Συλλογικῆς ἐνοχῆς καί εὐθύνης πάντων τῶν Ἐβραίων διά τήν Θεοκτονίαν τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ! Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐνήργησεν σύμφωνα μέ τό Κανονικόν καί Ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον, αὐθαίρετα, αὐτόβουλα, ἐτσιθελικά, δεσποτικά, καί τό κύριον, ἄνευ τῆς ἐπίσημης καί σύμφωνης γνώμης, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου, καί ἄρα πρόκειται, ἐξάπαντος διά  ἀντικανονικήν, ἀντικαταστατικήν καί ἀντιευαγγελικήν, κακόδοξον καί αἱρετίζουσαν ἐνέργειαν, μιᾶς καί οἱ νῦν Ἑβραίοι, πού ἐμμένωσιν, εἰς τόν  δεισιδαιμονικόν Καμπαλλιστικόν καί Ταλμουδικόν, Ἰουαδαϊσμόν, εἶναι ἐξίσου διάδοχοι καί συνένοχοι, τῶν Θεανθρωποκτόνων προπατόρων τους. Ἀπόδειξις τρανή ἐπί τοῦτο, εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, τά Θεόπνευστα συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ἡ Λειτουργική Ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού μᾶς καταγγέλωσιν καί θά μᾶς καταγγέλουν, ἄχρι τῆς συντελείας τοῦ σύμπαντος κόσμου, τήν ἀνίερον καί Μεγίστην Ἀδικίαν, τόν Σταυρικόν θάνατον καί τά Πάθη Αὐτοῦ, πού διέπραξαν, ἐξάπαντος οἱ Ἑβραίοι, κατά τοῦ συμπατριώτου των, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐξ ὀρθοδόξου ἀπόψεως, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἔκανεν μίαν "τρύπαν στό νερό", μιᾶς καί δέν τόν ἐξουσιοδώτησεν καμία Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἵνα ἐνεργήσει τέτοιαν παρανομία, πολλῶ μᾶλλον δέν ἔλαβεν τήν ἄδεια καί τήν σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Κυπρίων. Οὔτε κἄν ἐρώτησεν τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κλήρον καί λαόν. Ἐνήργησεν δηλ. ὥς ἄλλος πάπας... τῆς Κύπρου. Τουλάχιστον, διά νά γίνει ἀπόσβεσις, ἐκκλησιαστικῶν χρεῶν, ἄς δώσει Ὁμολογίαν Πίστεως καί νά ἀνατινάξει τήν "Πανορθόδοξον Σύνοδων" τῶν Νεοφαναριωτῶν.

2ον. Ἑμεῖς, ὡς νεώτεροι ἱστορικοί, τῆς σύγχρονης Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, καταγγέλωμεν, τόν μακαριώτατον, ὅπως ἀνακαλέσει τήν ἄδικον ὑπογραφήν του, διαφορετικά, θά ὑποστεῖ, τίς ἱστορικές καί τίς πνευματικές συνέπειες τῶν κακόδοξων ἐνεργειῶν του.

-Ἆραγέ ὅμως, ποίος εἶναι ὁ ρασοφόρος εἰκονιζόμενος, ὄπισθεν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου;

3ον. Εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεος κ. Πορφύριος Μαχαιριώτης ὁ καί Νεοβατοπαιδινός, τό "πρωτοπαλίκαρον" τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ. Τό ἀστεῖον τῆς ὑπόθεσις, εἶναι ὅτι, ἀρκετοί προβατοποιημένοι, ἐξάπαντος φίλοι καί ὀπαδοί τῶν Νεοβατοπαιδινῶν, ἀπορεῖτε, ὡς ἀστόχαστες σουσουράδες, τί εἶναι, ἄν εἶναι, καί τί σχέσιν ἔχουσιν οἱ Νεοβατοπαιδινοί ἐν τῇ Κύπρῳ, κ.ἄ. πατέρες ἐν Ἁγίῳ Ὄρῃ, μέ τήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Βάλτε νάκκον τόν νοῦν σας νά δουλέψει, διότι μᾶς ἔφαγεν ὁ δῆθεν "καλός λογισμός", ὁ ὁποίος μεταφράζεται στό Νεορθόδοξον Νεοβατοπαιδινόν γλωσσάριον, ὡς ἀνόητος καί βλακίστικος λογισμός, λογισμός τῆς προβατίλλας.

4ον. Οἱ ἀπανταχοῦ Νεοβατοπαιδινοί ἀδελφοί καί πατέρες, δυστυχῶς, ὑποδαυλίζουν τόσον τήν Μεταπατερική Αἵρεσιν, ὅσον καί τό πολυκέφαλον τέρας τοῦ Λερναίου Συγκρητισμοῦ. Ψάξτε το καί ἐρευνήστε το.

5ον. Μᾶλλον δέν εἴδεν ἀκόμη, ἡ διαδικτυακή ὑφήλιος, τίς "πανέμορφες" φωτογραφίες, τοῦ Θεοφιλέστατου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου πού διοργάνωσεν τινά ἐωσφορικόν Διαθρησκειακόν Συνέδριον στήν ἱερᾶ Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου 2008 μ.Χ., μέ τίς εὐλογίες μάλιστα τοῦ Λεμεσοῦ; (!!!) 

6ον. Προσεχῶς, θά σᾶς ἀποδείξωμεν, διαδικτυακῶς, διά πρῶτην φοράν, τινά φωτογραφικά ντοκουμέντα καί γραφθέντα, διά τά ὁποῖα τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς νῆσου Κύπρου, ἔλαβεν διεξοδικήν ἐνημέρωσιν, ὑπό τοῦ θεολογικοῦ περιοδικοῦ τά "Ἐκκλησιαστικά Ἐπίκαιρα" τοῦ Παγκύπριου Χριστιανικοῦ Ὀρθοδόξου Κινήματος (ΠΑ.Χ.Ο.Κ.) Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε

7ον. Τί ἄλλο ἔμεινε νά δοῦμεν, διά νά πιστεύσωμεν, περί τῆς ἀνίερης ἐκκοσμικεύσεως τοῦ Νεοβατοπαιδινοῦ Ἡσυχασμοῦ; Συμπροσευχές; Μά ἀφοῦ ὁ Νεοβατοπαιδινός Ἡγούμενος καί γ. Ἐφραίμ, τίς "οἰκονόμησεν"... τρομάρα του! Καί αὐτοφανέρωσεν, ἐξάπαντος τόν ἑαυτόν καί τούς ἀδελφούς ὁμοφρόνους του, ὅτι εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχήν "Γέροντας" καί ὁ συνήγορος τοῦ διαβόλου (οὔπς τοῦ Ἀρχιοικουμενιστή-Νεοφαναριώτη πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ἦθελα νά πῶ.) καθότι ἄχρι στιγμῆς, δέν φιλοτιμήθην διόλου, νά ἀπολογηθεῖ, δημόσια, διά τήν ἀντικανονικήν καί κακόδοξην διακήρυξιν, αἵρεσιν καί παρερμηνείαν, τῆς παραοικονομίας τῶν Συμπροσευχῶν μετά τῶν Αἱρετικῶν καί Σχισματικῶν. Ἄν ὄντως, ἦτον, ὀρθόδοξα καί κανονικά, τά δημόσια παράδοξα λεχθέντα καί πραχθέντα του, δια τίνα λόγον τότε, δέν συμπροσεύχονται οἱ Νεοβατοπαιδινοί, "κατ΄οἰκονομίαν" ἔστω, μέ τούς Σχισματικοαἱρετικούς "Ζηλωτές" τῆς ἱ. μονῆς Ἐσφιγμένου; Ἆρα ὁ γ. Ἐφραίμ, ἐξάφρασεν, ὄχι γλωσσικόν σφάλμα, ἀλλά τό περιεχόμενον τῆς καρδίας του. Καί ἀφοῦ συνευδοκεῖ καί συνευλογεῖ, "κατ' οἰκονομίαν" τίς ἀντιδογματολογικές συμπροσευχές μετά τῶν Σχισματικῶν καί Αἱρετικῶν, αὐτό δέν εἶναι ἁπλῶς, μία πλάνη, ἤ ἐλαφρόν σφάλμα, ἀλλά εἶναι, κακοδοξία ὁλκῆς καί καραμπινάτη Ἅιρεσις, πού διακηρύττεται ὡς Μεταδογματική καί Μετακανονική Διδασκαλία (ὑπό τῶν Μεταπατερικῶν θεολόγων), διά καί ἐκ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Καταλάβατε ἀδελφοί καί πατέρες, ἤ μήπως, νά σᾶς τά μεταγλωττίσω καί εἰς τήν Κυπριακήν διάλεκτον;

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη


1 σχόλιο:

 1. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ «ΦΑΤΣΟΒΙΒΛΙΟΝ» ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΝ ΟΤΙ ΠΕΡΣΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

  ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΟ DORTMUND, ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΕΙ ΒΑΘΕΩΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/dortmund_2.html)

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΙ ΤΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ:

  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html)

  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ) (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_91.html)

  ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΙΚΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_82.html)

  ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΩΝΟ-ΜΕΤΑΞΑΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_55.html)

  ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ( http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_81.html)

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_1.html)

  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ; (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_18.html)

  Ο ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_84.html)

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
  (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_43.html)

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 2016 μ.Χ. (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/2016.html)

  ΑπάντησηΔιαγραφή