Translate

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΑΠΑΝΤΗΣΙΝ  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ


Ἀξίοτιμη Διοικητική Λειτουργός 
κυρία Βοσκαρῖδου Παρασκευή, Χαῖρε!

1ον. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν τά μέγιστα διά τήν φιλότιμον καλοσύνη σας, νά μᾶς ἀπαντήσετε. Τό τί μᾶς ἀπαντάτε ὅμως, εἶναι ἕνα νέον καί παράδοξον ζήτημα. Μᾶς ἀπαντήσατε, ἄν καλῶς ἀντιλαμβανόμαστε τά πράγματα, μονοσήμαντα σχεδόν, δηλ. μόνον εἰς τό 5ον ἐρώτημα ἀπό τά μόλις 10 ἐρωτήματα [5ον.  Ἔχει ἐγκριθεῖ ἡ χρήση της ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων; Ποιές εἶναι οἱ νομικές προϋποθέσεις;]  πού σᾶς ἐθέσαμεν ἀποροῦντες, καί ἐκείνο μάλιστα, εἰς τό μισόν του σκέλος, μέ τινά ἐνδιαφέρουσα παραπομπή εἰς τινά Νομοθεσίαν. Συγχωρέστε μας ὅμως, ἀλλά δέν μᾶς ἰκανοποιεῖ ποσῶς, νά γνωρίσωμεν ἁπλᾶ καί γνωσιολογικά τίς Νομικές προϋποθέσεις. Ἡ Νομική διάστασις, εἶναι ἕνα μικρόν μέρος, ἐκ τοῦ ὅλου ζητήματος, πού θίγωμεν. Μᾶς ἐνδιαφέρει κυρίως, τό δάσος τῆς ὑπόθεσις, καί ὄχι ἀπαραίτητα, τό ἕναν δεντρίλιον. Γι΄ αὐτό ἄλλωστε θέσαμεν δέκα ὁλόκληρα ἐρωτήματα, ἵνα ἄποκτήσωμεν μία σφαιρική εἰκόνα. Ἐξάλλου δέν εἶμεθα Νομικοί, ἵνα κατανοήσωμεν ἄριστα τούς Νομικούς ὅρους τοῦ Κράτους, ἀλλά μάλιστα εἴμεθα, περιορισμένης μορφώσεως Πολίτες, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη, ποιός δύναται, νά ἐρμηνεύσει μέ ἀκρίβειαν, τίς ἐν λόγῳ Νομοθετικές διατάξεις;

2ον. Εἶναι κραυγαλέα γνωστή καί  τραγέλαφος ἡ τακτική τῶν ἀξιότιμων ὑπαλλήλων καί κυβερνητικῶν γραφειοκρατῶν, νά παραπέμπωσιν τόν ἁπλόν κόσμον, δεξιά καί ἀριστερά, καί ἐκεῖ βεβαίως μέ τό στανιόν, ὅταν μάλιστα δέν δύνανται, ἤ δέν θέλωσιν νά ἀπαντήσωσιν, σέ δύσκολα ἐρωτήματα, σέ μείζονα θέματα μάλιστα, πού ὄφειλαν κάποιοι, θεσμικῶς, νά γνωρίζωσιν καλῶς μέχρι καί ἀρίστως, μέ ἀπώτερον σκοπόν, νά πληροφορῶσιν μέ πάσαν ἀκρίβειαν καί ἀπονήρευτον εὐθύτητα, τούς Πολίτες, μίας εὐνομούμενης καί δημοκρατικῆς Πολιτείας. Εὐχόμεθα δηλαδή καί ἐπιμένωμεν κάπως, γιά νά μᾶς διαψεύσετε κάπως τήν κακήν ἀνησυχία καί τόν καχύποπτον λογισμόν μας, τόν ὁποῖον, ἐξάπαντος μᾶς τόν ἐπυροδότησεν, σέ μέγιστον βαθμόν, ἡ ἐν λόγῳ ἀπαράδεκτῃ-μέ μεγίστην δόσην ὑπεκφυγῶν καί εἰρωνιῶν-ἀπάντησις, ἐκ μέρους σας.

3ον. Ἐπί τό προκείμενον ὅμως. Ἔχει πέσει εἰς τήν ἐλάχιστον ἀντίληψιν μας ἐπί τῆς Νομοθεσίας πού σεῖς μᾶς παραπέμπετε, (διευκρινίζω καί πάλιν, ὅτι δέν εἶμαι Νομικός ἐπιστήμων) ὅτι τό Ἄρθρον 63,2 ἀναφέρει ἐπί λέξει: "Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το δελτίο ταυτότητας αποφασίζονται από το Διευθυντή κατ’ ανάλογο τρόπο με τα διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία" καί ἀπορῶ πραγματικά, καθότι προσπαθῶ νά προβληματίζομαι ἐνεργητικά, ὡς ἁπλός Πολίτης αὐτῆς τῆς νήσου, ποῖος εἶναι αὐτός ὁ ἀξιότιμος κύριος Διευθυντής (στόν ὁποῖον ἐσεῖς μᾶς παραπέμπετε ἔμμεσα) ὥστε, νά τού θέσωμεν ὑπόψιν, τά κατά τήν δικήν σας προσωπικήν ἄποψιν "ὑποθετικά σενάρια" καί τά ἔλλογα καί εὔλογα ἐρωτήματα μας;! Δύνασθε νά μᾶς πληροφορήσετε τίνα εἶναι τό ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον καί τά πλήρη στοιχεία τοῦ ἀνθρώπου; Ἐπίσης, ποῖος εἶναι, ὁ δικός σας προϋστάμενος, ὥστε νά ἀποστείλωμεν, καί σέ ἐκείνον τά ἴδια "ὑποθετικά σενάρια", ἵνα μάθωμεν τέλος πάντων, διά τίνα λόγον εἶναι ὑποθετικόν σενάριον, τό ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ καί ΚΥΡΙΟΝ ἐρώτημα τῆς ἐπιστολῆς μας: Καί κατά κύριον λόγον, ἀπορῶ τά μέγιστα, διά τίνα λόγον, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ παραλαβή της; 

4ον. Ἀξιότιμη κυρία Βοσκαρῖδου, ἄν σᾶς φέρνωμεν σέ τινά δύσκολην θέσιν, μήν μᾶς ἀπαντήσετε τότε εἰς τά 9 σημαντικώτατα ἐρωτήματα που σᾶς θέτωμεν, πολλῶ μᾶλλον μήν μᾶς ἀπαντήσετε στά ὅποια "ὑποθετικά σενάρια". Σᾶς βγάζωμεν καλή κυρία μου ἀπό τήν δύσκολη θέσιν. Κοιμηθεῖτε ἥσυχα. Ἑμεῖς πάντως εἶμεθα γονιοί καί πολίτες, καί ἐνδιαφερώμεθα πολύ διά τῆς καλής ἀνησυχίας, νά ἐννοήσωμεν, διά τίνα λόγον ὑφιστάμεθα μαζί μέ τά δύσμοιρα παιδάκια μας, συγκεκριμένον "Νομοθετικόν" περιορισμόν καί στυγνώτατην παραβίασιν τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Ἀνθρώπινου Προσώπου μέ τήν ὑποχρέωσιν καί νομοθετικήν ἐπιβολήν, ἐκ τοῦ Τομέα σας, στά περί τῆς Βιομετρικῆς Ταυτότητας;! Δέν ὑφίσταντο ἐπιλογές καί ἐναλακτικές λύσεις στήν Δημοκρατία; Ὑφίσταντο. Τότε ποῦ ἀποσκοπεῖ, ἀλλά καί ποῖον ἐξυπηρετεῖ, ἡ ἀναντίρρητη ὑποχρέωσις, νά παραλάβωμεν ὡς Κύπριοι Πολίτες, τέτοιου εἶδους ὑπερσύχρονην βιομετρικήν ταυτότητα;

5ον. Ἀλλά τουλάχιστον, ἀπαντήστε μας, παρακαλῶ πολύ, ἄν δύνασθε καί εἴσθε ἐξουσιοδοτημένη, θεσμικά, εἰς τό καίριον καί ὀρθολογικόν ἐρώτημα, τό κύριον ἐρώτημα τῆς ἐπιστολῆς μας. Δύνασθε, ἤ μᾶλλον εἴσθε θεσμικά ἡ ἀρμόδεια, ἵνα μᾶς τό ἀπαντήσετε, τοῦτον τό μείζον ἐρώτημα-καί καθόλου φαντασιακόν σενάριον- διά τίνα ἀκριβῶς λόγον ἔχωμεν, τήν ἀδήριτον ὑποχρέωσιν, νά λάβωμεν ἐτοῦτην τήν σοῦπερ βιομετρική ταυτότητα (μιᾶς καί ἄλλα Εὐρωπαϊκά Κράτη, ὅπως π.χ. ἡ Γερμανία, ἡ Ἀγγλία κ.ἄ. τήν ἀρνήθηκαν) διά τήν ὁποῖαν μάλιστα, δέν κάνετε διόλου τόν φιλότιμον κόπον, νά μᾶς πληροφορήσετε, εἰς τά βασικά ἀλλά καί σημαίνοντα τεχνο-λογικά μας ἐρωτήματα;

6ον. Ποῖος εἶναι τότε ὁ καθεῖς ὑπεύθυνος, κατά τήν γνώμη σας, ἵνα μᾶς πληροφορήσει, μέ πάσαν ἀκρίβειαν, καί στά τεχνο-λογικά ἐρωτήματα, ἀλλά καί στά δῆθεν ὑποθετικά σενάρια μας; Ἡ Ἐπίτροπος Διοικήσεως, οἱ Πρόεδροι τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Βουλῆς, οἱ ἀρχηγοί τῶν Κομμάτων, ὁ γαλατᾶς, ὁ ταχυδρόμος, ὁ φούρναρης, ὁ κασάπης τῆς γειτονιᾶς μας, ἤ μῆπως ὁ κύριος Γενικός Ἐλεκτής τῆς Δημοκρατίας;

7ον. Ἐν κατακλείδι, μή καταντήσωμεν καί κουραστικοί, ποῖος ἔχει τό βάρος τῆς ἀπόδειξις καί τῆς ἀκριβοῦς ἀποσαφήνισις ἤ καί τῆς ἔλλογου λεπτομερέστατης πληροφόρησις, τῶν ὅσων γνωστῶν ἤ καί ἄγνωστων (μορφή, τύπος, σχέδια, θρησκευτικά  καί ἐθνικά σύμβολα, καρικατοῦρες, κ.ἄ. ἀδιόρατα ἴσως στοιχεῖα) βιομετρικῶν στοιχείων, πού πιθανώτατα νά περιλαμβάνονται σ΄ αὐτήν, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή, ὁ κάθε ταλαιπωρημένος Πολίτης ἐτοῦτης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας (;), ἐξάπαντος τά ἀγνοεῖ ὅλα αὐτά, καί μάλιστα ὅταν ἔχει τήν ὑποχρέωσιν νά μεταποιήσει καί νά παραλάβει ἄμεσα, ἕνα ὑπερσύγχρονον τεχνολογικά, προσωπικόν καί κρατικόν ἔγγραφον, τό ὁποῖον, ὑποτείθεται, ὅτι εἶναι ἀτομικόν καί προσωπικόν ἔγγραφον, δηλ. μία ταυτότητα;! Ποῖος ἔχει τό βάρος τῆς ἀπόδειξις καί τῆς διασάφηνσις; Ἑμεῖς; Ἑσεῖς; Ἤ μῆπως, τά U.F.O.;  Τέλος, εἶναι δυνατόν, εἰς τήν προσωπικήν καί ἀτομικήν μας ταυτότητα, εἰς τήν ὁποῖαν μᾶλλον ταυτιζώμεθα ἀπόλυτα μέ ὅλα της τά στοιχεία, νά ἔχωμεν παντελή ἄγνοια, τί σόϊ ἀδιόρατα στοιχεῖα περιλαμβάνει, ἤ, ἄν περιλαμβάνονται τέτοια, πολλῶ μᾶλλον ἄν δύνανται ἑτεροχρονισμένα νά συμπεριληφθῶσιν,  σ΄ ἕνα τέτοιον ὑπερσύγχρονον καί βιομετρικοῦ τύπου τσιπάκιν, δηλ. πομπόν-δέκτην, ἐξάπαντος σημαίνων προσωπικόν ἔγραφον; 


Μέ ἀπόλυτον σεβασμόν 

+ Παναγιώτης Π. ΝούνηςὙγ. Ἐλπίζωμεν νά μή παρεξηγήσετε τήν ἄγνοια, τήν ἀμάθεια, τήν πολιτική καί τήν μαθησιακήν ἀνάγκη μας, ἵνα πληροφορηθῶμεν ἀπό σᾶς, ἐπί τινός σημαίνωντος ζητήματος, καί ὄχι ὑποθετικοῦ σεναρίου, ὅπως ἡ Ἐλευθερία τοῦ Προσώπου εἰς τήν Κυπριακή Δημοκρατία καί ἡ παραβίασις αὐτοῦ, μέ τινά ἀλλότρια καί ἐπιπρόσθετα δεσμᾶ, ἐκείνα τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς;!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου