Translate

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΟΙΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ;


Ποῖον δουλεύει ὁ πατριάρχης τῶν Ρῶσσων;

 Ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς  Σχολῆς στήν Γαλλία, κ. Δημήτριος Κεραμιδᾶς, μᾶλλον Παπικός ἀκαδημαϊκός, ἐπιμένει, ὅτι ὁ σκοπός τῶν Θεολογικῶν καί Θρησκειολογικῶν Διαλόγων, εἶναι ἡ πλήρης ἀποκαστάσις τῆς ἐνότητας τῶν "ἐκκλησιῶν", σέ πρῶτον ἐπίπεδον, ἔνωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν Προτεσταντικῶν καί Παπικῶν παρασυναγωγῶν, καί ἔπειτα, ὅλοι μαζί, νά ἐνωθοῦσιν μέ τά ὑπόλοιπα γνωστά Θρησκεύματα. Ὁ μέν πατριάρχης τῆς Ρωσσίας, διακηρύττει θεωρητικά, αὐτά πού ἐπιθυμῶμεν νά ἀκοῦσωμεν ἐκ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου μας, ἀλλά, οἱ πράξεις των, ἀποδεικνύουν, τήν διάστασιν τῶν λόγων του!
Ἄρα, ὑφίσταται, ἤ ὄχι, τινά ΣΑΤΑΝΙΚΗ διγλωσσία καί μεγίστη ἀντίφασις καί ἐκ τῶν δύο Οἰκουμενιστικῶν τάσεων; (π.ν.)

Ὁ πατριάρχης τῆς Μόσχας κ. Κύρριλος, μᾶς ξεκαθαρίζει  δῆθεν, τά ἐξάπαντος ὄχι καί τόσον καλά αὐτονόητα· μόνον πού οἱ Νεοκύπριοι, οἱ Νεοέλληνες καί οἱ Νεοφαναριώτες Οἰκουμενιστές ταγοί μας, Κληρικοί καί θεολόγοι, ἔχουσιν διαφορετική καί διεστραμμένην ἀντίληψιν, μιᾶς καί πιπιλίζουν, τήν ἐπίπλαστον ψευδοανάγκη τῆς ἐπιτακτικῆς ἐνώσεως, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μέ τίς σωρηδόν χριστιανικές αἱρέσεις καί τά ἄλλα θρησκεύματα, οἱ ὁποίοι "εἰδικοί" ἀνειδίκευτοι, τό φέρνωσιν ὡς ἔωλον καί σαθρόν ἐπιχείρημα-δικαιολογία γιά τούς ἐμμονικούς, ψυχωτικούς, σκανδαλώδεις καί ἀπροϋπόθετους διαλόγους μαζί μετά τῶν ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων.

Ἀφοῦ, ἅγιε πατριάρχα τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας Ρῶσσων, δέν ἔχετε τέτοιον μακροπρόθεσμον ἤ καί βραχυπρόθεσμον στόχον, δηλ. τινά ἀνάγκη διά (ψευδο)ἔνωσιν πάντων τῶν "Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν", διατί παραμένετε, ἐντός τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Προτεσταντικῶν ψευδο-Ἐκκλησιῶν (αἱρέσεων);

Γιά νά ἔχει σημαντική βαρύτητα καί ἀλήθεια, ὁ πατριαρχικός, καί ἐξάπαντος θεωρητικός λόγος σας, θά πρέπει, ἅπαντα τά Σλαβικά πατριαρχεία μας, μαζί μέ τό πατριαρχεῖον τῆς Ἀντιοχείας καί τήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, νά κάνουσιν, μεγίστην χαλάστραν, Προδρομικήν καί Ἁγίαν Ἀνυπακοήν, εἰς τήν μέλλουσαν Ληστικήν καί "Πανορθόδοξη" Σύνοδον τῶν Φαναριωτῶν Οἰκουμενιστῶν. Πολλῶ μᾶλλον νά συνεργαστεῖτε καί νά συγκαλέσετε, τινά  Ὀρθόδοξον Σύνοδον, πού θά ἐπικυρώσει τίς παρελθοντικές Ἁγίες  Η΄ καί Θ΄ Οικουμενικές Συνόδους, ἵνα καταδικάσετε ἔπειτα, τίς καινοφανείς αἱρέσεις: τοῦ Νεοεκκλησιολογισμοῦ, τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ, τῆς Μεταπατερικῆς καί Νεοσυνοδικῆς Σχολαστικῆς θεολογίας, τίς βιοηθικές καί βιοθεολογικές πλάνες καί κακοδοξίες, τόν Νεονικολαϊτισμόν, τόν Νεορθοδοξισμόν, τίς αἱρέσεις τοῦ αἱρετικολόγου Μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ καί ἐξάπαντος, νά μή ἀναγνωρίσετε, εἰδικόν καί δῆθεν Πρωτείον παπιστικῆς ἐξουσιαστικότητας (=Πρῶτος ἄνευ ἴσων) στόν οἱκουμενικόν πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον! Διαφορετικά, ποῖον νομίζετε, ὅτι ἐμπαίζετε, ἅγιε πατριάρχα τῆς Ρωσσίας;

Ὡστόσον, μιᾶς καί ἐτοῦτη ἡ πρακτική (ὁ ἀκατάσχετος ψευδοδιάλογος καί οἱ Θεομίσητες συμπροσευχές)  ὑποτίμησις, τῆς αὐτοσυνειδησίας καί αὐτοεκτιμήσεως, τῆς ὀντολογίας καί Πατερικῆς Θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀλλά καί τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας, μᾶς ἀποδεικνύετε τρανῶς, ἅπαντες οἱ ὀρκισμένοι Οἰκουμενιστές, ὅτι σχεδόν ὅλα τά ὀρθόδοξα πατριαρχεία καί οἱ ἀρχιεπισκοπές, πρακτικά, θεωρητικά, Ἀκαδημαϊκά, Συμβολικά, Ἐκκλησιαστικά (καί ὄχι μόνον θεωρητικά) κ.λπ., διά τά ἄκρως ἀντίθετα, δηλ.  περί τινάς προσχεδιασμένης τάσεως, διά τῶν διαβολικῶν σπερμάτων τοῦ ἐπάρατου καί ἐωσφορικοῦ Μασσωνισμοῦ καθῶς καί ἐκ τοῦ ὑβριδικοῦ ἤ στεῖρου Θεοσοφισμοῦ, ἐξάπαντος  τῆς κυοφορούμενης σατανικῆς μεταλάξεως, τῆς Λερναῖας Πανθρησκείας...! 

Ποῖον τό βαθύτερον ἐκκλησιαστικόν νόημα, τῆς παραμονῆς τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀνάμεσα στά προτεσταντικά θρησκεύματα; Ποῖον τό θεολογικόν ἦθος καί ἐκκλησιαστικόν νόημα, νά γίνεται ἕνας ἀδιάλειπτος Διμερής καί Πολυμερής Διάλογος, π.χ. μέ τό Πολιτικοθρησκευτικόν κατεστημένον καί τήν μαφιόζικην παρασυναγωγήν,  τοῦ Φραγκοπαπισμοῦ καί τῆς γενοκτόνου Οὐνίας, ὅταν δέν γίνεται ὑπό τινά ἀταλάντευτον καί στερεάν βάσιν, ἐπί τῶν Ὀρθοδόξων, Πατερικῶν καί Εὐαγγελικῶν προϋποθέσεων;

Ἄρα, δέν ἔχωμεν καμία, ἀπολύτως, ἔμπιστοσύνην, στά λεχθέντα του Οἰκουμενιστή πατριάρχη τῆς Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, μιᾶς καί οἱ συγκρητιστικές πράξεις του, εἶναι μᾶλλον ἀνακόλουθες, μέ τίς θεωρητικές "ὀρθόδοξες" διακηρύξεις του.

Ἀπόδειξις: Ἄν ὁ Ρῶσσος πατριάρχης, ἦτον καθόλα ὀρθόδοξος, θά ἀσκοῦσεν μεθοδικά, τήν δικαίαν, τήν Προδρομικήν καί Πατερικήν Θεολογική κριτική, κατά τῶν καινοφανῶν αἱρέσεων τῶν Ἀρχιαιρετικῶν Νεοφαναριωτῶν, πολλῶ μᾶλλον θά καταδίκαζε, ἅπαξ καί διαπαντῶς, τήν Οἰκουμενική Κίνησιν (=τόν Οἰκουμενισμό) ὥς τῷ ὄντι τινά Νέαν Συγκρητιστικήν καί Νεοεποχήτικην Αἵρεσιν! Τό διαπράττει; Ὄχι βέβαια! Ἀλλά μᾶλλον τήν ὑποστηρίζει σύν τίς ἄλλοις... διά τινά Σλαβικά καί γεωπολιτικά συμφέροντα!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη