Translate

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ" ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ "ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ" ΥΠΟ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ" ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ "ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ" ΥΠΟ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝἜχωμεν ξαναγράψει διά τήν σφηκοφωλιάν τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου ὑπό τήν σκέπη καί προστασία τῆς ἀνίερης μητρόπολις Δημητριάδος καί Σεβ. κ. Ἰγνατίου, καί δέν θά διστάζωμεν, νά γράφωμεν κατ΄ αὐτῆς πάλιν καί πολλάκις. Ὁ Μεταπατερισμός-Νεοβαρλααμισμός εἶναι ἕνα κεφάλι ἐκ τῆς πολυκέφαλου Παναιρέσεως τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησις. Τόσον ἡ μητρόπολις ὅσον καί ἡ "θεολογική" Ἀκαδημία των, εἶναι σατανικόν ἐργαστήριον  καί ἀκαδημία φρικτῶν αἱρέσεων! Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημίᾳ, προωθῇ τήν "Μεταπατερική Θεολογία" καί "Μετακανονική Ἐκκλησιολογία", τουτέστιν τινά εἰδικήν Νεοεποχήτικην Αἵρεσιν, τήν βάσιν καί τό σαθρόν θεμέλιον τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Συγκρητιστικῆς Θεολογίας. Στηρίζονται ἰδιαίτερα, σέ Σλαβόφιλα κ.ἄ. ἰδεοληπτικά ρεύματα, ὅπως λ.χ. τήν Ρωσσική Σχολαστική Θεολογία, πού ἔχωσιν διαστρέψει, τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Κατ΄ οὐσίαν πρόκειται διά και[ε]νοφανήν θρησκείαν τῶν λεγάμενων και ΝεορθοδόξωνΜεταπατερικῶν, κληρικῶν καί θεολόγων.

-Θά ἀπορεῖτε φίλοι καί φίλες, λογικῶς, ἀπό πού ἀντλῶ, τήν ἀπόλυτον βεβαιώτηταν μου;! 

Τό ἔχω δηλώσει, καί δέν θά σταματήσω νά τό ὑπογραμμίζω συνεχῶς, ὅτι ἡ "Μεταπατερική Θεολογία"  ἔχει διαβρώσει, ὅλες σχεδόν, τίς Θεολογικές Σχολές τοῦ κόσμου, καί τήν ἔχωμεν διδαχθεῖ, καλῶςκακῶς, ὅταν εἴμεθα ἱεροσπουδαστές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. 

Ἐξάπαντος, ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ, ἅπαντα ἐκείνα τά Θεολογικά, καί τά ἐπιστημονικά στοιχεῖα, τῆς Μεταπατερικῆς καί Νεοεκλησιολογικῆς Αἱρέσεως, σέ τινά Ἐκκλησιαστικήν Ἡμερῖδαν μέ θέμα «Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση»,  ὑπό τήν φιλότιμον διοργάνωσιν τῶν ἱερῶν μητροπόλεων Πειραιῶς καί Γλυφάδας. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστημονική ἀποκάλυψις ἔλαβεν χῶρα τό 2012 μ.Χ. 

Σᾶς παραθέτω, ἐνδεικτικά, τήν περίφημον ἐπιστημονικο-θεολογικήν τοποθέτησιν, τοῦ προσωπικοῦ Καθηγητοῦ μας, κ. Δημήτριου Τσελεγγίδη, ὁ ὁποῖος εἶναι Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Πατερικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα βγάλετε, τά ὅποια θεο-λογικά συμπεράσματά σας. 

Ἄρα, σέ Καθολικόν καί Οἰκουμενικόν ἐκκλησιαστικόν ἐπίπεδον, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὐδεῖς δύναται πλέον νά ὑποκρίνεται τήν πάπια, καί ὅτι φέρει δῆθεν ἀγνήν-ἄγνοια διά τήν ἔν λόγῳ πολυ-αἵρεσιν τοῦ Μεταπατερισμοῦ-Νεοβαρλααμισμοῦ. Ὅπως π.χ. διαπράττουσιν πάμπολλοι, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, θεολόγοι καί κληρικοί τῆς ἱ. μητρόπολις Λεμεσοῦ, ὑπό τῆς μείζωνας Ἐκκλησιολογικῆς καί Ποιμαντικῆς εὐθύνης,  τριῶν προσώπων, τόσον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ὅσον καί τοῦ Θεοφ. Χωρεπισκόπου κ. Νικολάου· πολλῷ μᾶλλον σημαντικῆς εὐθύνης καί  τοῦ  κ. Σταύρου Ὀλύμπιου πού εἶναι ὁ ἰσόβειος Διευθυντής τοῦ Γραφείου Ποιμαντικῆς Διακονίας. 


Φέρνω ἐτοῦτον τό λογικόν παράδειγμα, μιᾶς καί ἡ μητρόπολις Λεμεσοῦ εἶναι, ἡ πρωτοδευτέρα ἐκκλησιαστική ἀρχῆ μου, δηλ. τό σπίτι μου καί ἡ ἐνορία μου, ἵνα μή κατηγορηθῶ, ὅτι συνεχῶς ἀσκῶ κριτικήν, κατά ἑτέρων ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καί ἄλλων ἐπαρχιῶν. Μόλις ἀσκήσωμεν δηλ. θεολογικήν κριτικήν κατά τινῶν λεχθέντων καί πραχθέντων τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, μᾶς κατηγορῶσιν μερικοί φανατικοί (;) ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί πατέρες, ἀδίκως κατά τήν ἄποψιν μας, ὅτι ὅλη ἡμέρα κατακρίνωμεν τήν ἱερᾶ μητρόπολιν καί τόν μητροπολίτην μας. Μόλις ἀσκήσωμεν τινα κριτικήν κατά τινῶν ἀντικανονικῶν καί κακόδοξων ἐνεργειῶν τῶν "παναγιωτάτων" τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ μας, μᾶς λένε, τί σέ νοιάζει ἑσένα τόν Κύπριον, καί κατακρίνεις τόν παναγιώτατον...! Αὐτό πού δέν κατανοῶσιν φυσικά, ὅλοι αὐτοί οἱ ἐξυπνόβλακες, εἶναι ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἔχει δύο γονείς, καί ἄρα δύναται λογικά, νά κατάγεται, ἐκ τινῶν δύο γεωγραφικῶν τόπων καί ἄρα... ἐκ δύο διαφορετικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν. Ἐάν οἱ συμπατριώτες μου Κύπριοι, αισθάνονται ἄβολα διά τήν θεολογικήν κριτικήν μας, δύνανται, ἅν θελωσιν, νά μᾶς ἐξορίσωσιν.

Ἡ πρῶτη ὅμως, ἐκκλησιαστική ἀρχῆ μου, εἶναι ἡ γεννέτηρα μου (δέν ὑφίστατο ἰδιαίτερος λόγος, νά σᾶς ἀποκαλύψω, πού ἀκριβῶς ἐγεννήθην καί τίνα καταγωγήν ἐξάλαβον, ἀλλά ἐξάπαντος εἶναι τῷ ὄντι ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Κων]Πόλεως, ἄν κανείς μελετήσει τά γραπτά μου, πιθανόν νά ἀνακαλύψει, τό ἔγραψα (εξ)ἀναγκαστικῶς μίαν φοράν),  ὅπου ἀσκῶ καί τά πολιτικά μου δικαιώματα, δηλ. κάπου στήν Μακεδονία μας, καί συγκεκριμένα, μετέφερα  διά προσωπικούς λόγους τά ἐκλογικά δικαιώματα μου, στή Θεσσαλονίκη, ὅπου καί ἔζησα μόλις ἐγεννήθην, καί ἔπειτα σχεδόν 5 ὁλόκληρα χρόνια ὡς φοιτητής, εἰς τήν πατριαρχικῆ ἐπαρχία δῆθεν τῶν Νέων Χωρῶν, δηλ. ὑπό τήν "πνευματική ἐποπτεία" τῶν Νεοφαναριωτῶν καί τήν διοικητικήν ἐποπτεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εὐθύνομαι μήπως ἐγώ, διά τέτοιαν σιαμαίαν καί σιβυλλικήν, ἐξάπαντος τραγελαφικήν ἐκκλησιαστικήν κατάστασιν; Στήν δεκαετίαν τοῦ 1980 μ.Χ. ἐγεννήθην, καί ἄρα ἔτσι ηὔρον προσωπικά τήν ἐν λόγῳ κατάστασιν. Δηλαδή, ἀσκῶ θεο-λογική κριτική, κατά τῶν πνευματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν πατέρων καί Γερόντων μας, κατά τῶν σεβαστῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κων]Πόλεως, δηλ. ἐνεργῶ τό διακόνημα μου, ὡς ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, κριτικήν, κατά τῆς φυσικῆς, θεολογικῆς καί Ἐκκλησιολογικῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς μου. Ὅποιος ἐν Χριστῷ ἀδελφός ἔχει πρόβλημα, διά ταύτα, δύναται νά κοιταχθεῖ ὑπό τινός ἄριστου Ψυχιάτρου καθῶς καί ὑπό πραγματικοῦ κεκαθαρμένου καί φωτισμένου Κληρικοῦ, Μοναχοῦ ἤ καί λαϊκοῦ. Τά πιό πάνω διευκρινιστικά-βιογραφικᾶ τά καταγράφω, διότι, δέν προέκυψεν νά παραθέσω, προσωπικόν βιογραφικόν, διά τῷ ἐν λόγῳ ἡμερολογιακόν μας ἱστολόγιον. Ἴσως κάποτε νά προσθέσω.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ἄρα συνεπῶς, τό πρόβλημα μας, ἐστιάζει εἰς τίς παράδοξες καί κακόδοξες ἐνέργειες τῆς ἱ. μ. Λεμεσοῦ, πού προσπαθεῖ, ἀδιάκριτα, διά τῶν ἐπίσημων διαδικτυακῶν μέσων της, νά μᾶς ἀδελφοποιήσωσιν μετά τῆς αἱρετικῆς μητρόπολις καί ἀκαδημίας τοῦ Βόλου! Πέραν τοῦτων, διά τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ καί πάλιν τῆς ἱ. μ. Λεμεσοῦ, καταγράφεται μέ ἐγκωμιαστικά γραφθέντα, ἡ προϊστορία τοῦ Μασσώνου  πρώην Μητροπολίτη Κιτίου καί Λεμεσοῦ καί ἔπειτα πατριάρχη Κων]Πόλεως Μελέτιου Μεταξάκη. Τόσον ὁ Μασσώνος πατριάρχης Μεταξάκης, ὅσον καί ἡ Ἀκαδημία τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου, διακατέχονται ἐκ τοῦ πανομοιώτατου αὐτοῦ πνεύματος, τῆς Μεταπατερικῆς, Μετασυνοδικῆς καί Μετακανονικῆς πολυαἱρέσεως τοῦ Διαχριστιανικοῦ ἀλλά καί Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ. Τό ὅτι ὁ πατριάρχης Μεταξάκης, ἦτον παλιομασσώνος, εἶναι τό λιγώτερον διά τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Ἐξάπαντος, οἱ Νεοβατοπαιδινοί ἐκκλησιαστικοί πατέρες μας, ἀποκρύβουν αὐτά τά ἀρνητικά δεδομένα. Ἐκεῖ ἔγκειται καί τό σημεῖον τῆς πλάνης. Διότι ἡ ἀπόκρυψις-ἀποσιώπησις ἐκκλησιολογικῶν καί θεολογικῶν στοιχείων, σύμφωνα μέ τό Κανονικόν καί Ἐκκλησιαστικόν Δίκαιον, θεωρεῖται, ἐκκλησιαστικόν ἀδίκημα καί σοβαρόν παράπτωμα. Διά τούς Θεοφόρους Πατέρες, συνιστᾶ, τό τρίτον εἴδος ἀθεΐας.

Ἄρα τό θεολογικόν καί κανονικόν ἐρώτημα πού προκύπτει διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ, εἶναι: Διά τίνα μείζονα λόγον, ἀποκρύπτωσιν και ἀποσιωπῶσιν, τά ἱστορικά, κανονικά καί ἐκκλησιολογικά, ἀρνητικά δεδομένα καί στοιχεία, διά τόν Ἀρχιμασσώνον καί Σχισματικο-αἱρεσιάρχην πρώην Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Μεταξάκη, πολλῷ δέ μᾶλλον διά τίνα λόγον, ἐγκωμιάζεται, ὑπό τῶν ἐν Κύπρῳ Νεοβατοπαιδινῶν κ.ἄ.  πατέρων μας; Ὅπως ἐπίσης καί τό ἀναντίρρητον σοβαρώτατον θεο-λογικόν καί ἐκκλησιολογικόν ἐρώτημα: Τίνα σχέσιν ἔχωσιν, οἱ  ἐν τῇ Κύπρῳ Νεοβατοπαιδινοί ἀδελφοί καί πατέρες, μέ τήν πολυ-αἱρετικήν μητρόπολιν Δημητριάδος καί Βόλου καθότι ἐμφανῶς καί μεθοδικᾶ, ἀποπειρώνται καί προσπαθῶσιν, νά μᾶς ἀδελφοποιήσωσιν, μέ τήν πολυαιρετικήν Ἀκαδημία τῶν "Θεολογικῶν Σπουδῶν" Βόλου; Τίνα θεολογική κ.ἄ. διασύνδεσις ὑφίστατο, πέραν τῆς ἐκκλησιολογικῆς, μεταξύ τῆς δευτέρας, μέ τήν ἱερᾶ μονή τῶν Νεοβατοπαιδινῶν; Καί τό σημαντικώτερον εἶναι, τί εἶδους συγκάλυψιν, λαμβάνωσιν, οἱ Νεοβατοπαιδινοί καί οἱ Μεταπατερικοί, ὑπό τήν σκέπην τῶν Νεοφαναριωτῶν; Ἄρα ἔχωμεν τρία σημαντικά καί ἄκρως ἐπικίνδυνα ῥεύματα: α΄. τῶν Μεταξακιστῶν-Νεοφαναριωτῶν, β΄. τῶν Μεταπατερικῶν-Μεταξακιστῶν, γ΄. καί τῶν Νεοβατοπαιδινῶν-Μεταξακιστῶν. Κοινή συνισταμένη καί τῶν τριῶν Νεορθοδόξων τάσεων, πέραν τοῦ Ἀρχιμασσώνου πατριάρχη Μετεξάκη, εἶναι καί ὁ Νεοβαρλααμίτης-Νεοδαρβινιστής Μητροπολίτης Περγάμου Σεβ. Ἰωάννης Ζηζιούλας.

Ἆρα λοιπόν καί ἐν κατακλείδι, τί ἄλλο μᾶς διαφεύγει  πού ἐξάπαντος, συσχετίζει καί συνδέει, τό Νεοεποχήτικον  ἐκκλησιαστικόν τρίγωνον: Νεοφαναριωτῶν-Νεοβατοπαιδινῶν καί Μεταπατερικῶν τοῦ Βόλου; 

Ἆραγέ, γιατί οἱ Νεοβαρλααμίτες-Μεταπατερικοί τοῦ Βόλου, ἀποδέχονται τήν "εὐγενική ὑποστήριξιν" ὑπό τῶν πολιτικῶν Πρεσβειῶν τῆς Βρετανικῆς καί Γαλλικῆς κυβερνήσεως; Καί τί εἴδους "ὑποστήριξιν" καί "εὐγένια" λαμβάνωσιν, ἐκ τούτων τῶν ἑτεροδόξων Λουθηροκαλβίνων καί Φραγκολατίνων; Παραδάκι καί διαβολική θεολογία; Ἀπό ἐκεῖ λαμβάνωσιν τινά "ἔμπνευσιν" κ.λπ. διά τήν ἀνάμειξιν καί διαστροφήν τῶν οἰκουμενιστικῶν  "Θεολογικῶν Σπουδῶν" πού σερβίρουν, στό χαζοποίμνιον τῆς Κύπρου (διά τῆς ἱ. μ. Λεμεσοῦ) καί τῆς Ἑλλάδος (διά τῆς ἱ. μ. Δημητριάδος);

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου