Translate

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ" ΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΩΣ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.ΟΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ" ΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΩΣ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

Τό ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Νεοκανονι(στι)κό Κείμενο,  τό ὁποῖον, ἐδημοσιεύθην ὑπό τοῦ Διδάκτορα Οἱκουμενιστοῦ καί κυρίου συναδέλφου εἰς τῷ ἐν λόγῳ Συγκρητιστικόν του ἱστολόγιον,
 "ἔχει συμφωνηθῇ", γράφει τό κείμενο, ὑπό πάντων τῶν μετασχόντων τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἆραγέ, ὄντως συμφωνοῦσιν, ἅπαντες οἱ ἅγιοι Προκαθήμενοι τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησίων, διά τόν Νεοεκκλησιολογικόν καί ἀντικανονικόν ῥόλον τοῦ φραγκοπαπικοῦ Μονοκράτωρος καί κακόδοξου Πρωτείου, τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου; 

Γνωρίζουμεν μέχρι στιγμῆς, τά ἑξῆς δεδομένα: α΄. ὅτι δέν ἔχουν παρευρεθεῖ δύο Προκαθήμενοι. β΄. Ὁ ἕνας σημαντικώτατος ἱερός παίκτης, παγκόσμιου βεληνεκούς, εἶναι ὁ Ἀρχιεπισκόπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ὁ κ. Ἱερώνυμος· γ΄. ὁ ὁποίος, γιά κακήν τύχη τῶν ἀγαπητῶν Νεοφαναριωτῶν, ἔχει ἰσχυρές Κανονικές ἐνστάσεις, σωρηδόν ἀντικαταστατικές ἐνδείξεις, καί βουλοκερωμένες ἐν τῷ ἀπορρήτῳ καί ἐξάπαντος ἱερῷ φακέλῳ... δ΄. τινές συγκεκριμένες ἐχθρικές ἀποδείξεις, δηλ. ἱεράν ἀλληλογραφίαν κ.ο.κ., scripta manent δηλ., διά τόν καθόλα καί τῷ ὄντι ὕποπτον καί ἑτερόδοξον ῥόλον καί λόγον τοῦ Νεορθόδοξου πατριαρχείου τοῦ Γένους μας· ε΄. πιθανόν ἐκεῖ πού δέν τό περιμένει κανείς μας, τήν μεγίστη "Ληστρική" χαλάστρα κατά τοῦ Νεοβαρλααμίτου πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, θά γίνει ἀλλαχοῦ, ἐξ ὅσον ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ, δηλ. ὑπό τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου! 

Μακάρι νά ἐνεργήσει καί ἕναν καλόν διά τήν Καθολική καί Ὀρθόδοξην Ἐκκλησία καί Πίστη μας ὁ μακαριώτατος. Νά ἁγιάσουν τά χεράκια πάντως, του μακαριωτάτου, πού ἐσφράγισεν τόν πατριάρχη (οὔπς τόν φάκελον θέλαμεν νά ποῦμεν)! Λίγα πράγματα ἀκόμη, ἐξάπαντος ἀποδεικτικά ντοκουμέντα, θά πρέπει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νά τά δημοσιεύσει, τήν κατάλληλη στιγμή, προτοῦ κἄν γίνει ἡ ἐμμονική καί Ληστρική Σύνοδος τῶν Προκαθημένων Ἀρχιοικουμενιστῶν καί Φατριαρχῶν, πρός ἐκ βάθρων ἐκθεμελίωσιν καί ριζηδόν ἀνατίναξιν τῶν ὑψιπετῶν προσδοκιῶν τῶν κακόδοξων Φαναριωτῶν, πού εὐνουχίζουν περίτεχνα τήν Ἀυτοκεφαλίαν τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Κύπρου καί Ἑλλάδος κ.ἄ.!

 Γνωρίζουμεν ἐπίσης, ὅτι δέν συμφώνησαν, γιά τόν Κανονισμό, οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας!! Ἄρα λοιπόν καί μέχρι στιγμῆς, α΄. τό πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καί β΄. ἡ ἱερά ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, βραχυκυκλώνουν, διά τά δικά των συμφέροντα, τήν μέλλουσα Πανκακόδοξον Σύνοδον. Καί πολύ καλά κάνουν ἄλλωστε, μιᾶς καί ἡ μέλλουσα Σύνοδος, μόνον ζημιάν πρόκειται νά δημιουργήσει, ζημιάν εἰς τήν Πίστη. Ἄρα κατ΄οὐσίαν τρείς ἅγιοι Προκαθήμενοι ἀπουσίαζαν, μέ ἐκκλησιο-λογικήν συνέπεια, νά μή συμφωνοῦσιν ἀπόλυτα, μέ τούς ἐν λόγῳ Κανονισμούς, καί τήν πυρηνική μεθοδολογία τῆς μέλλουσας συνόδου. Ἀλλά καί πάλιν, ἄν ἅπαντες  συμφωνούσαν, σέ ὅλα, δηλ. σέ ἐπίπεδον κορυφῆς Προκαθημένων: τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ, τόν εὐσεβήν Κλήρον, τόν πολυδύναμον Μοναχισμόν καθῶς καί τόν ἁπλόν πιστόν Λαόν, πότε σκοπεύουσιν νά τόν ἐνημερώσουν, ἐνοριακᾶ, διά τά σωρηδόν θεολογικά ζητήματα, πού προτηγανίζονται, πού ψαλλιδίζονται καί προκατασκευάζονται, ἄνευ αὐτων, διά αὐτῶν; 

Ἐξ ὅσων φαίνεται, ὁ Νεολατινόφρων πατριάρχης Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίος, τό ἔθεσεν ὥς προσωπικόν στόχον του, ἵνα μᾶς ἀλάξει τά φῶτα τῆς Πίστεως, καί ἔπειτα νά μᾶς ἐνημερώσει, δῆθεν, διά τά ὅποια "Πανορθόδοξα" ἀποφασισθέντα. Ἵνα μή καί τυχόν βρεθεῖ κανείς, a posteriori καί τόν κατηγορήσει, διά μονομερούς κακόδοξες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες, πού δέν θά συνάδουν μέ τά ἀνάλογα "Πανορθόδοξα" ἀποφασισθέντα! Τούς τυλίγει δηλαδή παμπόνηρα ὅλους, μέσα σέ μία  de facto Ληστρικήν Σύνοδον, ὥστε, ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι,  νά φέρουσιν, τό ἀνάλογον μερίδιον, τῆς ἱστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης, διά τά (προ)επιβαλλόμενα καί (προ)ετοιμαζόμενα θεσπισθέντα καί ἀποφασισθέντα τῆς Συνόδου...! 

Πολλοί ἀχάπαροι, νομίζουν, ὅτι θά παρθοῦν τελεσίδικες ἀποφάσεις στήν Σύνοδον, πράγμαν ἄκρως τραγελαφικόν καί ἀνοήτον

Οἱ μέλλουσες Συνοδικές ἀποφάσεις, εἶναι προειλλημένες, πρό καιροῦ, καί φαινομενικά μαγειρευμένες, ὑπό τῶν Νεοφαναριωτῶν, ἐξάπαντος μέ τήν εἰδικήν καί στενώτατην χειραγώγησιν ἑτερόδοξων καί ἀλλόδοξων συμφερόντων.

Ἄρθρον 1ον-Παμπεριεκτικόν.

Ἡ μέλλουσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, ἄνευ τῇ χάριτι τῆς Ἁγίας Τριάδος, δέν ἀποτελεῖ αὐθεντικήν ἔκφρασιν τῆς Κανονικῆς ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῆς διαχρονικῆς  ὁρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί ἐκκλησιαστικῆς πράξεως διά τήν ἀπλανήν λειτουργίαν τοῦ Ἀποστολικοῦ καί Πατερικοῦ Συνοδικοῦ συστήματος ἐν τῇ Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησία διό συγκαλεῖται ὑπό τοῦ Κακοδόξου καί Αἱρεσιάρχου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συμφρονούντων δυστυχῶς καί ὑπό τινῶν ἄλλων πλείστων (συν)αἱρετιζόντων Προέδρων-Προκαθημένων συλλειτουργῶν του, οὐχί ὅμως, καί ὑπό πάντων καί πασῶν τῶν (συν)ἱεραρχῶν καί συνεπισκόπων τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας, ἐκ τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων καί Ὀρθοδόξων Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν· συγκροτεῖται δέ ἡ ἐν λόγῳ Ληστρικῇ Σύνοδος ὑπό (προκαθ)ὁρισθέντων μελῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, δηλ. ἔμμισθων ἤ καί ἄμισθων στενῶν συμβούλων, δεῖ εὐνοουμένων, πολλῶ μᾶλλον αὐλικῶν καί ἄλλων ὁμοφρόνων Νεορθοδόξων συνεργατῶν ὑπό τήν προστασία καί σκέπη τῶν ἁπανταχοῦ Νεοεκκλησιολογιστῶν Προκαθημένων.

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου