Translate

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ


Μία περίφημη Ὁμολογιακήν καί Ἀντιρρητικήν Ἐπιστολήν, ἐπιστολήν κόλαφος γιά ἀρκετούς Οἰκουμενιστές ταγούς, γιά ἄλλους ὅμως καί δεῖ γιά τούς ἀντιοικουμενιστές, χαρᾶς εὐαγγέλιον, γραφθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ἡ ὁποῖα ἔπεσεν εἰς τήν ἀντίληψιν μας, ὁ εἰδικός σχολιασμός ἐπ΄ αὐτῆς εἰς τήν ΡΟΜΦΑΙΑΝ, διά τήν ὁποῖαν, καταγράφωμεν, τάς  τινάς προσωπικάς ἀπόψεις μας, μέ τά ἑξῆς σημαίνοντα Ἐπτά Σημεῖα:


Πρῶτον: Οὐδέποτε ἀμφέβαλλα διά τό ρωμαλέον καί ὁμολογιακόν φρόνημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Μᾶς τό ἔχει ἀποδείξει καί κατά τό παρελθόν πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ πάπα τῆς Ρώμης. Ἁπλᾶ ὡς  τό τελευταίον μέλος τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας του, ἐπιθυμούσα προσωπικά, νά ἐκφράζεται πιό συχνά καί πυκνά, ἀλλά στηλιτευτικά καί ἐλεγκτικά, ἐξάπαντος μέ τόν δικό του εὐγενήν τρόπον. Ὁ Σεβασμιώτατος ὅμως τῆς Λεμεσοῦ, ἔχει μετριωπαθήν τάσιν καί μεγίστην εὐγένια ψυχής, καί δέν εἶναι τοῦ χαρακτήρα του, νά στεναχωρεῖ, κάθε τρείς καί ὁλίγον, τούς προϊσταμένους καί ὑφισταμένους του. Εἶναι ἀπ΄ὅτι φαίνεται ἀπό καλήν πάστα Ἐπισκόπων, τελικά, διότι γνωρίζει μέ ἀπόλυτην ἀκρίβειαν, τό πῶς, τό πότε καί τό τί, πρέπει νά πεῖ, ὁ ἄνθρωπος τῆς κατάλληλης στιγμῆς. Τῷ ὄντι εἶναι διακριτικός ποιμήν, ἀνεξάρτητα ἐκ τῶν ὅποιων προσωπικῶν μας ἀπόψεων. Ἐξάλλου ἑμεῖς πού γαυγίζωμεν, ἐνοχλητικᾶ καί ἀδιάκριτα, εἴμεθα πιστά τσομπανόσκυλα του καί ἐκείνος ὁ καλός τσομπάνος μας.

Δεύτερον: Ὁ ἅγιος Λεμεσοῦ, ἀποσαφηνίζει, μέ τόν ἰδιαίτερον εὐγενικόν καί λεπτόν τρόπον του, ὅτι κατά πρῶτον λόγον, διαφωνεῖ, σέ πάμπολλα ἀντικανονικά καί ἀντιδογματολογικά σημεῖα, τῶν ἐν λόγῳ Κανονισμῶν λειτουργίας τῆς μέλλουσας "Πανορθόδοξης Συνόδου"... καί κατά δεύτερον, διαφωνεῖ, μέ τήν παραμονή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κ.ἄ. Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τό Παγκόσμιον Παμπροτεσταντικόν Συμβούλιον ψευδο-Ἐκκλησιῶν! Διατυπώνει δηλαδή, σταράτα καί εὐθυτενῶς κατά τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην Οἰκουμενιστῶν: Ὅτι ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Λεμεσοῦ ἀλλά καί Ἐπίσκοπος πάσης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων, δέν συναινεῖ, μέ τά καραγκιοζιλίκια καί τά μασκαραλίκια τῆς Αἱρετικῆς φατριᾶς τῶν Φαναριωτῶν κ.ἄ.  ἀξιότιμων κύριων συλλειτουργῶν καί συνεπισκόπων του...! Ἔτσι ἔχωσιν τά πράγματα, ἀδελφοί καί πατέρες. Αὐτό ὅμως, πῶς μεταφράζεται, εἰς τήν ἁπλήν λαϊκήν διάλεκτον, ἵνα γίνει κατανοητόν, καί εἰς τούς σύμπασαν ὀπαδούς καί πιστούς του; Τό μόνον σίγουρον εἶναι, ἐξάπαντος κατά τήν δική μας ἄποψιν, εἶναι ὅτι διαφωνεῖ ρωμαλέα καί ἀντιρρητικά, δικαίως καί εὐλόγως, μέ τήν ἐν λόγῳ περιρρέουσαν ληστρικήν ἀτμόσφαιραν, πού προετοιμάζει, ὁ πατριάρχης Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίος, διότι, γιά νά μιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ, σημαίνει ὅτι πατριάρχης μας, ἔφκαλεν τό σσηνίν τζαί τό παλούτζιν, δηλ. τῷ ὄντι ἄνοιξε τούς ἀσκοῦς τοῦ Αἰώλου, καί κάτι ἐξαιρετικά πάρα πολύ ἄσχημον, μᾶς μαγειρεύει, ἐνῶ εἶναι στά τελευταία τῆς βιολογικῆς ζωῆς του.

Τρίτον: Ἄρα λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος Λεμεσοῦ, συντάσσεται μέ σωρηδόν ἄλλες παραδοσιακές φωνές, πού κατηγορῶσιν δικαίως, τόν Οἰκουμενιστήν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, ὥς λυκοποιμένα, κακόδοξον, Αἱρετικόν καί Νεοεκλησιολογιστήν. Μήπως ὅμως, ὅ ἅγιος Λεμεσοῦ, ἔχει τινά εἰδικήν ὑποχρέωσιν νά ἀποστείλει,εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν του, καί μία Νέαν ἀνάλογον, ἀντιρρητικήν ἀνοικτή ἐπιστολή, διά Ἐκκλησιολογικούς λόγους, πρός τήν Ἱερᾶ Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,  ἵνα συγκληθεῖ Σύνοδος τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, διά σοβαρώτατην, μελέτην καί συζήτησιν, τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος, προτοῦ κἄν, δημιουργηθῶσιν τετελεσμένα, καί βρεθεῖ παντελῶς ἐκτεθειμένη, ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία των Κυπρίων, τόσον εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν της ὅσον καί διά τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς νῆσου τῶν Ἁγίων; Ἐξάπαντος ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δέν ἦτον καί οὔτε εἶναι τράτα καί ἀμπελοχώραφον τοῦ Οἰκουμενιστή Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου. Ὤφειλεν, ἤ ὄχι, ὁ μακαριώτατος, ὅπως ἐκφράζει τά ταυτόσημα φρονήματα μέ τόν κ. Ἀθανάσιον;

Τέταρτον:  Ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον ὁ Σεβ. Λεμεσοῦ, ὅταν διατυπώνει, σαφῶς, ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν ἀναζητῶσιν, οὐδεμία ἐνότητα μέ τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα, μιᾶς καί ποτέ δέν ἀπωλέθην ἡ ἐν Χριστῷ Ἐνότης. Τοῦτον μᾶς ἔλειψε, νά ἦτον ἀλήθειες οἱ Φαναριώτικες προπαγάνδες! Ἀποδεικνύει καί προδίδει δηλαδή, τούς Οἰκουμενιστές, ὡς ἄκρως ἀναξιόπιστους! Ἐλπίζω, ὅλοι αὐτοί οἱ φατριασμένοι ἀλητάμπουρες τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού μᾶς συκοφαντοῦσαν καί λοιδωροῦσαν, ὡς δῆθεν φανατικούς κ.λπ. νά μή διστάσωσιν νά ἀποδώσωσιν τά ὅμοια (sic) καί στόν Ὁμολογητήν Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποσαφηνίζει τήν στάσιν καί τήν τάσιν του. Δηλαδή, διαφωνεῖ μέ τήν πολυ-αἵρεσιν τοῦ Συγκρητισμοῦ, πού μᾶς προπαγανδίζωσιν οἱ Νεοφαναριώτες. Ἡ παρέμβασις τοῦ Λεμεσοῦ, εἶναι ἰσχυρός σεισμός 9,9 ρίχτερ, εἰς τά μάταια θρονιάσματα καί μέγαρα τῶν νῦν Μεταπατερικῶν Οἱκουμενιστῶν. Πολλῶ μᾶλλον εἶναι σημαντικόν προμήνυμα, κατά τῶν ἑτέρων Κυπρίων Ἱεραρχῶν, πού διά ζητήματα Δογματολογικά, Ἱεροκανονικά, Ἐκκλησιολογίας, Διαθρησκειακῶν καί Διαχριστιανικῶν σχέσεων, κ.ο.κ. εἶναι ἀφωνότεροι τῶν ἰχθύων. Τό πλέον σημαντικόν, μᾶς ἀποκαλύπτει μέ ἔντεχνον καί ῥητορικόν τρόπον, τίς Αἱρετικές θεωρίες, τῆς Μεταπατερικῆς καί Συγκρητιστικῆς θολο-θεολογίας.

Πέμπτον: Ὁ Κύπριος Νεοβατοπαιδινός Μητροπολίτης, μᾶς ἀποσαφηνίζει ὡστόσον, ὅτι διαφωνεῖ, μέ τά σωρηδόν ἀντικανονικά γεγονότα, περί τῶν Συμπροσευχῶν τοῦ πάπα τῆς Ρώμης μετά τοῦ πατριάρχου Κων]πόλεως κ.λπ., ἄρα δίδει ἕνα ἀκόμη ἠχηρόν χαστοῦκιον εἰς τόν πνευματικόν ἀδελφόν του καί γ. Ἐφραίμ τόν Νεοβατοπαιδινόν, ὁ ὁποίος, μετεβλήθει σέ τραγελαφικόν συνήγορον καί "οἰκονόμον" τῶν ἀνίερων καί Θεομίσητων Συμπροσευχῶν μετά τῶν αἱρετικῶν καί σχισματικῶν. Τά ἤθελε καί τά ἔπαθε ὁ γ. Ἐφραίμ, καί δεῖ ἐκ τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ του. Ἄντε τῶρα, οἱ ἀπανταχοῦ ὀπαδοί τῶν Νεοβατοπαιδινῶν καί Ἰωσηφιστῶν, νά βγάλωσιν νοητόν καί ἔλλογον συμπέρασμα, ποιός λέγει τήν ἀλήθεια καί ποιός ψευδολογεῖ;! Ἐξάπαντος, ἕνας ἐκ τῶν δύο, διατυπώνει τήν Εὐαγγελικήν ἀλήθεια, διότι δέν ὑφίστατο καμία περίπτωσις, νά ὑφίστατο κατ΄ οἰκονομίαν τῶν Συμπροσευχῶν, καθότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΟΝΤΑΙ ῥιζηδόν ἐκ τῶν Ἀλάθητων Ἱερῶν Κανόνων πού ἐθεσπίσθησαν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, τό ὁποῖον ὁ γ. Ἐφραίμ, προσπάθησε ἀνεπιτυχῶς, ὁ ἀθεόφοβος, ὅπως Τό  διαβάλλει καί νά Τό βλασφημήσει.

Ἕκτον: Δυναμίτιδα εἰς τήν θεμέλιαν τῆς "Πανορθοδόξου Συνόδου", εἶναι τά ὁμολογιακά ἀποσαφηνίσματα τοῦ Λεμεσοῦ, μιᾶς καί μᾶς ἀποκαλύπτει, τήν ἀλήθεια τῶν θεολογικῶν πραγμάτων. Ὄντως ἡ Πατερική-Ἀποστολική καί Προφητική Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Πίστη μας, δέν διασφαλίζεται ὑπό οὐδεμίας "Οἰκουμενικῆς" καί "Πανορθοδόξου" Συνόδου, πολλῶ μᾶλλον ἐκ τινῶν ἄλλων Τοπικῶν Συνόδων. Λαλεῖ τήν ἀλήθεια  ὁ κ. Ἀθανάσιος. Οἱ Νεοφαναριώτες καί Ἀρχιοικουμενιστές ταγοί πού ὑπέγραψαν τέτοιους ἀναίσχυντους Κανονισμούς, διατυπώσασιν σωρηδόν ψέματα καί πλάνες, ἐπί σκοποῦ, πρός ἐξαπάτησιν κυρίως, τῶν ἀπλουστέρων πιστῶν Χριστιανῶν. Ὁ Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ, ἀποκαλύπτει τήν βρωμιά καί δυσωδία τῆς Φαναριώτικης κλίκας, καί αὐτό εἶναι πρός δόξαν καί τιμήν του. Γιατί ὅμως ἄργησεν νά μιλήσει καί νά ἐκφράσει τίς θεολογικές ἀντιρρήσεις του; Ἄν μιλοῦσεν γρηγορώτερα, ἴσως ἀναχαίτιζεν σφοδρώτερον τά πράγματα. Ἐξάπαντος, χαῖρει ἡ ψυχή καί ἡ καρδία μας, διά τό ἀντιοικουμενιστικόν καί ἀντιμεταπατερικόν φρόνημά του.

Ἕβδομον: Πρέπει νά γίνει κατανοητόν, ὅτι οἱ   ἐπίσκοποι τῆς ὁμάδος τοῦ Λεμεσοῦ, θά τόν ἀκολουθήσωσιν μέχρι ἐσχάτων. Ἄρα λοιπόν, ἤδη ἔχωμεν, μίαν ἰσχυρά ρήξιν, Νεοκυπρίων κληρικῶν, κατά τοῦ Νεοφαναριώτικου καί ἐκκλησιαστικοῦ σκάρτου κατεστημένου, ἐξάπαντος σφοδρήν ρήξιν, ἐκ τῶν Νεομαχαιριωτῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν. Τόσον καιρόν ἔδιδαν καί ἔμπηγαν, κατά τῆς Πίστης μας, τινά μάχαιραν κοφτερήν, οἱ θλιβεροί Οἰκουμενιστές τοῦ κ. Βαρθολομαίου, Μαχαιρι(ώτ)ες ὅμως ἔλαβον (!), καί δεῖ Νεοβατοπαιδινές μαχαιριές, πρῶτης κλάσης. Χωρίς ὅμως νά ἐνθουσιάζομαι ἐντόνως, ἐπιθυμῶ νά κρατήσω τίς χαρές καί τά πανηγύρια, καί μίαν ἐπιφύλαξιν κατά τοῦ Λεμεσοῦ, διότι ἔχω τίς ἀμφιβολίες μου, ἄν θά στηρίξη μέχρι τέλους τήν ὁμολογιακήν καί ἱεροπολεμικήν στάσιν του. Διότι αὕριον, μή παραξενευθεῖτε διόλου, νά δεῖτε τόν Λεμεσοῦ, πρῶτον-πρῶτον, ὡς "διακοσμητικόν στοιχεῖον" εἰς τήν "Πανορθόδοξον Σύνοδον"! Μακάρι νά μᾶς διαψεύσει, διότι τό ἔμμεσον μήνυμα τῆς ἐπιστολῆς του, πρός τόν πατριάρχην, εἶναι, ὅτι δέν πρόκειται νά συμμετάσχει στήν ἐν λόγῳ Ληστρικήν Σύνοδον, πού ἔβαλεν ὡς σατανικόν στόχον της νά θεσμοθετήσει, ἀλλά και νά ἐπικυρώσει, τά πολυ-αἱρετικά  θεωρητικά συστήματα τῶν Προτεσταντῶν καί Φραγκοπαπικῶν, ἵνα δημιουργηθεῖ καί ἀνοικτή, ἐξάπαντος προδεδικασμένον, μέ τήν πρῶτην σύγκλησιν τινάς ἀντικανονικῆς, ἀντιευαγγελικῆς, ἀντιπαραδοσιακῆς, νεωτεριστικῆς δῆθεν "Πανορθόδοξης Συνόδου", πού θέτει  a priori, καί ὡς καταστατικόν θεμέλιον λίθον της, τήν Οἰκουμενιστική Ἐκκλησιολογίαν, τό Κείμενον τῆς Ραββένας, τήν Βαπτισματικήν θεολογία, καί τήν Μετασυνοδικήν-προτεσταντόπληκτον, διαβολικήν θεολογία, τῆς "μετα-πατερικῆς θεολογίας"! Μιᾶς καί ὁ λόγος τό φέρνει  συνεχῶς, εἰς τήν Μετακανονικότητα-Μετασυνοδικότητα-Μεταπατερικότητα κ.ο.κ., δηλ. διά τινές Σχολαστικές θεολογίες ἐκπορευόμενες ἐκ τῶν πολυποίκιλων Προτεσταντικῶν τάσεων, καί ἐκ συγκεκριμένων Νεοκαλαμαρίστικων κύκλων τῆς βοθρο-Ἀκαδημίας "Θεολογικῶν Σπουδῶν" τοῦ Βόλου, θερμοπαρακαλῶμεν, διά ταύτα καί παρά ταύτα τόν πανάξιον καί ῥωμαλέον ποιμενάρχην καί μητροπολίτην μας, υἱικῶς,  ὅπως δώσει ἀναντίρρητες ὀδηγείες, νά ἀποκαθηλωθῶσιν, τά ὅποια διαδικτυακά ἴχνη, τῆς ἀδελφοποιήσεως μετά τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Βόλου, πού καταβαραθρῶνουν τό ὁμολογιακόν κύρος του, διότι ἡ ἱ. μητρόπολις Δημητριάδος μέ τήν ΜΚΟ "Θεολογική Σχολή" της, λαντσάρει, προωθεῖ καί προπαγανδίζει, τήν "μετα-πατερική θεολογία", δηλ. τινά ἀλλοτριωμένην καί Συγκρητιστικήν διαβολο-θεολογίαν· πράγμα ἄδικον καί ἀπαράδεκτον, διά τήν Ἱερᾶ Μητρόπολιν τῆς Λεμεσοῦ μας.

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη