Translate

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ


Μία περίφημη Ὁμολογιακήν καί Ἀντιρρητικήν Ἐπιστολήν, ἐπιστολήν κόλαφος γιά ἀρκετούς Οἰκουμενιστές ταγούς, γιά ἄλλους ὅμως καί δεῖ γιά τούς ἀντιοικουμενιστές, χαρᾶς εὐαγγέλιον, γραφθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ἡ ὁποῖα ἔπεσεν εἰς τήν ἀντίληψιν μας, ὁ εἰδικός σχολιασμός ἐπ΄ αὐτῆς εἰς τήν ΡΟΜΦΑΙΑΝ, διά τήν ὁποῖαν, καταγράφωμεν, τάς  τινάς προσωπικάς ἀπόψεις μας, μέ τά ἑξῆς σημαίνοντα Ἐπτά Σημεῖα:


Πρῶτον: Οὐδέποτε ἀμφέβαλλα διά τό ρωμαλέον καί ὁμολογιακόν φρόνημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Μᾶς τό ἔχει ἀποδείξει καί κατά τό παρελθόν πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ πάπα τῆς Ρώμης. Ἁπλᾶ ὡς  τό τελευταίον μέλος τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας του, ἐπιθυμούσα προσωπικά, νά ἐκφράζεται πιό συχνά καί πυκνά, ἀλλά στηλιτευτικά καί ἐλεγκτικά, ἐξάπαντος μέ τόν δικό του εὐγενήν τρόπον. Ὁ Σεβασμιώτατος ὅμως τῆς Λεμεσοῦ, ἔχει μετριωπαθήν τάσιν καί μεγίστην εὐγένια ψυχής, καί δέν εἶναι τοῦ χαρακτήρα του, νά στεναχωρεῖ, κάθε τρείς καί ὁλίγον, τούς προϊσταμένους καί ὑφισταμένους του. Εἶναι ἀπ΄ὅτι φαίνεται ἀπό καλήν πάστα Ἐπισκόπων, τελικά, διότι γνωρίζει μέ ἀπόλυτην ἀκρίβειαν, τό πῶς, τό πότε καί τό τί, πρέπει νά πεῖ, ὁ ἄνθρωπος τῆς κατάλληλης στιγμῆς. Τῷ ὄντι εἶναι διακριτικός ποιμήν, ἀνεξάρτητα ἐκ τῶν ὅποιων προσωπικῶν μας ἀπόψεων. Ἐξάλλου ἑμεῖς πού γαυγίζωμεν, ἐνοχλητικᾶ καί ἀδιάκριτα, εἴμεθα πιστά τσομπανόσκυλα του καί ἐκείνος ὁ καλός τσομπάνος μας.

Δεύτερον: Ὁ ἅγιος Λεμεσοῦ, ἀποσαφηνίζει, μέ τόν ἰδιαίτερον εὐγενικόν καί λεπτόν τρόπον του, ὅτι κατά πρῶτον λόγον, διαφωνεῖ, σέ πάμπολλα ἀντικανονικά καί ἀντιδογματολογικά σημεῖα, τῶν ἐν λόγῳ Κανονισμῶν λειτουργίας τῆς μέλλουσας "Πανορθόδοξης Συνόδου"... καί κατά δεύτερον, διαφωνεῖ, μέ τήν παραμονή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κ.ἄ. Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τό Παγκόσμιον Παμπροτεσταντικόν Συμβούλιον ψευδο-Ἐκκλησιῶν! Διατυπώνει δηλαδή, σταράτα καί εὐθυτενῶς κατά τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην Οἰκουμενιστῶν: Ὅτι ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Λεμεσοῦ ἀλλά καί Ἐπίσκοπος πάσης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων, δέν συναινεῖ, μέ τά καραγκιοζιλίκια καί τά μασκαραλίκια τῆς Αἱρετικῆς φατριᾶς τῶν Φαναριωτῶν κ.ἄ.  ἀξιότιμων κύριων συλλειτουργῶν καί συνεπισκόπων του...! Ἔτσι ἔχωσιν τά πράγματα, ἀδελφοί καί πατέρες. Αὐτό ὅμως, πῶς μεταφράζεται, εἰς τήν ἁπλήν λαϊκήν διάλεκτον, ἵνα γίνει κατανοητόν, καί εἰς τούς σύμπασαν ὀπαδούς καί πιστούς του; Τό μόνον σίγουρον εἶναι, ἐξάπαντος κατά τήν δική μας ἄποψιν, εἶναι ὅτι διαφωνεῖ ρωμαλέα καί ἀντιρρητικά, δικαίως καί εὐλόγως, μέ τήν ἐν λόγῳ περιρρέουσαν ληστρικήν ἀτμόσφαιραν, πού προετοιμάζει, ὁ πατριάρχης Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίος, διότι, γιά νά μιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ, σημαίνει ὅτι πατριάρχης μας, ἔφκαλεν τό σσηνίν τζαί τό παλούτζιν, δηλ. τῷ ὄντι ἄνοιξε τούς ἀσκοῦς τοῦ Αἰώλου, καί κάτι ἐξαιρετικά πάρα πολύ ἄσχημον, μᾶς μαγειρεύει, ἐνῶ εἶναι στά τελευταία τῆς βιολογικῆς ζωῆς του.

Τρίτον: Ἄρα λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος Λεμεσοῦ, συντάσσεται μέ σωρηδόν ἄλλες παραδοσιακές φωνές, πού κατηγορῶσιν δικαίως, τόν Οἰκουμενιστήν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, ὥς λυκοποιμένα, κακόδοξον, Αἱρετικόν καί Νεοεκλησιολογιστήν. Μήπως ὅμως, ὅ ἅγιος Λεμεσοῦ, ἔχει τινά εἰδικήν ὑποχρέωσιν νά ἀποστείλει,εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν του, καί μία Νέαν ἀνάλογον, ἀντιρρητικήν ἀνοικτή ἐπιστολή, διά Ἐκκλησιολογικούς λόγους, πρός τήν Ἱερᾶ Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,  ἵνα συγκληθεῖ Σύνοδος τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, διά σοβαρώτατην, μελέτην καί συζήτησιν, τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος, προτοῦ κἄν, δημιουργηθῶσιν τετελεσμένα, καί βρεθεῖ παντελῶς ἐκτεθειμένη, ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία των Κυπρίων, τόσον εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν της ὅσον καί διά τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς νῆσου τῶν Ἁγίων; Ἐξάπαντος ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δέν ἦτον καί οὔτε εἶναι τράτα καί ἀμπελοχώραφον τοῦ Οἰκουμενιστή Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου. Ὤφειλεν, ἤ ὄχι, ὁ μακαριώτατος, ὅπως ἐκφράζει τά ταυτόσημα φρονήματα μέ τόν κ. Ἀθανάσιον;

Τέταρτον:  Ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον ὁ Σεβ. Λεμεσοῦ, ὅταν διατυπώνει, σαφῶς, ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν ἀναζητῶσιν, οὐδεμία ἐνότητα μέ τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα, μιᾶς καί ποτέ δέν ἀπωλέθην ἡ ἐν Χριστῷ Ἐνότης. Τοῦτον μᾶς ἔλειψε, νά ἦτον ἀλήθειες οἱ Φαναριώτικες προπαγάνδες! Ἀποδεικνύει καί προδίδει δηλαδή, τούς Οἰκουμενιστές, ὡς ἄκρως ἀναξιόπιστους! Ἐλπίζω, ὅλοι αὐτοί οἱ φατριασμένοι ἀλητάμπουρες τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού μᾶς συκοφαντοῦσαν καί λοιδωροῦσαν, ὡς δῆθεν φανατικούς κ.λπ. νά μή διστάσωσιν νά ἀποδώσωσιν τά ὅμοια (sic) καί στόν Ὁμολογητήν Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποσαφηνίζει τήν στάσιν καί τήν τάσιν του. Δηλαδή, διαφωνεῖ μέ τήν πολυ-αἵρεσιν τοῦ Συγκρητισμοῦ, πού μᾶς προπαγανδίζωσιν οἱ Νεοφαναριώτες. Ἡ παρέμβασις τοῦ Λεμεσοῦ, εἶναι ἰσχυρός σεισμός 9,9 ρίχτερ, εἰς τά μάταια θρονιάσματα καί μέγαρα τῶν νῦν Μεταπατερικῶν Οἱκουμενιστῶν. Πολλῶ μᾶλλον εἶναι σημαντικόν προμήνυμα, κατά τῶν ἑτέρων Κυπρίων Ἱεραρχῶν, πού διά ζητήματα Δογματολογικά, Ἱεροκανονικά, Ἐκκλησιολογίας, Διαθρησκειακῶν καί Διαχριστιανικῶν σχέσεων, κ.ο.κ. εἶναι ἀφωνότεροι τῶν ἰχθύων. Τό πλέον σημαντικόν, μᾶς ἀποκαλύπτει μέ ἔντεχνον καί ῥητορικόν τρόπον, τίς Αἱρετικές θεωρίες, τῆς Μεταπατερικῆς καί Συγκρητιστικῆς θολο-θεολογίας.

Πέμπτον: Ὁ Κύπριος Νεοβατοπαιδινός Μητροπολίτης, μᾶς ἀποσαφηνίζει ὡστόσον, ὅτι διαφωνεῖ, μέ τά σωρηδόν ἀντικανονικά γεγονότα, περί τῶν Συμπροσευχῶν τοῦ πάπα τῆς Ρώμης μετά τοῦ πατριάρχου Κων]πόλεως κ.λπ., ἄρα δίδει ἕνα ἀκόμη ἠχηρόν χαστοῦκιον εἰς τόν πνευματικόν ἀδελφόν του καί γ. Ἐφραίμ τόν Νεοβατοπαιδινόν, ὁ ὁποίος, μετεβλήθει σέ τραγελαφικόν συνήγορον καί "οἰκονόμον" τῶν ἀνίερων καί Θεομίσητων Συμπροσευχῶν μετά τῶν αἱρετικῶν καί σχισματικῶν. Τά ἤθελε καί τά ἔπαθε ὁ γ. Ἐφραίμ, καί δεῖ ἐκ τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ του. Ἄντε τῶρα, οἱ ἀπανταχοῦ ὀπαδοί τῶν Νεοβατοπαιδινῶν καί Ἰωσηφιστῶν, νά βγάλωσιν νοητόν καί ἔλλογον συμπέρασμα, ποιός λέγει τήν ἀλήθεια καί ποιός ψευδολογεῖ;! Ἐξάπαντος, ἕνας ἐκ τῶν δύο, διατυπώνει τήν Εὐαγγελικήν ἀλήθεια, διότι δέν ὑφίστατο καμία περίπτωσις, νά ὑφίστατο κατ΄ οἰκονομίαν τῶν Συμπροσευχῶν, καθότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΟΝΤΑΙ ῥιζηδόν ἐκ τῶν Ἀλάθητων Ἱερῶν Κανόνων πού ἐθεσπίσθησαν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, τό ὁποῖον ὁ γ. Ἐφραίμ, προσπάθησε ἀνεπιτυχῶς, ὁ ἀθεόφοβος, ὅπως Τό  διαβάλλει καί νά Τό βλασφημήσει.

Ἕκτον: Δυναμίτιδα εἰς τήν θεμέλιαν τῆς "Πανορθοδόξου Συνόδου", εἶναι τά ὁμολογιακά ἀποσαφηνίσματα τοῦ Λεμεσοῦ, μιᾶς καί μᾶς ἀποκαλύπτει, τήν ἀλήθεια τῶν θεολογικῶν πραγμάτων. Ὄντως ἡ Πατερική-Ἀποστολική καί Προφητική Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Πίστη μας, δέν διασφαλίζεται ὑπό οὐδεμίας "Οἰκουμενικῆς" καί "Πανορθοδόξου" Συνόδου, πολλῶ μᾶλλον ἐκ τινῶν ἄλλων Τοπικῶν Συνόδων. Λαλεῖ τήν ἀλήθεια  ὁ κ. Ἀθανάσιος. Οἱ Νεοφαναριώτες καί Ἀρχιοικουμενιστές ταγοί πού ὑπέγραψαν τέτοιους ἀναίσχυντους Κανονισμούς, διατυπώσασιν σωρηδόν ψέματα καί πλάνες, ἐπί σκοποῦ, πρός ἐξαπάτησιν κυρίως, τῶν ἀπλουστέρων πιστῶν Χριστιανῶν. Ὁ Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ, ἀποκαλύπτει τήν βρωμιά καί δυσωδία τῆς Φαναριώτικης κλίκας, καί αὐτό εἶναι πρός δόξαν καί τιμήν του. Γιατί ὅμως ἄργησεν νά μιλήσει καί νά ἐκφράσει τίς θεολογικές ἀντιρρήσεις του; Ἄν μιλοῦσεν γρηγορώτερα, ἴσως ἀναχαίτιζεν σφοδρώτερον τά πράγματα. Ἐξάπαντος, χαῖρει ἡ ψυχή καί ἡ καρδία μας, διά τό ἀντιοικουμενιστικόν καί ἀντιμεταπατερικόν φρόνημά του.

Ἕβδομον: Πρέπει νά γίνει κατανοητόν, ὅτι οἱ   ἐπίσκοποι τῆς ὁμάδος τοῦ Λεμεσοῦ, θά τόν ἀκολουθήσωσιν μέχρι ἐσχάτων. Ἄρα λοιπόν, ἤδη ἔχωμεν, μίαν ἰσχυρά ρήξιν, Νεοκυπρίων κληρικῶν, κατά τοῦ Νεοφαναριώτικου καί ἐκκλησιαστικοῦ σκάρτου κατεστημένου, ἐξάπαντος σφοδρήν ρήξιν, ἐκ τῶν Νεομαχαιριωτῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν. Τόσον καιρόν ἔδιδαν καί ἔμπηγαν, κατά τῆς Πίστης μας, τινά μάχαιραν κοφτερήν, οἱ θλιβεροί Οἰκουμενιστές τοῦ κ. Βαρθολομαίου, Μαχαιρι(ώτ)ες ὅμως ἔλαβον (!), καί δεῖ Νεοβατοπαιδινές μαχαιριές, πρῶτης κλάσης. Χωρίς ὅμως νά ἐνθουσιάζομαι ἐντόνως, ἐπιθυμῶ νά κρατήσω τίς χαρές καί τά πανηγύρια, καί μίαν ἐπιφύλαξιν κατά τοῦ Λεμεσοῦ, διότι ἔχω τίς ἀμφιβολίες μου, ἄν θά στηρίξη μέχρι τέλους τήν ὁμολογιακήν καί ἱεροπολεμικήν στάσιν του. Διότι αὕριον, μή παραξενευθεῖτε διόλου, νά δεῖτε τόν Λεμεσοῦ, πρῶτον-πρῶτον, ὡς "διακοσμητικόν στοιχεῖον" εἰς τήν "Πανορθόδοξον Σύνοδον"! Μακάρι νά μᾶς διαψεύσει, διότι τό ἔμμεσον μήνυμα τῆς ἐπιστολῆς του, πρός τόν πατριάρχην, εἶναι, ὅτι δέν πρόκειται νά συμμετάσχει στήν ἐν λόγῳ Ληστρικήν Σύνοδον, πού ἔβαλεν ὡς σατανικόν στόχον της νά θεσμοθετήσει, ἀλλά και νά ἐπικυρώσει, τά πολυ-αἱρετικά  θεωρητικά συστήματα τῶν Προτεσταντῶν καί Φραγκοπαπικῶν, ἵνα δημιουργηθεῖ καί ἀνοικτή, ἐξάπαντος προδεδικασμένον, μέ τήν πρῶτην σύγκλησιν τινάς ἀντικανονικῆς, ἀντιευαγγελικῆς, ἀντιπαραδοσιακῆς, νεωτεριστικῆς δῆθεν "Πανορθόδοξης Συνόδου", πού θέτει  a priori, καί ὡς καταστατικόν θεμέλιον λίθον της, τήν Οἰκουμενιστική Ἐκκλησιολογίαν, τό Κείμενον τῆς Ραββένας, τήν Βαπτισματικήν θεολογία, καί τήν Μετασυνοδικήν-προτεσταντόπληκτον, διαβολικήν θεολογία, τῆς "μετα-πατερικῆς θεολογίας"! Μιᾶς καί ὁ λόγος τό φέρνει  συνεχῶς, εἰς τήν Μετακανονικότητα-Μετασυνοδικότητα-Μεταπατερικότητα κ.ο.κ., δηλ. διά τινές Σχολαστικές θεολογίες ἐκπορευόμενες ἐκ τῶν πολυποίκιλων Προτεσταντικῶν τάσεων, καί ἐκ συγκεκριμένων Νεοκαλαμαρίστικων κύκλων τῆς βοθρο-Ἀκαδημίας "Θεολογικῶν Σπουδῶν" τοῦ Βόλου, θερμοπαρακαλῶμεν, διά ταύτα καί παρά ταύτα τόν πανάξιον καί ῥωμαλέον ποιμενάρχην καί μητροπολίτην μας, υἱικῶς,  ὅπως δώσει ἀναντίρρητες ὀδηγείες, νά ἀποκαθηλωθῶσιν, τά ὅποια διαδικτυακά ἴχνη, τῆς ἀδελφοποιήσεως μετά τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Βόλου, πού καταβαραθρῶνουν τό ὁμολογιακόν κύρος του, διότι ἡ ἱ. μητρόπολις Δημητριάδος μέ τήν ΜΚΟ "Θεολογική Σχολή" της, λαντσάρει, προωθεῖ καί προπαγανδίζει, τήν "μετα-πατερική θεολογία", δηλ. τινά ἀλλοτριωμένην καί Συγκρητιστικήν διαβολο-θεολογίαν· πράγμα ἄδικον καί ἀπαράδεκτον, διά τήν Ἱερᾶ Μητρόπολιν τῆς Λεμεσοῦ μας.

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

11 σχόλια:

 1. Aξιος! Να συνεχίσει όμως μέχρι τέλους με δριμύτερο λόγο και δυναμικά την ομολογία με αυστηρό έλεγχο ονομαστικά για να πάρουν θάρρος και άλλοι επισκοποι. Και στις ομιλίες του ως ακόλουθος των Αγίων, να καυτηριάζει την κάθε οικουμενιστικη συνέχεια ελέγχοντας τους συναδέλφους του διεθνώς άσχετως εθνικότητας! Την δύναμη αυτή Ο ΚΥΡΙΟΣ μας την δίνει αναπάντεχα και απροσδοκητα!

  Έχει χάρη ο Λεμεσού από τον Θεό να φυλάει ως Επί σκοπός το ποίμνιο! Τώρα πρέπει με το δώρο αυτό να λαμψει ως νέος Μάξιμος ομολογητής! Είναι το καθήκον του! Αυτη την υπόσχεση έδωσε στην κουρά του την επισκοπικη! Να την θυμάται κάθε μέρα! Αφοβα και με τόλμη! Αντρικια όπως οι ήρωες Άγιοι Απόστολοι. Έχει την διαδοχή τους! Αυτοί δεν φοβήθηκαν μπροστά σε καμμία απειλή και μαρτύριο ως άξιοι της πίστης και του καθήκοντος τους εις τον Θεό!

  Βοηθα τον Παναγία μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μακάρι ἀδελφέ Ἀλέξανδρε...! Εὐχαριστοῦμεν διά τήν εὐχάριστην παρέμβασίν σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ26 Φεβρουαρίου 2016 - 3:22 μ.μ.

  ΦΑΝΕΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ: ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΟ, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΟ ΜΙΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ; ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ.

  ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 1000 ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΠΙ ΒΕΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΟΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.

  Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΗ, ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ: ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ; ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

  ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ!!!

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ, ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ! ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ!

  ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΟΝΥΜΙΕΣ.

  ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ.

  ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΩΣ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ;

  ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΥΡΙΟΥ


  ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἡ πρῶτη παράγραφος σας εἶναι ἄκρως συγκλονιστική, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ καί ἄγνωστη εἰς τούς πολλούς! Μερικές παραπάνω λεπτομέριες, ὅτι ἦτον παρόν καί συμμετεῖχαν οἱ ἐν λόγῳ Νεοβα[λ]τοπεδινοί Μοναχοί ὑφύστανται;

  Τήν Εἰκόνα τῆς Παραμυθίας σέ ποῖον τήν ἐδωρίσαν;

  Οἱ Μητροπολίτες τώρα Σταυρουπόλεως καί Δράμας... χμ... γιά τόν Σταυρουπόλεως, τί νά ποῦμεν; Ὅτι ἧτον κραυγαλέα ἡ ἀπουσία του (καθῶς καί ἄλλων) ἐκ τῆς παλλαϊκῆς συνάξεως στό Βελλίδιο; Θέλει ἆρά γε νά γίνει τό τμήμα "Ἰεροκορανικῶν" Σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη; Ὅσον ἀφορᾶ τούς Θρακιώτες Ἱεράρχες μέγα δράμα ἡ κατάστασις των ἁφοῦνι ἀσκοῦσιν ἀνίερον εἰσπήδησιν κατά τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Θεσ]νίκης.

  Ὁ Γέρων Ἐφραίμ εἶναι ἄκρως ἀναξιόπιστος καί μᾶλλον φανατικός σιγονταροοικουμενιστής, διότι μόλις πρόσφατα ἐντόπισα ὅτι τό 2007 μ.Χ. εἴχεν ὑπογράψει ἕνα ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ καί μάλιστα κατά τῶν Συμπροσευχῶν, ἀλλά ἔπειτα ἀπό μερικά χρόνια σέ κάποιαν δημόσια ὁμιλία του ὁμολόγησε στυγνά σχεδόν ἐσυκοφάντησεν τό Δίκαιον τῆς Χάριτος, ὅτι οἱ Συμπροσευχές ἐπιτρέπονται "κατ΄ οἰκονομίαν"!!!

  Τοῦ ἀσκησεν βέβαια μίαν ῥωμαλέα καί δημόσια κριτικήν, τόν στηλίτευσεν Προδρομικά, ὁ ὁμολογητής καί ἔγγαμος Κληρικός π. Νικόλαος Μανώλη. Δέν ξέρω ἄν ἔλαβεν καμμίαν ἀπάντησιν ὁ φλογερός κληρικός;!

  Ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον, ὅτι πρέπει νά δηλώσουν, ἀλλά ἄν ἦθελαν νά τό πράξωσιν, ἑμᾶς ἐπεριμέναν νά τούς τό ποῦμεν; Ἆρα λοιπόν, μᾶλλον δέν ἐπιθυμῶσιν νά ἔρθωσιν σέ ρῆξιν μέ τό ἐσβησμένον καί κακόδοξον "Φανάριον"... καί συμμερίζονται τίς ἐνέργειές των.

  Ἀσφαλέστατα καί ἔχει τήν ἠθική ὑποχρέωσιν ὁ Λεμεσοῦ νά ξεκαθαρίσει τά πράγματα... φαίνεται ὅτι διαφωνεῖ ὁ Λεμεσοῦ μέ κάποια πράγματα... μᾶς διδάσκει ὅμως προφορικά (!) ὅτι ὁ Οἱκουμενισμός εἶναι αἵρεσις.... γραπτά δέν τολμά ἀκόμη νά τό διατυπώση... δέν ἀναμένωμεν νά γίνει Καντιώτης No2 ἀλλα ὄφειλεν ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀσκεῖ καί Προδρομικόν ἔλεγχον... πράγμα πού ἀπουσιάζει παντελῶς ἐκ τῶν κηρυγμάτων του καί αὐτό μᾶς θλίβει τούς ποιμενομένους του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ὑγ. Ἐπιτρέψτε μου ἀγαπητέ Μοναχέ, νά μᾶς ἀφιερώσω ἕνα παρακλητικό τραγουδάκι, ἄν ἀναμένωμεν νά ἴδουμεν σοβαρές Πατρολογικές καί Προδρομικές ἐνέργειες ἐκ τῶν ἀπογόνων τοῦ μακαρίτου Ἰωσήφ τοῦ Βατοπεδινοῦ... Οἱ Βα[λ]τοπεδινοί εἶναι ὑπόδουλοι εἰς τόν Ἀρχιοικουμενιστή καί Νεογραικύλο πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖον διότι ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΩΣΙΝ τήν Οἰκουμένη βάσει σχεδίου...

  Παραμυθιάζομαι,Παντελής Παντελίδης(+), https://www.youtube.com/watch?v=j6wfqz560_E

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://panayiotistelevantos.blogspot.de/2016/02/blog-post_907.html

   Η ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

   Του Ορθόδοξου Κέντρου Πατερικών μελετών “Αγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός"
   =====

   Είναι γνωστά τα εξής δύο γεγονότα:
   1) Επί παρουσία του παπικού «αρχιεπισκόπου» της Σμύρνης κ. Λαυρεντίου, παρέστη στην ορθόδοξη θεία λειτουργία, το Σάββατο 6-2-2016, στην οποία προεξήρχε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος, βατοπαιδινή αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον ιερομόναχο π. Ευδόκιμο και τον μοναχό π. Βαρνάβα, η οποία είχε μεταφέρει αντίγραφο της Παναγίας της Παραμυθίας από τη Μονή Βατοπαιδίου ως δώρο στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, όπου ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος την υποδέχθηκε πριν τον εσπερινό της εορτής του Αγίου, την Παρασκευή 5-2-2016.
   2) Με τη συγχοροστασία του παπικού «αρχιεπισκόπου» της Σμύρνης κ. Λαυρεντίου, τελέστηκε ορθόδοξος εσπερινός, το Σάββατο 6-2-2016, στον παπικό καθεδρικό ναό της Σμύρνης επ’ ονόματι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στον οποίο χοροστάτησε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος, που απάντησε σε προσφώνηση του παπικού «αρχιεπισκόπου», και στον οποίο παρέστη η ίδια βατοπαιδινή αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον ιερομόναχο π. Ευδόκιμο και τον μοναχό π. Βαρνάβα. Μάλιστα ο ιερομόναχος π. Ευδόκιμος, ο οποίος στεκόταν σε στασίδι κοντά στον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, μετά την απόλυση και ενώ ο Πατριάρχης μοίραζε εικονίδια στους παρισταμένους, έψαλλε μαζί με έναν παπικό «ιερέα» το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα», όπως φαίνεται σαφέστατα στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε σε πολλούς ιστότοπους.

   Παρακαλείται η Μονή Βατοπαιδίου να μην κωφεύσει και να απαντήσει στα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα των πιστών:

   Πρώτον ερώτημα
   1 – Αναγνωρίζει εμπράκτως ή όχι η Μονή Βατοπαιδίου ότι η Παπική «Εκκλησία» δεν είναι Εκκλησία του Χριστού;

   Δεύτερον ερώτημα
   Αναγνωρίζει εμπράκτως ή όχι η Μονή Βατοπαιδίου ο Ρωμαιοκαθολικός Πάπας δεν έχει έγκυρες χειροτονίες, όπως εκείνη του παπικού «αρχιεπισκόπου» Σμύρνης κ. Λαυρεντίου, με τον οποίο μετείχαν στην ορθόδοξη θεία λειτουργία στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης και με τον οποίο συμπροσευχήθηκαν και συνέψαλλαν μάλιστα το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» στον Παπικό Καθεδρικό Ναό Σμύρνης;

   Τρίτο ερώτημα
   Αποδέχεται ή όχι η Μονή Βατοπαιδίου ότι η προγραμματιζόμενη ένωση μεταξύ παπικών και ορθοδόξων θα γίνει συγκρητιστικά και όχι με βάση την πλήρη ομολογία της πίστεως της αδιαίρετης Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας;

   Τέταρτο ερώτημα
   Αναγνωρίζει ή όχι η Μονή Βατοπαιδίου ότι έχουν υποχρεωτική ισχύ οι ιεροί κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν τις συμπροσευχές των ορθοδόξων με τους αιρετικούς;


   Αναμένουμε απάντηση στον βάσιμο θεολογικά σκανδαλισμό των πιστών από την συγκρητιστική οικουμενιστική συμπεριφορά της αντιπροσωπείας της στη Σμύρνη για τη γιορτή του Αγίου Βουκόλου. Άλλως η σιωπή της θα εκληφθεί ως αδικαιολόγητη ενοχή της ενώπιον του Αγίου Τριαδικού Θεού και των αδίκως σκανδαλισθέντων από αυτήν εν Χριστώ αδελφών.
   Posted by Παναγιώτης Τελεβάντος at 5:48 PM

   Διαγραφή
  2. https://youtu.be/u8qTrbEq7kE

   Ο Πατριάρχης στη Μητρόπολη Καθολικών στη Σμύρνη

   Http://mikrasiatis.gr
   ΣΜΥΡΝΗ Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριπαρχη 5-11 Φεβρουαρίου 2016
   Αποσπάσματα από την λειτουργία του ΟΙκουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Μητροπολιτικό Ναό των Καθολικών του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σμύρνη.

   Διαγραφή
  3. ΚΑΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ...

   Διαγραφή
  4. Πολύ εὐχαρίστως κάτι θά κάνομεν προσεχῶς, ἀλλά θέλωμεν λίγο χρόνον νά μελετήσωμεν καί νά προβληματίσομεν τά γεγονότα... εἶναι φανερόν ὅτι τά πράγματα εἶναι καθαρά πλέον. Ὁ Γέρων Ἐφραίμ εἶναι δυστυχῶς σιγονταροοικουμενιστής. Ὁ Γέρων Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ εἶναι μᾶλλον ὁ "ὁμολογητής τῆς τουλίπας" εἰς τήν ἔπαρχία του, ἀλλά ἄν βρεθεῖ εἰς τήν Γερμανία, στό Φανάρι ἤ στό Ἑλλάντα, τό παίζει σιγονταροοικουμενιστής, μιᾶς καί δέν θέλει νά στεναχωρεῖ καρδιές. Ἄν ὄμως τῷ ὄντι ὑποδύεται ἄριστα τόν Οἰκουμενιστή, εἰς τήν Γερμανία, τό πιό ἔυκολον πράγμα, εἶναι νά σκεφθεῖ κανείς καί ἕνα ἄλλον...! Ἐξάπαντος δυνάμεθα νά προβληματίσομεν καί τά πηγαινε ἔλα ἄλλων προβληματικῶν Ἑλλαδιτῶν Ἱεραρχῶν εἰς τήν Κύπρον, οἱ ὁποίοι μάλιστα, βγάλωσιν ρουσοῦδιν περί τῆς Ὁμολογίας Πίστεως κατά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ὅμως ὁ χαμογελῶν Γέροντας τους, ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὡς νέος ψευδοπροφήτης καί πλανεμένος, τοῦ ὁποῖου τίς αἱρετικές πλάνες ἀπόδειξε καί δημοσίευσεν ὁ θεολόγος Βασίλειος Χαραλάμπους. Ἐξάπαντος μπορεῖ καί νά ἦτον ἄγιος, δέν ἔτυχε νά τόν γνωρίσω. Εἶναι μᾶλλον ὑποθεσις πλέον τῆς ἱ. Συνόδου, νά ἐξετάσει τίς πλάνες, τίς αἱρέσεις τοῦ μακαριστοῦ, νά καταδικασθῶσιν, καί ἔπειτα, ἄς τόν ἀνακυρήξει τοπικόν καί μοναστηριακόν ἄγιον ἡ ἱ. μ. Βαλτοπεδίου!

   Μου θυμίζει ἡ ὑπόθεσις, ὁλίγον τί τίς Οἰκογενιακές Ἱστορίες...

   Διαγραφή
 6. Τελικά πέσαμεν ἔξω, καί καμμία ρήξη μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανάσιου Νεοβατοπαιδινοῦ μέ τό αἱρετικόν κατεστημένον τῶν Νεορθοδόξων Φαναριωτῶν μιᾶς καί συμμετέχει μαζί με τά πνευματικά του παιδιά ( Χωρεπίσκοπον Νεαπόλεως Πορφύριον κ.ἄ.) εἰς τήν Ληστρική Σύνοδον τῆς Κρήτης... πέσαμεν ἔξω δηλ. ὡς πρός τήν ἀπόλυτη ὁμολογιακή στάση του, μιᾶς καί δέν ἀκολούθησε τό ρωμαλέο παράδειγμα ἄλλων ἐξαιρετικῶν καί Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν πού ἀρνήθησαν να συμμετάσχωσιν στόν ῤόλον τῆς γλάστρας καί στό παναμερικάνικο φιάσκο τῆς ψευδοΣυνόδου.

  Ἐξάπαντος, ὅμως, ΔΕΝ πέσαμεν ἔξω εἰς τίς προβλέψεις μας, ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθνάσιος, ἐξέφρασε διά τά μάτια τοῦ κόσμου, γραπτῶς, τήν διαμαρτυρία του διά τήν παράνομη Σύνοδον μέ τά προβληματικά κείμενά της καί μέ τήν ἐνέργειά του νά συμμετάσχει, ἔχυσε ὅλον τόν γάλαν τῆς περίφημου πρῶτης ὁμολογιακῆς ἐνεργείας του.

  Τρανώτατη πλέον ἀπόδειξις, ὅτι ἐπιθυμεῖ νά τά ἔχει καλά καί μέ τούς Οἰκουμενιστές καί μέ τούς ἀντιοικουμενιστές πράγμα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ μιᾶς καί δηλοί σατανική διγλωσσία.

  Ἄντιγράφω τό εἰδικόν ἀπόσπασμα τοῦ ἐγκωμίου μας πού γράψαμε διά τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Λεμεσοῦ τόν μήνα Φεβρουάριον [Δεῖτε ὅλον τό ἄρθρον μέσα στό ἱστολόγιον]:
  " Χωρίς ὅμως νά ἐνθουσιάζομαι ἐντόνως, ἐπιθυμῶ νά κρατήσω τίς χαρές καί τά πανηγύρια, καί μίαν ἐπιφύλαξιν κατά τοῦ Λεμεσοῦ, διότι ἔχω τίς ἀμφιβολίες μου, ἄν θά στηρίξη μέχρι τέλους τήν ὁμολογιακήν καί ἱεροπολεμικήν στάσιν του. Διότι αὕριον, μή παραξενευθεῖτε διόλου, νά δεῖτε τόν Λεμεσοῦ, πρῶτον-πρῶτον, ὡς "διακοσμητικόν στοιχεῖον" εἰς τήν "Πανορθόδοξον Σύνοδον"! Μακάρι νά μᾶς διαψεύσει, διότι τό ἔμμεσον μήνυμα τῆς ἐπιστολῆς του, πρός τόν πατριάρχην, εἶναι, ὅτι δέν πρόκειται νά συμμετάσχει στήν ἐν λόγῳ Ληστρικήν Σύνοδον, πού ἔβαλεν ὡς σατανικόν στόχον της νά θεσμοθετήσει, ἀλλά και νά ἐπικυρώσει, τά πολυ-αἱρετικά θεωρητικά συστήματα τῶν Προτεσταντῶν καί Φραγκοπαπικῶν..."

  Προσθέστε τό ἀναντίρρητον γεγονός: διά ὅσους ἀκόμη θεωρεῖτε τόν ἅγιο Λεμεσοῦ, ὡς Ὁμολογητήν καί ἀντιοικουμενιστήν Ἱεραρχήν, ὅτι τό πνευματικόν παιδίον του ὁ Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, εἶναι μέγας Ἀρχιοικουμενιστής διότι συγκαλεῖ πανθρησκειακά συνέδρια εἰς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τῆς Κύπρου (ὅπως τό 2008).

  Προσθέστε ὡστόσον: ὅτι ὁ Σεβ. Λεμεσοῦ πολεμεῖ καί βραχυκυκλώνει μέ πάν μέσον τούς Ὁμολογιακούς, Ἐθνικούς, Ἀντιπαπικούς, Ἀντιοικουμενιστικούς καί Ἀντιαιρετικούς ἀγώνες τοῦ Παγκύπριου Χριστιανικοῦ Ὀρθοδόξου Κινήματος «ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε».

  Προσθέσετε ἐπίσης: ὅτι τό ἐπίσημον περιοδικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τούς τελευταίους μῆνες, σχεδόν ἕνα χρόνον, μᾶς βομβαρδίζωσιν συχνάκις μέ τιμητικά ἐγκώμια περί τοῦ Ἀρχιμασσώνου πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.

  Προσθέστε σύν τοῖς ἄλλοις: ὅτι τό ἐπίσημον Ἱστολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ καί συνδέει τούς ἀναγνώστες του, μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος καί τήν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν διά τῆς βιβλιοθήκης της, ὅπου τόσον ἡ ἐν λόγῳ Μητρόπολις ὅσον καί ἡ Ἀκαδημία εἶναι ἄντρο καί σφηκοφωλιά τῶν Οἰκουμενιστῶν πού προωθῶσιν τήν Μεταπατερική Αἵρεσιν.

  Ἐλπίζω νά προβληματιστεῖτε ἅπαντες, μιᾶς καί ὅλοι ἔχωμεν τάσεις ὡς ἀδύνατοι ἄνθρωποι, νά ἐξιδανικεύωμεν πρόσωπα, ἀπαξιώνοντας τίς ἐνέργειές των αὐτῶν.

  Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ «ΦΑΤΣΟΒΙΒΛΙΟΝ» ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΝ ΟΤΙ ΠΕΡΣΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

  ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΟ DORTMUND, ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΕΙ ΒΑΘΕΩΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/dortmund_2.html)

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΙ ΤΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ:

  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html)

  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ) (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_91.html)

  ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΙΚΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_82.html)

  ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΩΝΟ-ΜΕΤΑΞΑΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_55.html)

  ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ( http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_81.html)

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_1.html)

  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ; (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_18.html)

  Ο ΝΕΟΒΑΤΟΠΑΙΔΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_84.html)

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
  (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_43.html)

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 2016 μ.Χ. (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/2016.html)

  ΑπάντησηΔιαγραφή