Translate

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΙΚΩΝΑ [ΜΕΡΟΣ Β΄]ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΙΚΩΝΑ 
[ΜΕΡΟΣ Β΄]


Α΄. Ἵνα μή κατηγορηθῶμεν, ἀπό τινές φανατικούς χαζοχριστιανούς, δηλ. εὐλαβείς βλαμένους, ὅτι δέν παρακολουθήσαμεν  ὁλοκληρωμένην τήν ὁμιλία τοῦ Γέροντος, καθήσαμεν πεισματικά καί τήν εἴδαμεν ὅλην, καί κρατήσαμεν τινές σημαντικές σημειώσεις, πού κατά τήν προσωπική μας καί μή ἀλάθητον ἄποψιν, συνιστῶσιν: σοβαρές βλασφημίες, πανάρχαιες αἱρέσεις, σκόπιμες μᾶλλον ψευδοδοξίες, βλακώδης ἰδεοληψίες,  κακοδοξίες ὁλκῆς καί πιθανόν διαβολές (τηλε)κατευθυνόμενες κ.λπ. Ἐξάπαντος ἡ ὁμιλία του, εἴχεν καί ἔχει, πάμπολλα καί ἀρκετά καλά, καθῶς καί θετικά σημεῖα ἤ στοιχεῖα· πολλῷ μᾶλλον ἐμπεριέχει καί νομιζόμενα ὑπό τινῶν πολλῶν μαζάνθρωπων "καλά"...! Αὐτό εἰδικά τό τελευταῖον, ἔχω τό ἐλάχιστον φρόνημα, ὅτι ἐξαρτάται, ἀπό τά ἀνάλογα κριτήρια ἑνός ἑκάστου ἐφ ἡμῶν. Τί νά τό κάνεις ὅμως, τό δῆθεν καλόν, ἐάν δέν ἔγινε καί μέ καλόν τρόπον;! Ἤ ὅταν δέν ἐμπεριέχει καί τό θεῖον Κάλλος τοῦ Θεοῦ;! Ὅταν ὅμως ἀπό τήν ἄλλη, ἐμπεριέχει σαφῶς, τινά ἐλάχιστα σταγονίδια ὑδροκυάνειου δηλητηρίου, πού φονεύωσιν καί ἐλέφαντα, καί μᾶς σερβίρονται, μέ μία φυσική καλοσύνη, μέ εὐγένεια, ὁλίγον τι χαζολόγημα, μετά χαχανισμῶν καί τρισάθλιους ἀστεϊσμοῦς, εἰς βάρος τῶν κορόϊδων κ.ο.κ. ὑφίστατο, τινά ἔλλογος καί σοβαρός προβληματισμός διά τό ἐπίπεδον τοῦ ὁμιλητοῦ, καί ἔπειτα, διά τοῦ παθητικοῦ ἀκροατηρίου. Ἐκείνον ὅμως, πού μᾶς ἐνδιαφέρει, εἶναι, ἄν ὄντως ὑφίστατο τό ὁλιγοστόν ἔστω, τοξικόν δηλητήριον, πού χορηγεῖτο, ἐκῶν ἄκοντας(;), πρός τοῦς Χριστιανούς τῆς οἰκουμένης. Μία πρώτη ἀποφατική κριτική γέγονε εἰς τό πρῶτον μέρος τῆς κριτικογραφίας μας, κατά τῆς κακόδοξης καί οἰκουμενιστικῆς τάσις, στάσις καί θέσις τοῦ καϋμένου Γέροντος π. Νίκωνα. Θά ἀκολουθήσωσιν στήν πορεῖαν, τινά πολυποίκιλα προβληματικά καί σημαίνοντα σημεία, πού κατά τήν ταπεινή γνώμη μας, ἔχωσιν ἄμεσον σύνδεσιν, μέ τήν συμβιβαστική καί ψευδόδοξον στάσιν  τοῦ, ὑπέρ τῶν πολυ-αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν.

Α1. Στό σημεῖον 8.35 λέγει ὁ γ. Νίκων: "Δέν πρέπει νά κάνουμε τίποτε μέσα στήν Ἐκκλησία, ἐπηδεί ἔτσι μᾶς κατέβηκε, πάντα νά πέρνουμε εὐλογία".

ΣΧΟΛΙΟΝ: Καί ἀποροῦμεν μέ τήν σειρᾶ μας, ἐκκλησιολογικά: οἱ ἀπανταχοῦ Χριστιανοί ἀντιοικουμενιστές, δέν ἔχωσιν εὐλογία, ὑπό τινῶν συγκεκριμένων Πνευματικῶν πατέρων, Χαρισματικῶν Γερόντων καί Ἐπισκόπων, νά ἀσκῶσιν,  τινά ρωμαλέον καί αὐστηρόν ἔλεγχον, ἀλλά καί σφοδρήν κριτικήν κατά τῶν πολυ-αἱρετικῶν καί ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, πού ἐκπορεύονται δημόσια, ἐκ τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν Κληρικῶν καί Ἀρχισυγκρητιστῶν θεολόγων; Οἱ νύν πατριάρχες, οἱ ἀρχιεπισκόποι, οἱ μητροπολίτες, οἱ θολολόγοι κ.ο.κ. ἀπό ποῦ λαμβάνωσιν εὐλογία, ἵνα προπαγανδίζωσιν καί ἐμβολιάζωσιν Συγκρητιστικές καί Μεταπατερικές Αἱρέσεις ἐντός τῆς Ἐκκλησίας; Ἀπό τόν πατέρα τοῦ ψεύδους; Ἐξάπαντος εἰς τήν Νικώνειον ψευδο-καλογερίστικην κουλτοῦραν, ὑποβόσκει ὕπουλα, ὁ ταυτισμός τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν Διοίκησιν τῶν Ἱεραρχῶν Της καί δεῖ μέ τόν νοσηρόν Δεσποτισμόν καί Κληρικαλισμόν. Ἀπόδειξις τοῦτων εἶναι: ἡ συχνώτατη ἀναφορά τοῦ γ. Νίκωνα, ὅτι ἔλαβεν "εὐλογία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Βαρθολομαίου" διά μίαν δῆθεν "ἁπλήν συζήτησιν". Ἐξάπαντος μᾶς ὁμολογεῖ, ἀσυνείδητα, ὅτι ὅσα μᾶς παπαγάλιζε, ἦτον προειλλημένες Φαναριώτικες προπαγάνδες καί ἀλογίες γιά χαϊβάνια.

Α2. Ὁ Γέρων Νίκων διδάσκει ἐπί λέξει: "Ἀγοραστήκατε λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ αἷμα, κάποιος ἔδωσε τό αἷμα Του γιά νά σᾶς ἐξαγοράσει ἀπό τόν Διάβολον. Μή περιφρονοῦμεν αὐτό Τό χυμένο αἷμα. Ἀλλά καί μή τά φορτώνουμε ὅλα στό Διάβολο... εἴμαστε χειρώτεροι ἀπό τόν Διάβολο, μπορούμε νά κάνουμε ἀμαρτήματα πού δέν μπορεῖ νά κάνει ὁ Διάβολος. Ἑμεῖς εἶμαστε τό πρόβλημα δέν εἶναι ὁ Διάβολος".

Α΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Ἐξ ἀρχῆς νά ποῦμεν, ὅτι προσωπικά βρίσκωμεν, ἄκρως προβληματική, ἐξάπαντος κακόδοξην, αἱρετίζουσαν καί δεῖ βλάσφημον, τήν Δαιμονολογία τοῦ πατρός Νίκωνα. Δέν μᾶς αναπαύει διόλου, πολλῷ μᾶλλον διά ἀνέκφραστους μέχρι στιγμῆς λόγους, θεωροῦμεν προσωπικῶς, ὅτι ἐδῶ ἔγκειται τινά μεγίστη πλάνη ἐκ τῆς αἱρετίζουσας πλάνης τοῦ σιγονταροοικουμενισμοῦ, πού εἶναι ὁρατός εἰς τά μάτια τῶν ἐμπείρων. Δέν εἶναι διόλου ὑπερβολικά ὅσα σημειώνουμεν. Θά ἐξηγηθῶμεν βέβαια ἀποδεικτικά  εἰς τήν πορεία, διά τίνα λόγον εἴμεθα ἔτσι αὐστηροί, εἰς ἐτοῦτην τήν θεολογική κρίσιν μας. Πρῶτον βῆμα, ἦτο νά ψάξωμεν εἰς τήν Καινῆ Διαθήκη, ἵνα ἐντοπίσωμεν τό ἐν λόγῳ Παύλειον χωρεῖον καί γραφθέν, πού ἀποπειράται ὁ γ. Νίκων, νά μᾶς ἐρμηνεύσει, καί νά  διακηρύξει πρός τόν λαόν του Θεοῦ... Ψάξαμεν μάλιστα, ὡς δεύτερον βῆμα, ἵνα μάθωμεν, τίνα Πατερική ἐρμηνεία καί Θεολογική ἀνάλυσιν, μᾶς ἀποδίδει, ὁ Θεόπνευστος καί ἀπλανής Ἐρμηνευτής, ὁ γνήσιος Οἰκουμενικός Διδάσκαλος καί Πατριάρχης Κων]Πόλεως, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος!...

Β΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Ἡ μεγίστη ἐσώτατη προβληματική, ἐξάπαντος πού μᾶς ἐδημιουργήθηκε αὐτές τίς μέρες, μόλις ἀκούσαμεν ἔκπληκτοι, τά πιό πάνω ἐν τῆ ἐρυθρᾶ μελάνῃ ὑπογραμμισθέντα, ἦτον: Ἆραγέ ὁ γ. Νίκων, ἔχει ἀπόλυτον ἤ ἔστω τινά σχετικόν, δίκαιον, ὅταν λέγει καί ἀφήνει νά ἐνοηθεῖ, καθαρά καί ξάστερα, ἀλλά καί ἐμμέσως (ἐξάπαντος καί ἄμεσα) πλήν σαφῶς, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει: α΄. ὅτι Θεάνθρωπος Χριστός, μᾶς ἐξαγόρασε, προσφέροντας (ὡς λύτρα) τά Ἄχραντα αἵματα Αὐτοῦ, εἰς τόν Διάβολον; β΄. Διδάσκει τέτοιον πράγμα ὁ Θεοφόρος καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ἤ, ἔστω ἄλλος Ἀπόστολος; γ΄. Διδάσκωσιν τέτοιον πράγμα, μήπως οἱ Θεοφόρες 9 Οἰκουμενικές κ.ἄ. Ἁγίες Τοπικές Σύνοδοι; δ΄. Διδάσκεται τέτοια θεολογική θέσις, ὡς ὁμόφωνη Συμφωνία, τῶν Θεηγόρων Ἁγίων Πατέρων; ε΄.  Ἔδωσε τῷ ὄντι ὁ Θεάνθρωπος, τό Τίμιον Αἷμα του, ἵνα μᾶς ἐξαγοράσει... ἀπό τόν Διάβολον; (!!!) στ΄. Ἔγινε ὄντως τέτοια παράδοξη καί "ἱεροκρύφια" μυστική συναλλαγή καί συμφωνία, μεταξύ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τοῦ Διαβόλου; ζ΄. Καί μάλιστα, κατά τόν σεβαστόν Γέροντα Νίκωνα, ὄντως μᾶς διδάσκει τέτοιον πράγμα, ὁ Πρωτοκορυφαίος Ἀπόστολος καί Ἅγιος Γέρων Παῦλος;

Γ΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Εὐχόμεθα πραγματικά, νά ἦτον ἁπλῶς ἕνα γλωσσικόν καί ἁπλόν ὁλίσθημα, καί μόνον αὐτό, ἀλλά ἆραγε, ὑφίστατο, τινά σοβαρή δικαιολογία,  ἡ ἀλλοίωσις καί μετάλαξις τῶν θεῖων λόγων τοῦ Εὐαγγελίου, καί ἡ διαστροφή τῶν θεοπνεύστων Παύλειων Ἐπιστολῶν, ὑπό τινός μάλιστα ὀρθοδόξου Γέροντα; Μεγάλη ἡ σπαζοκεφαλιά. Ἦτον πράγματι, γλωσσικόν τό ὁλίσθημα; Ἐξάπαντος, μόλις ἐνημερωθεῖ ὁ ἀξιόλογος γ. Νίκων, ἐπί τῆς ἐν λόγῳ ἀντιρρητικῆς ἐνστάσεως μας, θά πρέπει λοιπόν, ἄν εἶναι ἔντιμος, νά σπεύσει ταχέως, ἵνα μᾶς δώσει  τινά  ἀπολογίαν καί θεολογικές ἐξηγήσεις, ἐπί τοῦτων τῶν συγκεκριμένων καταγγελιῶν μας, τίς ὁποῖες ἀναπτύσωμεν πιό κάτω, καθῶς καί διά τά ὅσα ἄλλα, ἐπιπρόσθετα, πού τόν καταγγέλει, ὁ ἔγαμμος ὁμολογητής Κληρικός τῆς Ἐκκλησίας, ὁ π. Νικόλαος Μανώλη. Κατά τήν προσωπικήν μας ἄποψιν, καί χωρίς μάλιστα νά ἔχωμεν γνωρίσει προσωπικῶς, τόν παπα-Νικόλαον, θεωροῦμεν ὅτι ἔχει κάμποσον δίκαιον μέ τό μέρος του, διότι ἀσκεῖ ρωμαλέαν, συγκριτικήν, διακριτικήν καί ἀποδεικτικήν, θεολογικήν κριτικήν, κατά τῶν τινῶν αἱρετικῶν καί πλανεμένων θέσεων, τοῦ πατρός  Νίκωνα, καί κατᾶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν καί Μοιχεπιβατῶν Δεσποτάδων. Σέ διαφορετικήν περίπτωση, ἄν τυχόν ὁ γ. Νίκων, σιωπήσει, καί δέν δώσει δημόσια, σαφεῖς ἐξηγήσεις καί ἀπολογίαν, τίνα χρεῖαν ἄλλων μαρτυριῶν, ἀναζητοῦμεν; Μακάρι ὅμως, ὅπως διαψευθῶμεν καί ἀπαντήσει γραπτῶς περί πάντων καί πασῶν τῶν καταγγελιῶν, ἵνα ἀναπαύσει τελικῶς τάς κλονισμένας καί συγκεχυμένας συνειδήσεις μας.

Δ΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Κάντε λοιπόν τόν κόπον ἀγαπητοί μας ἀναγνώστες καί ἀνοίξτε, στήν Πρός Γαλάτας Ἐπιστολήν καί διαβάστε τά ἑξῆς: "Χριστός ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπέρ ἡμῶν κατάρα". Καί συγκρίνετε παρακαλῶ πολύ τά ἔν λόγῳ γραφθέντα τῆς Γραφῆς, μέ τά προηγούμενα παράδοξα λεχθέντα τοῦ πατρός Νίκωνα...! Βλέπετε πουθενά ἀδελφοί/ές μου, νά γίνεται συγκεκριμένη ἀναφορά: ὅτι ὁ Ἀναστᾶς Θεάνθρωπος, μᾶς ἐξαγόρασεν ἀπό τόν Διάβολον, προσφέροντας εἰς αὐτόν, λύτρα, δηλ. τό Πανάγιον αἷμα Του, καθῶς μᾶς διδάσκει ὁ πολύς Γέρων Νίκων; Μήπως, ἡ κατάρα τοῦ νόμου, εἶναι ὁ Διάβολος; Ἆραγέ ποῖαν ἐρμηνεία δίδωσιν οἱ Ἅγιοι Πατέρες;

Ε΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Τό δυστύχημα ὅμως, εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ "ἀπλανή" καί "φωτισμένου" γ. Νίκωνα, εἶναι ὅτι: δυστυχῶς, τέτοια διδασκαλία καί ἰδεολογία ὑφίστατο! Ναί ὄντως, ἀσφαλῶς καί ὑφίστατο, πράγμα πού ἐκμηδενίζει, σέ μεγάλον ποσοστόν, τό τυχαίον καί γλωσσικόν του ὁλίσθημαν. Πρόκειται διά τινά μεγίστην καί πανάρχαιαν θεωρίαν, Ὠριγενιστικήν Αἵρεσιν, κακόδοξην βλασφημία, σατανική πλάνη, ἡ ὁποῖα δυστυχῶς, ἐνυπάρχει, σέ ἑτέραν παρεμφερήν μεταλαγμένη διδασκαλία, καί φυσικά σέ μία μετριωπαθέστατην μορφήν, εἰς τήν Ρωμαιοκαθολικήν καί  τήν Λουθηροκαλβινικήν "ἐν Χριστῶ" καί ἀδελφοξαδέλφῃ Ἐκκλησίᾳ τοῦ γ. Νίκωνος καί τοῦ πατριάρχου Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίου. Δυστυχῶς ὅμως, περί τοῦτης τῆς Ὠριγενιστικῆς θεωρίας, παρεσύρθησαν, εἰς τήν ἐποχή τους, καί δύο Μεγάλοι Ἅγιοι καί ἐσφαλμένα τήν ἐδίδαξαν. Τήν ἐν λόγῳ αἱρετικήν πλάνη, τήν ἐδίδαξεν, ἐπηρεασθής ὑπό τοῦ Αἱρετικοῦ Ὠριγένους, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἀλλά καί ὁ ἀδελφός αὐτοῦ, ἔμμεσα, καί ὁ Μέγας Βασίλειος. Διά τό ἱστορικόν ὅμως πλαίσιον, τῆς ἐποχῆς τῶν Καππαδοκῶν μας καί Θεοφόρων Μεγάλων Πατέρων, πρό 16 αἰώνων σχεδόν, εἴχαν ἕνα ἑκατομμύριον ἔλλογες καί εὔλογες δικαιολογίες, ἀλλά οὐδέποτε ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐθεώρησεν καί ἐπικύρωσεν, ὡς ὀρθόδοξην, τήν συγκεκριμένην αἱρετική καί πλανεμένη θεωρίαν καί γνῶμη τους. Ὁ Γέρων Νίκων ὅμως, ζῶντας εἰς τόν νῦν 21ον αἱώνα, συγκριτικά, μέ τούς Πατέρες τοῦ 4ου αἱῶνα μ.Χ., ποῖαν σοβαρήν δικαιολογία, δύναται νά ἔχει; Ἐλπίζωμεν πραγματικά ἀπό τήν ἄλλη, νά ἦτο ἕναν ἀπλόν γλωσσικόν ὀλίσθημα ἐν τῇ ρύμῃ τοῦ λόγου, καί ὄχι μέγα δογματολογικόν καί ἐρμηνευτικόν σφάλμα. Ἔχει τήν ἠθική ὑποχρέωσιν νά μᾶς τό ἀποσαφηνίσει.

Στ΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Πρόκειται καθῶς προαναφέραμεν  διά τινά αἱρετικήν θεωρία καί στοχαστικήν ἰδέαν τοῦ Αἱρετικοῦ καί κακόγερου Κληρικοῦ καί φιλοσόφου Ὠριγένη:* Ἡ θεωρία περί τῶν δῆθεν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ, ἤ, ἡ αἵρεσις τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς ἐωσφορικῆς δικαιοσύνης διά τῆς Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σέ ἀντίθεσιν μέ τούς προαναφερομένους Ἁγίους Πατέρες, ἐπολέμησεν σφόδρα, ἐτοῦτην τήν συγκεκριμένην αἱρετικήν διδασκαλίαν τοῦ Ὠριγένους. Τίνα ἆραγέ, ἡ προσωπική ἄποψις τοῦ πατρός Νίκωνα, διά τόν Αἱρετικόν Ὠριγένη καί τίς θεωρίες αὐτοῦ; Ποία ἡ ἄποψις, περί τούτου, ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τῶν Μεταπατερικῶν; Τίνα ἡ ἄποψις τῶν Μασσώνων καί Θεοσοφιστῶν; Γιά ἐρωτήστε φίλοι καί φίλες ὅλους αὐτούς. Ἆραγέ, ποῖα εἶναι, ἡ τελεσίδικη ἀπόφασις, θέσις καί ἄποψις, τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, διά τόν κακόμοιρον Ὠριγένη; Λαλεῖ ὁ πλανεμένος γ. Νίκων, νά μή τά φορτώνουμεν ὅλα εἰς τόν Σατανᾶ, καί ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον, ἀλλ΄ ἐφόρτωσεν ὁ ταλαίπωρος ἐτοῦτος Γέρων, τό ἄπειρον Θεανανδρικόν αἷμα καί τήν Σταυρική Θυσία τοῦ Κυρίου, ὡς δῆθεν πληρωθέν λύτρον, διά τήν ἐξαγοράν (!) τῶν ἀνθρώπων, ἀπό τόν Διάβολον!!! Ἀν δέν εἶναι αὐτή, μία μείζωνα καί  κυριολεκτικά, σατανόπνευστος διδασκαλία, ὅλα τά ἄλλα τί τά ψάχνωμεν, ἁπλᾶ ἀπορῶ;! Ἐλπίζομεν πραγματικά, νά μή πιστεύει σέ τέτοια παραμύθια. Εἴμεθα ὑπερβολικοί κάπου; Μήπως κάπου ἐλαθέψαμεν εἰς τήν ἄνωθεν, ἀποδεικτικήν, προσέγγισίν μας; Ἀναμένωμεν ἐξάπαντος ὁλόθερμα, ὅπως μᾶς ἐπισημανθοῦσιν, γραπτῶς, τά ὅποια θεο-λογικά σφάλματά μας ἵνα διορθωνόμεθα. Φόρτωσεν, ἤ ὄχι, τό Πανάγιον αἷμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μας, εἰς τόν Διάβολον; Κατά τά ἄλλα ὅμως, ἔχει τά μοῦτρα καί ὁμιλεῖ, ἀναιδῶς, καί μέ παρίσσιον θράσσος, περί τινῶν ἄλλων καί ἀρίστων θεολόγων Κληρικῶν καί ὁμοτίμων καθηγητῶν; Καί τό τρεῖς χειρώτερον (μᾶλλον τό ἁπείρως, τρεῖς καλύτερον, ἦτο ἵνα ἀποκαλυφθεῖ Χάριτι Θεοῦ, καί δεῖ δημοσίως, ἡ προαναφερθεῖσα καί μεγίστη σατανική Αἵρεσις καί πλάνη τοῦ κακόγερου Γέροντα Ὠριγένη πού (κατ)ἔσπειρεν ἀνά τήν οἰκουμένη, ὁ λόγιος γ. Νίκων) εἶναι, ὅτι μᾶς παραπέμπει, Καινοδιαθηκικά, καί τό φορτώνει κάκιστα, εἰς τόν θεῖον Παῦλον! Ἡ μᾶλλον ἀκούσια, διαστροφή,  εἰς τό μεγαλεῖον της. Ἐξάπαντος ὁ Ἀπ. Παῦλος, δέν κηρύττει, τέτοιαν βλασφημία καί ἀθεολόγητον διαστροφήν. Οὔτε ὑφίστατο, τέτοια ἐρμηνευτική προσέγγισις, ὑπό τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἄρα λοιπόν, εἶναι μᾶλλον κοιλιόπνευστα, καί διαβολόπνευστα σοφίσματα, τοῦ γ. Νίκωνος.

Ζ΄ ΣΧΟΛΙΟΝ: Κατά τά ἄλλα, ἀξιότιμε καί ἀγαπημένε Γέροντα Νίκωνα Νεοσκητιώτη, σᾶς φταίνε (!) οἱ ἀντιοικουμενιστές, οἱ δῆθεν ροπαλοφόροι Ζηλωτές, οἱ σουβλατζῆδες, οἱ νταλικέρηδες, οἱ νοικοκυρές/αίοι, οἱ συμπεθέρες, οἱ "ἄσοφοι" καθηγητᾶδες καί μαθητᾶδες, ἀλλά καί οἱ ἄγαμοι ἤ καί ἔγαμμοι ἀγωνιστές Κληρικοί, ὅσοι δηλαδή Κληρικοί, Μοναχοί καί Λαϊκοί διαμαρτύρωνται μέ ὁμολογιακόν φρόνημα καί ἅγιον ζῆλον, ἔλλογα, εὔλογα καί δίκαια, κατά τῆς  σατανικῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;! Ἐξάπαντος, εἰς τό κατά Νίκωνα "εὐαγγέλιον", δέν πρέπει νά μᾶς φταίνε τά γατάκια τοῦ Αἱρετικοῦ Μητροπολίτου κ. Ζηζιούλα· ἀλλ΄ οὔτε κἄν φέρει ἐκκλησιολογικές εὐθύνες ὁ πολυ-Αἱρετικός πατριάρχης τῆς Κων]πόλεως μας· μή τυχόν καί θίξωμεν μᾶλλον, τό ἀδελφάκι τους καί Ἀντίχριστον  πάπα· ἀλλά καί παντελή συγκάλυψιν πρός τούς Λατινόφρωνες καί τά παπάκια αὐτῶν, τά ὁποῖα εἶναι(sic) ἀθῶα παλαζούθκια-περιστερές. Πολλῶ μᾶλλον, τό κερασάκι, εἰς τά ἀνόνητα φληναφήματα τοῦ γ. Νίκωνα,  δέν μᾶς φταίει καθόλου ὁ Διάβολος. Ὅλα αὐτά ἆραγέ, ὑπό τίνος πνεύματος καθοδηγούμενος, τά διακηρύττει, ὁ γ. Νίκων; Ἑμεῖς ἀδελφοί καί πατέρες, δέν εἴμεθα πνευματικοί ἄνθρωποι, διότι εἴμεθα ἀκόμη ἐμπαθείς, σαρκικοί καί ψυχικοί, αὐτό τό ὁμολογοῦμεν, μιᾶς καί ἔχωμεν πολλά ἀκόμη, ἅγια Ἀντίδωρα, ἵνα φάγωμεν, διά νά βιώσωμεν τήν προσωπικήν Πεντηκοστήν καί τήν Μεταμόρφωσιν τῶν παθῶν μας. Ἐξάπαντος ἔχωμεν διδαχθεῖ ὑπό τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ὅτι πρέπει νά ἐρευνῶμεν καί νά ἀνακρίνωμεν, ἅπαντες, ὑπό τίνος πνεύματος διδάσκωσιν. Ἄς μᾶς ἀπαντήσωσιν ἄν θέλωσιν, τήν τελευταίαν ἀπορίαν μας, διακριτικοί Γεροντάδες, μιᾶς καί δέν δυνάμεθα, ὁλοσχερῶς, νά ἔχωμεν τινά σοβαρήν ἐμπιστοσύνη τόσον στούς προσωπικούς λογισμούς μας, ὅσον καί στά σωρηδόν λεχθέντα τοῦ πλανεμένου Γέροντος, πού αἱρετίζει, ὑπέρ τῶν Οἰκουμενιστῶν ταγῶν, καί δεῖ ἀσύστολα.

Β΄. Δέν ξέρω ἀν ὑφίστατο ἰδιαίτερος λόγος, νά σχολιάσωμεν καί τήν ἐξαιρετική ἀντιρρητικήν κριτικήν τοῦ πατρός Νικολάου Μανώλη . Μᾶλλον περιττόν τό βρίσκουμεν.

Β1. Ἐξάπαντος, ἡ ὅλη θεολογική κριτική μας, στηρίζεται σέ ἄλλα σημαντικά καί συγκεκριμένα λεχθέντα τοῦ γ. Νίκωνος, π.χ. εἰς τό σημεῖον μάλιστα 1:01:30, ὅταν λαλεῖ πολύ ὀρθᾶ καί εὔστοχα τά ἑξῆς: "Ὅταν βλέπετε κάτι, τό μυαλό νά δουλεύει, νά κριτικάρετε, ὅταν ἀκοῦτε κάτι τό μυαλό νά δουλεύει, νά κριτικάρετε. Γιατί μᾶς τά λέει αὐτός ἔτσι; Γιατί μοῦ εἶπε αὐτό; Γιατί εἶπε αὐτό; Νά κριτικάρει, τό μυαλό νά δουλεύει, εἶναι μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, τό μυαλό. Ἀλοίμονόν μας, ἄμαν δέν χρησιμοποιοῦμεν τό μυαλό".

ΣΧΟΛΙΟΝ: Αὐτό γ. Νίκων πρέπει νά τό διδάσκεται, ἐπτάκις τῆς ἡμέρας, καί δεῖ εἰς τά πνευματικοπαίδια καί ὁπαδούς σας. Πού δέν ἀνέχονται, νά κρίνωνται, οἱ προσωπικές θέσεις καί οἱ ἀπόψεις σας. Μᾶλλον γιά μερικούς στενοκέφαλους καί φανατικούληδες ἀδελφούς μας, ὡς Γέρων, εἴστε ὑπέρ ἄνω κριτικῆς...  πράγμα ἄκρως ἀπαράδεκτον καί ἄτοπον.

Γ΄. Ἐν κατακλείδι καί παρ΄ὅλα αὐτά καί διά αὐτά, μᾶς εἶναι ἄκρως ἀκατονήτο, μέχρι καί δυσνόητον, ἕνα ἄλλο σημαντικό καί ἄτοπον ῥηθέν σας: "Νά μή μᾶς κοροϊδεύει ὁ Διάβολος: εἶναι Αἱρετικός ὁ πατριάρχης, εἶναι Αἱρετικός ὁ Δεσπότης, εἶναι Αἱρετικός ὁ παπᾶς, τόν ἄνθρωπο πού θέλει νά σωθεῖ, ὁ Χριστός θά τόν ἐσώσει. (...) Ἄν ἀγαπάμε τούς ἄλλους φερμουάρ στό στόμα, μή πῶ λουκέτο, καί νά ἀρχίσουμεν τά Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με".

ΣΧΟΛΙΟΝ: Μήπως σεβαστέ μας γ. Νίκωνα, δέν δύναται ὁ Διάβολος, νά μᾶς κοροϊδέψει, διά τόν ἀκριβῶς ἀντίθετον λόγον, τό ὁποῖον, δυστυχῶς ἀναλάβατε σεῖς ἐργολαβικά, τινά ὑπερασπιστικήν γραμμή, ἵνα μᾶς πείσετε μέ ἀνόητους καί ἀντιφατικούς λογιοτατισμούς, διά τόν τάχα μου, ἀόρατον Οἰκουμενισμόν, ἐξάπαντος τῆς μανικῆς, ὁρατῆς καί ἀναγκαίας πλέον Πανθρησκείας; Ἀναλαμβάνετε ἆραγέ, τήν πνευματική καί ἀποκλειστική, ἀπόλυτον εὐθύνη, πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἔναρθρα καί ἐνυπόγραφα μάλιστα, ὅτι ὁ πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος, τῷ ὄντι δέν εἶναι Αἱρετικός, καί ὅτι δέν ὀδεύωμεν εἰς τινά ψευδο-ἔνωσιν τῶν θρησκειῶν καί αἱρέσεων, διά τινά Παγκόσμιαν Πανθρησκείαν; Καί ἄν ναί, τίμιε πάτερ, μέ ποῖα ἀπλανή κριτήρια; Ποιές οἱ Χαρισματικές καί οἱ Θεολογικές προϋποθέσεις· ἀλλά καί ὑπό τίνων ἀκλόνητων ἀλλά ἔλλογων ἤ καί Λογικῶν, ἐπιχειρημάτων; Διά τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ὅμως, ὅτι δηλαδή, ὁ πατριάρχης Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαῖος, εἶναι ὁ μεγαλύτερος Αἱρετικός, μάλιστα ἁπάντων τῶν αἰώνων, ὑφίσταντο, σωρηδόν πολυποίκιλες ἀποδείξεις! Ἀποδείξεις ἐκ τῶν ἀντιθέτων, ἐκ τῶν ἑτερόδοξων ἤ καί αἱρετικῶν, γραφθέντων, λεχθέντων καί πραχθέντων. Ἀποδείξεις ἐκ τῶν ὁμοδόξων, ὑπό τινῶν ἀκαδημαϊκῶν καί Χαρισματούχων Κληρικῶν καί θεολόγων, ἐξάπαντος ὁρθοδόξων ἀντιοικουμενιστῶν. Ἀλλά ὑφίσταντο καί πάμπολλες ἀποδείξεις, ἐκ τῶν κακοδόξων Οἰκουμενιστῶν. Ἀναμένωμεν γ. Νίκωνα ὅπως  ἰδοῦμεν ἀπό μέρους σας, τέλος πάντων, καί σ΄αὐτό τό εἰδικόν σημεῖον, κάτι τό γραπτόν κείμενον, διά τοῦτον τό σημαίνων ζήτημα, ἵνα ξεκαθαρίσει παντελῶς ἡ στάσις σας, στά περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐξάπαντος, στά περί φερμουάρ καί στά λουκέτα, ἔρχονται ἀποφατικά, σέ ἄλογην ἀντίφασιν καί ἀντινομία, μέ τά προηγούμενα συμβουλευτικά λεχθέντα σας, περί τῆς συνεχοῦς καί ἀδιάλειπτης κριτικῆς μετά ἀδιαλείπτου προσευχῆς. Ἀποφασίστε τέλος πάντων, νά δουλεύωμεν τό μυαλόν, μαζί καί τήν ἔλλογον κριτικήν σκέψιν, μιᾶς καί εἶναι δώρον Θεοῦ, καί ταυτόχρονα νά προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως, ἤ μήπως, νά προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως, χωρίς (!) νά δουλεύωμεν τό μυαλό (μιᾶς καί εἶναι, ἐπικίνδυνον, διά τήν δυναστία τῶν Νεοφαναριωτῶν Αἱρετικῶν) μέ τίς διάφορες ἀντιοικουμενιστικές καί ἄλλες θεολογικές κριτικές; Ἔχουμεν εἰλικρινά μπερδευθεῖ. Ποῖον ἀπό ὅλα νά πράττωμεν; Τί μᾶς συμβουλεύετε ἑμᾶς ποῦ δέν ἀναπνέωμεν γερμανικόν ἀέρα; Τό πρῶτον ἤ τό δεύτερον; Ἐξάπαντος, ἑμεῖς προσπαθήσαμεν αὐτές τίς ἡμέρες, νά κάνωμεν ἕνα πείραμα καί συνδιασμόν ἐκ τῶν διαφόρων "πνευματικῶν" συμβουλῶν σας, καί μάλιστα παρακολουθήσαμεν καί μίαν ἐνδιαφέρουσα ταινία (!) μέ τόν τηλαστέρα τοῦ Χόλυγγουντ mr.  Harrison Ford τό  "REGARDING HENRY" ... καί ἀποφασίσαμεν, τελικῶς, ὅτι με τά τόσα παράδοξα καί ἀλλόκοτα πού ἐρητορεύσατε, εἰς τήν Φραγκογερμανίαν, ἐζηλέψαμεν τήν "μεταπτωτική" κατάστασιν τοῦ Νομικοῦ Χένρυ! Εἶθε ὁ καλός Θεός, νά μᾶς φωτίσει εἰς ἅπαν τήν ἀλήθεια, ἵνα γίνωμεν ἁπλοί μέ νοῦν Θεανθρώπου Χριστοῦ.

Δ΄. Ἐπιλογικά, νά ἀναφερθῶμεν καί σέ ἄλλον ψευδόδοξον σημεῖον τοῦ χρονικοῦ 1:30:03,  εἰς τό ὁποῖον, διδάσκει ὁ ἴδιος Γέρων, τά ἑξῆς ἄτοπα: "Ὀρθόδοξη Πίστη ἔχει ὁ Διάβολος, ἑμεῖς οὔτε τήν πίστη τῶν δαιμόνων δέν ἔχουμε, ἔχει σωστή πίστη ὁ Διάβολος, ὀρθόδοξη πίστη· ὁ Διάβολος (ὅμως) δέν θά σωθεῖ, γιατί; Γιατί δέν ἔχει ζωή ὀρθόδοξη. Γιατί δέν ἔχει ζωή σωστή. Πίστη ἔχει, ζωή δέν ἔχει. Καί αὐτό πού θά μᾶς σώσει εἶναι ἡ ζωή μας."

ΣΧΟΛΙΟΝ: Διδάσκει ἆραγέ, σοβαρά πράγματα, ὁ Γέρων Νίκων; Ἤ μήπως νομίζει ὅτι ἀπευθύνεται, σέ διανοητικά καθυστερημένα καί ἄβουλα ὄντα; Ἐξάπαντος καί εἰλικρινά, μετά ἀπό ὅλην αὐτήν τήν ἀθεολόγητην παρωδίαν, ἐζήλεψα τήν βρεφική κατάστασιν τοῦ Χένρυ! Ἀξίζει ἀγαπητοί ἀναγνώστες μας, νά δεῖτε τήν ταινία. Εἶναι σίγουρος ὁ Γέρων, ὅτι ὁ Διάβολος, ἔχει ὀρθήν καί ὁρθοδοξη πίστη; Εἶναι σίγουρος, ὅτι ὁ πατριάρχης Κων]Πόλεως καί ὁ Δεσπότης τῆς Γερμανίας, ἔχουσιν ὀρθόδοξη πίστη; Ἐξ ὅσων διδάσκει, οἱ ἀπολυτότητες του, γέρνωσιν, εἰς τήν μίαν πλάστιγγαν. Πλύν βεβαίως, ὅσων ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, διαμαρτύρωνται ἀγαπητικά καί ἔμπονα, κατά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;! Ἔτσι; Εἶναι δηλαδή, ἀπόλυτα σίγουρος, ὅτι ὅσοι διαμαρτύρωνται κατά τῆς πολυ-αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δέν ἔχωσιν ὀρθόδοξη πίστη! Εὖγε  ἀθεολόγητη, συκοφαντική καί βλάσφημη συλλογιστική τινός Ἁγιορείτου. Μιλάμε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν ρητορικῶν σχημάτων (!) καί τῶν ἀκλόνητων ἐπιχειρημάτων του, μᾶς ἀποκαθήλωσεν. Μιλάμεν ἀδελφοί μου, δυστυχῶς, ὅτι ὑφίστατο τραγική, τρικυμεία ἐν τῷ κρανίῳ τοῦ Γέροντα, καί θά πρέπει νά εὐχόμεθα σύν τίς ἄλλοις, νά λάβει, τήν διανοητική ὑγεία του, μιᾶς καί πνευματικά ἐξ ὅσων διαδίδεται ὑπό τινῶν, εἶναι "ἄριστος πνευματικός" ὀδηγός, ἑμεῖς, δέν δυνάμεθα νά ἀνακρίνωμεν τιτάνια Γερόντια. Ἄν ὅμως, ἐφαρμόσωμεν γάντι, τά πιό πάνω λεχθέντα του, θά πρέπει ἐξάπαντος νά ἀναρωτηθοῦμεν, ἅπαντες: Γιατί μᾶς τά λέει αὐτός ἔτσι; Γιατί μᾶς εἶπε αὐτό; Γιατί εἶπε αὐτό; Μήπως ὁ ἀρχέκακος Διάβολος, ὁ Οἰκουμενιστής πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος καί ὁ γ. Νίκων, βαλθήκασιν, ὡς νέα ἀνίερη τριανδρία, νά μᾶς ἀλάξωσιν τήν Ὀρθόδοξη καί Πατερική Πίστη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας;  Μᾶλλον τελικά, ὁ γ. Νίκων, ἐκ πρώτης ὅψεως καί βαθυτέρας κριτικῆς σκέψεως, ἔχει συστρατευθεῖ καί μεταβληθεῖ, μάλλον σέ Νομικόν Σύμβουλον καί συνήγορον τοῦ Διαβόλου, ἐξάπαντος μέ ὅλες τίς ἐνυπάρχουσες κυριολεκτικές καί μεταφορικές ἐρμηνείες, ἀλλά καί θλιβερόν φερέφωνον καί τελάλης  τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν Βαρθολομαίων καί Ζηζιούλων. Κρίμας...!


Τοῦ + Παναγιώτη Π. Νούνη
* Στά περί τῆς αἱρετικῆς καί Ὠριγενιστικῆς θεωρίας τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς σατανικῆς δικαιοσύνης διά τῆς Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου μας, καί τῆς μετάλαξις αὐτῆς, στήν Ἀνσέλμειον Αἵρεσιν τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς Θείας Δικαιοσύνης διά τῆς Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, προτείνωμεν, εἰς τούς λίαν ἀγαπητούς φίλους/ες ἀναγνώστες/τριες μας, δύο Δογματολογικά  περίφημα καί περισπούδαστα ἐπιστημονικά ἐγχειρίδια:

1. Ἐπισκόπου Σεραφείμ (Μητροπολίτου Πειραιῶς), Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΚΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 2012, σσ. 117.

2. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (Κριτική Θεολογική προσέγγιση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί Προτεσταντικῆς Σωτηριολογίας ἀπό Ὀρθόδοξη ἄποψη), Ἐκδόσεις: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣ]ΝΙΚΗ 2012.8 σχόλια:

 1. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πουθενά δεν κήρυξε χωρίς Ευλογία. υτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Απο τον ξύλινο "εκκλησιαστικό" λόγο σας απουσιάζει η Αγάπη. Την ημέρα της κρίσεως θα σας φωνάξει ο Χριστός για βοήθεια. Μπορεί ο Γέροντας να έκανε λάθος αλλά εσείς μάλλον εμπάθειά βγάζετε. Λίγο πιο ταπεινά όλοι μας.
  Και ο δοκών εστάναι βλεπέτω μη πέσει......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πουθενά δεν κήρυξε χωρίς Ευλογία. υτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Απο τον ξύλινο "εκκλησιαστικό" λόγο σας απουσιάζει η Αγάπη. Την ημέρα της κρίσεως θα σας φωνάξει ο Χριστός για βοήθεια. Μπορεί ο Γέροντας να έκανε λάθος αλλά εσείς μάλλον εμπάθειά βγάζετε. Λίγο πιο ταπεινά όλοι μας.
  Και ο δοκών εστάναι βλεπέτω μη πέσει......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πουθενά δεν κήρυξε χωρίς Ευλογία. υτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Απο τον ξύλινο "εκκλησιαστικό" λόγο σας απουσιάζει η Αγάπη. Την ημέρα της κρίσεως θα σας φωνάξει ο Χριστός για βοήθεια. Μπορεί ο Γέροντας να έκανε λάθος αλλά εσείς μάλλον εμπάθειά βγάζετε. Λίγο πιο ταπεινά όλοι μας.
  Και ο δοκών εστάναι βλεπέτω μη πέσει......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κανείς δέν ἐπικρίνει τόν ἀξιότιμο Γέροντα ἄν λαμβάνει ἤ δέν λαμβάνει εὐλογία διά τά κηρύγματά του. Ἄρα ἄστοχος ὁ σχολιασμός σας. Μέ τήν ἑξῆς διαφοράν: Ὅ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἱτωλός δέν συγκάλυπτε αἱρετικούς καί Αἱρεσιάρχας!Δυνάμεθα νά συγκρίνουμεν ἕνας ἱσαπόστολον Ἅγιον Κοσμᾶ μέ τόν πλανημένο Γέροντα Νίκωνα; Ἄτοπη ἡ σύγκρισις!! Ὁ Ἅγιος Κοσμάς δέν ἔλαβεν εὐλογία ὑπό τινῶν αἱρετικῶν προϊσταμένων του. Ἄν ἦτο ὅμως αἱρετικοί, λέτε νά ἐλάμβανεν; Θά ἀκολουθούσεν τήν τυπική τάξιν; Ὅταν ὅμως ἡ προϊσταμένη Ἐκκλησιαστική ἀρχή μᾶς κηρύττει αἵρεσιν, ἐφαρμόζομεν τότε τήν Εὐαγγελική καί Πατερική Τάξιν, τῆς Ἁγίας Ἀταξίας καί τῆς Ἀγίας Ἀνυπακοής. Αὐτό μᾶς διδάσκωσιν οἱ Θεοφόροι Γέροντες καί Ἅγιοι Πατέρες. Ποιούς νά ἐμπιστευθῶμεν: τοῦς πλανεμένους Γέροντες, ἤ μήπως τούς Ἁγίους γέροντες; Τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἅπαντες θά κριθοῦμεν ἀγαπητέ, μηδενός ἐξαιρουμένου, εὔχεσθε τότε μή κολασθῶμεν. Ὁ Γέρων Νίκων δέν ἔκανε ἕνα ἁπλό λάθος... διότι λάθος ἀπό λάθος διαφέρει, μιᾶς καί ὑφίσταντο καί θανατηφόρα λάθη... δυστηχῶς ἐκήρυξε κακοδοξίαν καί αἵρεσιν καί δεῖ σιγοντάρει τήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στό Χριστώνυμο πλήρωμα τῆς Γερμανίας. Ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον ὅμως, ὅταν μᾶς καταγγέλετε, ὅτι δέν ἔχωμεν ἀγάπη, νά εὔχεσθε νά τήν ἀποκτήσομεν ὅμως. Ἄν ἔχει τῷ ὄντι ἀγάπη Χριστοῦ, ὁ γ. Νίκων, νά εὔχεται περί ἡμῶν καί ἄν ἔχει ἅγιον φιλότιμον νά ἀπαντήσει σέ ὅσα καταγγέλωμεν, ὡς μᾶς διδάσκει ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος "παντί τῷ αἰτοῦντι δίδε ἀπολογίαν"... διαφορετικά κάποιον λάκκον ἔχει ἡ φάβα. Ὁ δοκῶν... ὅσον βλεπέτω καί να ἀσκεῖ... ἄν δέν συγκρατεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θά εἶναι ἀδιάλειπτα εἰς τό ἔδαφος πεσμένος.... εὔχεσθε ὅπως μᾶς ἐνισχύει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά μάθωμεν εἰς τήν ἐν Χριστῷ μετάνοιᾳ καί οὐχί εἰς τήν κατά Νίκωνα ψευδομετάνοια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σχόλια πού προσπαθοῦσιν νά μᾶς συκοφαντήσωσιν καί νά διαστρέψωσιν τήν οὐσία τῆς ἐν λόγῳ σημαντικῆς καί ἐνυπόγραφης καταγγελίας μας, καί δεῖ ἀπό "ἀνώνυμους", θά διαγράφονται, μιᾶς καί "κατ΄οἰκονομία" ἀνεχόμεθα ἀνώνυμα σχόλια.

  Ἀδελφέ μία καί τελευταία προϊδοποίησις ἴνα μή ἐκμεταλευθείς ἄλλον τήν ἀγαστήν φιλοξενία μας νά εἴσακουσθεῖ ἡ ἀνώμυμη ἄποψις σου.

  Τό ἐπιλεκτικόν κακόβουλον σχόλιον, πού διέγραψα, φίλε "Ἀνώνυμε" εἰς τό ὁποῖον προσπαθεῖς ἀνέντιμα νά (παρ)ἐρμηνεύσεις εἶναι σημαντικό μέρος καί κομματάκι ἐκ τοῦ ὁλοκληρομένου τούτου σχολίου μας:

  "Α1. Στό σημεῖον 8.35 λέγει ὁ γ. Νίκων: "Δέν πρέπει νά κάνουμε τίποτε μέσα στήν Ἐκκλησία, ἐπηδεί ἔτσι μᾶς κατέβηκε, πάντα νά πέρνουμε εὐλογία".

  ΣΧΟΛΙΟΝ: Καί ἀποροῦμεν μέ τήν σειρᾶ μας, ἐκκλησιολογικά: οἱ ἀπανταχοῦ Χριστιανοί ἀντιοικουμενιστές, δέν ἔχωσιν εὐλογία, ὑπό τινῶν συγκεκριμένων Πνευματικῶν πατέρων, Χαρισματικῶν Γερόντων καί Ἐπισκόπων, νά ἀσκῶσιν, τινά ρωμαλέον καί αὐστηρόν ἔλεγχον, ἀλλά καί σφοδρήν κριτικήν κατά τῶν πολυ-αἱρετικῶν καί ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, πού ἐκπορεύονται δημόσια, ἐκ τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν Κληρικῶν καί Ἀρχισυγκρητιστῶν θεολόγων; Οἱ νύν πατριάρχες, οἱ ἀρχιεπισκόποι, οἱ μητροπολίτες, οἱ θολολόγοι κ.ο.κ. ἀπό ποῦ λαμβάνωσιν εὐλογία, ἵνα προπαγανδίζωσιν καί ἐμβολιάζωσιν Συγκρητιστικές καί Μεταπατερικές Αἱρέσεις ἐντός τῆς Ἐκκλησίας; Ἀπό τόν πατέρα τοῦ ψεύδους; Ἐξάπαντος εἰς τήν Νικώνειον ψευδο-καλογερίστικην κουλτοῦραν, ὑποβόσκει ὕπουλα, ὁ ταυτισμός τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν Διοίκησιν τῶν Ἱεραρχῶν Της καί δεῖ μέ τόν νοσηρόν Δεσποτισμόν καί Κληρικαλισμόν. Ἀπόδειξις τοῦτων εἶναι: ἡ συχνώτατη ἀναφορά τοῦ γ. Νίκωνα, ὅτι ἔλαβεν "εὐλογία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Βαρθολομαίου" διά μίαν δῆθεν "ἁπλήν συζήτησιν". Ἐξάπαντος μᾶς ὁμολογεῖ, ἀσυνείδητα, ὅτι ὅσα μᾶς παπαγάλιζε, ἦτον προειλλημένες Φαναριώτικες προπαγάνδες καί ἀλογίες γιά χαϊβάνια. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δυστυχῶς "ἀνώνυμε" φίλε, ὅσα θέλεις βλέπεις, καθότι μπάζει ἡ λογική σου κακοπροαίρετα, διότι προσπέρασες ἀσυζητητί τρία σημαίνοντα καί Ἐκκλησιολογικά ἐρωτήματα, καί μᾶς παραθέτεις ἀγκυλωτικά, δικά μας γραφθέντα μέν, ἀπομονωμένα δέ ἐκ τῆς ὅλης θεο-λογικῆς συνάφειας των. Μᾶλλον ἀκόμα νά ἐννοήσεις ἀδελφέ μου, τόν πυρήνα καί τήν οὐσία τοῦ ζητήματος. ΔΕΝ μεμφόμεθα τήν καλή ἐνέργεια νά λαμβάνει εὐλογία ὑπό Κανονικῶν Ἐπισκόπων διά νά ὁμιλήσει. Ἄν αὐτό ἐννόησες, βρίσκεσε ἐκτός τόπου καί χρόνου ἀγαπητέ.

  Ἐκ τῆς συνόλου ὁμιλίας του, εἶναι ἀναντίρρητα φανερόν, ὅτι ὁ Γέρων Νίκων, δυστυχῶς, διδάσκει ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ τήν ἀνίερον καί ΔΙΑΒΟΛΙΚΗΝ ὑπακοή, καί κάνει ἀδιάκριτη καί κάκιστη ὑπακοή, διά νά ὁμιλήσει ὡς δικηγόρος τῶν ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ἐνεργειῶν τοῦ Ἀρχιοικουμενιστή καί προδότη πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, μέ τόν ὁποῖον συμφωνεῖ, ἀπόλυτα, ὁ κακόδοξος μητροπολίτης τῆς Γερμανίας κ. Βαρθολομαῖος. Καί ἀποσιωπεῖ ἤ ἀποκρύπτει, ΣΚΟΠΙΜΑ, ὁ Γέρων Νίκων, τήν Εὐαγγελική, τήν Πατερική, τήν Προφητική καί Ἁγία Ἀνυπακοή. Γιατί ἆραγε;

  Ἐμεῖς τά μαῦρα προβατάκια τοῦ Χριστοῦ, ἐπιθυμῶμεν τά ἀδελφά προβατάκια τῆς Γερμανίας νά συλλογιστοῦσιν βαθέως καί σοβαρά, καί νά μή ἔχωσιν ΚΑΜΜΙΑ ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Μητροπολίτη Γερμανίας ἤ εἰς τόν κάθε Ἁγιορείτη Γέροντα, μιᾶς καί συμφωνοῦν καί συνεργοῦν σέ ὅσα πράττει καί διδάσκει ὁ Αἱρετικός πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος.

  Ἄν θέλωσιν νά ἐξακριβώσουν τήν ἀποδεικτική ἀλήθεια τῶν γραφθέντων μας: Ἄς θέτουσιν δύο σημαντικά Ἐκκλησιολογικά-Δογματολογικά-Κανονολογικά καί λογικά ἐρωτήματα εἰς τόν μητροπολίτη καί τούς θεοφιλεστάτους βοηθούς τοῦ Κληρικούς τῆς Γερμανίας καί σέ ὅσους ἐπισκέπτες Ἁγιορείτες γυροβολνοῦσιν διά οἱκονομική ἐνίσχυσιν κ.λπ.: Ποία ἡ Συμφωνία καί ἡ ἄποψις τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Καθολογικότητα τῆς κατά βάθος καί ἐν χρόνῳ ἱερᾶς Παράδοσις διά τά πολυ-αἱρετικά συστήματα τοῦ Παπισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ, Λουθηροκαλβινισμοῦ καί Νικολαϊτισμοῦ. Ἄν σᾶς ἐκφράσωσιν προσωπικές ἀπόψεις των, μακρυά τους. Νά ἀπαιτεῖτε τήν ἄποψιν τῆς Συμφωνίας τῶν Πατέρων καί τῆς ἱερᾶς Παράδοσις τῶν Ὀρθοδόξων καί ΟΧΙ τίς προσωπικές ἀπόψεις των. Ἔτσι θά ἀντιληφθεῖτε διακριτικά καί ἄριστα, ἄν γνωρίζωσιν τήν Πατερική Θεολογία, ἤ ἄν εἶναι ἄμαθεῖς, ἤ καί λυκοποιμένες. Ἐξάπαντος τυχόν Κληρικός, Γέροντας καί θεολόγος ἀμαθής διά τό ἐν λόγῳ ἐρώτημα εἶναι: ἄκρως ἐπικίνδυνος διά τό Χριστεπώνυμον ποίμνιον!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγνώμη μία μικρή διόρθωσις: Ἀντί "Καθολογικότητα", ἤθελα νά γράψω διά τήν Ὀρθόδοξη Καθολικότητα τῆς κατά βάθους καί ἔν χρόνῳ.

   Διαγραφή
 7. Μία ἄκρως ὀφέλειμη πνευματική ὁμιλία περί τοῦ καθημερινοῦ ἀνίατου χόμπι ἡμῶν τῶν δῆθεν Χριστιανῶν διά τήν νοσηρᾶ κατάκρισην!

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=OZ9UGDPSqoc&feature=em-subs_digest

  Κάπου εἰς τό σημεῖον 32:01 λέγει δικαίως ὁ Γέρων Νίκων:
  " Ἄλλο κρίση καί ἄλλο κατάκριση. Ἡ κρίση ὄχι μόνον ἐπιτρέπεται ἀλλά καί ἐπιβάλλεται. Ἡ κατάκριση σέ πνευματικά θέματα ἀνήκει στό Θεό. Κρίνουνε καί οἱ Δικαστές..."
  Ἄψωγη καί περίφημη ἡ συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ Γέροντος Νίκωνα, καθότι διεπίστωσα, ὅτι ἦτο πολύ ἀλλοιωμένος, προσεκτικός καί μετρημένος, συγκριτικά ἀπ΄ ὅσα ποικίλα αἱρετίζοντα καί οἱκουμενιστικά φληναφήματα, διακήρυξε δυστηχῶς, εἰς τήν Γερμανία σέ μία παρελθοντική του ὁμιλία· εἰς τήν ὁποῖαν τοῦ ἀσκήσαμεν αὐστηρά κριτικήν καί ἀντιρρητική θεολογικήν κρίση.
  Γέροντα Νίκωνα καί ἀδελφοί, ὅμως, δέν κρίνουν μόνο οἱ Δικαστές, οἱ καθηγητές κ.ο.κ., ἀλλά κρίνουσιν καί οἱ Χριστιανοί μέ Νοῦν Χριστοῦ, προσθέτομεν καί ἐμεῖς.
  Κρίνουσι καί φωτισμένοι Κληρικοί καί λαϊκοί θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας, τίς σωρηδόν σατανικές πλάνες καί τίς αἱρέσεις, τῶν ὅσων καί ὅποιων αἱρετιζόντων καί κακοδόξων κληρικῶν καί θεολόγων (συν)αδελφῶν καί συναδέλφων τους!
  Αὐτήν ὅμως τήν θεῖα διάκριση καί τήν κραυγαλέα συγκρουσιακή, καί ἱεροπολεμική κατάσταση, δέν τήν ξεστομίζετε καί δέν τήν διακηρύττετε, ἵνα ἀφυπνίσετε τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί ᾆρά γε; Γιατί Γέροντα μου, ἀποσιωπεῖτε τήν ἁγία Ἀνυπακοή καί τήν ἱερά κατάκριση ἐπί θεολογικῶν ζητημάτων, πού εἶναι ὑποχρεωμένοι ἅπαντες οἱ Χριστιανοί (φωτισμένοι καί ἀφώτιστοι) νά ἀσκοῦσιν κινδυνευούσης τῆς Πίστεως;
  Διότι μᾶλλον, πήγατε προσκεκλημένος εἰς τήν λυκοφωλέα τοῦ Σατάν, δηλ. τῆς ἀνίερης Μητροπόλεως Δημητριάδος, πού προπαγανδίζει καί διοχετεύει τό ἐωσφορικόν ὑδροκειάνιον, ἐλέω τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ λυκοπουμένος καί Μητροπολίτη της κ. Ἰγνατίου καί τῆς ΚΑΡΟΣκοπίζουσας "Θεολογικῆς Ἀκαδημίας" τοῦ Βόλου, μεθοδικά καί σχολαστικά, τήν Μεταπατερική Αἵρεσιν καί τόν Θρησκευτικόν Συγκρητισμόν(Οἰκουμενισμόν);

  Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

  Ὑγ. Τό «Μή κρίνετε κατ΄ ὄψιν, ἀλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» βρίσκεται: εἰς τό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, εἰς τήν Καινή Διαθήκη, ἔβδομον κεφάλαιον, μέ 19ον ὡς 24ον στῖχον· ἀντί εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη, ὡς ἐσφαλμένα ἐκήρυξεν, ἐξ ἀνθρωπίνου λάθους, ὁ Γέρων Νίκων. Καί τό εἶπε μάλιστα, ὁ Θεάνθρωπος καί Κύριος τῆς Δόξης ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τίμιε πάτερ. Ἀλλά σεβαστέ μας π. Νίκωνα, ἀκόμη ἀναμένομε ἐξηγήσεις καί διευκρινήσεις διά ὅσα σᾶς ἀσκήσαμε κριτική. Ἡ ἀνίερη σιωπή σας, μᾶς ἐπιβεβαιώνει, δυστυχῶς, ὅτι σιγοντάρατε τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὑποστηρίζετε, διά προσωπικούς ἤ καί ἀνιδιοτελεῖς λόγους, τίς κακόδοξες ἐνέργειες τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίου. Καί ἡ ἀπόδειξεις περί τοῦτο εἶναι ὅτι δέν ἀσκεῖτε ἀντιρρητική θεολογική κριτική καί κρίση κατά τῶν ἄνομων ἐνεργειῶν καί δή ἀσκεῖτε ἄδικον κατάκριση διά ὅσων ἱερῶς κρίνουν, ἐπικρίνουν καί κατακρίνουν, τίς σωρηδόν κακόδοξες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν Νεοφαναριωτῶν.

  ΠΗΓΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ: https://www.facebook.com/xenophon.panagiotes/posts/1005824862844485

  ΑπάντησηΔιαγραφή