Translate

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΓΕΡΩΝ ΝΙΚΩΝ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ ΜΕΤΕΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΝ ΦΕΡΕΦΩΝΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ. [ΜΕΡΟΣ Α΄]

-ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΝ ΚΑΙ ΕΘΕΣΠΙΣΘΗΝ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΡΑΣΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ;
-ΑΣΠΡΟ ΡΑΣΟΝ ΦΟΡΩΣΙΝ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ: 1. Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 2. ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.
-Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΠΑΣ ΤΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ Ἤ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ;
-ΠΟΝΤΑΡΩ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ... παπάκι! (π.ν.)


Ο ΓΕΡΩΝ ΝΙΚΩΝ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ ΜΕΤΕΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΝ ΦΕΡΕΦΩΝΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ. 
[ΜΕΡΟΣ Α΄]Α΄. Προτοῦ ἀρχίσωσιν, μερικοί φανατικοί, προσωπολάτρες τοῦ ἀνούσιου Γεροντισμοῦ-Γκουρουϊσμοῦ, νά μέ καταριώνται εὐγενικά, καί δῆθεν χριστιανικά, διότι σκοπεύω νά ἀσκήσω, ἔλλογον καί θεο-λογικήν κριτικήν, κατά τῶν τινῶν περίεργων ἀπόψεων καί θέσεων τοῦ ἀξιότιμου γ. Νίκωνος, νά διευκρινίσω ἐξ ἀρχῆς, ὅτι δέν θεωρῶ ὅτι εἶμαι Ἀντιοικουμενιστής, ἐξάπαντος δέν εἶμαι Λατινόφρων καί κακόδοξος Οἰκουμενιστής· ἀλλ΄ οὔτε ἀκόμη ἔχω καταφέρει, εἰς τήν ταλαίπωρην καί ἀμαρτωλήν ζωήν μου, νά γίνω, ἕνας νόρμαλ Ὀρθόδοξος Χριστιανός (κατά τήν Ρωμανίδειον ἔννοιαν), διότι ἁπλᾶ ἀδελφοί καί πατέρες, ἐτοῦτο τό διάστημα, ἀποφάσισα λόγου χάριν νά ὑποδυθῶ, τόν ὀρθόδοξον Οἰκουμενιστή (!), μέ τήν Στανιλοαΐδειον θεολογική ἔννοιαν καί σημασίαν.

Β΄. Τόν σεβαστόν Γέροντα Νίκωνα, τόν ἔχω γνωρίσει προσωπικά, ὅταν εἴμουνα ἤδη, νεοσσός 2ἐτῆς φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, καί τόν εἴχα συμπαθήσει, ὑπερβολικά, μάλιστα τόν θαύμαζα πολύ διότι ἦτον καί εἶναι λόγιος Καλόγερος, καί διότι προέκυψεν νά ἀκοῦσω ἐκ τῶν προτέρων, τινές ἐνδιαφέρουσες πρακτικές ὁμιλίες του, ἀλλά καί τόν εἶχα πάρει σβάρνα, πού λαλοῦμεν καί στά χωριά μας, σέ πολυποίκιλες κατηχητικές συνάξεις καί πνευματικές ὁμιλίες του, εἰς τήν Λεμεσόν τῆς Κύπρου, ὅπου καί ἐγνωριστήκαμε, γύρω στό 2010 μέ 2011 μ.Χ. διά μέσῳ τοῦ ἀξιότιμου Θεολόγου κυρίου Ἀνδρέα Μαυρουδῆ, ὁ ὁποῖος, τότε ἦτον καί ὁ Διευθυντής τινός Ἐσπερινοῦ Γυμνασίου-Λυκείου εἰς τό Ζακάκιον τῆς Λεμεσοῦ.

Γ΄. Δέν δύναμαι νά ξεχάσω μάλιστα, ἕνα ἀπόγευμα, σέ μίαν ὁμιλία πού ἐπρόκειτο νά κάνει, σέ μαθητές, εἰς τό συγκεκριμένον Ἐσπερινό Γυμνάσιο, μέσα εἰς τό γραφεῖον τοῦ Θεολόγου-Διευθυντοῦ κ. Ἀνδρέα Μαυρουδῆ,  ἔθεσα πρός τόν Γέροντα Νίκωνα, ἕνα ζήτημα πού μέ ἀπασχολοῦσε, δηλαδή: "διά ποῖον λόγον δέν ὁμιλεῖ, δημόσια, διά τόν Οἰκουμενισμόν"... ἐπί τῆς εὐκαιρίας τῆς τότε ἐκδόσεως ὑπό τῆς ἱερᾶς Συνάξεως Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν διά τήν ἐπιφανή Ὁμολογίαν Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (2009 μ.Χ.)...! Δέν ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἀποκαλύψω, τί ἀκριβῶς μοῦ ἔχει ἐξομολογηθεῖ, προσωπικά, ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά τότε ὁ Γέρων Νίκων, αὐτό πού μοῦ ἐξέφρασεν, σέ γενικόν πνεῦμα, ἦτον ὅτι, ἦτο ὑπερβολικά τρομοκρατημένος, φοβισμένος καί πανικοβλημένος μάλιστα περί τοῦ θέματος, ἤ, πολύ πιθανόν (ἐκ τῆς σημερινῆς ὁπτικῆς, πού τά ἀναμοχλεύω, εἰς τήν μνήμην μου) νά προσπαθοῦσε ἔμμεσα καί "διακριτικά", νά μέ (ἐκ)φοβίσει, ἵνα μή ἀσχολοῦμαι, διά τό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἕνα μικρό στοιχεῖον ὅμως, θά σᾶς τό ἀποκαλύψω, καί τά ὑπόλοιπα... ὁ καθεῖς λογικός καί σκεπτόμενος ἄνθρωπος, δύναται νά βγάλει, τά ἀσφαλή κ.ο.κ. συμπεράσματά του.

 Δ΄. Ἐξάπαντος μοῦ ἀποκάλυψεν, ὅτι δέν δύναται κανένας νά τά βάλει, μέ τούς Οἰκουμενιστάς... καί ὅτι φοβεῖται διά τήν ζωήν του! Διότι μοῦ ἔλεγε, εἶναι ἐξαιρετικά ἰσχυροί, εἶναι πραγματικά ἐπικίνδυνοι, εἶναι μία πατριαρχική φατριά, πού χρησιμοποιεῖ μαφιόζικους τρόπους!! Ἔμεινα σκέτο κάγκελον καί ὡς στήλη ἄλατος ὅταν μού ἔδιδεν τέτοιων λογιῶν Νεοκαλογερίστικες ἐξηγήσεις. Σχεδόν λυπήθηκα τό Γεροντάκι τοῦ Θεοῦ, πραγματικά τόν συμπόνεσα καί προβληματίσθην βαθέως ἐπί πολλά ἔτη, ἄχρι τῆς σήμερον. Ἦτον πέρα γιά πέρα, φοβερά πειστικός. Δέν περίμενα ὅτι ὑφίστατο τέτοια Νεοφαναριώτικη τρομοκρατία κατά τῶν Νεοαγιορειτῶν. Μάλιστα, χωρίς νά μοῦ ἀποκαλύψει τό ὅνομα τινός Κληρικοῦ, μού ἀνέφερε ὁ Γέρων Νίκων, ὅτι εἷς Ἀρχιοικουμενιστής Κληρικός μεγαλόσχημος, καί δεῖ Ἐπίσκοπος, διέπραξεν καί συνδέεται μέ τινά φόνον καί παραμένει εἰς τήν θέσιν του!!!  Ἐννοείται πώς, ἀπό ἔκτοτε ξενέρωσα μαζί μέ τόν γ. Νίκωνα, καί ἀπαξίωνα νά σπεύδω ξοπίσω του, σαν ἀρνάκι γάλακτος, μιᾶς καί ἐσυνέχιζεν νά μέ βασανίζει, ἐτοῦτη ἡ μή θαρραλέα καί φοβιτσιάρικη στάσις του. Εἰδικά ἐκείνην τήν πρῶτη περίοδον πρό καί μετά τοῦ 2010 μ.Χ. ὁ Γέρων Νίκων, δέν εἶχε ποτέ ἐκφραστεῖ δημόσια, κατά τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλά οὔτε, ἐξ ὅσων θυμάμαι ἦτον συνήγορος καί δικηγόρος αὐτῶν. Πιθανόν ὅμως, νά ἦτον ἀπό ἀνέκαθεν, καί νά μή τό ἐννοήσαμεν. Ἐξάπαντος, μία λογική συνέπεια, ἄν τυχόν καί ἐκφραζόταν, δημοσίως, κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θά ἦτον μᾶλλον ἐξαιρετικά δύσκολη καί ἀμφίβολη, ἡ θέσις του εἰς τήν Νέα Σκήτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά φυσικά, θά ἀκολουθοῦσε καί ἡ ἀνάλογη πνευματική καί ἠθική του ἐξόντωσις καί δυσφήμισις αὐτοῦ, εἰς τά μάτια τῶν ἁπανταχοῦ ὁπαδῶν του. Τά κλασικά "δολοφονικά" τερτύπια τῶν Νεοφαναριωτῶν-Νεορθοδόξων συκοφαντῶν τῆς Πίστεως μας. Ὁ ἀνθρωποφάγος ψιθυρισμός καί ὁ φθονερός συκοφαντισμός, εἶναι ἀπείρως τρεῖς χειρότερος ἐκ τῆς βιολογικῆς ἀνθρωποκτονίας. Κλασικοί διαβολικοί Βυζαντινισμοί.

Ε΄. Τό πρόβλημα ὅμως τοῦ φόβου, εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ γ. Νίκωνος, φαίνεται σταδιακά, νά διαστέλνεται μέ τόν καιρόν, καί νά λαμβάνει ἑτέραν μορφήν, τήν μορφήν τοῦ ἄτυπου ἤ καί πλέον τοῦ τυπικοῦ συμβιβασμοῦ. Ἔχει δηλ. ἐκ πρῶτης ὄψεως, μετακινηθεῖ, ἐκ τοῦ φοβισμένου Καλόγερου καί συνετάχθει δυστυχῶς, εἰς τό Οἰκουμενιστικόν στρατόπεδον. Ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι, ἔχει δικαίωμα νά ἐπιλέγει, ὅτι ἀγαπά. Ἀπό ἐκείνον, τόν φοβισμένον Καλόγερον τοῦ 2010 μ.Χ., πού ἐγνώρισα ἔκ τοτε, ἔχω παραμείνει τήν σήμερον, ἄναυδος καί βαθιά συγκλονισμένος, διά τίς σωρηδόν ἀνοησίες πού ἐξεστόμισεν, μόλις πρόσφατα, εἰς τό Mannheim τῆς Γερμανίας. Ἄν δέν κάνω λάθος, ὁ Γέρων Νίκων, ἔχει σπουδάσει Νομικός, καί κατάντησεν ἔτσι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, νά χρησιμοποιεῖ, ἐξάπαντος τήν Νομική ἐπιστήμη του, ἄριστα, ἵνα συγκαλύψει καί συνηγορήσει ὑπέρ τῶν κακοδοξιῶν καί τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς του, τουτέστιν ὑπέρ τῶν ταλαίπορων Νεοφαναριωτῶν...! Διαφορετικά ἀν δέν συντάσσετο μαζί των, σαφῶς καί θά ὑπόκειτο, εἰς ἅπαντες τίς ἀρνητικές συνέπειες, τίς ἁγίας ἀνυπακοῆς του. Ἡ Ἁγία Ἀνυπακοή, ἡ ἐν Χριστῷ διακριτικῇ καί ἐμπροϋπόθετως ὑπακοῇ, εἶναι παντελῶς ἀποῦσα ἐκ τοῦ Καλογερίστικου λεξιλογίου του. Γιατί ἆραγε μᾶς  ἀποκρύβει, ἐτοῦτην τήν (προ)ὁπτικήν; Μάλιστα διαστρέφει, δυστυχῶς, τά δύο εἴδη ὑπακοῆς, καί ὑπερτονίζει μονοσήμαντα, καί πλανεμένα, μόνον τήν μίαν, δηλ. τήν ἀδιάκριτον καί τυφλήν ὑπακοήν, τῶν Λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε εἴδους λυκοποιμένα. Τότε ὁ Θεάνθρωπος, γιατί μᾶς χάρισε, τήν λογικήν καί τήν κριτική σκέψιν; Γιά νά τήν προσφέρωμεν ἀ-νόητα, ἀνίερον θυσίαν, εἰς τά πόδια τινῶν ἀμφιλεγόμενων Γερόντων καί Κληρικῶν; Μᾶλλον ὁ Γέρων Νίκων, διαβάζει καί βιώνει, εἰς τήν ἀνάποδη τό ἱερό Εὐαγγέλιον. Τό χειρώτερον ὅμως εἶναι, ὅχι τί κάνει εἰς τήν προσωπικήν καί Ἡσυχαστική ζωή του, ἀλλά τό τί διδάσκει καί διακηρύττει, δημόσια, εἰς τό Λογικόν ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι κραυγαλέα φανερόν, ὅτι ἐπροτίμησεν πλέον, τόν ἀνίερον συμβιβασμόν, τήν κακή ὑπακοήν, τήν ἀνιεροκρύφιον δουλοπρέπειαν τῶν Νεορθοδόξων, ὑπέρ τῶν Νεο-αἱρετιζόντων Φατριαρχῶν-Ἀρχιοικουμενιστῶν τοῦ Βυζαντινισμοῦ κ.ο.κ., ἵνα μή χάσει βεβαίως-βεβαίως, τά αὐγά καί τά πασχάλια, δηλ. τά ἐκκλησιαστικά του προνόμοια. Ἀπορῶ μέ ὅσους ἐκπλήσσονται, διά τήν ραγιαδίστικην στάσιν του. Ποῦ εἶναι τό παράξενον δηλαδή, καί διαμαρτύρονται οἱ ἀντιοικουμενιστές; Τί ἀναμένατε δηλαδή; Νά μεταβληθεί σέ φλογερόν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, ἕνα φρόνιμο γατάκι καί φλουφλουριστής τοῦ Ζηζιοῦλα; Πιθανώτατα καί ἑμεῖς  εἰς τήν θέσιν του σεβάσμιου, διάσημου καί τρανοῦ Γέροντα Νίκωνα, τά ἴδια καί χειρώτερα θά (δια)πράτταμεν.
Στ΄. Ἔπειτα σκέφθηκε κανεῖς μας, πῶς θά ἐσυνέχιζε, νά ἀσκεῖ, τίς ἁπανταχοῦ γυροβολιές του, διά νά κάμνει σταθερά, τό κατά δύναμιν "Ἁγιορείτικον" καί "Πνευματικόν" καί "Ποιμαντικόν" (γράφτε κατ΄ἀκρίβειαν τήν Οἰκουμενιστικήν "πνευματική" προπαγάνδα, ὑπέρ τῶν κακοδόξων Βαρθολομαίων κ.λπ.) του ἔργον; Τήν ἴδια στάσιν, ἀκριβῶς, δηλ. τῆς ἀνίερης διπλωματίας καί τῆς σατανικῆς διγλωσσίας, κρατῶσιν, καί ἄλλοι ἀκόμη παγκόσμιου φήμης Νεογερόντων, ὅπως λ.χ.  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καί Γέροντας τῆς Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος Νεομαχαιριώτης, καθῶς καί ὅ ἕτερος Νεοβατοπαιδινός ἀδελφός τοῦ πρῶτου, ὁ Γέρων Ἐφραῖμ. Μήπως ἔχετε ξεχάσει, τί σόϊ αἱρετίζουσες καί ψευδόδοξες διδασκαλίες καί ἀσυναρτησίες, ξεστόμισεν ὁ ἄγιος Λεμεσοῦ, πρό καιροῦ, εἰς τήν Γερμανία; Μήπως ἐξεχάσατε, τίς ἀνόητες βλασφημίες, ἀλλά καί τίς τοξικές κουτσουλιές, τοῦ Γέροντος Ἐφραῖμ, περί τῶν δῆθεν "κατ΄ οἰκονομία" Συμπροσευχῶν μετά τῶν Αἱρετικῶν καί Σχισματικῶν; Εἶναι τυχαίον τό γεγονός, ὅτι τόν ἐγκαταλείπωσιν κάμποσα καλογέρια του; Τό τραγελαφικόν σημαίνων σημεῖον, τῶν σύγχρονων Νεοαγιορειτῶν πατέρων καί ἀδελφῶν μας, εἶναι ὅτι: ἄλλα διδάσκωσιν προφορικῶς, καί ἄλλα γραπτῶς. Σέ μελλοντική φάσιν, θά σᾶς ἀποδείξωμεν, μία μεγίστην Νεοβατοπαιδινήν ἀντινομία καί ἀντίφασιν. Ἄλλα ἐκφράζωσιν καί ὑπογράφωσιν, σέ μία χρονική περίοδον, καί ἄλλα ἀντιφατικά καί παράδοξα, σέ ἑτεροχρονισμένη περίοδον. Λές καί ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας, κάθε τρεῖς καί λίγο, μεταβάλλεται καί ἐκτρέπεται, ἀνάλογα μέ τίς ἰδιοτροπίες καί τά ἰδιοτελή συμφέροντα τῶν ὅποιων Γερόντων. Νωπές εἶναι ἀκόμη, οἱ μνήμες, πολλῶν πικραμένων ὁπαδῶν καί θαυμαστῶν/τριῶν, περί τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ. Τελικά ἡ Γερμανία, ὡς ἐξωτερικόν, ἔχει καί ἕναν καλόν: ἀποκαλύπτει τίς καρδίες τῶν Ἁγιορειτῶν καί Κληρικῶν μας πατέρων. Τό γεγονός καί μόνον, ὅτι ὁ Λεμεσοῦ ἀσκεῖ, τινά ὁμολογιακήν κριτική, στό παρά πέντε, κατά τῆς μέλλουσας Ληστρικῆς Συνόδου, δέν μᾶς ἐμπνέει τινά ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην, διότι ἀποφεύγει, δυστυχῶς, νά πεῖ τά πράγματα, μέ τήν ἱερᾶ μέθοδον τῆς Εὐαγγελικῆς Ὀνοματοφάνειας. Δηλαδή ξαφνικά, καί ὅλως παραδόξως, (προς)ἔλαβεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, καί θυμήθηκεν νά διαφωνήσει, προχθές μάλιστα, σέ πληθῶρα ζητήματα Πίστεως, ἐνῶ τίς προηγούμενες ἡμέρες ποῦ ἦτον; Διακοπές στό Σαϊτάν; Ἤ μήπως ἤτον, σέ ἐπουράνιες ὑπερπτήσεις, σέ "Θεοπτίαν" καί σέ θέαν τοῦ "Ἀκτίστου" Φωτός; Διότι αὐτά ποῦ ἐρωτῶ, δῆθεν εἰρωνικῶς, δέν εἶναι καρποί εἰρωνικοῦ σχολιασμοῦ, ἀλλά (ἐπι)βεβαιώσεις καί λογοδιάρροιες ἀπό τά ἀπύλωτα στόματα τινῶν Λεμεσσιανῶν Μασσώνων, καί φανατικῶν ὁπαδῶν τοῦ. Τώρα ἄν μερικοί ἀφελεῖς, θέλωσιν νά πιστεύωσιν, ὅτι ὁ ἄγιος Λεμεσοῦ εἶναι... ὁ Σούπερμαν, δικαίωμά τους. 

Ζ΄. Στό ἴδιον ἄλογον μοτίβον, τῆς ὑποδόριας Οἰκουμενιστικῆς αἰσχύνης τῶν Νεορθοδόξων ἀδελφῶν μας, ἀκολουθεῖ πιστᾶ, πρακτικά καί θεωρητικά, πλέον, καί ὁ Νεοσκητιώτης Γέρων π. Νίκων. Οἱ Νεοφαναριώτες καί Ἀρχιοικουμενιστές προϋσταμένοι του, κατάφεραν ἐν τέλει, νά τόν χρησιμοποιῶσιν ὥς ἄριστον ἀνδρείκελον, τέλειον πιόνιν καί καλόν παπαγαλάκιν τους. Μᾶλλον δύο τινά καί λογικά γεγονότα ἐπισυμβαίνωσιν: α΄. ὅτι ὁ γερμανικός ἀέρας τούς μολύνει τόν νοῦν καί τήν καρδίαν, καί λαλῶσιν ἀμπελοφυλλοσοφίσματα, μέ τό συμπάθιον, δηλ. βλακείες  καί κολοκύθια στό τετράγωνον· β΄. ἤ, μᾶλλον καί τό πλέον λογικόν καί σίγουρον,  ὅτι ὑφίστανται προειλλημένες συμφωνίες off the record  καί τινές ὑποδόριες ἀποφάσεις, ὡς πρός τό τί καί τό πῶς θά κηρύξωσιν εἰς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Γερμανίας, ἐξάπαντος ὑπό συγκεκριμένων ἐντολῶν ἐκ  τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν Μητροπολιτῶν καί ἀλλοτριοεπισκόπων τους. Ἡ ἐν λόγῶ ὁμιλία τοῦ πατρός Νίκωνα, διεξήχθει, κατά τήν προσωπική γνώμη μας, ἵνα ὑπεροτονίσει καί νά ἐμπεδώσει, τήν διπλήν Αἵρεσιν: τοῦ συγκρητιστικοῦ Νεοεκκλησιολογισμοῦ καί τοῦ φραγκολατινικοῦ Ἐπισκοπομονισμοῦ τῶν Νεοφαναριωτῶν, καί διά νά διαβάλλει δύο σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ Ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνα. Ὁ π. Νίκων ἔπεσεν εἰς τήν δυσσεβήν παγίδαν καί στά δίκτυα τῶν λυκοποιμένων ταγῶν καί τόλμησε νά διαβάλλει ἤ καί νά λοιδωρήσει ἔμμεσα, δύο καταξιωμένους Κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας του Χριστοῦ. Ὑποτίμησε μέν ἀνώνυμα, ἐφωτογράφισεν δέ ἄριστα, τούς δύο ἔγγαμους Κληρικούς καί Πρωτοπρεσβυτέρους τῆς ἱερᾶς Μητρόπολις Θεσσαλονίκης: τόν μέν Ὁμότιμον Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς π. Θεόδωρον Ζήσην  καί τόν δέ π. Νικόλαον Μανώλην. Ὁ π. Νίκων, νομίζει  ὡς πλανεμένος Γέρων, ὅτι ἔχει τό ἄπλετον δικαίωμα, νά ἀσκεῖ ἔμμεσον, συκοφαντικήν κριτικήν καί  τινά ἱεροκατάκρισιν, κατά τινῶν ἐκλεκτῶν, ἀγωνιστῶν, ὁμολογητῶν καί μάχιμων Κληρικῶν, ἐνῶ ἑμεῖς οἱ δύσμοιροι καί ἄβουλοι, ἐξάπαντος λαϊκοί Χριστιανοί, κατά τήν κοιλιόπνευστον καί Φαναριοκατευθυνόμενην γνώμη του, ἅκουσον-ἀκουσον, δέν ἔχωμεν (!), τέτοιον ἐκκλησιολογικόν δικαίωμα. Μέ τό συμπάθιον πολυαγαπημένε μας Γέροντα: ἀλλά τό μυαλό σας καί μιά λύρα. 


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ, ΤΟ Β΄ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟΝ: ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ γ. ΝΙΚΩΝΑ) 

26 σχόλια:

 1. Παρακαλώ όπως μου αποστέλλετε τις αναρτήσεις σας. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στείλτε μας, ἀγαπητέ ἀναγνώστη/τρια εἰς τό ἡλεκτρονικό μας ταχυδρομεῖον ἕνα μήνυμα ὥστε νά σᾶς συμπεριλαμβάνομεν ὅταν ἀποστέλνωμεν τά γραπτά μας. Ἑμεῖς εὐχαριστοῦμεν!

   Διαγραφή
 2. Γειά σου ρέ Παναγιωτάκο λεβέντικη καρδιά ! Η Παναγία μαζί μας ! Διάβασα για δευτερη φορά τόν σχολιασμό σου καί χαίρομαι την χάρη του αυθόρμητου λόγου σου καί την καρδιακή ομολογία σου !

  Λωρίτου Ελένη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εὐχαριστῶ θερμᾶ, πολυαγαπημένη ἀδελφή μου, Ἐλένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αλεξανδρος Βερολινο26 Φεβρουαρίου 2016 - 5:34 μ.μ.

  ΑΞΙΕ ΑΔΕΛΦΕ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,

  ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ Ή ΕΥΘΥΤΗΣ ΣΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΦΟΒΟΥ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΥΡΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΣΙΩΠΟΥΝΤΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΑΡΤΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕΣΑ Ή ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟ. ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΦΟΒΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ. ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ;

  ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ,
  ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ,

  ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  Αλέξανδρος Βερολινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μᾶλλον ὁ γερμανικός ἀέρας, πράγματι διασαλεύει τά μυαλά πολλῶν... πρέπει νά προμηθευθεῖς εἰδικόν ἐμβόλιον ἀντιμερκελικόν διότι ὑπερβάλλεις ἀδελφέ μου... πράττω τό ἔμπονο καί ἀγαπητικόν χρέος μου, ἵνα κόψω ὁ ἄθλιος τίς φοβερές ἀμαρτίες μου. Μόλις γίνω Super Man θά σοῦ κατέβω...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητέ Παναγιώτη επαίνεσα το έργο σου. Δεν Σε εξύβρισα. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Αν σε στενοχώρησα ζητώ συγγνώμη.

  Οι χαρακτηρισμοί σου όμως απέναντι σε κάποιον που δεν γνωρίζεις, είναι ταπεινοι και ευπρεπείς;

  Θέλει το θέμα και λίγο προσοχή αγαπητε μου. Εγω δεν θα σου πω ουτε για τα μυαλα σου ουτε και το τι εμβολια πρεπει να προμηθευτεις. Δεν ειναι καλος τροπος αυτος.

  Ο Θεος να σε ελεησει!

  Αλεξανδρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΜΗΗΗΝ! Ἔχεις δίκαιον ἀδελφέ μου!

   Διαγραφή
  2. Και παλι συγγνωμη αν σε στενοχωρησα Παναγιωτη,
   Δικαιον εχει μονον ο Θεος, εμεις μαθαινουμε ο ενας απο τον αλλον ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ.

   Συγχωρα και προχωρα λεει ενας καλος γερων.

   κανε προσευχουλα και για μας αν θες!

   Αλεξανδρος

   Διαγραφή
  3. Ἀλέξανδρε μου, ἀδελφέ μου σοῦ ζητῶ συγνώμη, διά τό ἄκομψο χιούμορ μου, ἀλλά ἔκανα χιούμορ βρέ ἄνθρωπε, πράγμα πού εἶναι δύσκολο νά φανερωθεῖ, μᾶλλον, διά τοῦ γραπτοῦ σχολιασμοῦ. Ἄν ἔβαζες καλό λογισμό, ἴσως νά τό ἀντιλαμβανόσουν. Ποῖος ὁ λόγος νά ὐβρίζω τούς φίλους ἀναγνώστες μου;

   Εὔχεσθε ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἀθλίων, μιᾶς καί ὡς κοσμικοί ἄνθρωποι, δέν ἔχωμεν προσευχήν δυνατή.

   Διαγραφή
 7. Είναι τουλάχιστον ανάρμοστο μεταξύ Χριστιανών να προσπαθούν να επιλύσουν τόσο σημαντικά θέματα μέσα απο το διαδίκτυο.΄

  Στο όνομα ποιου μάχεστε; Του Χριστού;
  Με ποιό κίνητρο ; Την Αγάπη και την διώρθωση με σκοπό την Σωτηρία;

  ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ........

  Αν ήθελε ο π. Νικόλαος να βοηθήσει τον Γέροντα Νίκωνα που σκανδάλισε, όφειλε και ο ίδιος να μην σκανδαλίσει. Ας έγραφε εκεί πέρα μια επιστολή να γνωστοποιήσει πρώτα την εναντιωσή του στον γέροντα σε προσωπικό επίπεδο και αν έβλεπε αναλγησία, ας το έλεγε μετά και στην Εκκλησία.

  Έτσι με αυτόν τον τρόπο ποιός ωφελήθηκε;;; ΟΥΔΕΙΣ !

  Ετσι, μόνο φασαρία να γίνεται και να στήνουμε λαικά δικαστήρια όπου ο καθένας θα πετάγεται χάριν "ομολογίας" και θα ρίχνει το αναθεμά του...

  Και αν ο Γέροντας έκανε λάθος, εσείς τώρα τι κάνετε;;;

  Του κατατρώτε τις σάρκες;

  Σας έχει γίνει η διαμαρτυρία ψύχωση. ΕΝΕΡΓΕΊΤΕ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ.

  Καλώς διαμαρτύρεστε, όταν έχετε δίκιο, αλλά με ΚΑΚΙΣΤΟ τρόπο.

  Και στην προκειμένη περιπτωση, επειδή δεν γνωρίζετε το πρόσωπο και την ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΑΤΗ βιωτή του Γέροντα, κανετε τραγικό ΛΑΘΟΣ.

  Και ο Γέροντας κάνει λάθη και ΟΛΟΙ ΚΆΝΟΥΜΕ ΛΆΘΗ !

  Στην προσπάθειά σας να δείξετε πόσο ζηλωτές και ομολογητές είστε έχετε χάσει κάθε μέτρο.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καὶ διατί βρὲ ἀνώνυμέ μου, νὰ γράψῃ μίαν ἐπιστολὴν ὁ π. Νικόλαος εἰς τὸν π. Νίκωνα, εἰς "προσωπικὸν ἐπίπεδον"; Μήπως ὁ π. Νίκων εἶπε τὰς κακοδοξίας του κάπου ἰδιωτικῶς; Δημοσίως τὰ ἔλεγε καὶ μάλιστα, ἂν δὲν ἀποσύρουν ἐκείνην τὴν ὁμιλίαν ἀπὸ τὸ YouTube, θὰ μείνουν ἐκεῖ καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του!
   Ἐξ ἄλλου, δὲν γνωρίζεις τὸ ἀξίωμα ποὺ λέγει ὅτι τὰ δημοσίως λεχθέντα καὶ πραχθέντα, δημοσίως καὶ ἐλέγχονται;

   Ἀλλά, ποῦ εἶδες καννιβαλισμὸν εἴτε ἐκ μέρους τοῦ π. Νικολάου εἴτε ἐκ μέρους οἱουδήποτε σχολιαστοῦ; Τὰ λόγια του κρίνονται, ὄχι ὁ ἴδιος!

   Ἡ δὲ παρότρυνσις τοῦ π. Νίκωνος διὰ σιωπὴν εἰς τὰ θέματα τῆς πίστεως, γνωρίζεις μὲ τί ἰσοδυναμεῖ; Εἶνε φοβερὸν καὶ νὰ τὸ γράψῃ κανείς! Σὲ ἀφήνω νὰ τὸ βασανίσῃς ὀλίγον τι εἰς τὸν νοῦν σου καὶ ἂν χρειασθῇ ἐπανέρχομαι...

   Διαγραφή
  2. Ἀσφαλέστατα καί ὅλοι κάνουμεν λάθη! Πλήν του Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, πλήν τοῦ Γέροντα Νίκωνα καί σωρηδόν ἄλλων ὀπαδῶν τους, καί ὅσων προσπαθοῦσιν ἀνεπιτυχῶς νά συνηγορήσουσιν ὑπέρ αὐτῶν.

   Τά ὅποια παράπονά σας εἰς τόν Ἅγιο Θεόδωρον τόν Στουδίτην πού μᾶς διδάσκει καθαρῶς, "κινδυνευούσης τῆς Πίστεως" νά διαμαρτύρονται πέραν τῶν διδασκάλων, καί οἱ μαθητές (ὅπως ἐμεῖς), οἱ ἀγρότες, οἱ συμπεθέρες, οἱ σουβλατζῆδες, οἱ κτιστάδες, οἱ ναυαγοσώστες, οἱ καθαρίστριες, οἱ νοικοκυρές κ.ο.κ. δηλαδή καί οἱ μή ἔχοντες διάκρισιν. Καταλάβατε τί διδάσκει ὁ Ἅγιος; Σέ αὐτήν τήν θέσι ὑφίστατο Συμφωνία Πατέρων. Ἄν περίμενε ἡ ἘΚκλησία νά ξεκαθάριζαν τά ζητήματα Πίστεως ἀπό τούς βολεμένους λυκοποιμένες, σήμερα θά εἴμεθα Ἀρειανοί, χωρίς παρεξήγησιν. Παραδεχόμεθα, ὅτι εἴμεθα ἀδιάκριτοι, ὅτι ἔχουμεν κακόν τρόπον, ὅτι εἴμεθα ἀμετροεπείς, ψυχωτικοί, γεροντοκατήγοροι καί κατάλαλοι κ.λπ. ἀλλά ἀυτό ὅλο τό κατηγορῶ κατά τοῦ ὑποφαινομένου, γίνεται ἀπό κάποιον ἀνώνυμον ἄνθρωπον, πού δέν ἔχει τό θάρος καί τήν ἀνδρεία τῆς γνώμης του καί κρύβεται ὅπισθεν τῆς ἀνωνυμίας. Εἴσθε ὁ δικηγόρος τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας ἤ τοῦ π. Νίκωνα; Ἤ μήπως ὁ δικηγόρος τοῦ Διαβόλου;

   Συμφωνῶ μέ τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Σάϊμον Σιμωνίδη ἐκ τοῦ Λός Ἄντζελες, διότι ἀνατρέπει μέ Χρυσοστομικόν ἐπιχείρημα τήν ἔωλην ἐπιχειρηματολογίαν σας ὑπέρ τοῦ γ. Ν.

   Οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Προφήτες, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μᾶς διδάσκωσιν, "τά δημόσια λεχθέντα, γραφθέντα καί πραχθέντα", ΔΗΜΟΣΙΑ καί νά κρίνονται ἤ καί νά κατακρίνονται!

   Ἄρα λοιπόν ἡ ὅλη συλλογιστική σας εἶναι σαθρή καί ἀνάξια ἀναιρέσεως, μιᾶς καί εἴστε ἀμαθής τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Πέραν τοῦ ὅτι σκόπιμα μᾶλλον, συγχέεται, τήν κριτικήν μέ τήν κατάκρισην. Οὔτε καλά-καλά Ἕλληνικά δέν ἐννοεῖτε. Δυστυχῶς... ἀφοῦ κάνομεν ὅλοι λάθη... τότε ὁ παπα Νικόλαος Μανώλη ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης ἔπραξεν ΑΡΙΣΤΑ καί ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ὡς γνήσιος καί Καλός Ποιμήν πού ἐστηλίτευσεν τίς διαβολικές πλάνες καί τίς αἱρέσεις τοῦ Γέροντα Νίκωνα. Ἐμεῖς πράξαμεν λάθος, ἔχετε δίκαιον. Ἀναμένουμεν ὅμως, νά μᾶς τό ἀποδείξει ὁ Γέρων Νίκων καί ὄχι κάποιος ἀνώνυμος τυχάρπαστος.

   Διαγραφή
  3. ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ! ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΔΙΝΕΤΕ ΒΗΜΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ; ΔΙΑΓΡΑΦΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ... ΠΑΝΤΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

   "Σύμφωνα με τον θεοφώτιστο λόγο του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου: «Είναι εντολή Κυρίου να μην σιωπούμε, όταν η πίστη κινδυνεύει από αιρέσεις. Διότι λέγει ‘να ομιλείς και να μην σιωπάς’ και ‘εάν υποστέλληται (υποχωρήσει), ουκ ευδοκεί, (δεν ευαρεστείται) σ’ αυτόν η ψυχή μου’ (Εβρ.10,38), και ‘εάν ούτοι σιωπήσωσι οι λίθοι κεκράξονται’, (Λουκ.19,40). Ώστε όταν ο λόγος είναι περί πίστεως, δεν μπορούμε να πούμε: Εγώ ποιος είμαι; Ιερεύς; Ουδέποτε. Άρχων; Ούτε και αυτό.Στρατιώτης; Από που; Γεωργός; Αλλά ούτε και αυτό. Πτωχός προμηθευόμενος μόνο την εφήμερη τροφή. Δεν μου πέφτει λόγος ούτε φροντίδα για το προκείμενο ζήτημα. Αλίμονο οι λίθοι θα κραυγάσουν και εσύ θα μείνης σιωπηλός και αμέριμνος;… Ώστε και αυτός ο πτωχός είναι εστερημένος από κάθε απολογία την ήμερα της κρίσεως επειδή τώρα δεν ομιλεί και άξιος κατακρίσεως και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο» (PG 99,1321A-C)."

   ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (KAΪΡΟ)

   Διαγραφή
  4. Ἀγαπητή ἐν Χριστῶ ἀδελφή καί Στουδίτρια κ. Μαρίνα Χ, σημασία δέν ἔχει ποιός ἔχει δίκαιον εἰς τήν δεδομένη περίπτωση... ἀλλά μᾶλλον σημασία ἔχει, νά προβληματιστεῖ βαθιά τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησία, διά τό κατάντημα τοῦ Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ... διά τῆς ἄνομης ὑποταγῆς πολλῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν (ἐλέω ἰδεοληψιῶν, ἰδοτέλειας καί Εὐρωαργυρίων) εἰς τό Ἀντίχριστον πνεῦμα τοῦ Ἐωσφορικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού εἰσαγάγεται δυστυχῶς, διά τῆς "κερκόπορτας" τῆς Βασιλεύουσας Πόλης τῶν ὀνείρων μας.

   Ἡ Φίλη Ὀρθοδοξία Ἐάλω ὑπό τινῶν ΑΝΑΞΙΩΝ Λυκοποιμένων, δηλ. ἐκ τῶν ἔσσω, καί μερικοί ἄλλοι ἄσχολούνται μέ ἀνόητα τσιπάκια καί ἀνόνητα Τσιπράκια... Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ.

   Εὐχαριστοῦμεν διά τήν Πατρολογική σας παρέμβασιν!

   Διαγραφή
 8. Τι να βασανίσω....Αξίωμα είναι η Αγάπη του Χριστού. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ είμαι με τον Σημ και τον Ιάφεθ. Με πολύ ωραίο και έντεχνο τρόπο λιθοβολείτε τον Γέροντα.

  Αν ήξερες γιατί ο π. Νικόλαος θα έπρεπε να γράψει επιστολή ή να επικοινωνήσει με τον Γέροντα ,δεν θα φτάναμε στο σημείο τώρα το ένα χέρι του ίδιου σώματος να χτυπά το άλλο. Έχουν κοινή ρίζα. Έχουν συγγένεια Πνευματική ! Και πολύ περισσότερο είναι μέλη του ιδίου σώματος ,της Εκκλησίας ! Κατάλαβες κύριε επώνυμε Simon L.A. ;

  Επειδή όμως πρέπει να λάβετε τον στέφανο του ομολογητή, είστε ικανοί όλη την Εκκλησία να βγάλετε στη σέντρα. Το ξέρουμε, αγιάσατε. Αξιοι !

  Και επαναλαμβάνω κάτι που είπα στον κύριο Νούνη και ερωτώ και εσάς:

  Τα Μυστήρια που τελεί ο Γερμανίας είναι έγκυρα ή άκυρα;
  Παραμένει Επίσκοπος νόμιμα ή όχι;
  Μήπως απεφάνθη η Αγία Εκκλησία για την καθαίρεσή του και δεν το γνωρίζουμε;

  Είναι αυτός που είναι. Και εμένα δεν μου αρέσει. Ο Χριστός όμως τον ανέχεται. Γιατί;

  Θα τολμούσατε να πείτε στον Κύριο ότι η μακροθυμία Του και η άκρατη Φιλανθρωπία Του υπερβαίνει τα όριά σας;

  Αυτός είναι ο Επίσκοπος, απο αυτόν ΟΦΕΊΛΕΙ να πάρει ευλογία ο Γέροντας. Ο Γέροντας δεν συγκρίνει τον εαυτό του με τον Άγιο Κοσμά. Παράδειγμα παίρνει και τηρεί την Εκκλησιαστική Παράδοση. Ο Γέροντας δεν πάει εκεί για τον Επίσκοπο ,ούτε έχει βλέψεις για κάτι, μιας και είναι απλός Μοναχός. Ο Γέροντας πηγαίνει εκεί γνωρίζοντας ότι μιλά σε ένα ακροατήριο που δεν ξέρει καλά καλά το Α. Εσεις κάνετε διαλέξεις για το Ω;

  Το ξαναλέω και πάλι και συγχωρέστε με. Ενεργείτε ΠΟΛΥ ΑΔΙΆΚΡΙΤΑ. Τί περιμένετε να κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή; Να βγουν με σημαίες και πανώ εναντίων του Επισκόπου; Αυτοί καλά καλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν καμία σαρκική πτώση προκειμένου να είναι σε θέση να κοινωνήσουν. Έχουν τον πανσεξουαλισμό, έχουν ελλιπή κατήχηση ή και ανύπαρκτη ,(εδώ καλά καλά δεν έχουμε εμείς!) έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και παράδόσεις και περιμένετε εσείς να σηκώσουν τα φλάμπουρα;

  Ο Γέροντας, έχοντας πλήρη αντίληψη περί του κλίματος που επικρατεί, προσπαθεί να χτίσει εκεί που όλα γκρεμίζονται.

  Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε; Και αν κατηγορήσει τον Επίσκοπο στο ποίμνιο ποιο το όφελος;

  Θα σκορπίσουν οι πιστοί και θα τους φάει ο Λύκος απο άλλο δρόμο; Και στο φινάλε ,να ρωτήσω κάτι;

  Θα τολμούσες ποτέ να πεις στον Κύριο κατα πρόσωπο ότι η φιλανθρωπία Του και η Μακροθυμία του υπερβαίνουν τα όριά σου; Γιατί συγνώμη αδερφέ μου, αυτό κάνεις.

  Γιατί ο Χριστός δεν δίνει μία στον Γερμανίας και τον Πατριάρχη να πάνε απο εκεί που ήρθαν; μπορείς να αναρωτηθείς; Δεν έχει άλλους να τοποθετήσει πιο άξιους; Την Μετάνοιά τους περιμένει, όπως και την δική μας.

  Δίκιο έχετε να διαμαρτύρεστε για τον οικουμενισμό, όμως το κάνετε με τρόπο που πληγώνει την Εκκλησία. Ο καλός ο Γεωργός ξέρει πότε να βγάλει τα ζιζάνια και πως, χωρίς να χαλάσει το χωράφι και τους καρπούς.

  Σας εχει ξεφύγει το θέμα, σπιλώσατε έναν άνθρωπο που δεν καταλάβατε το πνεύμα του και μάλλον σκανδαλίσατε παρά αποκαταστήσατε. Πιστεύω πως θα τοποθετηθεί ο Γέροντας όταν έρθει η ώρα και θα ξεκαθαρίσουν πολλά.

  Αν ήταν οικουμενιστής,ο πρώτος που θα τον είχε πατσαβουριάσει θα ήταν ο Γέροντας του!
  Και αν μη τι άλλο, όλοι γνωρίζουμε ποιός είναι ο παππούς Εφραίμ και είναι λυπηρότατο αυτό που συμβαίνει μέσα στην Πνευματική του οικογένεια και εν γένει στην Εκκλησία του Χριστού

  Ο Θεός να σας έχει καλά και καλή μετάνοια σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά μυστήρια πού τελεῖ ὁ Γερμανίας καί ὁ πατριάρχης Κων]Πόλεως, σαφῶς καί εἶναι ἔγκυρα καί μᾶς ἀγιάζωσιν, ὅμως Χάριτι τῆς Ἀρχιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ μας, καί ὅχι χάριν τῆς ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ αὐτῶν τῶν ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΩΝ φατριαρχῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν.

   Παραμένουν νόμιμα, καί Κανονικά ὡς ἐπίσκοποι, ἄχρι τῆς Συνοδικῆς καταδίκης τους.

   Ἡ ὁρατή ἐν τῷ κόσμῳ Ἐκκλησία ἀκόμη νά ἀποφασίσει διά τινά καθαίρεσιν τους, ἀλλά τί ἐστί Ἐκκλησία; Μία Κληρικαλιστική καί Ἐπισκοπομονιστική ξερά "Ἱερά Σύνοδος" ἄνευ τῶν ταπεινῶν μικρόσχημων Κληρικῶν-Μοναχῶν καί Λαϊκῶν;

   Ἡ ἀόρατη καί θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ἡ Καθολικότητα τῶν Ὀρθοδόξων κατά βάθος καί ἔν χρόνῳ συμφωνεῖ μέ τίς αἱρέσεις τῶν ἀλλοτριοεπισκόπων κ.κ. Βαρθολομαίων;

   Πῶς γνωρίζετε μέ ἀπόλυτην βεβαιώτητα ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός τόν ἀνέχεται;

   Ἡ Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Κλήρος, οἱ Μοναχοί, ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ, πάντως, δέν ἀνέχονται τίς σωρηδόν Συγκρητιστικές κακοδοξίες τῶν Φατριαρχῶν... ἄρα θεολογικά, οὔτε καί ὁ Θεάνθρωπος τούς ἀνέχετε καί μέ κάποιον τρόπον, συγκεκριμένον, μᾶς τόν καταθέτει ἡ Πατερική Θεολογία καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἰστορία, πρέπει νά καθαρήσει ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά ψευδεπισκοπικά καρκινώματα....

   Ἐμεῖς αἰσθανώμεθα... ὡς Ἐρυθρά Αἱμοσφαίρια, ἄσιμα καί ἀφανή μέλη, τοῦ Θεανθρώπινου Σώματος... τά ἐρυθρά αἱμοσφαίρια ὅμως... πάσχωσιν καί ἀπό ἀκατάσχετην ἀδιακρισίαν σέ μερικές σπάνιες περιπτώσεις.... εἰκάζω ὅτι γνωρίζετε ποῖα εἶναι ἡ σημαίνουσα λειτουργία αὐτῶν;!

   Ὁ Γέροντας Νίκωνας νά συμμαχήσει μέ τήν Ἱερά Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν καί νά πολεμήσει τήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ... ὅπως ἔπραξαν ἄριστα τόσοι Ἅγιοι Γέροντες! Καταλάβατε;

   Ὁ Θεός νά σᾶς φωτίζει πάντοτε, ἵνα μή μεταβάλεσθε σέ δικηγόρος τοῦ Σατᾶν.

   Διαγραφή
  2. @ ανωνυμος2 Μαρτίου 2016 - 1:53 π.μ.

   Τί τσαμπουνάς βρέ μάγκα; Κολοκύθια στο πάτερο γράφεις... ειναι και άνοστα!!!!!!!!!!!

   Τί φαρμακευτική αγωγή λαμβάνεις δέν με λές;

   Πανάγο μή μασάς αγορίνα μου.

   Βσίλειος από Νάουσα

   Διαγραφή
 9. Ὅποθεν καὶ νὰ πιάσωμε τὰ σχόλιά σου, φίλε ἀνώνυμε, πάσχουν ἀπὸ παντοῦ! Μάθε προηγουμένως (καὶ αὐτὸ εἶνε ἀδελφικὴ συμβουλή) τὰ βασικὰ καὶ στοιχειώδη τῆς πίστεώς σου καὶ μετὰ γύρνα εἰς τὰ διάφορα ἱστολόγια νὰ κάνῃς μαθήματα!

  Ἡ ἀγάπη νομίζεις ὅτι εἶνε ἀπροϋπόθετος; Ἄνευ τῆς ἀληθείας ἀγαπητέ, δὲν εἶνε πραγματικὴ ἀγάπη ἀλλὰ ἀπάτη! Καὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἀγάπη, ἡ ψευδής, ἐξαπατᾶ τοὺς ἀνθρώπους!

  Τὰ Μυστήρια ποὺ τελοῦν οἱ ἀνάξιοι κληρικοί, εἶνε μὲν ἔγκυρα καὶ ἁγιάζουν τοὺς πιστούς, ἀλλ᾿ οὐχὶ λόγῳ τῶν ἀναξίων λειτουργῶν, ἀλλὰ διὰ χάριν τῶν πιστῶν! Καὶ οἱ μὲν πιστοὶ ἁγιάζονται, οἱ δὲ ἀνάξιοι κληρικοὶ κολάζονται!

  Ὁ δὲ π. Νίκων δὲν εἶνε ἁπλὸς μοναχός, ὅπως ἰσχυρίζεσαι (οὔτε αὐτὸ δὲν γνωρίζεις;), ἀλλὰ εἶνε ἱερομόναχος!

  Ἐπαναλαμβάνω διὰ νὰ σοῦ ἐντυπωθῇ καλλίτερον. Μάθε προηγουμένως τὰ βασικὰ καὶ στοιχειώδη καὶ μετὰ ἔλα νὰ μᾶς διδάξῃς ἐκ τοῦ διαδικτύου! Ἢ μήπως νομίζεις ὅτι ἐκ τῆς πολυλογίας θὰ εἰσακουσθῇς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀξιότιμε Ἀμερικανέ κ. Saimon S., ἐσεῖς ὡς Χριστιανός εἰς τάς Ἀμερικάς, θεωρεῖτε σέ γενικόν κατά γράμμαν ἀλλά καί κατά πνεῦμα, ὀρθόδοξες, τίς "πνευματικές συμβολές" τοῦ Γέροντα Νίκωνα;

   Ἑμεῖς εἰς τίς ἐσχατιές τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἰς τήν νῆσον Κύπρον, πού βλέπωμεν πιό κοσμοπολίτικα τά πράγματα, διεθνῶς, βρίσκομεν ἄκρως προβληματικές, ἀγκυλωτικές καί κακόδοξες τίς θέσεις του. Ἑσεῖς;

   Ἕνας ἔγγαμος καί ἀσυμβίβαστος Νεο-ὁμολογητής Κληρικός, τῆς Φιλόκαλλης Ὀρθοδοξίας, κάποιος Πρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλη, ἐφημέριος εἰς τήν Συμβασιλεύουσαν Θεσσαλονίκη, ἄσκησεν σφόδραν στηλιτευτικήν κριτικήν, δικαίως κατά τήν γνώμη μας. Ποιά ἡ γνώμη σας;

   Δέν ἔχει σημασία τί λέγει ἕνας βαλτός Νεοκαλαμαρᾶς καί Νεογραικός ἀνώνυμος. Σημασία ἔχει τί γράφουν οἱ ἀνώνυμοι καί οἱ ἐπώνυμοι Ρωμῃοί!

   Διαγραφή
 10. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΝ! ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΜΟΥ!!!

  π.Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέ τό συμπάθιο καί εὐλογεῖτε σεβαστέ πάτερ μου, ἀλλά πρόκειται περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ... χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι ὁ Κομμουνισμός ἤ καί ὁ Μασσωνισμός, δέν περιλαμβάνεται ὡς βασικόν ἐργαλίον καί σημαίνουσα τακτικιστική μέθοδος τοῦ πολυκέφαλου διαβολικοῦ δράκοντα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

   Εὔχεσθε ὑπερ ἡμῶν εἰς τήν θεῖα Προσκομιδήν!

   Διαγραφή
 11. Μά, δὲν ἰσχυρίσθην ὅτι γνωρίζω τὸν π. Νίκωνα! Ἀπὸ τὰς ὁμιλίας του ἐξέλαβα ὅτι εἶνε ἱερομόναχος! Εἶπε πράγματα ποὺ ἄφησαν νὰ νοηθῇ ὅτι εἶνε λειτουργὸς καὶ μάλιστα ἐξομολόγος! Τοὺς ὑποτακτικούς του βεβαίως, ἂν ἔχῃ, θὰ τοὺς ἐξομολογῇ. Ἀλλά, φαίνεται ὅτι "ἐξομολογεῖ" καὶ ἄλλους! Τέλος πάντων, αὐτὸ δὲν ἀφορᾷ τὴν συζήτησίν μας.

  Σὲ προκαλῶ νὰ μᾶς ἀναφέρῃς ποῦ εἶδες καννιβαλισμὸν ἐκ μέρους ὅσων κατακρίνουν τὰς κακοδοξίας τοῦ Γ. Νίκωνος! Τὸ ἀναφέρεις συνεχῶς, ἀλλὰ χωρὶς στοιχεῖα! Λοιπόν;

  Ἐπίσης, ποῦ βλέπεις "ζημίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν", ἀλλὰ καὶ τό "χάσμα"; Ἐκτὸς ἐὰν ἐννοῇς τὸν σκανδαλισμὸν τῶν βεβλαμμένων ὀπαδῶν του! (Διάβαζε μὲ προσοχὴν κάθε λέξιν ποὺ γράφω, διότι ἀλλοιῶς δὲν θὰ ἀποφύγῃς τὴν παρεξήγησιν! Σὲ προλαβαίνω, διότι προβλέπω ἤδη τὸν ἄδικον σκανδαλισμόν σου!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γράφεις ἀνωτέρω:
   «Τί περιμένετε να κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή; Να βγουν με σημαίες και πανώ εναντίων του Επισκόπου; Αυτοί καλά καλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν καμία σαρκική πτώση προκειμένου να είναι σε θέση να κοινωνήσουν. Έχουν τον πανσεξουαλισμό, έχουν ελλιπή κατήχηση ή και ανύπαρκτη ,(εδώ καλά καλά δεν έχουμε εμείς!) έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και παράδόσεις και περιμένετε εσείς να σηκώσουν τα φλάμπουρα;»

   Ἐξ ὅσων ἔχω ἀκούσει ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τοῦ π. Νικολάου, οἱ Ἕλληνες τῆς Γερμανίας τοῦ ἐγνωστοποίησαν αὐτὴν τὴν ὁμιλίαν τοῦ π. Νίκωνος, ἀκριβῶς διότι ἀντελήφθησαν ὅτι δὲν τοὺς τὰ ἔλεγε καὶ πολὺ Ὀρθοδόξως! Ἂν εἶνε πράγματι ἔτσι, τότε δὲν εἶνε τόσον ἀκατήχητοι ὅσον τοὺς παρουσιάζεις!

   Διαγραφή
  2. Ἀπολογοῦμεθα mr Simon S. ἔχω διαγράψει τό κακόβουλον σχόλιον τοῦ ἀνώνυμου... διότι προϋποθέτει, ἐξ ἀνοησίας, ὅτι ἅπαντες, εἰς τά ἄπειρα σύμπαντα καί τῶν 8 διαστάσεων, ὅτι πρέπει καί ἐπιβάλεται νά γνωρίζωσιν τόν Χολυγουντιανό Νεοαστέρα τῆς Νέας Σκήτης... Νεοφαναριώτη κακόδοξον Καλόγερο γ. Νίκωνα, διαφορετικά... δεν μᾶς ἐπιτρέπεται ἡ κριτική, κατά τῶν λεχθέντων καί γραφθέντων του!

   Πρέπει νά λάβομεν "εὐλογία" ἀπό τινά ἐπίσκοπον γλύφτην τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

   Ὁ Ἀνώνυμος προβληματίζετε βαθιά γι΄αὐτό καί ἡ τόση ἀρνητική ἀντίδρασις του... θα΄τοῦ περάσει ὅμως, ὅταν βρεῖ ἕναν Φωτισμένο καί ΕΜΠΕΙΡΟ Πνευματικό ἱατρό διά τήν ψυχή του.

   Καλόγερος ἄνθρωπος ὁ παπα Νίκων, ἀλλά κατέκρινε ὅμως τούς Θεσσαλονικιούς Πρωτοπρεσβυτέρους, ἔτσι; Μιλάμε ὅτι ἐνεργεῖ καθολοκληρίαν μέ τάξιν ἤ μήπως μέ τήν ἀνάλογη τῶν ἰδιοτελῶν συμφερόντων του...
   Ἀληθεύει ὅτι μαζεύει παραδάκι ἀπό τήν Γερμανία κ.ἄ. διά νά κτίση ἱερό Ναό;

   Χαλάει μέ τραγικές κακοδοξίες, τούς ἀχειροποίητους ναούς, δηλ. τίς ψυχές τῶν ἀδελφῶν του, διά νά κτίσει χειροποίητον Ναόν; ΝΤΡΟΠΟΗ ΤΟΥ!!!

   Διαγραφή
 12. Μία ἄκρως ὀφέλειμη πνευματική ὁμιλία περί τοῦ καθημερινοῦ ἀνίατου χόμπι ἡμῶν τῶν δῆθεν Χριστιανῶν διά τήν νοσηρᾶ κατάκρισην!

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=OZ9UGDPSqoc&feature=em-subs_digest

  Κάπου εἰς τό σημεῖον 32:01 λέγει δικαίως ὁ Γέρων Νίκων:
  " Ἄλλο κρίση καί ἄλλο κατάκριση. Ἡ κρίση ὄχι μόνον ἐπιτρέπεται ἀλλά καί ἐπιβάλλεται. Ἡ κατάκριση σέ πνευματικά θέματα ἀνήκει στό Θεό. Κρίνουνε καί οἱ Δικαστές..."
  Ἄψωγη καί περίφημη ἡ συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ Γέροντος Νίκωνα, καθότι διεπίστωσα, ὅτι ἦτο πολύ ἀλλοιωμένος, προσεκτικός καί μετρημένος, συγκριτικά ἀπ΄ ὅσα ποικίλα αἱρετίζοντα καί οἱκουμενιστικά φληναφήματα, διακήρυξε δυστηχῶς, εἰς τήν Γερμανία σέ μία παρελθοντική του ὁμιλία· εἰς τήν ὁποῖαν τοῦ ἀσκήσαμεν αὐστηρά κριτικήν καί ἀντιρρητική θεολογικήν κρίση.
  Γέροντα Νίκωνα καί ἀδελφοί, ὅμως, δέν κρίνουν μόνο οἱ Δικαστές, οἱ καθηγητές κ.ο.κ., ἀλλά κρίνουσιν καί οἱ Χριστιανοί μέ Νοῦν Χριστοῦ, προσθέτομεν καί ἐμεῖς.
  Κρίνουσι καί φωτισμένοι Κληρικοί καί λαϊκοί θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας, τίς σωρηδόν σατανικές πλάνες καί τίς αἱρέσεις, τῶν ὅσων καί ὅποιων αἱρετιζόντων καί κακοδόξων κληρικῶν καί θεολόγων (συν)αδελφῶν καί συναδέλφων τους!
  Αὐτήν ὅμως τήν θεῖα διάκριση καί τήν κραυγαλέα συγκρουσιακή, καί ἱεροπολεμική κατάσταση, δέν τήν ξεστομίζετε καί δέν τήν διακηρύττετε, ἵνα ἀφυπνίσετε τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί ᾆρά γε; Γιατί Γέροντα μου, ἀποσιωπεῖτε τήν ἁγία Ἀνυπακοή καί τήν ἱερά κατάκριση ἐπί θεολογικῶν ζητημάτων, πού εἶναι ὑποχρεωμένοι ἅπαντες οἱ Χριστιανοί (φωτισμένοι καί ἀφώτιστοι) νά ἀσκοῦσιν κινδυνευούσης τῆς Πίστεως;
  Διότι μᾶλλον, πήγατε προσκεκλημένος εἰς τήν λυκοφωλέα τοῦ Σατάν, δηλ. τῆς ἀνίερης Μητροπόλεως Δημητριάδος, πού προπαγανδίζει καί διοχετεύει τό ἐωσφορικόν ὑδροκειάνιον, ἐλέω τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ λυκοπουμένος καί Μητροπολίτη της κ. Ἰγνατίου καί τῆς ΚΑΡΟΣκοπίζουσας "Θεολογικῆς Ἀκαδημίας" τοῦ Βόλου, μεθοδικά καί σχολαστικά, τήν Μεταπατερική Αἵρεσιν καί τόν Θρησκευτικόν Συγκρητισμόν(Οἰκουμενισμόν);

  Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

  Ὑγ. Τό «Μή κρίνετε κατ΄ ὄψιν, ἀλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» βρίσκεται: εἰς τό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, εἰς τήν Καινή Διαθήκη, ἔβδομον κεφάλαιον, μέ 19ον ὡς 24ον στῖχον· ἀντί εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη, ὡς ἐσφαλμένα ἐκήρυξεν, ἐξ ἀνθρωπίνου λάθους, ὁ Γέρων Νίκων. Καί τό εἶπε μάλιστα, ὁ Θεάνθρωπος καί Κύριος τῆς Δόξης ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τίμιε πάτερ. Ἀλλά σεβαστέ μας π. Νίκωνα, ἀκόμη ἀναμένομε ἐξηγήσεις καί διευκρινήσεις διά ὅσα σᾶς ἀσκήσαμε κριτική. Ἡ ἀνίερη σιωπή σας, μᾶς ἐπιβεβαιώνει, δυστυχῶς, ὅτι σιγοντάρατε τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὑποστηρίζετε, διά προσωπικούς ἤ καί ἀνιδιοτελεῖς λόγους, τίς κακόδοξες ἐνέργειες τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίου. Καί ἡ ἀπόδειξεις περί τοῦτο εἶναι ὅτι δέν ἀσκεῖτε ἀντιρρητική θεολογική κριτική καί κρίση κατά τῶν ἄνομων ἐνεργειῶν καί δή ἀσκεῖτε ἄδικον κατάκριση διά ὅσων ἱερῶς κρίνουν, ἐπικρίνουν καί κατακρίνουν, τίς σωρηδόν κακόδοξες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν Νεοφαναριωτῶν.

  ΠΗΓΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ: https://www.facebook.com/xenophon.panagiotes/posts/1005824862844485

  ΑπάντησηΔιαγραφή