Translate

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΛΩΘΕΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΕΧΙΔΝΟΦΩΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΛΩΘΕΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΕΧΙΔΝΟΦΩΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ


1ον. Συλλογίζομαι: Ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου τῆς Θεσσαλονίκης, ἔχει πρό καί ὑπό τοῦ "ΚΑΙΡΟΥ", ἀλωθεῖ καί μολυνθεῖ, διά τῆς Μεταπατερικῆς Πατρομαχίας καί Θεομαχίας (μήν πῶ "Θεομπαιξίας" καί κακοφανήσω τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας) ἐκ τῶν λιμναζόντων καί στάσιμων τοξικῶν ἀπόβλη[ι]των ὑδάτων, τῆς ἀνίερης μητρόπολις τοῦ Βόλου, ἐξάπαντος ὑπό τινῶν ἑτερόδοξων καί καθόλα ὕποπτων χρηματοδοτήσεων ἐκ τινῶν ξένων Πρεσβειῶν, ἐν μέσῳ μάλιστα οἰκονομικῆς δυστυχίας καί μιζέριας τῶν Νεοελλήνων καί Νεοκυπρίων, χρηματοδοτήσεις, εἰς τό ὄνομα βεβαίως τῆς λυκοφωλέας καί ἀθεολόγητης ΜΚΟ Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου. Ἀπό ποῦ τό γνωρίζω; Ὁ κόσμος τό χει τούμπανον καί μεῖς κρυφόν καμάρι! Μά ἀπό ἐκεῖ ἐξάλλου ξεκίνησα τήν ἀποτυχημένη ἀκαδημαϊκήν σταδιοδρομίαν καί ἀλυσιτελήν καριέρα μου! 

2ον. Διασυνδέσεις: Οἱ ἀκαδημαϊκοί Καθηγητές  τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, ἔχωσιν στενώτατην συνεργασίαν μέ τά ἐχιδνόπουλα τοῦ Βόλου. Μάλιστα, ἐξ ὅσων πληροφοροῦμεθα, κάποιοι καί δεῖ Κύπριοι κ.ἄ. καθηγητές μας, εἶναι ἐνεργᾶ καί δραστήρια μέλη τοῦ Μεταπατερικοῦ "θεολογικοῦ" Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ. Εἶναι τακτικοί θαμώνες πνευματικοπαίδια τοῦ γ. Ἐφραίμ τῆς ἱ.μ. Βατοπαιδίου. Συνεργάζονται μάλιστα στενώτατα μέ τόν Σεβ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον! Ἔτσι μ΄αὐτόν τόν γρήγορον καί ἁπλόν  τρόπον, θεωρῶ, ὅτι γίνεται λογικά κάπως ἀντιληπτόν, τό βαθύν κράτος ἐν κράτει τῆς παρα-ἐκκλησίας...!

3ον. Κοινή συνισταμένη: Τό νῦν Μεταξάκειον καί οἰκουμενι(στι)κόν Πατριαρχεῖον τῆς Κων]Πόλεως, δηλ. οἱ λεγάμενοι καί Νεοφαναριώτες (κατά τῆς δικῆς μας ἐπινοήσεως ὁ νεολογισμός), προωθοῦν καί στηρίζονται, εἰς τά ἐν λόγῳ σαθρᾶ καί σεσηπώτα θεμέλια, τῆς "μετα-πατερικῆς θεολογίας", μιᾶς καί διαπλέκεται καί διασυνδέεται, στενώτατα, μέ τήν Βολιώτικην Ἀκαδημίαν τῶν ἐχιδνο-θεολόγων· μέ τούς ἰσλαμολάγνους καθηγητές τοῦ ΑΠΘ· μέ τήν ἱ.μ. Βλατάδων· μέ τήν ἱ.μ. Βατοπαιδίου καθῶς καί μέ τήν μεγαλύτερην Μασσωνικήν Στοάν τῶν Βαλκανίων τῆς Θεσ]νίκης!...

4ον. Ἐν πρῶτῃ ὅψει: Τρείς πατριαρχικές Μονές, Βλατάδων-Νεοσιμωνοπετρίτες καί Νεοβατοπαιδινῶν. Τρείς μασσωνικές στοές Βόλου-Θεσ]νίκης καί Κων]Πόλεως. Τρείς Θεολογικές Σχολές, Ἀθηνῶν-Θεσ/νίκης-Βόλου. Τρείς (ἐπι)κυρίαρχες ἐπισκοπές Κων]Πόλεως-Θεσ]νίκης-Βόλου, δημιουργῶσιν ὁλάκερον, μείζων, Ἐκκλησιολογικόν καί Θεολογικόν πρόβλημα, πρόβλημα Πίστεως, μιᾶς καί ἡ "μετα-πατερική θεολογία" των, εἶναι ἕνα πολυ-αἱρετικόν ἐργαλεῖον τῆς Παναιρέσεως τοῦ Συγκρητισμοῦ. Ἄνθρωπος κλειδί πού συνδέεται, μέ τόν οἰκουμενιστικόν οἴστρον, τῶν Νεοφαναριωτῶν καί τῶν Μεταπατερικῶν Ἀκαδημαϊκῶν, εἶναι ὁ Νεοδαρβινιστής-Ἀρχιοικουμενιστής Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας καθῶς κ.ἄ. ἀχάπαροι ἀκαδημαϊκοί κύριοι/ες συνάδελφοι,  τά Ζηζιουλέϊκα γατάκια του!... Τά πράγματα ὅμως, ἐκ τοῦτης τῆς ἐξ ἀρχῆς, φαινομενικῆς ὅψεως, εἶναι ἀπείρως τρις χειρώτερα μέ ἐνδελεχήν ἔρευνα. Ἔχει ὅμως ὁ Θεός, καί θά ἀποκαλύψει τίς σωρηδόν ραδιουργίες ὁλονῶν...

5ον. Τό "Σύμβολον": Ὁ Σεβ. Περγάμου κ. Ζηζιούλας, ἦτον καθηγητής τῶν Ἑλλαδικῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, τοῦ ὁποῖου δυστυχῶς, διδασκώμεθα καί ἐξεταζώμεθα, τά κοιλιόπνευστα καί διαβολόπνευστα μετά-πατερικά κουραφέξαλα καί φληναφήματά του.  Εἶναι ὁ κατ΄ ἐξοχήν Μεταπατερικός θεολόγος, ὁ Γέροντας τῶν Μεταπατερικῶν, καί ὁ Μέγας συμβουλάτωρ τοῦ αἱρετικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

6ον. Αὐτονόητον;! Τό ἐρώτημα πού μέ ἀπασχολεῖ, μέρες ὁλάκερες, τό νοσηρόν μυαλουδάκι μου, καί ἀναγκάζομαι ἔτσι νά ἐξομολογοῦμαι, δημοσίως, τούς σωρηδόν ἐφάμαρτους λογισμούς μου, ἵνα δεηθεῖτε θερμᾶ διά τήν σωτηρίαν μου, εἶναι πῶς νά πάρει ἡ εὐχή, καί μέ ποῖον ἀκριβῶς τρόπον, (δια)συνδέεται, ἡ ἱερά μονή Βατοπαιδίου, μέ τίς Θεολογικές Σχολές Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης; Πῶς καί μέ τίνα ἀκριβῶς τρόπον, (δια)συνδέονται, τῷ ἐν λόγῳ τρίγωνον τῶν Νεοβατοπαιδινῶν-Νεοφαναριωτῶν καί Νεοκαλαμαράδων ἀκαδημαϊκῶν μέ τήν Ἀκαδημίαν τοῦ Βόλου; Καί πῶς ὅλοι αὐτοί δροῦν καί ἐνεργῶσιν καί ἐπηρεάζωσιν τά ἐν τῇ Κύπρῷ θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά πράγματα;

7ον.  Ἐξάπαντος, δέν εἴμεθα,  Ἀστυνόμοι Σαΐνηδες, μιάν καί αὐτόν τόν ρόλον, τόν κατέχει ἐπάξια τις Θρακιώτης Δεσπότης. Τρομάρα του! Ὁ ὅσιος Γέρων Χριστοφόρος Παππουλάκος, εἶχεν ἀπόλυτον δίκαιον  ὅταν ἤλεγχε τούς Ἐπισκόπους-κατασκόπους.  Τό πρόβλημα ἐκπορεύεται, κατά τήν προσωπικήν μας ἄποψι, ἐκ τριῶν βασικῶν αἰτίων: α΄. Ὑπό τινῶν ἀναξίων Ἐπισκόπων-κατασκόπων, ἐνίοτε καί μοιχεπιβάτες, εἴτε τῆς πίστεως, εἴτε καί τοῦ θρόνου· β΄. Ὑπό τινῶν ἐκκοσμικευμένων καί αἱρετιζόντων ἱ. μονῶν, πού εἶναι, ἐπόμενοι τῷ κακοδόξῳ Κακογέρῳ καί Αἱρεσιάρχῃ Βαρλαᾷμ τῷ Καλαβρῷ, ἀντί ἐπόμενοι, τίς ἁγίοις πατράσιν. Καί ἀδιαμφισβήτητα, γ΄. ὑπό τήν σατανικήν καί ὄζουσαν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῶν Ἑλλαδικῶν καί Κυπριακῶν Θεολογικῶν Σχολῶν.

Ὑγ. Ἄς εὐχηθῶμεν ὁ Καλός Θεός, ἵνα ἀποστείλει τινά (παν)ἅξιον καί τῷ ὄντι (παν)ἅγιον πατριάρχην καί ἁρχιεπίσκοπον, ἵνα καθα[ι]ρή[έ]σει ὡς ὁ ῥωμαλέος καί δῆθεν θεάνθρωπος  ὁ Ἡρακλῆς, ἅπαξ καί διαπαντῶς, τόν δυσσώδην σταῦλον, τῶν Νεογραικῶν-Νεοφαναριωτῶν-Μεταπατερικῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν. Τό πρόβλημα, μᾶλλον, δέν ἔγκειται δηλ. στά πρόσωπα, ἀλλά στά πράγματα, πού κομίζουν τινά πρόσωπα. Οἱ (εκ)πρόσωποι καί ταγοί μας, θά δώσωσιν λόγον στόν Τριαδικόν καί Παντοδίκαιον Θεόν, διά τήν  κακόβουλην ἐμπέδωσιν τινάς συγκεκριμένης καί ὕπουλης αἱρέσεως. Καί τά πράγματα καί τά πρόσωπα, ἀπαιτῶσιν, ἐξάπαντος τήν ΚΑ-ΘΑ-ΡΣΙΝ!


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ἀκόμα ἀναμένομεν νά μᾶς ἀπαντήσωσιν ὑπεύθυνα καί "Χριστιανικά", ὅπως ἄρχισαν νά σχολιάζωσιν...!
Ἡ ταλαίπωρης Κοσμητεία, θεώρησε κουτοπόνηρα, ὄτι ἔχωμεν προσωπικόν πρόβλημα μέ τήν Ἀκαδημία τοῦ Βόλου, καθότι ἀναρτήσαμεν ἕνα προσωπικό δοκίμιον μας, πού ἐνημερώνει, τί καπνόν φουμάρει ἡ Μεταπατερική Αἵρεσις τῆς Δημητριάδος. Μᾶς τό διέγραψαν, ἵνα μή τυχόν καί τό μελετήσωσιν οἱ συμφοιτητές καί συνάδελφοι θεολόγοι... Δηλαδή ἡ Κοσμητεία, ἐνδιαφέρεται, νά ἐλέγχει καί νά ἀναρτεῖ, ὅτι αὐτήν συμφέρει... μιλάμε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχήν ὁρισμός τοῦ Φασισμοῦ-Οἰκουμενισμοῦ καί Μεταπατερισμοῦ, μιᾶς καί ΚΑΝΟΝΙΚΑ ἔπρεπε νά ὑφίστατο εἰς τήν πράξιν τό ἀκαδημαϊκόν πνεῦμα, τῆς ἐλευθερίας τοῦ σχολιάζειν καί ἐκφράζεσθαι...!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου