Translate

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ)ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΞΗ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ)

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολογῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος. Ἐιδικός Ἐρευνητής: τῆς Συμβολικῆς, τῆς Δογματικῆς, τῆς Βιοηθικῆς καί τῆς Οἰκουμενικῆς Θεολογίας, Θρησκειολόγος-Κοινωνιολόγος. Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΚ. 4620.
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. (00357) 96871601.
ΤΗΛ. ΟΙΚ. (00357) 99205630.
Ἠλεκτρ. Ταχ.  panagiotisnounis@gmail.comΠρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Κοινοποίησις: Σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερείς,

1ον. Ἐξ ἀρχῆς νά Σᾶς συγχαροῦμεν υἱκῶς, διά τήν δικαίαν Ἱεροκανονική ἀπόφασιν Σας, ἵνα παιδαγωγήσετε, διά τῆς μεγίστης τῶν ποινῶν, τόν λίαν ἀγαπητόν καί κύριον συνάδελφον θεολόγον Ἀνδρέα Πιτσιλλίδην. Ὅταν τινές Κληρικοί καί θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ξεφεύγουν, διακηρύσσοντας, πλάνες καί αἱρέσεις, πρέπει νά ἀποδεικνύεται, ὅτι τινές ἄλλοι Καλοί Ποιμένες ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εὐχόμεθα πραγματικά, ὁ Μέγας καί ὁ Ἅγιος Συνοδικός Ἀφορισμός, πού ἔλαβεν ὁ ἀδελφός μας, ὅπως τόν προσγειώσει ὀμαλᾶ καί πάψει ὁλότελα, νά διαστρέφει, τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τήν παρούσα ὅμως περίπτωσιν, τό Χριστώνυμον πλήρωμα, ἀκόμη νά ἀναγνώσει καί νά μελετήσει τό δεκαπεντασέλιδο ἀναιρετικό, ἀντιρρητικό καί ἀντιαιρετικό, ἐξάπαντος τό Συνοδικό πόρισμα, κατά τῶν Αἱρέσεων τοῦ κ. Πιτσιλλίδη, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν τό ἔχετε δημοσιεύσει εἰς τόν ἐπίσημον ἱστοχῶρον σας. Ἀναμένωμεν προσεχῶς καί λίαν συντόμως, ὅτι σέ κάποια στιγμή, ἐάν ἐμμένει δημοσίως καί ἀμετανόητα, εἰς τίς σωρηδόν ψευδοδοξίες του, ὁ πρώην θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως  δημοσιεύσετε τό Συνοδικόν πόρισμα, ἵνα ἐνισχύσετε ἔτσι τό Θεανθρώπινον κύρος τῆς Ἐκκλησίας μας καί κλείσουν ἔτσι, παντελῶς, τά ἀπύλωτα στόματα τοῦ Ἅδου, πού θέλωσιν νά λοιδωρῶσιν καί νά συκοφαντῶσιν, τούς τιμίους Συνοδικούς, διά τήν ἐν λόγῳ Θεανθρωπάρεστην καί Θεοτοκόφιλον ἐνέργειά Σας.

2ον. Ἐπιπροσθέτως νά μᾶς ἐπιτρέψετε καί τινά υἱκόν καί ἐξομολογητικόν παράπονον κατά τινός ἁγίου Συνοδικοῦ: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταμασσοῦ κ. Ἡσαΐας, διενήργησεν, ἐντός τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος τοῦ 2015 μ.Χ., μίαν καταπληκτικήν συνέντευξιν, μαζί μέ τήν δημοσιογράφον κ. Γωγῶ Ἀλεξανδρινοῦ (ἡ ὁποῖα κυρία, ἦτον καί εἶναι,  ἐξίσου συνένοχη, εἰς τά ἀνάλογα Ἐκκλησιαστικά καί Πνευματικά ἀδικήματα, κατά τοῦ Χριστεπώνυμου λαοῦ μας, μιᾶς καί αὐτή ἐπρόβαλλεν καί ἐπέβαλλεν διαρκῶς, τόν αἱρετικόν θεολόγον, ἐκ τῆς ἐκπομπῆς της), εἰς τήν ὁποῖαν συνέντευξιν, ἐκ στόματος τοῦ συγκεκριμένου καλοῦ Ἀρχιερέως, λέχθηκεν, ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός μας, εἶναι ὁ " Μέγας Ἀρχιτέκτονας τοῦ Σύμπαντος" (ὁ Μ.Α.Τ.Σ.)!!! Ἄλλον πράγμα καί τοῦτον; Μῆπως ὁ σεβασμιώτατος κ. Ἡσαΐας, μπέρδεψεν, τήν Μασωνική Στοά καί τήν σατανική Δογματική Διδασκαλία τοῦ Τεκτονισμοῦ, δηλ. τήν ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ, μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ; Δέν θέλω νά πιστέψω, ὅτι ὁ πολύτιμος σεβασμιώτατος, (απ)ἔστελνε, πρό τῆς Ἀναστάσεως, κωδικοποιημένα μηνύματα, εἰς τούς ἀπανταχοῦ καί ἐν τῇ Κύπρῳ, Μασσώνους, διά τινάς ἰδιοτελείς σκοποῦς του... διότι ἐπιθυμῶ νά πιστέψω, ὅτι ἐξέφρασεν τέτοιαν ἀνόητον βλασφημείαν ἐν τῇ ρύμῃ τοῦ λόγου, πού καί πάλιν, ἦτο καί εἶναι ἄκρως ἀδικαιολόγητη, ἐξ Ὀρθοδόξου ἀπόψεως εἶναι ἀντι-Εὐαγγελική, ἀντι-Δογματολογική καί ἀντι-Ἐπισκοπική, ἀλλότρια καί κακόδοξη διατύπωσις! Ἔχει ἀπό τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 2015 μ.Χ., πού παλεύω εἰλικρινά, μέ ἐτοῦτον τόν φοβερόν λογισμόν, νά τό καταγγείλωνά μή τό καταγγείλω, δημόσια, καί δεῖ εἰς τήν ἱερά Σύνοδον;! Μίλησα μέ Πνευματικούς καί εἰδικούς ἀδελφούς καί πατέρες καί ἔλαβα τίς ἑξῆς ἀποφάσεις μου: Δυστυχῶς ἡ συνείδησις μου, βαραίνει, μετά ἀπό τινά πολύχρονην βέβαια σκέψιν, ὅπως Σᾶς  καταγγείλω τό γεγονός καί τό κοινοποιήσω δημόσια, εἰς τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ, ἵνα διευρευνηθῶσιν ἐπ΄ αὐτοῦ, τά Θεολογικά φρονήματα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἡσαΐου. Ἆραγέ, ὁ Θεός τοῦ Σἐβασμιώτατου, εἶναι ὄντως ὁ "Μέγας Ἀρχιετέκτονας τοῦ Σύμπαντος" (Μ.Α.Τ.Σ.), ναί ἤ οὔ; Ἄν ἡ ἀπάντησις εἶναι καταφατική, δηλ. "ναί", Σεβασμιώτατοι καί ἅγιοι Ἀρχιερείς, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι γνωρίζετε τίνες εἶναι οἱ Κανονικές διαδικασίες, διά τινά καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν, τινός ἀλλόδοξου καί κακόδοξου λυκοποιμένος. Ἄν ὅμως ἡ ἀπάντησις  εἶναι, "οὐ", μήπως θά πρέπει, νά συγγράψει ἐπίσημον ἀντιτεκτονικόν λίβελλον, ἤ καί δημόσιαν ἐπισκοπικήν ἀπολογίαν, καί νά δημοσιευθεῖ, ἐξαπαντος ὑπό τῶν ἐπίσημων ἐντύπων καί ἱστοτόπων τῆς ἐπαρχίας του, καθῶς καί ὑπό τινῶν ἄλλων ἐπαρχιῶν μαζί καί τῆς ἱερᾶς Συνόδου; Εἶναι λίαν σοβαρόν, τό ζήτημα, μιᾶς καί προσωπικά, ὑποφέρωμεν, ἐκ τῆς λεπτουμεροῦς παρατηρητικότητας μας, καθότι εἴμεθα κατασκανδαλισμένοι, ἐκ τῆς δημόσιας ἀστοχίας τοῦ Σεβ., διότι, ἄν ὁ Μητροπολίτης Ταμασσοῦ, τῷ ὄντι διδάσκει, εἰς τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός, εἶναι ὁμοιούσιος καί ταυτόσημος, μέ τόν θεό τῆς Μασσωνίας, δηλ. τοῦ Ἐωσφόρου (Μ.Α.Τ.Σ.), θά πρέπει νά ἐξετασθεῖ ἐξονυχιστικᾶ καί κατεπείγον διά τό ζήτημα. Ἀντιλαβάνεστε εἰκάζω διά τίνα λόγον;! Ποῖαν σχέσιν δύναται νά ἔχει, ὁ Μέγας Ἀρχιερέας τοῦ Σύμπαντος, ὁ Πανυπερτέλειος Τριαδικός Θεός τῶν Ὀρθοδόξων, μέ τόν θεό τῆς Μασσωνίας, τόν Μπάφομετ, ἤ τόν Σατανά, ἤ τόν Ἐωσφόρον καί τόν δῆθεν "Μέγα Ἀρχιετέκτονα τοῦ Σύμπαντος"; Ὁ Μ.Α.Τ.Σ. εἶναι ὁ Διάβολος. Ὁ Τριαδικός Θεός, δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνας Ἀρχιτέκτονας, ἀλλά ὁ Δημιουργός τοῦ Σύμπαντος κόσμου. Δέν μπορεῖ, ὁ Δημιουργός-Τριαδικός Θεός, νά εἶναι Ἀρχιτέκτονας, ὡς διδάσκουσιν οἱ Μασσώνοι-Τέκτονες, διότι ὁ ἀρχιτέκτονας, χρειάζεται προϋπάρχουσαν ὕλην γιά νά δημιουργήσει, ἐνῶ ἡ Ὑπερούσια Τριᾶς, δέν εἶχε τέτοιαν δημιουργική ἀνάγκη μιᾶς καί ἐδημιούργησε ἐκ τοῦ μηδενός! Ἄρα  ὁ Τριαδικός Θεός-Δημιουργός, ὑποβιβάζεται, εἰς Κτίσμα, ὥς ὁ κτιστός ἀρχιτέκτονας-δημιουργός. Ὑποτιμάται καί ὑποβιβάζεται, βεβαίως, ὄχι μόνον ἐκ τῶν σατανιστῶν μασσώνων ἀλλά μέ τήν δημόσια δήλωσιν τοῦ Σεβ. Ταμασσοῦ.

3ον. Μίαν ἀκόμη υἱκήν καταγγελίαν, εἰς βάρος τώρα τῆς τιμίας καί ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Λεμεσοῦ μας, ἡ ὁποία δυστυχῶς, διά μέσῳ τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδας της, καθῶς καί μίας ἄλλης σελίδας της, εἰς τό FACEBOOK, παρατηρήσαμεν δυστυχὼς, ὥς ἐνεργά καί ὑφιστάμενα ἁπλᾶ μέλη, τῆς ἐν λόγῳ μητρόπολις, ὅτι  μᾶς ἔχει ἀδελφοποιήσει μεθοδευμένα, μέ τήν κακόδοξον καί ἀνίερον μητρόπολη, μέ τήν ὑδροκυανική βιβλιοθήκην καί τήν ψευδόδοξον "Θεολογικήν Σχολή" τῆς Δημητριάδος καί τοῦ Βόλου, ἡ ὁποία δεύτερη, προπαγανδίζει ἀσύστολα καί καταιγιστικά, τήν Μεταπατερικήν Αἵρεσιν, ἐξάπαντος   μέσῳ τῆς κακόδοξης καί δυσσεβοῦς "Ἀκαδημίας τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν" τοῦ Βόλου! Ἐπειδή ἀνησυχοῦμεν ὅμως, ὥς ἐνορίτες τῆς ἱ. μ. Λεμεσοῦ, καί ἐπειδή, δέν θέλωμεν νά πιστέψωμεν, ὅτι ὁ σεβασμιώτατος κ. Ἀθανάσιος, ὁ χωρεπίσκοπος κ. Νικόλαος καί ὁ ἀξιότιμος κ. Σταύρος Ὀλύμπιος,  ἄν τυχόν ἀποδέχονται, τέτοιες πλάνες καί κακοδοξίες, δέν δυνάμεθα νά τό γνωρίζωμεν, ἀλλά αἰτούμαστε ὑπό Ὑμῶν τῶν σεπτῶν Προκαθημένων, ἵνα γνωρίσει καί τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς νῆσου Κύπρου, δηλ. ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικής Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τίνα εἶναι ἡ Δογματολογική ἄποψις τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καί  τίνα ἡ Θεολογική  ἐπίσημη Συνοδική θέσις περί τῆς Μεταπατερικῆς Αἱρέσεως; Καί ἄν δύνασθε, Σᾶς παρακαλοῦμεν ἰκετευτικά, ὅπως ἐξετάσετε σοβαρά, τό ἐν λόγῳ θεολογικόν ζήτημα, πού προέκυψεν εἰς τήν ἱ. μητρόπολη μας, μιᾶς καί ὁ καλός ποιμήν τῆς Λεμεσοῦ μας, δέν ἔχει (καθῶς ἐδήλωσεν σέ ἀνησυχούντες πιστούς) τίς ἀνάλογες τεχνολογικές γνώσεις, ἵνα (δια)χειρισθεῖ (sic) τό ἐπίσημον ἱστολόγιον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Πιθανόν, Σεῖς, ὡς ἱερά Σύνοδος, μᾶς ἀποστείλετε εἰς τήν Λεμεσόν, τινά σοβαρόν, ἐξάπαντος ὀρθόδοξον Κληρικόν ἤ καί ὀρθόδοξον θεολόγον, ἵνα διαχειριστοῦσιν ὀρθά καί ποιμαντικά τήν διαδικτυακήν ὑπόθεσιν, μιᾶς καί ὁ ἐρασιτεχνισμός, ἡ ἐπιπολαιότης, ἡ προχειρότητα, οἱ προχειρολογοῦντες καί οἱ ἀνοητολογοῦντες, ὅλο καί πληθαίνουσιν, εἰς τήν σεβαστήν μας ἱ. μητρόπολην. 

4ον. Ἑμεῖς προσωπικῶς, ὥς τά ἐλάχιστα καί ταπεινά μέλη της, μάλιστα ὡς οἱ ἄκρως τελευταίοι καί οἱ χειρώτεροι τῶν πιστῶν, ἀλλά καί δεῖ ὡς ἀδιόριστοι, καί λίαν συντόμως, ἐκπαιδευτικοί θεολογοῦντες, ἐξάπαντος τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης τῆς Πατερικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀνησυχοῦμεν, ἀνησυχῶμεν βαθέως, διότι δυστυχῶς, ἔχωμεν σπουδάσει καί διδαχθεῖ τήν Μεταπατερικήν Αἵρεσιν, ὑπό τινῶν κακοδόξων καί Μεταπατερικῶν Καθηγητῶν μας ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, οἱ ὁποίοι ταλαίπωροι, σχετίζονται, μέ τινά ὁμφαλοδεμένα καί ἀκατάλυτα δεσμᾶ, μέ τήν ἀνίερην μητρόπολη Δημητριάδος καί τήν ψευδο-Θεολογικήν Σχολή τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου. Δέν μποροῦμεν ὅμως, ὡς σκανδαλισθέντες ἐν τῇ Λεμεσῷ, ὀπαδοί, φίλοι καί πιστοί τοῦ σεβαστοῦ μητροπολίτη μας, νά τόν ἀποκηρύξωμεν, δέν δυνάμεθα ἄλλωστε νά ὑποκλέψωμεν, ὡς ἄτομα, τόν ρόλον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διότι μᾶλλον, ὥς ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν καί ἀφήνει νά νοηθεῖ πέραν καί ἐκτός τῆς αὐλῆς του, ὅτι δέν δύναται νά κάνει καλόν καί ποιμαντικόν κουμάντο εἰς τήν ἴδιαν Μητρόπολην του. Πράγματα καί θάματα περίεργα. Δηλ. ὑφίστατο μᾶλλον θεσμικόν πρόβλημα, διότι, ὁ ἐκλεκτός Μητροπολίτης τῆς καρδιᾶς μας ὁ κ. Ἀθανάσιος, ἐκφράζει τινά ὀρθόδοξον καί Πατερική Θεολογία, ἐνῶ ἡ κληρικολαϊκή διαχειρίσις, τῶν διαδικτυακῶν μέσων τῆς μητροπόλεως μας, διαφημίζουν τήν Μεταπατερικήν Αἵρεσιν, τήν κακόδοξον βιβλιοθήκην τῆς Μητρόπολις Δημητριάδος, διά τῆς Ἀκαδημίας "Θεολογικῶν Σπουδῶν" τοῦ Βόλου. Εἶναι, ἤ, μήπως δέν εἶναι, μεγίστη θεολογική ἀντίφασις καί ἀντινομία ὁλκῆς; Ποῖον ἆραγέ νά ἐμπιστευθῶμεν; Καί ἆραγέ, ποίος θεσμικός παράγων, δύναται νά παρέμβει, σέ θέματα Πίστεως, ἄν ὄχι ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀρχή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου; Ἐννοεῖται, ὅτι ἀν δέν ὑφίστατο σημαντική συμμόρφωσις ἐκ τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως μας, ἵνα ἀποσυρθεῖ καί διακοπεῖ, διά ταύτα, ὁ ὁμφάλειος διαβολικός λῶρος, μέ τήν "Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν" τοῦ Βόλου, καί ἀφεθεῖ ἔτσι ἐκ τῶν ἐπισκόπων τῆς Λεμεσοῦ, νά ἐμπεδωθεῖ σταδιακά, τέτοια μοιχική καί σατανική σχέσις καί αἵρεσις, εἰς τό Χριστώνυμον πλήρωμα, ὄχι μόνον τῆς Λεμεσοῦ ἀλλά, διά  ἅπαν τό πλήρωμα ἐν τῇ νῆσῳ Κύπρῳ, θά ἔχωμεν ἐντός ὁλίγου χρονικοῦ διαστήματος, μείζωνα καί ἐπικίνδυνην διαστροφήν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Πατερικῇ Θεολογίᾳ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας. Καί ἠ αἱτία θά εἶναι, ἡ διαδικτυακή ἀδελφοποίησις τῆς ἱ. μητροπόλεως Λεμεσοῦ μέ τήν αἱρετικήν μητρόπολη τῆς Δημητριάδος καί τῆς σατανικῆς σφηκοφωλέας τῶν Μεταπατερικῶν θολο-θεολόγων τοῦ Βόλου. Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι εἰσαγάγεται ἔτσι, τινά Νεοεποχήτικη καί βλάσφημος αἵρεσις καί θεολογικόν σχίσμα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κύπρου, διά τῆς διαδικτιακῆς πύλης ἤ καί κερκόπορτας τῶν διαδικτυακῶν μέσων τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Σᾶς παραθέτωμεν τήν προσωπική καί δημόσιαν ἐξομολογητικήν ἀποκάλυψιν ἐκ τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἱστολογίου μας τά "ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" μέ εἰδικόν τίτλον: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ), ἵνα ἐρευνήσετε καλύτερον τό θέμα. Εὐελπιστῶμεν διά τινά ἔγκαιρον ἀνταπαντητική Συνοδικήν δραστηριοποίησιν καί ἐγρήγορσιν, ἐπί τοῦ θέματος, ἔχωντες ἐμπροϋπόθετον  τινά ἐμπιστοσύνην εἰς τούς μεγαλόσχημους ποιμένας μας, ἵνα μή ἀναγκαστῶμεν, νά ἐφαρμώσωμεν, καί ἄλλα πλέον δυναμικώτερα μέτρα, κατά τῆς ἱ. μητρόπολεώς μας, ἡ ὁποία μᾶλλον ἀνεπιγνώστος (;) καί πιθανόν ἐν ἀγνοίᾳ (!) της,  μᾶς διοχευτεύει καί μᾶς ἐμβολιάζει, τό πυρηνικόν καί τοξικόν ἀπόβλητον τῆς Μεταπατερικῆς Αἱρέσεως. Ὁ ἅγιος Λεμεσοῦ ἐξάπαντος ἔχει ἐνημερωθεῖ, σύμφωνα μέ μαρτυρίες, καί ἀντέδρασε δυστυχῶς, χλιαρῶς καί ἀδιάφορα.

5ον. Πρότελευταίον ζήτημα, τό ὀποῖον μᾶς ἀπασχολεῖ, εἶναι τό θέμα τῶν καινοφανῶν βιομετρικῶν ταυτοτήτων. Νά Σᾶς ἐνημερώσω καί πάλιν, ὅτι στήν ἐπαρχία Λεμεσοῦ, ἔχει δωθεῖ,  τινά ἀνεπίσημη γραμμή μᾶλλον ὑπό τοῦ Χωρεπισκόπου κ. Νικολάου, τοῦ κ. Σταύρου Ὀλύμπιου καθῶς καί ὑπό τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἀθανασίου, εἰς τινές συνάδελφους καί ἐκλεκτούς θεολόγους καί ἱεροκήρυκες, νά διακηρύττουσιν, καιρόν τώρα, ἵνα μή παραλάβωμεν τίς νέες βιομετρικές ταυτότητες. Εἰλικρινά ἀγνοοῦμεν ὅμως, τίνα εἶναι ἡ ἐπίσημη ἄποψις καί ἡ γνώμη τῆς ἱ. μητροπόλεως τῆς Λεμεσοῦ καθῶς καί ἡ ἀνάλογη ἐπίσημη Συνοδική ἄποψις, στάσις καί θέσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τά ἴδια παράδοξα ἐπισυμβαίνουν καί σέ ἄλλες ἐπαρχίες; Ἆραγέ, θά  μάθωμεν ποτέ τίνα Συνοδικήν διαγνωμή περί τοῦτο τό ζήτημα; Κύριος Οἶδεν! Ἑμεῖς ὅμως, ὡς γνήσια τέκνα Ὑμῶν, ἀγωνιοῦμεν, διότι δέν γνωρίζουμεν καί δέν λάβαμεν μέχρι στιγμῆς, ἐπίσημον γραμμήν ἐκ τῆς ἱερᾶς Συνόδου μας. Τό πρόβλημα ἅγιοι Σεβασμιώτατοι, περιπλέκεται μάλιστα, διότι πέραν ἐκ τῆς Χριστιανικῆς μας ἰδιότητας, εἴμεθα καί γονείς, γονείς μέ παιδάκια, τά ὁποία πρόκειται, λίαν συντόμως, νά ἐγγραφῶσιν εἰς τό Λύκειον κ.ο.κ. καί θά πρέπει νά βγάλωσιν τινά κρατικόν δελτίον ταυτότητας, καί δεῖ τό βιομετρικόν. Διά τό ὀποῖον βιομετρικόν, γίνεται ἀνά τό παγκόσμιον σκηνικό, τόσον μεγάλος ντόρος, πλήν  τῆς Κύπρου! Γιατί ἆραγέ, δέν μᾶς ἐνημερώνετε, τί μέλλει γενέσθαι, ἐπί τοῦτο; Νά παραλάβωμεν, τά νέα ὑπερσύγχρονα βιομετρικά διαβατήρια καί τίς ταυτότητες, ἤ ὄχι; Ἀνεπίσημα, καί ἐπαναλαμβάνω σκόπιμα, τινές ἀγαπητοί συνάδελφοι θεολόγοι τῆς μητροπόλεως Λεμεσοῦ, διδάσκωσιν εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, νά μή  παραλάβωμεν τά βιομετρικά δελτία; Ἐπίσημα ὅμως, οὐδεμία ἐνημέρωσις! Τί μᾶς συμβουλεύετε λοιπόν, νά διαπράξωμεν; Ποίος θά ἀναλάβει τήν ποιμαντική εὐθύνη τέλος πάντων; Ὁ θεολόγος τάδα, ἤ ὁ θεολόγος δεῖνα; Μέσα σέ 20 μέρες, καλλοῦμεθα, ἐκ τῶν  Δημοσίων καί κρατικῶν Γυμνασίων, νά βγάλωμεν ὑποχρεωτικά, τινά βιομετρικήν ταυτότητα διά τά παιδάκια μας, καί ἐξάπαντος ἀγνοοῦμεν, ἄν  τυχόν ἐμπεριέχει, μυστικά ἤ καί φανερᾶ, τινά ἀλλόδοξα καί σατανικά, θρησκευτικά σύμβολα ὅπως: τό 666, σβάστικες, πεντάλφες, ἡμισέληνους, σφυροδρέπανα, πυραμίδες μέ τόν μασσωνικόν ὁφθαλμόν, ἀνάποδους καί μαγικούς σταυρούς, τραγοπόδαρους, τεκτονικούς πυρσοῦς κ.λπ., τά ὁποία σύμβολα, μᾶλλον γίνονται φανερά, ὑπό τινός εἰδικοῦ τεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ, πού  ἐξάπαντος καί παραβιάζουσιν τήν θρησκευτικήν καί ἐθνικήν συνείδησιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἤ μήπως, δέν παραβιάζεται, ἠ θρησκευτική μας συνείδησις, μιᾶς καί δέν μᾶς ἐνημέρωσεν ἐνδελεχῶς, ἡ Κυπριακή Κυβέρνησις, περί τί εἴδους μυστικά σύμβολα ἐμπεριέχει μία βιομετρική ταυτότητα; Ἄν ἐμπεριέχει λ.χ. στό βιομετρικό ἠλεκτρονικό τσιπάκι, τό θρησκευτικό σύμβολον τοῦ 666, καί δέν λάβαμεν ἐνημέρωσιν ἀπό κανέναν ἐπίσημον ἐκκλησιαστικόν ἤ καί κρατικόν θεσμόν, καί ὑφίστατο αὐτό· ἐξ ἐκκλησιαστικής ἀπόψεως, ἅγιοι Ἀρχιερείς, ποίες θά εἶναι, οἱ πνευματικές συνέπειές, τέτοιας ἐνεργείας, δηλ. νά ἀποδεχθῶμεν ἐν ἀγνοίᾳ μας ἠλεκτρονικές κάρτες μέ ἀλλότρια καί σατανικά σύμβολα; Τί πρέπει νά πράξωμεν, ὡς Χριστιανοί γονείς, καί ποίος τέλος πάντων, ἐκκλησιαστικά ἀρμόδιος, θά μᾶς ἐνημερώσει ὑπεύθυνα καί ἐπίσημα, διά τό ἐν λόγῳ ζήτημα; Κανείς; Ποιός θά ἀναλάβει τήν πνευματική εὐθύνη; Κανείς; Ἐξάπαντος, πνιγόμαστε μέσα σέ ἕνα ποτήρι νερό, τά χρονικά περιθώρια στενεύουσιν, τί νά πράξωμεν ἆραγέ; Ψάξαμεν νά εὔρωμεν μία ἐπίσημον ἐκκλησιαστική τοποθέτησιν, καί οὐδέν ηὔραμεν. Γιατί ἆραγέ; Νά ἐλπίζωμεν, ὅτι θά δοῦμεν προσεχῶς, ἤ μήπως, νά πάψωμεν καί νά ἐλπίζωμεν;

6ον. Γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μας, ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, παρασέρνεται, στίς ἐπισκοπομονιστικές ἀδιάλλακτες διαταγές, τοῦ Αἱρετικοῦ Νεοεκκλησιολογιστή καί Μεταπατερικοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη τῆς Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐξ Ἁγίας Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σημαντική καί πανάρχαια Αὐτοκεφαλία μας ἐν τῇ πράξει; Καταργήθηκε ἔμμεσα; Γιατί οἱ ἐν Κύπρῳ Συνοδικοί, μεταβάλλονται, σέ ἄλογα καί πειθήνια ὄργανα, τοῦ Μεταπατερικοῦ καί Οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου; Ἔχει καιρό πού ἀποδείχθηκε καί ὑπογράφθηκε, τινά Θεόπνευστη Ὀμολογία Πίστεως, ἐκ σωρηδόν Ἐπισκόπων, Ἀρχιμανδριτῶν, Πρωτοπρεσβυτέρων, Καθηγητῶν πανεπιστημίων, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν, Πνευματικῶν πατέρων, Γερόντων/ισσῶν, Ἀσκητῶν, θεολόγων καί ἁπλῶν λαϊκῶν, ὅτι ὁ πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εἰσήγαγεν τινά Νέαν καί Αἱρετικήν Ἐκκλησιολογία, καθῶς καί ἀλλότριαν Δογματική Διδασκαλίαν εἰς τήν Οἰκουμενική Ὀρθόδοξην Ἐκκλησίαν, καί ὅτι πλέον δηλητηριάζει ἄπαντες τίς Αὐτοκέφαλες Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Γιατί ἀρκετοί Ἱεράρχες, Κληρικοί καί Θεολόγοι, ὑποκρίνονται, ὅτι δέν ἔπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν των; Ὡς Ἐκκλησία τῆς Κύπρου χάσαμεν παντελῶς τά πνευματικά καί θεολογικά ἀντανακλαστικά μας; Ποῦ ὁδεύωμεν ἆραγέ; Γιατί ἀναγνωρίζετε, τό παπιστικόν καί αἱρετικόν Πρωτεῖον, τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου; Γιατί εἰσάγετε, τό ἴδιον Φαναριώτικον ψευδο-Πρωτεῖον εἰς τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες μας; Διατί, δέν ἀσκεῖται, ἔλλογως θεολογικός ἔλεγχος, Πατερική σύγκρισις, καί Προδρομική κριτική, ὑπό τινῶν ἐπιφανῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, κατά τῶν σωρηδόν πλανῶν, κακοδοξιῶν καί αἱρέσεων πού ἐκπορεύονται ἐκ τοῦ κακόδοξου πατριαρχείου; Συμφωνοῦν μέ τίς αἱρέσεις τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου; Ποῖον ἆραγε, θά ἐκπροσωποῦν, οἱ τίμιοι Ἱεράρχες τῆς Κύπρου, εἰς τήν μέλλουσαν "Πανορθόδοξον" Σύνοδον τοῦ 2016 μ.Χ., δηλ. εἰς τήν Ληστρική Σύνοδον τῶν Οἰκουμενιστῶν; Μήπως, τούς ἑαυτούς των, ἤ ἆραγε, τήν Καθολική Τοπική Ἐκκλησία ἁπάντων τῶν Χριστιανῶν Κυπρίων; 
Καί πῶς θά ἐκπροσωπήσουν τόν Χριστώνυμο λαόν τῆς νῆσου μας, ὅταν χαμηλόβαθμοι Κληρικοί καί Μοναχοί, θεολόγοι, ἱεροκύρηκες καί κατηχητές, ὁ ἁπλός λαός, ἀγνοῶσιν διά παντῶς τόν πυρήνα τῆς θεματολογίας τῆς "Πανορθοδόξου" Συνόδου; Τί σόϊ "πανορθόδοξη σύνοδος" εἶναι τοῦτη, ἄνευ τῶν ὀρθοδόξων; Ἐκτός κι ἄν οἱ ὀρθόδοξοι, θεωροῦνται, μόνον, οἱ μητροπολίτες μαζί καί οἱ στενώτεροι συνεργάτες καί αὐλικοί των; (!!!)
Θά ἐκπροσωποῦσιν, τήν Ἀυτοκέφαλον Ἀποστολικήν Ἐκκλησία τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἁγίων Ἀποστόλων Παῦλου καί Βαρνάβα, καί τῶν τρισκαίδεκα Ὁσιομαρτύρων (ὑπό Φραγκοπαπικῶν Λατίνων  βασανισθέντων, πυρποληθέντων καί καέντων) τῆς Μονῆς Καντάρας, ἤ μήπως θά ἐκπροσωπῶσιν, τά αἱρετίζοντα φληναφήματα τῶν Φαναριωτῶν Ἱεραρχῶν: τοῦ Σεβ. Περγάμου κ. Ζηζιοῦλα καί τοῦ Σεβ. Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου; Τά πράγματα ἐξ ὅσων καταγράφωμεν, γίνονται ἀρκετά περίπλοκα, σκανδαλιστικά, καί ἄκρως ἐπικίνδυνα, διά ἡμῶν τῶν ὑφιστάμενων πιστῶν σας, μιᾶς καί ἔχωμεν ταχθεῖ καί ὀρκιστεῖ θεσμικῶς, νά διακονοῦμεν τήν ἀλήθεια τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Μακαριώτατε Ἅγιε Προκαθήμενε τῆς Ἐκκλησίας μας, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερείς,

Ὡς ὁ τελευταίος τῶν θεολογοῦντων (καί ὄχι τῶν Θεολόγων) καί τῶν ἁπλῶν πιστῶν ἐν τῇ νῆσῳ Κύπρῳ δέν ἐπιθυμῶ νά μέμφομαι, κανέναν, σεβαστόν καί ἀξιότιμον Κληρικόν καί θεολόγον, πολλῶ μᾶλλον νά ἐπιβάλλω τινά προσωπικήν σκέψιν καί ἄποψιν. Νά γίνω ἀνάθεμα, ἀν τοῦτο εἶναι τό ψυχολογικόν κίνητρον καί ὑπόβαθρον φρόνημά μου. Τό μόνον πού μέ ἐνδιαφέρει, καί πρέπει νά ἐνδιαφέρει κάθε ἕναν ὀρθόδοξον καί καθολικόν θεολόγον, ἀλλά καί ἕναν ἁπλόν πιστόν, εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική καί Συνοδική  ἄποψις, καί ἡ ἐπίσημη διαγνώμη, τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐπί τά πιό πάνω θεολογικά καί μείζωνα ζητήματα. Αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικόν καί μείζον ζήτημα διά ἅπαντα τά πιό πάνω ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά θέματα πού θίγωμεν. Ἐξάπαντος, διαπιστώνεται πάλιν καί πολλάκις, καί τό καταγράφωμεν μέ τήν σειρά μας, διά ἱστορικούς λόγους, ἄν δέν λάβωμεν ἄμεσα ἐξ Ὑμῶν, τινές Συνοδικές καί ἐπίσημες  ἀπαντήσεις, ἐκ τῶν πολυποίκιλων θεολογικῶν ζητημάτων πού θίγωμεν, μᾶς ἐπιβεβαιώνετε, μίαν ἀκόμη φορά, ὅτι τό Συνοδικόν Σύστημα ἐν τῇ νῆσῶ Κύπρῳ, εἶναι καταμπαζωμένον καί βραχυκυκλωμένον. Ἡ ἐλευθερία τῶν ἱστορικῶν, καί δεῖ ἀπλανῶν ἤ καί πλανεμένων ἐπιλογῶν Σας, εἶναι στίς ἁγίες χείρες Σας. Μία ἀπλανής, δικαία, ἱεροκανονική καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Συνοδική ἀπόφασις, ἦτον καί εἶναι, ὁ ἀφορισμός τινός κακόδοξου τηλεθεολόγου, πού βάλθηκε συστηματικά καί μεθοδικά νά μᾶς ἀλάξει τήν Πίστη. Θερμοπαρακαλοῦμεν ὅπως συνεχίζεται στό ἵδιον καί ἁπλανές μοτίβο καί μονοπάτι τῆς ἱερᾶς Συνοδικότητας.

Μέ υἱκόν σεβασμόν ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας

Παναγιώτης Π. Νούνης
(Θεολογῶν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας) 

3 σχόλια:

 1. Που βρισκονται οι ελλαδιτες -πολιτες- θεολογοι, να βγαλουν κι αυτοι- οπως 'σεις-, κραυγη αγωνιας και στηριξης στους διωκομενους ομολογητες της πιστης μας ???
  Η σιωπη των αμνων ???? Τι ψυχη θα παραδωσουν ?...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν ο άνθρωπος βολευτεί, με μισθούς, περγαμηνές και αξιώματα, δεν τον ενδιαφέρει η αδικία... αύριο που θα βολευτούμε και εμείς προφανώς θα τα ξεχάσουμε όλα... παρ΄εκτός κι αν μας σκέπη η Θεία Χάρις Του... εμείς δεν κάνουμε κανένα ηρωϊκόν κατόρθωμα αλλά πράττουμε το κατά δύναμη καθήκον μας, ως έσχατοι πιστοί της Φίλης Ορθοδοξίας.

  Η Νεοελληνική θεολογία είναι η απόλυτη ψυχική δυστυχία, σκέττη κόλασις, διότι δεν προσφέρει οντολογικόν και καθαρτήριον απομπάζωμα εκ των πολυπλόκαμων παθών μας... συνεπώς τι ακριβώς να κραυγάζουμεν οι ελλαδίτες θεολόγοι όντας δηλητηριασμένοι με σωρηδόν τοξικά «θεολογικά» απόβλητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιστευω αδελφε μου Παναγιωτη, οτι κανενα βολεμα δεν ειναι ικανο να κλεισει στοματα που εχουν μεσα τους Χριστον!
   Και οι νοουντες -ακομη και φιλοι σου οπως ειδα- νοητοσαν........

   Διαγραφή