Translate

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ [03]: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 'ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ' (1923), Ο "ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ" ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗΣ 'ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ' (2016).
Βιβλιοκρίσια [03]: Ἐπί τῶν Πατριαρχικῶν Πρακτικῶν τοῦ 'Πανορθόδοξου Συνεδρίου' (1923), ὁ "διεμφυλικός γονέας" τῆς κυοφορούμενης 'Πανορθοδόξου Συνόδου' (2016)


Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΣΤ΄. Καταγράφεται ἐπίσης στά Πρακτικά, ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σκριμπάν ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανσυλβανίας, ὅταν ἐκφράζει, τήν ἑξῆς παράδοξιν πρότασιν ἡ ὁποῖα ἔγινε μάλιστα "ὁμοφώνως ἀποδεκτή" (σελ. 33): Νά μεριμνηθεῖ ὅπως συνταχθεῖ μία σύγχρονη Ὀμολογία Πίστεως, ὀρθοδόξου ὀμολογίας πίστεως, ἐπ΄ εὐκαιρία  τῆς 1600 ἐπετείου (καί ὡς βάσιν πίστεως) τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καί αὐτό αἰτιολογεῖται ἴνα ἀποδειχθεῖ ἡ "πνευματική κατάστασις" τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐπιπρόσθετο ὅμως τῆς ἐν λόγῳ προτάσεως, ἦτον ἐπίσης, νά προσκληθοῦν καί οἱ "Ρωμαιοκαθολικοί ἐπίσκοποι" μέ ἀπώτερον σκοπόν "ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τήν χριστιανικήν ἑνότητα"...! 

ΣΧΟΛΙΟΝ 1ον. Εἶναι φανερά δηλαδή, ἡ πλανεμένη, ἡ ἀντιεκκλησιολογική καί ἀντιπατερική ἰδέα, ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι μία ἀκόμη Χριστιανική Ἐκκλησία, μία Σχισματική Ἐκκλησία ἐκ τοῦ 1045... χωρίς κἄν νά ὑποψιάζονται, ἐξελικτικά καί ἱστορικά ἄν μή τί ἄλλο, τόσον ὁ προτείνων τήν πρότασιν, ἀλλά ὅσον καί ἄπαντες οἱ ὁμοφωνοῦντες μ΄αὐτήν, ὅτι ναί μέν ἔγινε κάποιον σταδιακόν Σχίσμα, σέ ἱστορικές διαδοχικές φάσεις, ἀλλά ὁ Παπισμός μετά τό 1054 ἄχρι τοῦ 1923, ὑποβιβάσθηκε εἰς χειρωτέραν πλέον, κατάστασιν, καί ἐμπεδώθηκεν ἔτσι, σέ βαθύτερα καί εἰς πολυποίκιλα, σωρηδόν ἄλλα σχίσματα καί αἱρέσεις. 

ΣΧΟΛΙΟΝ 2ον. Ἡ ἀντίφασις κατά τήν γνώμη μας, ἐδράζει στήν  ἐπιθυμία μέν τινάς Ὁμολογίας Πίστεως, πού θά ἔχει ὡς βάσιν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο κ.λπ., εἰς τό ὁποῖον Σύμβολον, ὁμολογεῖται σαφῶς, ἡ πίστη εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. 

ΣΧΟΛΙΟΝ 3ον. Ἀποδεικνύεται δηλ. μία ἐσφαλμένη καί κακόδοξη Ἐκκλησιολογία, πού θεωρεῖ τήν Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς δῆθεν διαιρεμένη καί ἐντελῶς ἀποσχισμένη, σέ διάφορα κομμάτια, δηλ. ἡ Κεφαλή Της ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφήνεται νά νοηθεῖ, λόγῳ κακοδοξίας καί πλάνης, ὅτι δέν ἐδύναντο (sic) νά διασφαλίσουν, καθῶς ὑποσχέθηκαν, τήν αἰώνιον ἀσφάλειαν τῆς Ἐκκλησίας, καί θά πρέπει νά μεριμνήσουν οἱ ἱεράρχες, κατ΄ ἄνθρωπον, διά νά κατορθωθεῖ ἡ τῆς τῶν πάντων "Ἐκκλησιῶν" ἐνώσεως. 

ΣΧΟΛΙΟΝ 4ον. Δηλαδή οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τῆς Ἐκκλησίας,  11 καί βάλε αἰῶνες, πού ἀπαγγέλουνσιν, ὁμολογοῦσιν καί βιώνουσιν ἐν ὅλες τίς αἰσθήσεσιν, τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, μέ τό εἰδικό καί σημαίνων, Δογματολογικόν καί Ἐκκλησιολογικόν, σημεῖον-ἄρθρον, μᾶλλον ψευδολογοῦσαν πρός τούς ἑαυτούς των, ἔφασκον καί ἀντίφασκον,  ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων;(!)

ΑΥΤΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩΣΙΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ "ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ" 1923 μ.Χ. ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ  ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΚΕΙΟΝ ΣΧΙΣΜΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΕΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΙΕΡΕΣ  ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΟΓΡΑΦΩΣΙΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ)! ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ, ΠΟΥ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ "ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ", ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕΝ ΤΑ ΑΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ, ΑΝΕΥ ΤΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ! ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΕΘΕΣΑΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΠΟΡΟΝ ΔΙΑ ΤΙΝΑ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ, ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΝ, ΔΗΘΕΝ "ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ"! ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΥ 2016 μ.Χ. ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑΚΑΩΣ Ο ΝΥΝ ΝΕΟΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΜΕΤΑΞΑΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ...!

Ζ΄. Στήν σελίδα 36 τώρα καταγράφονται ἰδιαίτερες καί σημαντικές τοποθετήσεις καί ξεκαθαρίζονται τά πράγματα ἐκ τῆς Πανορθόδοξης Ἐπιτροπῆς διά τήν ἡμερολογιακήν ἀπορρύθμισιν. Ὁ πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης ὁμολογεῖ καθαρῶς καί μέ πλήρην σαφήνειαν, ὅτι οἱ ἀποφάσεις των, δέν ἦτον Συνοδικές ἀποφάσεις. Διότι καταθέτει εὐθαρσῶς: "ὅτι ἡμεῖς δέν εἴμεθα συγκροτημένοι εἰς Σύνοδον, ἧς αἱ ἀποφάσεις θά ἠξίουν νά ἐφαρμοσθῶσιν ὡς κανονικαί διατάξεις. Ἐργαζόμεθα ὡς Ἐπιτροπή τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, ἧς αἱ ἀποφάσεις θά λάβωσιν κῦρος πρός ἐφαρμογήν εἴτε ἀπό Συνόδου Πανορθοδόξου εἴτε ἀπό τῆς ἀποδοχῆς αὐτῶν ὑπό τῶν Συνόδων (Τοπικῶν)". 

ΣΧΟΛΙΟΝ 1ον. Γίνεται φανερώτατον ἐδῶ, ἀλλά καί σέ πολλά ἄλλα σημεῖα, ἐκ τῶν πατριαρχικῶν Πρακτικῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1923, ὅτι προσχεδίαζε, τινά Πανορθόδοξον Σύνοδον (ἐξ ὅσων φαίνεται, εἴχαν τήν πλήρην συνείδησιν, ὅτι δέν ἐργάζονταν Συνοδικά καί ὅτι θά ἔπρεπε οἱ ἀποφάσεις των, νά ἀποκτήσωσιν, τινά Πανορθόδοξον κῦρος,  διά συγκλήσεως τινάς Πανορθόδοξης Συνόδου· δέν κατάφερε ὅμως ὁ πατρ. Μεταξάκης νά τήν συγκαλέσει, ποτέ του! Καί αὐτό εἶναι θαῦμα, διότι ἡ Ἡμερολογιακή ἀπορρύθμισις καί τό Σχίσμα, πού ἐπέβαλεν βιαίως, δέν θεσμοθετήθηκε Συνοδικά, καί ἄρα εἶναι μείζον  ἐκκλησιαστικόν ζήτημα, τό ὁποῖον ἐκρεμεῖ ἀκόμη, καί πρέπει νά ἐπιλυθεῖ γιά νά ἀρθεῖ τό Μεταξάκειον Σχίσμα.) ἵνα συγκαλύψει, τίς ἀντικανονικές καί ἀντορθόδοξες ἄνομες ἀποφάσεις του. Κάπως ἔπρεπε δηλαδή νά ἐπικαλύψει, νά συγκαλύψει, καί νά θεσμοθετήσει "Πανορθόδοξα" τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα πού ἐδημιούργησε, ἐξάπαντος μέ τήν ὕπουλην ἀποδοχή καί συνεργασία καί διά τινῶν ἄλλων ὁμοφρόνων συνεπισκόπων του, ὅπως π.χ. τῶν τότε Ἀρχιεπισκόπων τῆς Κύπρου καί  τῆς Ἑλλάδας. Μήν ξεχνάμεν, ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, ἀντιστάθει σθεναρᾶ, τότε, ἵνα μή τοῦ ἐπιβληθῶσιν σώνει καί καλά οἱ Μεταξάκειες καί Ληστρικές ἀποφάσεις τινάς "Πανὀρθόδοξης"... Ἐπιτροπῆς

ΣΧΟΛΙΟΝ 2ον. Δέν εἶναι καθόλου δηλαδή, τυχαῖον, πού οἱ σημερινοί Νεοφαναριώτες ἀπόγονοι καί διάδοχοι τοῦ πατριάρχη Μεταξάκη, προετοιμάζονται πυρετωδῶς, ἵνα ὁλοκληρώσωσιν τήν σήμερον, καί προσεχῶς, τό ἄνομον καί Ληστρικόν ὅραμαν τοῦ Ἀρχιμασσώνου πατριάρχη των, συγκαλώντας μάλιστα τό 2016 μ.Χ., εἰς τήν Κρήτην, τινά "Πανορθόδοξην Σύνοδον"... ἵνα ἐκπληρωθεῖ ὁ πόθος τοῦ Κρητικοῦ πατριάρχη Μεταξάκη. Οἱ Μασσωνικές Στοές, τά ρυθμίζουν ὅλα, εἰς τήν ἐντέλειαν, μιᾶς καί πρέπει νά δοξασθεῖ, ὁ "ἅγιος" πατριάρχης των. Ὅσον καί νά προσπαθῶσιν οἱ Οἰκουμενιστές, νά  συγκαλύψωσιν, τά ἀρνητικά, τά αἱρετικά, τά σχισματικά, τά σωρηδόν διαβολικά ἔργα και  τίς ἡμέρες τοῦ Μελέτιου Μεταξάκη, ἄλλον τόσον γνωρίζει ὁ Καλός Θεός, νά ἐφευρίσκει τρόπους, ἵνα φανερώνονται, μέ ἀναντίρρητα καί ἀκλόνητα στοιχεία, τά σαθρᾶ θεμέλια τῆς Οἰκουμενιστικῆς-Συγκρητιστικῆς νοοτροποίας τῶν ἀπανταχοῦ Αἱρετικῶν Νεορθοδόξων

ΣΧΟΛΙΟΝ 3ον. Τά ἴδια καί χειρώτερα μυαλά, ἔχωσιν καί πάμπολλοι Οἰκουμενιστές Μεταξακιστές τῆν σήμερον. Δηλαδή, μᾶλλον, πέραν τῆς ὕποπτης προσπάθειας, νά θεσμοθετήσωσιν, τό Μεταξάκειον Ἡμερολογιακόν Σχίσμα τοῦ 1923, ἵνα μή μένωμεν μετέωροι καί ἀκαλυπτοι οἱ Νεοημερολογίτες, γίνεται φανερόν, ὅτι ραδιουργεῖται, καί τινά σατανική θεσμοθέτησις, ἀλλότριων καί ἑτερόδοξων δογματολογικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν στοιχείων. Ποία Πανορθοδοξη Σύνοδος ἀποφάσισεν διά τήν Ἡμερολογιακήν "Μεταρρύθμισιν" τοῦ Μεταξάκη; Κα-μί-α!!!  Τό Μεταξάκειον ἔργον, συντελεῖται σταδιακά, ἀπό διάδοχον σέ διάδοχον, ἀπό πατριάρχην σέ πατριάρχην, καί φαίνεται ὅτι κορυφοῦται πλέον, μέ τόν Ἁιρεσιάρχην καί Ἀρχιοικουμενιστήν πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. 

ΣΧΟΛΙΟΝ 4ον. Ἡ παρούσα ἐλάχιστη βιβλιοκρισία μας, κατά τῶν πατριαρχικῶν Πρακτικῶν, δέν φιλοδοξεῖ ποσῶς, νά σχολιάζει καί νά ἀσκεῖ ἐπάπειρον, τά ἐν λόγῳ Πρακτικᾷ. Μίαν πρόγευσιν, ἕνα βασικόν στίγμαν, ὁλίγα σημαίνοντα κολυβογράμματα καί ἐν μέρει πατριαρχικά στοιχεῖα, θέλαμεν νά ἀποκτήσωμεν, διά νά  τά μεταδώσομεν καί νά τά μοιραστῶμεν, δημοσίως, μαζί σας: α΄. περί τοῦ τί εἴδους ρίζες φέρει τό κλωνοποιημένον παιδίον; Τί εἴδους γονιμοποίησις γέγονε; Κατά φύσιν ἤ παρά φύσιν; "Ἐξωσωματική" ἤ "ἐσωσωματική"; Καί τίνα ἡ καταγωγῆ της; Ἕνα εἶναι τό πλέον ἀδιαμφισβήτητον, ἱστορικόν καί ἀναντίρρητον δεδομένον ἀλλά καί μελλούμενον γεγονός, ὅτι ἡ μέλλουσα Πανορθόδοξη Σύνοδος τοῦ 2016 μ.Χ. εἰς τήν νῆσον τῶν ἀδελφῶν Κρητῶν, θά εἶναι μία ἀκόμη Ληστρική καί Σχισματικοαιρετική Σύνοδος, ἐτοῦτην τήν φορά τῶν προσκηνυμένων καί ὁρκισμένων Μεταξακιστῶν-Οἰκουμενιστῶν, ἡ ὁποῖα θά διχάσει καί θά ξεσχίσει τό πλήρωμα καί τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς προειλημμένες ἀποφάσεις της. Ἡ  θεσμοθέτησις σχισμάτων καί αἱρέσεων, εἶναι ἡ αὐτοφανέρωσις καί ἀποκάλυψις, τινᾶς ἄνομης προγενεστέρου καί ἀπέλπιδας προσπάθειας, ἑνότητας καί γάμου διά τῆς βίας, τοῦ ψεύδους μέ τήν ἀλήθεια. Ὅταν συντελεῖται, τέτοιον ἀντιχριστιανικόν γεγονός, σέ ὑψηλόν ἐπίπεδον κορυφῆς καί ἱεραρχίας, ἐπιτάσσεται ἄμεσα, ἡ διαχρονική Εὐαγγελική θεραπεία, καί ἡ ἱερά Πατερική στρατηγική τακτική, τῆς ἁγίας ἀνυπακοῆς.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

  1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ [01]: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 'ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ' (1923), Ο "ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ" ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗΣ 'ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ' (2016).
  2. Τοῦ αὐτοῦ, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ [02]: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 'ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ' (1923), Ο "ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ" ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗΣ 'ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ' (2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου