Translate

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗ, ΚΑΤΑ ΤΙΝΩΝ ΝΕΟΑΘΕΪΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΕΚ TOY FACEBOOK ("ΑΘΕΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ")
Κατά τινῶν Νεοαθεϊστῶν καί συκοφαντῶν ἐκ τοῦ FacebookἈπάντησις εἰδική καί ἀντιρρητική κατά τοῦ φίλτατου, ἄπιστου Νεοαθεϊστή κ. Θανάση καί τῶν ἀνεγκέφαλων Νεοκύπριων καί Νεογραικῶν ὁμοφρόνων του, πού μᾶς ἐσυκοφάντησαν δημόσια καί ἀνυπόστατα:

ΠΡΟΣ: κ. Θανάση Βελουχιώτη

1ον. Ταλαίπωρε και δύσμοιρε φίλε μου, εἶναι τιμή μου νά μου προσάπτεις ψευδείς συκοφαντίες δημοσίως καί θέλω νά σέ εὐχαριστήσω δια τήν χαρά πού μου προσφέρεις. Δυστυχῶς ὅμως γιά σένα τόν ἄπιστο καί τήν ὑπόλοιπον Νεοαθεϊστικήν κομπανία σας, αὐτή εἶναι ἡ μελλοντική ἐπιλογή σας. Τό πιό πάνω δίστρατον (ἤ τῆς αὐτοχειρίας, ἤ τῆς ἐν Χριστῷ μετανοίας)! Δέν σέ προτρέπω, δέν σέ συμβουλεύω, δέν σέ νταντεύω κ.ο.κ. Ἁπλές ρητορικές ἐκτιμήσεις, καταγράφω, λόγῳ τῶν προσωπικῶν ἐμπειριῶν, βιωμάτων καί μελετῶν μου. Ὁ κάθε Νεοαθεϊστής, ἄν τυχόν εἶναι σοβαρός ἄνθρωπος καί ὄχι χαϊβάνι καί ἐπιπόλαιος, ἀλλά εἶναι ἀξιοπρεπής, σέ κάποιον βαθμόν, με τόν ἀξιολύπητον ἑαυτόν του, θά ἀναγκαστεῖ, εἰς τήν πορεία τῆς μάταιας ζωῆς του να προβληματήσει δύο μονοπάτια: 1. Ὁ δρόμος τῆς αὐτοκτονίας (μιᾶς καί ὀ δρόμος τῆς κακίας, ἔχει προεπιλεγεῖ, καί ἀκολουθεῖ, τό ἄσχημον τέλος...) 2. Ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς. (ὀρθός Χριστιανισμός). 


2ον. Καί ὀ λόγος εἶναι ἁπλός, διότι α΄. μᾶς τόν διδάσκει τό Εὐαγγέλιον, β΄. μᾶς τό διδάσκουν οἱ βίοι μεγάλων ἀνόητων καί Ἄθεων συγγραφέων, πού ἔγιναν αὐτόχειρες!!! γ΄. μᾶς τό διδάσκει ἡ πραγματική ζωή. δ΄. Ἐξάπαντος, μᾶς τό διδάσκει, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, καί Αὐτός προτρέπει (ὄχι "ἐγῶ", ποιός εἶμαι "ἐγώ" ἄλλωστε;) τούς σκανδαλοποιούς ἀπίστους καί αἱρετικούς, νά αὐτοκτονήσουν, μέ μία πέτρα στόν λαιμό τους. Νόμιζα, ἀδελφέ καθῶς "σύ εἶπας", ὅτι ὄντως ἐγνώριζες κάποτε, ἀπ΄ ἔξω τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά δυστυχῶς οὔτε "ἀπό μέσα" δέν τό γνώρισες...!

Ἄνοιξε τότε, τό Κατά Ματθαῖον (ΙΗ΄,6) ἀφοῦ θά θές "ΠΗΓΗ" (παραθέτω φωτογραφία τοῦ χωρίου, ἵνα ἀποδείξω τήν ἀμάθεια σου, καί πάλιν καί πολλάκις)...


3ον. Ἄρα λοιπόν,  φίλοι ἀναγνώστες τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἡμερολογίου μας, σᾶς ἀποκαλύπτω ἐκ τούς συμπαθέστατους Νεοαθεϊστές συντρόφους καί συνδιαλεγομένους, ὅτι ἡ προτροπή τῆς αὐτοχειρίας, εἶναι Χριστιανική Συμβουλευτική γραμμή ἐκ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, για τούς ἐμπεδωμένους εἰς τήν ὑπαρξιακή κακία, καί τόν φθόνον, τῆς ἐκκλησιομαχίας καί χριστιανομαχίας των (Χριστιανοφοβικοί), πού μάλιστα, ἔχουν ἐωσφορικές τάσεις, νά σκανδαλίζουν δημοσίως τούς πιστούς, μέ συκοφαντικές φλυαρίες καί ἀνόητες διαβολές κατά τῆς πίστεως τῶν Χριστιανῶν.


4ον. Ἀποκαλύπτεται δηλ. ἀποδεικτικά, ἠ στυγνή συκοφαντία, τοῦ λίαν ἀγαπητοῦ Θανάση κ.ἄ., εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν. Ἐξάπαντος ὡς Χριστιανός, ἔχω τήν ὑποχρέωσιν νά μιμοῦμαι, ἐν δυνάμει, καί νά ἀκολουθῶ, ὡς ἀχρεῖος δούλος, τόν ἀγαπημένον Χριστόν μου. Ὡς ἐπιστήμων, ὅμως, τῆς ἱερᾶς Θεολογίας, ἔχω θεσμικόν καθήκον, νά διακηρύττω ΔΗΜΟΣΙΑ, τό ἰερόν Εὐαγγέλιον. Ἄρα, ποῖον εἶναι τό κολάσιμον καί ποινικόν ἀδίκημά μου, φίλοι Ἰοῦδες Ἰσκαριώτες, φανατικοί λάτρεις τῆς σατανικῆς Ἀθεΐας;


5ον. Ἁπλᾶ σᾶς ἔκρουσα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι τό διαβολικόν δηλητήριον τοῦ Νεοαθεϊσμοῦ, ἐξάπαντος, τό λιγότερον εἶναι, ἡ αὐτοχειρία. Ὑφίσταται καί ἀπείρως κάτι χειρώτερον ἐξ αὐτῆς. Διότι γιά νά τήν προτρέπει καί νά τήν συμβουλεύει ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, κάτι θα ξέρει... καί ξέρουμεν.

6ον. Κατ΄ οὐσίαν ἀποκαλύπτω, ὅτι τό βαθύτερον ψυχολογικόν καί ὀντολογικόν ὑπόβαθρον, καί πρόβλημα τῶν Νεοαθεϊστῶν, ὅτι πρόκειται, διά μία ἀπύθμενη κακία, μίσος, φθόνος, ἐμπάθεια, ραδιουργία, μισανθρωπισμός, δαβολή κ.ο.κ. κατά τοῦ Θεανθρώπου Κύριου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί κατά λογικήν συνέπειαν, κατά τῶν συγχρόνων μαθητῶν καί ὀπαδῶν Του. Πολλῶ δέ μᾶλλον ἀβυσσαλέον μίσος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού μεταμορφώνει τόν λύκο, σέ ἄκακο πρόβατον, διά τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

7ον. Πέραν τῆς πολυαιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ.ἄ. σωρηδόν αἱρέσεων, κληρικοί καί θεολόγοι, ὄφειλαν νά ἀντιμάχονται, μέ ρωμαλέον σθένος, κατά τοῦ Νεοαθεϊσμοῦ. Ἐξάπαντος ὁ Οἱκουμενισμός, εἶναι ὁ κατ΄ ἐξοχήν θρησκευτικός "ἔνθεος" Ἀθεϊσμός, μιᾶς καί οἱ αἱρέσεις, εἶναι τῷ ὄντι ἀθεϊσμός. Καί ὀ Ἀθεϊσμός πιπιλίζει στήν κατηχητική του σωρηδόν αἱρέσεις. Ὅποιος κληρικός ἤ καί θεολόγος, τήν σήμερον, δέν πολεμεῖ, τόν Οἱκουμενισμόν καί τόν Νεοαθεϊσμόν, μέ ὅλες τίς δυνάμεις του, ἐμπίπτει σαφῶς, σύμφωνα μέ τόν Μέγα καί Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶ, στό τρίτον εἶδος, τῆς ἐωσφορικῆς Ἀθεΐας, μιᾶς καί ἔχει καταντήσει, ἕνας θρησκόληπτος τυπολάτρης· καί ἄρα εἰδωλολάτρης-ἄθεος μέ θρησκευτικόν καί "χριστιανικόν" περίβλημα. Ἐξάπαντος οἱ Φαρισαίοι, ἦτον αἱρετικοί καί ἄθεοι, γι΄ αὐτόν καί τούς πολέμησε σφόδρα καί μαχητικά ὁ Κύριος τῆς Δόξης!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Υγ. Ἐπισυνάπτω, μίαν ἐξαιρετικώτατην Ψυχιατρικήν ἔρευνα* καί ἐπιστημονική μελέτην, κατά τοῦ Νεοαθεϊσμοῦ καί τῶν ὁπαδῶν του, πού ἀποδεικνύει περίτρανα, ὅτι πρόκειται, περί τινός περίεργου Νεοθρησκεύματος, μέ συγκεκριμένη  στεῖρα δομή καί  ἐπάρατον δογματισμόν, τά ὁποῖα, ὀδηγοῦσιν σέ Ψυχιατρικόν νόσημα. Δηλαδή, ἡ σύγχρονη καί ἀντικειμενική, Ψυχιατρική Ἐπιστήμη, ἔρχεται ἀποδεικτικά, νά ἐπιβεβαιώσει, διά τινῶν ἐρευνητῶν καί ἐπιστημόνων της, αὐτά πού διακηρύττει Θεανθρωπολογικῶς, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (καί ὅχι ἡ θρησκεία τοῦ Ὀρθοδοξισμοῦ) 2.000 χρόνια! Ὅτι  δηλ. πάντα τά θρησκεύματα (γνωστά καί ἄγνωστα), οἱ Αἱρέσεις καί ὁ Ἀθεϊσμός, εἶναι Ψυχοσωματικοπνευματικές Ἀσθένειες, πού δέν θεραπεύουν τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.


*ΠΗΓΗ: Rob Whitley, PhD ΑΘΕΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (“Atheism and Mental Health”), Harvard Rev Psychiatry 2010, Vol. 18, No. 3, 190-194, Dartmouth Psychiatric Research Center, Lebanon, NH, 2010-2011, σελ. 61-65. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου