Translate

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ.
Ἀντιρρήσεις κατά τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου πού διακηρύχθηκε εἰς τό συλλείτουργον τῶν προκαθημένων.


Α΄. Περίπου, στήν ἔννατη παράγραφον, τῆς πατριαρχικῆς ὁμιλίας εἰς τό συλλείτουργον τῶν Προκαθημένων, ἀναφέρεται, πιπιληδόν ἐκ τῶν πατριαρχικῶν χειλέων, τό ζήτημα τῆς τυφλῆς ὑπακοῆς τῶν ἁπλῶν πιστῶν πρός τούς κληρικούς καί ἐπισκόπους των, παραθέτωντας τό κλασικόν καί Παύλειον χωρίον "πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις" (Πρός Ἐβραίους ΙΓ΄, 17). Περιττόν καί νά τό ἀναφέρωμεν, ὅτι τό ἐν λόγῳ Ἁγιογραφικόν καί Ἁποστολικόν λεχθέν καί γραφθέν, ἔχει κακοποιηθεῖ καί διαστρεβλωθεῖ, κατά συρροήν, βάναυσα καί ἐπιπόλαια, ὑπό τοῦ Νεορθόδοξου πατριάρχου τῆς Κων]Πόλεως κ.ο.κ.!

Β΄. Ἀποδείξεις καί ἀντιρρήσεις ἐπ΄ αὐτοῦ, δύναται κανείς νά ἐντοπίσει, σωρρηδόν μάλιστα,  μέ μίαν προσεκτικώτατην καί καλοπροαίρετην ἔρευναν, ἤ, καί μελέτην κριτικῶν καί ἀντιρρητικῶν κειμένων, εἰς τόν διαδικτυακόν χῶρον, κατά τινῶν συγκεκριμένων καί ἀνάλογων παρελθοντικῶν πατριαρχικῶν ὁμιλιῶν. Ἄν μερικοί ἀναγνώστες μας, θεωροῦσιν, ὅτι ἱεροκατηγοροῦμεν, εἴμεθα ἀδιάκριτοι, κατακρίνωμεν καί συκοφαντῶμεν, ἐξάπαντος τόν παναγιώτατον,  ἔχουσιν ἀπόλυτον δίκαιον, δηλ. ἐπιβεβαιώνουμεν τίς ἀνησυχίες των, καί ἄρα δέν ὑφίστατο σοβαρός λόγος, νά συνεχίσουσιν τήν ἀνάγνωσι τῆς ἐν λόγῳ θεολογικῆς ἀντιρρήσεώς μας. Μόνον πού ἄν θέλωμεν νά εἴμεθα ἔντιμοι καί ἀντικειμενικοί, θά πρέπει μᾶλλον, νά διαμοιράζονται ἐξ ἴσου καί ἰσόνομα, οἱ ἀμφισβητήσεις. Ἐξάπαντος, ἄς γίνει γνωστόν, ὅτι δέν ἔχωμεν ποσῶς, προσωπικήν ἐκτίμησιν, τῆς προσωπικῆς γνώμης μας.

Γ΄. Ἄρα λοιπόν, ἐντοπίζωμεν, πάλιν καί πολλάκις, μίαν ἐξύψωσιν καί διαβολήν, τινᾶς περίφημου καί ἁγίας ἀρετῆς, εἰδικῶς στήν παροῦσα περίπτωσιν τό ὑπογραμίζωμεν, ὅτι πρόκειται, περί τήν διαστροφήν αὐτῆς, δηλαδή τῆς μή Χαρισματικῆς ἐν Χριστῷ ὑπακοῆς, μίας  ἀδιακρίτου καί ἀπροϋπόθετου, ἐξάπαντος τυφλῆς ἐωσφορικῆς ὑπακοῆς, ὡς σάν νά εἶναι ὅρος σωτηριολογικός καί σύμβολον πίστεως! Ἡ ἐν λόγῳ διαστροφή, ἐκ τινῶν κληρικῶν καί θεολόγων, ἤ, καί ἡ (ὑπερ)ὕψωσις καί ὁ ὑπερτονισμός μίας ἀρετῆς, εἰς βάρος τινῶν ἄλλων ἄρετων, πολλῷ μᾶλλον διαφήμισις τινάς  κακίας, συνιστά ἐκκλησιαστικόν ἀδίκημα (!) καί πνευματικόν παράπτωμα!! 

Δ΄. Ὅπως π.χ. μᾶς καταγράφει ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ἤ καί ἡ Ἱστορία τῶν Δογμάτων, κάποιους Συγκρητιστές (ἀρχαίους Οἰκουμενιστές), δηλ. πανάρχαιους Γνωστικούς, δηλ. Αἱρετικούς ψευδο-χριστιανούς, πού θέσπιζαν, διά τῶν πολυποίκιλων σεκτῶν καί φατριῶν τους, ὥς δογματολογικόν ὅρον πίστεως καί προϋπόθεσιν σωτηρίας, τήν ἀπόλυτον παρθενίαν καί τήν ἀγαμίαν! Μέ τραγικήν συνέπειαν καί ἀποτέλεσμα, νά ὑποτιμοῦσιν καί νά διακηρύττουσιν, ὅτι τό Μέγα Μυστήριον τοῦ Γάμου εἶναι βδέλυγμα καί ἀντιχριστιανική πρακτική!! Ὑφίστατο ὅμως καί τό ἄλλον ἄκρον τῆς Γνωστικῆς αἱρεσεως, ὅπως ἐκείνου τῶν Νικολαϊτῶν καί Σοδομιτῶν!!!

Ε΄. Δηλαδή, ἡ θρησκευτική διακήρυξις καί στάσις ζωῆς, ὅτι ἡ ἀχαλίνωτη ἀκολασία, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ὁ σοδομισμός, τά ὄργια, καί ἡ ἀδιάλειπτη σαρκική συνάφεια, δηλ. ἡ σαρκολατρεία καί ἡ λαγνεία τῆς σαρκός κ.ο.κ., ὁδηγεῖ τάχα μου εἰς τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, διά τήν καταστροφήν τῆς δῆθεν βδελυρᾶς καί κακῆς σωματικῆς ὑπόστασις τοῦ ἀτόμου. Καί τά δύο αἱρετικά ἄκρα, ἔχουσιν καταδικασθεῖ, ὡς πανάρχαιες Αἱρέσεις, ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· μιᾶς καί ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία κατέχει ὄντως τήν ἀλάθητον καί ἀπλανή ἐμπειρία, τῆς ἱερᾶς καί μέσης Βασιλικῆς Ὀδοῦ, πού τῷ ὄντι καθοδηγεῖ Θεανθρωπολογικά εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Πλέον ὅμως, τήν σήμερον, οἱ ἐν λόγῳ Γνωστικές Αἱρέσεις, λ.χ. τοῦ Νικολαϊτισμοῦ καί τοῦ Σοδομισμοῦ, διακηρύττονται διαχρονικῶς, μεθοδικῶς, ὑπό τῶν  Γνωστικῶν (G) Μασσωνικῶν καί Θεοσοφικῶν Στοῶν, μιᾶς καί ὁ Τεκτονισμός καί ὁ Θεοσοφισμός, εἶναι τό κατα βάσιν-καί καθόλου σύγχρονον-  Συγκρητιστικόν Ἐωσφορικόν καί παραθρησκευτικόν ἤ και φιλοσοφικόν (δῆθεν) σύστημα, πού υἱοθετοῦσιν ἀνόητα καί ἐπί σκοποῦ, πάν καταδικασθήσαν ἀρχαίαν καί σατανικήν αἵρεσιν. 

Στ΄. Ἡ Ἱερά Παράδοσις τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ Θεοφόροι Ἀποστόλοι καί οἱ Θεηγόροι Πατέρες, δέν μᾶς διδάσκωσιν, τινά τυφλήν καί ἀδιάκριτον ὑπακοήν, ὑπό τούς πρεσβυτέρους, ἐπισκόπους, μητροπολίτες, πατριάρχες καί ἀρχιεπισκόπους, ἀλλ΄ οὔτε καί μᾶς διδάσκουν, νά κάνουμεν ἀνταρσίες, ἱεροπολεμικές ἐνέργειες, ἄνομα σχίσματα καί ἀνούσιες ἀνυπακοές, ἄνευ ὑπό τινός ὑπερτάτου λόγου καί αἰτίας. Οἱ Ἁγίοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἦτον καί εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι, ὡς ἐπόμενοι τῶν θείων Ἀποστόλων. Στά θέματα Πίστεως, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ὑπακούσει, λ.χ. τά ἄνομα κελεύσματα τοῦ κακοδόξου πατριάρχη Κων]Πόλεως κ. Βαρθολομαίου καί ὅποιουδήποτε ἄλλου ἀρχιεπισκόπου ἤ καί μητροπολίτου. Δέν εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ὑπακούσωμεν τυφλά, ὡς ἄλογα ἀνδρείκελα, στίς ὅποιεσδήποτε, μέλλουσες ἀποφάσεις, τινάς Πανκακόδοξης καί Ληστρικῆς "Πανορθοδόξου" Συνόδου,  "διεμφυλικόν θυγάτριον" τῆς Φαναριώτικης φατριᾶς.

Ζ΄. Αὐτό πού μᾶς ἀποκρύβει καί πάλιν ὁ Οἰκουμενιστής πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, στά γραφθέντα του, σχετικά μέ τό Παύλειον Γραφικόν χωρίον εἶναι: ὅτι ἐμπίπτει ἐντός τινῶν ἀπαρασάλευτων προϋποθέσεων, ἡ ὑπακοή, πρός τούς κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας. Σημειώνει σαφῶς, ὁ ἴδιος ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, λίγες γραμμές πιό πάνω ἐκ τοῦ "πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις", τό Θεανθρωπολογικόν καί ἀδιάβλητον Εὐαγγελικόν ὅρον: "διδαχαῖς ποικίλαις καί ξέναις μή παραφέρεσθε" ! Καί λίγον πιό κάτω "πεποίθαμεν γάρ ὅτι καλήν συνείδησιν ἔχομεν" ! Καί διά ὅσους δέν ἰκανοποιούνται ἐκ τῶν συγκεκριμένων τούτων λόγων, στό ἴδιον ἀκριβῶς κεφάλαιον, στήν ἴδια ἀκριβῶς συνάφεια τοῦ Ἀποστολικοῦ κειμένου, καταγράφεται καί τό ἄλλο ἀξιοσημείωτον "μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμίν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν πίστην".

Η΄. Τά ἐρωτήματα πού προκύπτουσιν σαφῶς εἶναι: Ποῖαν ἐξ ὅλων τῶν πίστεων νά μιμηθῶμεν; Τήν πίστην τοῦ "ἁγίου Πατέρα" τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης; Μά ἁφοῦ εἶναι, ἤ δέν εἶναι, ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός τοῦ κ. Βαρθολομαίου; Εἶναι, ἤ δέν εἶναι, τῷ ὄντι μία ἀκόμη Ἐκκλησία, ὁ Φραγκολατινισμός τοῦ πάπα, ὡς μᾶς διδάσκει ὁ πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος; Νά μιμηθῶμεν τήν πίστην τῶν Οὐνιτῶν; Μήπως τήν πίστην τῶν Λουθηροκαλβίνων συνεταίρων μας, εἰς τό ΠΣΕ; Ἤ μήπως, νά μιμηθῶμεν, τήν πίστην τῶν Μασσωνικῶν καί Θεοσοφικῶν συγγραμμάτων τῆς Μπέϋλης καί τῆς Μπλαβάτσκυ; Τήν πίστην μᾶλλον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Τήν πίστη τῶν Νεονικολαϊτῶν καί Νεορθοδόξων; Τήν πίστη τῶν Μεταπατερικῶν θεολόγων; Τήν πίστη τῶν Νεοεκκλησιολογιστῶν; Ποῖαν ἔν πάσι περίπτωσι ἀπ΄ ὅλων τῶν πίστεων, να ἀφομοιώσωμεν καί νά μιμηθῶμεν; Τί σόϊ καλήν καί καθαρήν συνείδησιν, ἔχωσιν οἱ ὀρκισμένοι καί φανατικοί Οἱκουμενιστές, ὅταν διαστρέφωσιν, τά ἁπλᾶ πράγματα, ὅπως τήν πιό πάνω λ.χ. ἠθικήν καί δογματολογικήν προτροπήν καί παραίνεσιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; Δέν τό διατυπώνει καθαρά ὁ Ἀπόστολος, καί πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ὑπακοή, ἀρχινά, ὡς ἔχουσα βάσιν καί θεμέλιον, τήν ὀρθήν πίστην; Καταντήσαμεν νά ἐρωτούμεν τά αὐτονόητα; Οἱ διδασκαλίες τοῦ κ. Βαρθολομαίου τί εἶναι; Δέν εἶναι διδασκαλίες ξένες καί ἀπόβλητες ἐκ τῆς Πατερικῆς καί Ἀποστολικῆς Θεολογίας τῶν Ὀρθοδόξων; Ἆρα, ἔχωμεν, ἤ δέν ἔχωμεν, τό ἱερόν καί Ἀποστολικόν δικαίωμα, τῆς Ἁγίας Ἀνυπακοῆς;

Θ΄. Πάντες οἱ αἱρετικοί πατριάρχες, εἰς τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορίαν, ὅλως παραδόξως, ἀπαιτοῦσαν, ἀδιάκριτον καί τυφλήν ὑπακοήν, ἐνῶ σέ ὅσους διαμαρτύρωνταν, ἀσκούνταν ἔμμεσες καί ἄμεσες ἐκκλησιαστικές καί πολιτικές διώξεις, ἀπειλές, πιέσεις, μαρτύρια, θανατώσεις, ἐξορίες καί ἐκφοβισμοί.

Ι΄. Ποιός Ἅγιος Πατριάρχης τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαίτησεν, τήν ἐν λόγῳ ἀδιάκριτον καί κακήν ὑπακοήν, ὥστε νά ἔχωμεν ἐμεῖς οἱ ἁπλούστεροι λαϊκοί πιστοί, τινά ἀγιολογικόν καί ἱστορικόν ἄλλοθιν, ἵνα σκεφθῶμεν σοβαρά καί ἔλλογα,  ὅπως ὑποταχθῶμεν, καλῶς ἤ κακῶς, στά ἀδιάκριτα κελεύσματα τοῦ Οἱκουμενιστοῦ πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου; Τό γεγονός καί μόνον τῆς ἄνομης ἐξουσιαστικῆς καί δεσποτοκρατορικῆς ἐπιβολῆς, ἔπρεπεν νά ὐποψιάζει πάμπολλους. Ἐξάπαντος τό ἐπισκοπεῖν, εἶναι ἔργον ἁγιοπνευματικόν καί θεῖον χάρισμα, τό ὁποῖον, ἐμπνέει καί δέν ἐπιβάλλει/εται.

Βρείτε μας ΕΝΑΝ ἅγιον Πατέρα, καί δεῖ Θεοφόρον Πατριάρχην καί νόρμαλ Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας, κ. Βαρθολομαίε, πού νά ἀπαιτεῖ, ἐξουσιαστικά, διαστροφικά καί ψυχωτικά, τήν μή κατά Χριστόν ὑπακοήν, καί ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας, θά σᾶς ἐμπιστευτῶμεν (!) καί θά ὑποταχθῶμεν (!) , ἀπόλυτα, εἰς τίς ἄνομες καί κακόδοξες, Ληστρικές διαταγές σας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, δυστυχῶς γιά Ἐσᾶς, Σᾶς ἀποκαλύπτει πιό πάνω, καί δέν Σᾶς συγκαλύπτει διόλου, εἰς τήν πανκάκιστον, ἀνίερον ποιμαντικήν καί ἀθεολόγητον στρατηγικήν σας. Τέτοιου εἴδους κακόδοξοι στρατηγοί καί πολυ-αἱρετικοί ψευδοἐπίσκοποι, εἶναι  ἐγεγραμμένοι, πάμπολλοι, εἰς τά αἰώνια Ἀναθέματα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου