Translate

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ


ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ.
Ἀναγκαστικά καί δυστυχῶς, λόγῳ τοῦ ὅτι κατηγορούμεθα, δημοσίως, ὑπό τοῦ ἀξιότιμου ζεύγους Πρεσβυτέρου παπα-Νικολάου καί πρεσβυτέρας κ. Παναγιώτας Λυμπουρίδου, θά πρέπει νά τό καταγράψουμεν-ὄχι δημόσια-ἀλλά στό προσωπικόν μας ἡμερολόγιον καί ἱστολόγιον, ὥστε νά γίνει αἰσθητή ἡ ἀγανάκτησις καί ὁ μέγας σκανδαλισμός πού ἐλάβαμεν ἐκ τῶν ἐνεργειῶν τους. Ἐξ ἀρχῆς νά πῶ, ὅτι πρόκειται, γιά στενώτατους συνεργάτες καί αὐλικούς τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Ἀξιαγάπητοι καί θαυμάσιοι ἄνθρωποι, εὐλογημένον ἱερατικόν ἀνδρόγυνον, μέ τούς ὁποίους σχετιζόμουνα, μικρώτερος σέ ἡλικία. Μάλιστα ὁ δέ σεβαστός παπα-Νικόλαος, ἦτον δάσκαλος στό γράφοντα, εἰς τήν Βυζαντινή Μουσική καί ἔπειτα, ἄχρι τοῦ νῦν, ἄριστος διδάσκαλος καί Μαέστρος τῆς πολυαγαπημένης μας Βυζαντινῆς χορωδίας τῆς ἱ. μητρόπολις Λεμεσοῦ,  "Ρωμανός ὁ Μελωδός"

Ἀπό τήν στιγμή ὅμως, πού μᾶς κατηγοροῦν, ἀναπόδεικτα καί δεῖ δημόσια, γιά θέματα πίστεως, δέν μπορούμεν νά ἀφήσουμεν τούς παρελθοντικούς, φιλικούς καί ἀγαπητικούς, συναισθηματισμούς, νά μᾶς πνίξουν, διότι στά θέματα πίστεως δέν χωροῦσιν ἁπλᾶ συναισθηματισμοῖ. Ἐξάπαντος τά θέματα πίστεως, δέν ψυχραίνουσιν διόλου, τήν προσωπική ὑπερσυμπάθια καί ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ, πού ἀκόμη τρέφωμεν, διά τά τίμια καί πανίερα πρόσωπά των. Ἀντιλαμβάνωμαι τήν δύσκολη θέσιν τους, ὥς ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί αὐλικῶν τοῦ ἀξιαγάπητου Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανασίου, δέν δύναμαι νά ἀντιληφθῶ ὅμως, τίς ἀνυπόστατες καί ἔωλες, ἐξάπαντος δημόσιες κατηγορίες, τῆς πρεσβυτέρας κ. Παναγιώτας δι εὐχῶν τοῦ πατρός Νικολάου;! Γι΄ αὐτόν τόν λόγον, ἔχω τόν λογισμόν, ὅτι πρέπει νά ἀμυνθῶ, καί νά δημοσιεύσω μέ τήν σειρά μου τίς κατηγορίες τοῦ ἀγαπητού ζεύγους, εἰς τό ἱδιωτικόν μου ἡμερολόγιον, ὥστε νά ὑφίστατο τινά ἱστορική καταγραφή, τῶν περίεργων ἀντιδράσεων, τῶν αὐλικῶν ἐγγάμων προσώπων, τῆς ἱερᾶς μητρόπολις Λεμεσοῦ μας, περί τῆς συγχρόνου ἐπάρατης νόσου, τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καθῶς καί τῆς Μεταπατερικῆς Αἱρέσεως, πού προωθοῦσιν, ἐξάπαντως  κληρικοί καί θεολόγοι, διαχειριστές τῆς ἱστοσελίδας τῆς ἱ. μητροπόλεως μας. Δέν ἔχω ὑπόψιν τί εἴδους κατήχησιν καί κήρυγμα κάνει ὁ π. Νικόλαος Λυμπουρίδης, ὁ συνεφημέριος του π. Μάριος Τοφαλλίδης καί ἡ πρεσβυτέρα του. Εὐχόμεθα νά μάθουμεν τήν ἐπίσημην ἄποψιν των. Αὐτό πού γνωρίζουμεν ὅμως, εἶναι, ὅτι στήν ἐνορία Ἀποστόλου Πέτρου καί Παύλου (καί σέ ἄλλες ἐνορίες), δυστυχῶς, ψέλνανε σέ ἀγρυπνίες, κάποιες καλοσυνάτες νεαρές κοπέλες, ἐν Χριστῷ ἀδελφές μας-αὐλικές καί αὐτές-πράγμα ἄκρως ἀπαράδεκτον καί ἀντικανονικόν, βάσιν τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων· πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ὑφίστατο μέγας κορεσμός ἀνδρῶν ἱεροψαλτῶν, εἰς τήν ἱερά μητρόπολίν μας, καί δεῖ εἰς τό πλευρόν τοῦ μαέστρου καί πατρός Νικολάου.
Α΄ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ.
Εὐχαριστοῦμεν ἀξιότιμη πρεσβυτέρα, κυρία Παναγιώτα Λυμπουρίδου, διά τά κριτικά σας λόγια, μᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερα, ἡ κακόβουλη καί ἀρνητική κριτική σας, ἐξάπαντος ἡ προσωπική ἄποψί σας. Ἄν δέν εἴστε, ὄντως, "member" δέν χρειάζεται διόλου, νά διαγραφεῖτε ἐκ τῆς ἐνοριακῆς ἱστοσελίδας σας. Ἀλλ΄ ὅμως, ἄν εἴστε μέλος, τότε θά πρέπει νά μάθετε νά αὐτοδιαγράφεστε (ὅπως μᾶλλον ἔπραξαν καί οἱ πρώην διαχειριστές της), διότι ἑμεῖς, δέν ἐπιθυμοῦμεν ποσῶς, νά διαγράψωμεν τά μέλη τῆς ἐν λόγῳ ἀγαπητῆς ἐνοριακῆς ὀμάδας σας.
Εἶναι αὐτονόητον, ἀξιότιμη πρεσβυτέρα, γιατί ἐπιτίθεστε ἀδιάκριτα, καί τόσον ἀπαξιωτικά, εἰς τούς νῦν ἐπώνυμους διαχειριστές τῆς ὀμάδος μας.
Ἄς ξεκαθαρίσωμεν λοιπόν, κάποια πράγματα, μιᾶς καί ἔχετε τό θάρρος τῆς γνῶμης σας:
1ον. Ἡ ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα , ἦτον ἀνεξέλεκτη καί ἀδέσποτη, εἰς τόν κυβερνοχῶρον τοῦ FΒ, ἔτσι, ὄντως δέν ἀνήκει, εἰς τούς σημερινούς διαχειριστές της, πού τό FB μᾶς διόρισε, καλῶς ἤ κακῶς ὡς διαχειριστές της, ἀλλά σέ αὐτοῦς (τούς τιμίους ἐνορίτες σας) πού τήν ἐδημιούργησαν καί ἔπειτα πιθανόν, νά τήν ἐγκατέλειψαν. 
2ον. Ἄρα λοιπόν, ρωτήστε, στήν εὐλογημένη ἐνορία σας, ποιός/ποιοί ἐ(δι)ἔπραξεν/αν, τό "ἔγκλημα" τῆς ἐγκαταλείψεως, μίας ἐνοριακῆς διαδικτυακῆς ἱστοσελίδας. 
3ον. Τό Fb ὅμως, φαίνεται, ὅτι ἔχει κάποια τεχνολογικήν μέθοδον, καί ἐρωτά, μᾶλλον τυχόντα καί ἐνεργᾶ μέλη, τῶν ὅποιων ἀκυβέρνητων καί ἐγκεταλελειμένων ὁμάδων, ἵνα γίνουν διαχειριστές, ὅπερ καί τό  διεπράξαμεν τόσον ΔΗΜΟΣΙΩΣ ὅσον καί προσωπικῶς. Δηλαδή, εἶναι φανερόν, ποιός/ποιοί εἶναι οἱ διαχειριστές κάθε διαδικτυακῆς σελίδας στό FB.
4ον. ΑΡΑ: Κανένας ἀνώνυμος, ἤ καί παντελῶς ἄγνωστον πρόσωπον, δέν καπηλεύεται, τήν ἐνοριακή σελίδα σας, μέ σκοπόν δῆθεν, νά τήν δυσφημίσει, ἤ, καί νά περάσει προσωπικές κακουργηματικές καί ἀντιεκκλησιαστικές ἀπόψεις, εἰς βάρος τινᾶς ἀγαπημένης ἐνορίας τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παῦλου τῆς πόλεώς μας. Ἀπό τήν ἄλλη δέ, γιά μεγάλο χρονικόν διάστημα ἐπί τῆς νέας διαχειρήσεως, ΚΑΝΕΝΑΣ ἀξιότιμος Κληρικός, διάκος ἤ καί θεολόγος, καμία πρεσβυτέρα, κανένας κατηχητής, κανένας ἱεροψάλτης, πολλῷ μᾶλλον ψαλτρίνα, κανένα παπαδάκι, κανένας καντηλανάφτης, κανένας ἐπίτροπος,  οὐδεῖς τακτικός πιστός/ή καί ἐνορίτης/τρια καί ἐνεργόν μέλος τῆς διαδικτυακῆς σελίδας, ἔστω ἡ ἁγία καθαρίστρια  τῆς ἐνορίας σας, τόσον πολύν καιρόν, δέν ἦρθε προσωπικά, πολλῶ μᾶλλον ἐσεῖς, εἴτε ἔστω διά γραπτοῦ καί προσωπικοῦ μηνύματος, νά ἐρωτήσει καί νά ζητήσει, ὑπεύθυνες ἐξηγήσεις, ὑπό τῆς νέας διαχειρήσεως, διά τῆς δικῆς σας ἐγκαταλελειμένης καί ἀδέσποτης διαδικτυακῆς σελίδας! Αὐτό καί μόνον, λέει πολλά μᾶλλον.
5ον. Ἐξάπαντος δηλώνουμεν, μέ πάσαν προσωπική εὐθύνη, ὅτι δέν χρησιμοποιοῦμεν, τήν ἐγκατελελειμένη, διαδικτυακή ὁμάδα τῆς ἐνορίας σας, διά νά κάνουμεν τινά κακόν, ἤ γιά νά ἐκφράσωμεν τίς προσωπικές ἀπόψεις μας, καθῶς ἄδικα μᾶς καταγγέλετε. Ἐάν ὅμως τυγχαίνει ἐπί σκοποῦ, νά τό διαπράξωμε (νά διατυπώνουμεν  δηλ. προσωπικές ἀποψεις) δέν ἔχωμεν ἆραγέ τέτοιον δικαίωμα; Ἄν δέν ἔχωμεν, νά μᾶς τό πεῖτε, σαφῶς, γιά νά καταλάβουμεν ποῦ ζοῦμεν.

-Τεχεράνη Βατικανόν;

-Μπορεῖτε ὅμως, σεβαστή μας πρεσβυτέρα, νά μᾶς ὑποδείξετε ἀποδεικτικά (τό βάρος τῆς ὑποχρέωσις ἀλλά καί τῆς ἀποδείξεως, περί τῶν κατηγοριῶν, ἐναντίων τῶν δέκα  νέων διαχειριστῶν, ἐξάπαντος εἶναι στόν κατήγορον μας καί ὄχι στόν κατηγορούμενον) μίαν πρός μίαν, τίνες εἶναι τέλος πάντων, οἱ κακόβουλες καί προσωπικές ἀπόψεις καί ἀναρτήσεις μας, οἱ ὁποίες μάλιστα, προσβάλουν καί σκανδαλίζουν ἐσᾶς προσωπικά μαζί καί τόν παπα Νικόλαον; Μᾶς γνωρίζετε σεβαστή πρεσβυτέρα, ἀλλά καί σᾶς γνωρίζομεν, πολύ καλά μάλιστα, διότι εἴμεθα παλαιοί φίλοι, γνώριμοι καί μαθητές, τοῦ ἀξιότιμου δασκάλου μας καί πατρός Νικολάου Λυμπουρίδη.

-Γιατί ὑποκρίνεστε, ὅτι δέν μᾶς γνωρίζετε;

 Ξέρετε δηλ. πολύ καλά, ποιοί εἴμεθα ἐν μέρει, οἱ δύο ἐπώνυμοι διαχειριστές καί ἀναρτήσαντες θέματα, διότι, δέν εἴμεθα ἀόρατοι, ἤ καί ἀνώνυμοι, μιᾶς καί εἶναι φανερώτατον, ὅτι ἐνοχληθήκατε ἀπό προσωπικές ἀναρτήσεις μας.
-Ἄν ὄντως δέν μας γνωρίζετε, γιατί δέν ἐρωτάτε νά μάθετε, ἀπό τόν σεβαστόν σύζυγόν σας παπα-Νικόλαον, ὁ ὁποίος μάλιστα, σᾶς κάνει καί (!!!) like ("μου αρέσει"), στό ἐν λόγῳ καταγγελτικόν σχόλιόν σας; Ὁ ἴδιος ἆραγέ, δέν μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μαζί μας; Ὡς κληρικός, δέν μπορεῖ νά μᾶς ζητήσει ἐξηγήσεις, καί βάζει τήν πρεσβυτέρα νά τό πράξει, καί δεῖ δημόσια; Ἤ μήπως, τόν ἐρωτήσατε καί ἐλάβατε τήν εὐλογία του, γιά νά μᾶς ἀσκήσετε "διακριτικόν" τινά ἔλεγχον; Ἤ μήπως ἐλάβατε τινά "ἀνωτέραν" μητροπολιτικήν  εὐλογίαν καί γραμμήν, ἵνα μᾶς συκοφαντεῖτε καί κατηγορεῖτε "πνευματικῷ" τῷ τρόπῳ;
6ον. Εἴμεθα ἔτοιμοι, νά σᾶς παραδώσουμεν τήν ἐνοριακή ὀμάδα σας, ἄν σᾶς ἐνδιαφέρει δηλαδή, ἐφ΄ ὅσον λάβωμεν τινά σοβαρήν ἀπάντησιν καί καθαρές ἐξηγήσεις, ἐκ τοῦ ὅλου ἀμυντικοῦ σχολιασμοῦ μας. Γιατί ὅμως, δέν ζητάτε τήν ὁμάδα σας, καί μᾶς κακολογεῖτε δημοσίως; Ποῖον εἶναι τό μεγάλον κακόν πού διαφημίζεται ἐκ τῶν νέων διαχειριστῶν; Τόσους μήνες κάνουμεν ὑπομονή, μπᾶς καί ἐνδιαφερθεῖ καί φιλοτιμηθεῖ κανείς, γιά τήν ἐνοριακή σελίδα σας...! Ποῦ ὅμως;!

Παναγιώτης Π. Νούνης
Β΄ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ.
1ον. Ἀγαπητές ἐν Χριστῷ ἀδελφές/οί, καί διαχειρίστριες/ές, ἔλαβα ἕνα μήνυμα προσωπικόν, ἐκ τοῦ σεβαστοῦ δασκάλου μου παπά Νικόλαου Λυμπουρίδη, ὁ ὁποίος ζητεῖ δικαίως (ἄν καί ἀργοπορημένα) τήν ὀμάδα πίσω. Πρέπει νά ἐπιστραφεῖ ἡ ὀμάδα στήν ἐνορία της.
2ον. Ἀλλά ὅλο αὐτό, ἔρχεται σέ ἄκραν ἀντίθεσιν καί ἀντίφασιν, μέ τά σημερινά, δημόσια λεχθέντα καί γραφθέντα, τῆς ἀξιότιμης πρεσβυτέρας κυρίας Παναγιώτας. Ἡ κατηγορία καί ἡ ἄτοπη μομφή της ("οἱ διαχειριστές πάντως κάνουν κακό... γιά νά περάσουν τίς ἀπόψεις τους") κατά 10 σχεδόν προσώπων-διαχειριστῶν εἶναι σοβαρώτατη. Εἶναι φανερόν, ἀπό τό "μου αρέσει", ὅτι συμφωνεῖ μαζί της καί ὁ παπα Νικόλαος Λυμπουρίδης πράγμα πού μᾶς θλίβει ἀφάνταστα. Ποῦ συμφωνεῖ δηλαδή;
3ον. Ἄρα λοιπόν, πρέπει νά μᾶς ἀπαντηθεῖ, δημοσίως, καί ἐκ τῶν δύο ἐκλεκτῶν καί σεβαστῶν κατηγόρων μας: 
-Ποιές εἶναι οἱ προσωπικές ἀπόψεις πού ἔχωμεν, ὡς διαχειριστές, πού κάμνουσιν κακόν; 
-Δέν θά πρέπει νά ἀποδείξουσιν πρῶτα, τίς κατηγορίες, τουλάχιστον ἡ πρεσβυτέρα, ἀλλά καί ὁ καλός μας δάσκαλος, καί ἔπειτα νά παραδωθεῖ ἡ ὀμάδα, στόν παπα Νικόλαο;
4ον. Ἔχω τήν προσωπική ἄποψι, καθῶς καί οἱ ἄλλοι 5 μέ 6 συνδιαχειριστές, ὅτι θά πρέπει πρώτιστα, νά ἐξηγηθεῖ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ἡ πρεσβυτέρα, μιᾶς καί μᾶς καταγγέλει καί μᾶς προσβάλλει δημόσια, ὅτι κατά τήν ἄποψιν της κάνουμεν δῆθεν κακόν στήν Πίστη μας. Καί ἔπειτα, πολύ εὐχαρίστως, νά παραδώσουμεν τήν ὀμάδα στήν ἐνορία της.
5ον. Διαφορετικά πῶς ἀλλιῶς, θά ἐξηγηθεῖ καί θά συνδεθεῖ, ἡ ἄστοχη ἄποψις τῆς πρεσβ. κ. Παναγιώτας: "Αυτή η σελίδα δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και Αγίου Αρτεμίου Λεμεσού"; Ἡ πρεσβυτέρα λέει ὅτι δέν ἔχει σχέσι, ἡ σελίδα μας, μέ τήν ἐνορία κ.λπ. ἄλλα φλυαρήματα, ἐνῶ ὁ παπα Νικόλαος, λέει, ὅτι ἡ σελίδα ἔχει σχέσιν μέ τήν ἐνορία. Προσωπικά ἔχω μπερδευθεῖ! Θέλω τήν βοήθεια τῶν διαχειριστῶν καί τῶν μελῶν, μή σᾶς πῶ καί τήν βοήθεια τοῦ κοινοῦ, πάμε μᾶλλον γιά ὀμαδικόν δημοψήφισμα...! Τί λέτε;
Π.Π.Ν.


ΣΥΓΚΡΙΝΩΝΤΑΣ ΚΑΝΕΙΣ, ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ, ΗΤΟΝ ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ, ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΝ  ΣΧΕΔΟΝ 10 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟΝ...
ΠΕΡΙΤΤΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩΜΕΝ ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΔΥΣΩΠΗΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ, ΕΤΣΙ; ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ!

2 σχόλια:

  1. Καλά είσαστεν ωραίοι...χρησιμοποιείται όνομα ενορίας για να πείτε τις απόψεις σας και ζητάτε και τα ρέστα επείδή ο υπεύθυνος ιερέας που δίνει και λόγο, σας παρακαλεί να σταματήσετε. Θα σας άρεσε να δημιουργήσει κάποιος προφίλ στο Facebook Με το όνομα σας και να γράφει απόψεις αντίθετες απο τις δικές σας. Οθόδοξοι είμαστε, εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού αλλά μην χάνουμε και το μέτρο. Ο Χριστός είπεν ότι δεν θα μας άρεσε να μας το κάνουν να μην το κάνουμε στον αδελφό μας. Μην χάνουμε το μέτρο.Δώστε την σελίδα στην ενορία.Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενημερώνετε ο κόσμος εναντίον του Οικουμενισμού. Φτιάξτε άλλη σελίδα. Με τέτοιες μικρότητες χάνετε η ουσία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρέμβασιν σας, ἀνεχτεῖτε παρακαλῶ καί τούς μικρόψυχους ἀδελφούς σας. Ἡ σελίδα δέν θά παραδωθεῖ καλέ μου ἄνθρωπε, ἐάν δέν ἀπολογηθεῖ ἡ ἀξιότιμη πρεσβυτέρα κυρία Παναγιώτα Λυμπουρίδου, διά τήν ἀηθέστατην ἐπίθεσιν, πού ἐνήργησεν κατά δέκα προσώπων-διαχειριστῶν, πού ἐδιεφύλαξαν καί ἐπροστάτεψαν ἐπί ἕνα χρόνον τήν Ἐνοριακή ἰστοσελίδα σας κατόπιν ὀδηγειῶν τοῦ Facebook, καθόσον κανένας ἀνευθυνουπεύθυνος παράγοντας δέν την ἀνεζήτησεν. Tά πιό πάνω φωτογραφικά ντοκουμέντα ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩΣΙΝ ποίος πραγματικά ζητά τά ρέστα. Δυστυχῶς εἴμεθα ἀμετρωεπείς. Τά ἀνώνυμα καί τά ἐκτός τόπου καί χρόνου, σχόλια, δέν εἶναι ἀποδείξεις. Εἶναι τραγέλαφες τρύπες στό νερόν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή