Translate

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ


Αποκαλυπτικόν Ντοκουμέντο! Μία ἀνέκδοτη καί σπάνια-Προφητική ἐπιστολή-τοῦ Ὁσίου Γέροντος  Φιλοθέου Ζερβάκου


Χάριτι Θεοῦ, μία ἐκ τῶν μόλις πρόσφατων διαδικτυακῶν μου ἐπαφῶν, εἶναι ἕνας καλός καί ἀνιδιοτελής κύριος ἐν ὀνόματι Ἄγγελος Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἀργοστολίου τῆς Κεφαλληνίας· ἄνθρωπος οἰκογενιάρχης καί εὐλογημένος πολύτεκνος, συνταξιούχος πλέον τῆς Ἑλληνικῆς Τράπεζας, μᾶς ἀπέστειλεν εἰς τό ἡμερολογιακόν μας ἱστολόγιον τά ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μίαν ἀνέκδοτον,  ἄρα σημαντικήν καί σπάνιαν ἐπιστολήν, ἄκρως Προφητικήν καί συνάμα ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτικήν διά τινά σημαίνοντα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα.

Ἦδη εἰς τήν πρῶτην κιόλας παράγραφον, τῆς ἐν λόγου ποιμαντικῆς καί ὁμολογιακῆς ἐπιστολῆς, ὁ Γέρων Φιλόθεος καταγράφει τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος, διά τό Ἡμερολογιακόν Ζήτημα· ὅτι πρόκειται δηλ. περί ἀντικανονικῆς, ἀντιπαραδοσιακῆς καί ἀντιπατερικῆς στάσις καί ἐνέργειας, τινῶν νεωτεριστῶν, ὀρκισμένων Οἰκουμενιστῶν κληρικῶν, τῆς τότε ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, δηλαδή τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Μ. Μεταξάκην, καί τῶν ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπῶν: τῆς Ἑλλάδος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον (καθηγητήν πανεπιστημίου) καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Κύπρου. Ἀποκαλύπτει ἐπίσης ὁ Θεοφώτιστος ἴδιος Γέρων, ὅτι ὁ τότε Οἰκουμενικός πατριάρχης, ἀναξίως, ἀντικανονικῶς καί παρανόμως, μεταπηδοῦσεν συνεχῶς, διά τοῦ Θεομισήτου Μεταθετοῦ ἐπισκοπές καί πατριαρχίες, καθότι κατέλειξεν πατριάρχης Κων]Πολεως καθόλου τυχαία, διά τινῶν πολιτικῶν καθῶς κ.ἄ. δολίων σκοπιμοτήτων...! 

Ἡ προφητικότητα τῆς ἐπιστολῆς ἔγκειται ἀκριβῶς, εἰς τό σφοδρόν καί ἐλεγκτικόν γεγονός, τῆς Θεοφόρου καί ρωμαλέας ἀποκαλυπτικῆς παρρησίας του, στό νά ἐπικρίνει, νά ἀποκαλύψι καί νά κατακρίνει, πρός τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, τήν κακόδοξιν Διοίκησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διά τινά σοβαρά θέματα περί τῆς Πίστεως. Αὐτό ἄλλωστε, δέν πράττουν διαχρονικῶς, ἄπαντες οἱ Ἅγιοι καί Προφήτες τοῦ Θεοῦ; Εἶναι ἄκρως σημαντικόν καί ἀποκαλυπτικόν, ὅτι μᾶς ἀποκαλύπτει, ἐξάπαντος "πράγματα καί θαύματα"· ὅτι δηλ. ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης τότε, ἦτον ὁ δυσσεβής Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ὁποίος ὡς γνωστόν μᾶς κατήργησεν (Κων]Πολη, Ἑλλάδα καί Κύπρον) τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον καί ὡς ἕνας ἀλαζῶνας, μοντέρνος καί ἀλάθητος πάπας τῶν Ὀρθοδόξων, μᾶς εἰσήγαγεν  βιαίως, τό Νέον Ἡμερολογίον, ὅπου καί ἐδημιούργησεν ἄχρι τῆς σήμερον, ἐσωτερικόν σχίσμαν καί θλιβεράν διαίρεσιν εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Ἐκκλησίας, χωρίζοντας αὐτήν, σέ δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις: τούς νεοημερολογίτας καί τούς  παλαιοημερολογίτας! Τό κερασάκιον εἰς τήν τούρτα τοῦ ἀνιέρου και πανίσχυρου-κατά κόσμον-ἀνδρός, ἦτον ὅτι, ὁ ἐν λόγῳ Συγκρητιστής πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης ἦταν  καί Μασσῶνος (!!!) 33ου
βαθμοῦ. Ἀλλά ἐξαιρέτως καί δεῖ ὁ κατ΄ἐξοχήν
θεμελιωτής, τοῦ "ὀρθοδόξου" Οἰκουμενισμοῦ, ὡς ὁ συγκαλῶν τό 1930 ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπαιδίου... τήν Προκαταρκτική Ἐπιτροπή τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν , "ὥστε νά προετοιμάσει ἕνα πρῶτο κατάλογο θεμάτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου", δήλ, τῆς παρολίγον καί δῆθεν Νέας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς λεγομένης καί ἀντικανονικῶς ὡς Μεγάλης Πανορθοδόξου, τήν ὁποῖαν, δυστυχῶς, ἀκόμη συνεχίζουν, νά προωθοῦν, νά προπαγανδίζουν μέ τιτάνιον Συνοδικόν ἔλλειμα, νά προσχεδιάζουν ἱεροκρυφίως καί νά τήν προετοιμάζουν, γιά τό νῦν καλοκαίρι τοῦ 2016 μ.Χ...! [1]


Καί ἔχωμεν δυστυχῶς, τήν σήμερον, ἐν ἔτει 2016 μ.Χ. τινές κακοδόξους πατριάρχες (π.χ. οἰκουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κ.ἄ.) καί ψευδοδόξους ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας (π.χ. ὁ Κρητικός μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας Νανάκης, ὁ Κύπριος μητρ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος μαζί μέ τόν Ἀρχιμ. κ. Σοφρώνιον Μιχαηλίδην, ὁ μητρ. Προῦσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ μητρ. Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιοῦλας κ.ἄ.) νά ἐγκωμιάζουν, νά διακηρύττουν, νά διοργανώνουν τινά  "θεολογικά" συνέδρια, νά γράφουν διπλωματικές ἐργασίες καί νά προλογίζουν ἀθεόφοβα, τινές ἀνόνητες καί ἀνόητες ἱστορικές καί "ἀντικειμενικές" μελέτες, ὑπέρ τοῦ δῆθεν ἄξιου ποιμενάρχου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς μέν πολυτάλαντου καί χαρισματικῆς  προσωπικότης, ἀλλά Ἀρχιμασσώνου παπόδουλου, σιγονταροσχισματικοῦ ἀνήρ καί Ἀρχιοικουμενιστή δέ, τοῦ πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη! Ὅσον ἀφορά τώρα, περί τόν δῆθεν Ἀκτιστοφωτίτη καί μέγαν Χαρισματοῦχον Γέροντα καί τῷ ὄντι Δεσπότῃ τῆς Λεμεσοῦ, τί φῶσιν καί τί λαλήσωσιν τινές Μασσώνοι καί Χριστιανοί ἐκ τῆς Λεμεσοῦ...!(;) Κοτζάμ Ἁγιορείτης ἐπισκοπος τζαί νά φουμίζει (=διαφημίζει) ἀσύστολα μαζί μέ τά πνευματικοπαίδια του, τόν παλιομασσώνον πατριάρχην Μεταξάκην; Γιατί ἆραγέ, διαπράττει, τέτοιον θλιβερόν ἀτόπημαν; [2]

Ἆραγέ ὅμως, ἤγγικεν ὁ καιρός, ἵνα ἐπανέλθει τόσον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας, ὅσον καί οἱ Ἱερές Ἀρχιεπισκοπές τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος μας, εἰς τήν ἱερά Κανονικότητα καί τό παραδοσιακόν Παλαιόν Ἑορτολόγιον;

Ἐξάπαντος ὁ σύγχρονος ὅσιος Γέρων καί ὁ Νέος Ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας, ἀσκεῖ τινά εὔλογον καί δικαίαν Προφητικήν κριτικήν καί πρός  τά δύο αἱρετικοσχισματικά ἄκρα. Τό ἔναν ἄκρον ὁ Παναιρετικός Οἰκουμενισμός τῆς δῆθεν Οἰκουμενικῆς Κίνησις πού φέρνει τινά Νεοφαναριώτικα καί ἐωσφορικά σπέρματα, τινῶν πολυαιρέσεων καί σχισμάτων, διά τινᾶς Νεοεκκλησιολογίας καί Νεοπνευματικότητας τοῦ δυσσεβοῦς Σατανικοῦ Συγκρητισμοῦ. Καί τό ἄλλον ἄκρον, ἐξάπαντος ὅχι τό Κανονικόν,  ἤ  καί τό Πατερικόν Παλαιόν Ἡμερολόγιον, ἀλλά ἀσκεῖ δικαίως, δρυμίαν κριτικήν, κατά τῶν συγκεκριμένων καί μή νόρμαλ "γνησίων κακοδόξων" παλαιοημερολογιτῶν, τῶν λεγαμένων καί "Ζηλωτῶν"

Ἄρα "Ζηλωτισμός" καί ὁ Οἰκουμενισμός, εἶναι τά δύο πολυαιρετικά καί σύγχρονα ἄκρα, τά ὁποῖα ἄκρα, ἐξάπαντος ὡς ἄλλες Συμπληγάδες Πέτρες, ἀποπειρώνται νά συντρίψουν καί νά ἐκβάλουν τούς Χριστιανούς, ἐκ τῆς ἱερᾶς καί μέσις Βασιλικῆς Ὀδοῦ, τῆς Ναῦς καί Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἵνα ἀπωλέσωμεν, διαπαντῶς, τήν αἱῶνιον προοπτικήν μας. 

Εὐχαριστοῦμεν θερμά καί καρδιακά, τόν σεβαστόν καί ἀξιότιμον ἐν Χριστῷ καί λίαν ἀγαπητόν ἀδελφόν κύριον Ἄγγελον ἐκ τῆς Κεφαληνίας, μαζί καί τήν οἱκογένειά του, διά τό θαυμάσιον ἐτοῦτον Θεόπνευστον σύγγραμμα ἐκ τινᾶς σημαίνουσας ἀλληλογραφίας τοῦ ἐν ἀκριβείας ἐπομένοις τοῖς ἁγίοις Πατράσιν τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ καί ἀγωνιστοῦ  Πατρός καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας π.  Φιλοθέου τοῦ Ζερβάκου. 

Ἀναμένωμεν, λίαν συντόμως, ἐκ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, καί τήν ἐπίσημον Ἁγιοκατάταξιν αὐτοῦ, μιᾶς καί ἦδη ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ κλήρου καί λαοῦ Της, ἀναγνωρίζει τῷ ὄντι τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοφόρου πατρός Φιλοθέου.


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (Ὡς ἀγωνιστής καί Ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας-Μέ ἀναφορές στήν ἐπικαιρότητα), Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ", Α΄Ἔκδοση 2014, Βλέπετε καί εἰδικόν μέρος ἐπ΄αὐτοῦ: Κεφάλαιον Γ΄, Ἐκκλησιαστικές Μεταρρυθμίσεις καί Δογματικές ἐκτροπές: 1. Μασονία. μασόνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης. 2. Παλαιό καί Νέο Ἡμερολόγιο. 3. Σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καί εἰδικόν Παράρτημα Κειμένων μέ δεκαπέντε ἀνέκδοτες ἐπιστολές τοῦ ὅσιου Γέροντος. σσ. 295.

[2] Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, Διμηνιαία Ἔκδοσις: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Ἔτος 15ο, Τεῦχος 87ο, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ τοῦ Ἀρχιμ. Σωφρονίου Μιχαηλίδη: Μελέτιος Δ΄ Μεταξάκης (1910-1918) σελ. 26-27. "Τό 1908 ἡ διαμάχη πού ξέσπασε μεταξύ τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ εἶχεν ὡς συνέπεια νά ἀπομακρυνθοῦν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Μελέτιος καί ὁ διδάσκαλος του στη Θεολογική Σχολή τοῦ Σταυροῦ, ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν)." 

Σχόλιον δικόν μας: Ἐξάπαντος, ὅσα ἱστορικά μᾶς παραθέτει στήν δημοσιότητα, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, διά τήν πολυκύμαντον προσωπικότηταν τοῦ ἀναντίρρητα Ἀρχιμασσώνου καί ἀναντίλεκτα Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχη Μεταξάκη, μᾶς ἀποκρύβει (;) τεχνηέντως ἡ ἱερά Μητρόπολις: Α΄. ὅτι ἦτον Ἀρχιμασσώνος 33ου βαθμοῦ! Β΄. Ὅτι ἦτο δεινός καί κατά συρροήν παραβάτης τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. πολλαπλῶς μοιχεποιβάτης τινῶν ἐπισκοπῶν. Γ΄. Ὅτι ἦτον ὁ κύριος καί ὁ ἠθικῶς αὐτουργός-πρωταγωνιστής διά τήν βιαίαν καί ἀντικανονικήν Μεταρρύθμισιν-κατάργησιν τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, σέ τρείς Αὐτοκέφαλες καί Τοπικές Ἐκκλησίες. Δ΄. Διά τό θλιβερόν σύγχρονον Σχίσμα τῆς Ἐκκλησίας, σέ παλαιοημερολογίτες καί νεοημερολογίτες. ε΄. Καί τέλος, ἦτο ὁ ἐμπνευστής, τῆς εἰδικῆς θεματολογίας, τῶν σωρηδόν ψευδο-ζητημάτων, περί τῆς προετοιμασίας τινᾶς μέλλουσας Μεγάλης καί Πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποῖα τοῦ νῦν, ἐλέω σκοπίμου καί παντελοῦς ἔλειψις ἐνημερώσεως τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διά σημαίνοντα Ἐκκλησιολογικά καί Δογματολογικά ζητήματα, πρόκειται ἀναντίρρητα, νά θεσμοθετήσι, τινά ἀλλότρια Συγκρητιστικήν καί Οἰκουμενιστικήν Ἐκκλησιολογία βάσι τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ψευδο-Ἐκκλησιῶν, δηλ. μείζωνα κακόδοξιν ἀπόκλισιν, κατά τῆς ἱερᾶς Παράδοσις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἆραγέ τότε, γιατί ὁ Σεβ. καί Ἁγιορείτης μητροπολίτης τῆς Λεμεσοῦ ὁ κ. Ἀθανάσιος, μᾶς προωθεῖ, ἐξάπαντος διά τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεως, ἵνα γνωρίσωμεν τέτοιαν σατανικήν καί δόλιαν προσωπικότητα, ὄπως τόν Μεταξάκην; Εἶναι ἆραγέ, τρανόν πρότυπον διά τινά μίμησιν, ἤ καί διά τινά ἀνάλογην, ἁγιολογικήν-ἀγιοποίησιν; Μήπως ὁ Λεμεσοῦ, λαμβάνει τινές ἀνάλογες ἐντολές, ἐκ τινῶν Μασσώνων, Συγκρητιστῶν καί στενῶν Οἰκουμενιστῶν συνεργατῶν του, ἵνα ἀνελιχθεῖ εὐκόλως καί ἀνέτως, ὁ ἴδιος, καθῶς καί τά πνευματικά παιδιά του, δηλ. οἱ συγκεκριμένοι ἐπίσκοποι πού ἐλέγχει, εἰς τά ἀνάλογα ὕπατα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα; Μήπως ὁ ἴδιος, τόν θαυμάζει, καί τόν ἔχει ὡς πρότυπον; Γι΄αὐτόν τόν λόγον, ἆραγέ, οἱ ἀδιάλειπτες γυροβολιές ἀνά τήν οἰκουμένην; Αὐτά τά πλανεμένα καί κακόδοξα πράγματα, ἐδιδάχθην, ὑπό τοῦ αἱρετικολόγου Γέροντά του, μοναχοῦ Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ;

ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:

6 σχόλια:

 1. Νικολοβιέννης Σπυρίδων

  Σίγουρα, μὲ τοὺς, ἐν Ἑλλάδι, παλαιοημερολογῖτες ὑπάρχει σχίσμα! Δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν Ἐπίσημη Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία, ὑποστηρίζουν, μὲ τρόπο ἀλλαζονικὸ ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ "γνησίως ὀρθόδοξοι", ἐξυβρίζουν Ἱεράρχες, ἐπιστήμονες καὶ γνῶστες τῆς Δογματικῆς καὶ τῆς Θεολογίας καὶ μεγαλαυχοῦν μετὰ μανίας, καὶ μίσους (μὲ πλήρη ἔλλειψη γνώσεων καὶ μὲ μόνο τὸν φανατισμό) ἐναντίον ὅλων ἡμῶν τῶν, ἐν τάξει κειμένων, Ὀρθοδόξων. Τὸ πλέον σίγουρο, ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι ΚΑΙ αἰρετικοί! Τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ΔΕΝ τὸ κατασκεύασαν Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας μας˙ ἀπλῶς, προϋπῆρχε˙ καὶ σ'αὐτὸ ἐνέταξαν τὸ Χριστιανικὸ Μνημολόγιο-Ἑορτολόγιο. Τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο εἶχε κατασκευασθῇ ἀπὸ ἀστρονόμους (τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου), οἱ ὁποῖοι, λόγῳ τῆς ἐλλειποῦς γνώσεως τῆς ἐποχῆς, ἔσφαλαν. Τὸ νέο ἡμερολόγιο, ἀπλῶς ἐξάλειψε τὰ σφάλματα τοῦ παλαιοῦ. Καὶ τὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἑκκλησίας ἦταν ὑποχρεωμένο νὰ προσαρμοσθῇ στὰ ὀρθὰ Ἀστρονομικὰ δεδομένα, γιατὶ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΦΑΤΟΝ ΕΝΤΟΛΗ, Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: "Γενηθήτωσαν οἱ φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ... καὶ ΕΣΤΩΣΑΝ εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς..."
  Ὁ Θεὸς εἶναι Ἄχρονος˙ γιὰ ἑμᾶς, ὅμως, τὰ ἔγχρονα πλάσματά Του, ἡ Οἰκονομία Του προέβλεψε κάποιες ἐντολές εὐστοχίας (ἀστοχία=ἁμαρτία). Ἡ ἀγνοια γιὰ τὸ λάθος τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, μάλλον, συγχωρεῖται! Ἡ ἐν γνώσει, ὅμως, ἄρνηση τῆς ὀρθότητάς του, καθῶς, οἱ μομφὲς καὶ τὰ ἀναθέμματα πρὸς ὅσους τὸ ἀκολουθοῦν, ἀποτελεῖ ἕνα οἱονεῖ ἑτερο-χρονισμένο πρὸ-προπατορικὸ ἁμάρτημα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρός ἀξιότιμον κύριον Σπυρίδων Νικολοβιέννης.

   Μίαν ἔνστασις ἀδελφέ μου, ἄν καί γενικῶς συμφωνοῦμεν: Δέν ὑφίστατο ΚΑΜΙΑ Εὐαγγελική, ἤ καί Πατερική Ἐντολή, ὡς πρός τό νά συμφωνοῦμεν, ἀδιακρίτως, καί ὑποχρεωτικῶς, μέ τίς ἐκάστοτε ἐπιστημονικές ἐνδείξεις, ἤ καί ἀποδείξεις, ἤ καί "δεδομένα" τῶν τινῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.

   Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ΔΕΝ εἶναι οὐμανιστικός ἀκαδημαϊκός ὀργανισμός, γιά νά ἔχει τινά, τήν δῆθεν ὑποχρέωσιν, νά ἐναρμονίζεται, μετά ἐκάστοτε "θέσφατα" τῆς Ἀστροφυσικῆς, τῆς Γενετικῆς, τῆς Βιολογίας, ἤ καί τῶν Μαθηματικῶν, διότι ὅλα αὐτά τά "δεδομένα", μέ τόν χρόνον, μεταβάλλονται καί ἀνατρέπονται καί ἐπαναξιολογοῦνται κ.ο.κ. καί κυρίως, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι, Θεανθρωπισμός, ἀντί στεῖρος οὐμανισμός.

   Καταλάβατε, ἐν Χριστῷ ἀδελφέ μας;

   Ἡ τινά ἐπιστημολογική συμμόρφωσις, τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, στίς ἐκάστοτε ἐπιστημο-λογικές μέν, ἀλλά σύγχρονες καί καινοφανείς, ἐπιστημονικές ἀποδείξεις καί θεωρίες, ἤ καί δεδομένα, συνιστά ἀναντίλεκτον ΑΙ-ΡΕ-ΣΙΝ μέ ὀνοματεπώνυμον, τουτέστιν: Σχολαστικισμός, ἤ ΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ, ἤ, καί Νεοβαρλααμισμός!

   Μᾶλλον τό ὀρθόν, ἐξ ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας, εἶναι: ἡ/οἱ ἐπιστήμη/ονες τῆς Ἀστροφυσικῆς καί τινῶν ἄλλων Θετικῶν καί ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, εἶναι Θεολογικός καί Δογματολογικός Ὅρος, ὅρος ἀπαράβατος τῆς Ἱερᾶς Θεολογίας, διά τήν Σωτηριολογίαν καί τήν αἱῶνιον προοπτικήν των, παρά τίς ὅποιες οὐμανιστικές, ἐνδείξεις, ἀποδείξεις, δεδομένα, ἀπωλεσμένα, ἀλεσμένα καί τινές ἀναπόδεικτες θεωρίες γιά πιθηκοαγρίους, ἵνα σωθῶσιν καί ἵνα βιώσουσιν, τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, θά πρέπει σαφῶς ἅπαντες, νά ἐγκεντρισθῶσιν σέ ἀπόλυτον καί τέλειον βαθμόν, εἰς τό κατά φύσιν θεανθρωπολογεῖν, δηλ. πρός τήν ὀρθόδοξον βίωσιν τῶν Θεανθρώπινων Ἐυαγγελικῶν Ἐντολῶν, δηλ. τῶν φαρμακευτικῶν καί παιδαγωγικῶν ὀδηγιῶν τοῦ ὀρθοῦ Θεανθρωπισμοῦ, μιᾶς καί ὁ ἐπιστημονικός οὐμανισμός, ἐπηρεάζει μονοσήμαντα, καί κυρίως, τήν Δυτική καί ἀλλοτριωμένην Σχολαστική θεολογία τῶν Καττόλικων ὀπαδῶν τοῦ Παπισμοῦ (="Ρωμαιοκαθολικῶν") ἤ καί τῶν ποικιλόνυμων Λουθηροκαλβίνων, δηλαδή τά τινά ἑτερόδοξα χριστιανικά θρησκεύματα, καθῶς καί σπάνια, τά ἑτερόθρησκα λογῆς θρησκεύματα.

   Τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον-Ἑορτολόγιον, ἀσχέτως ὡς πρός τό ποίος τό ἐδημιούργησεν, ἦτον καί εἶναι, ΕΝΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῶν Ὀρθοδόξων.

   Καί λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ γράφων, ἐγεννήθειν ὡς νεοημερολογίτης, δυστηχῶς, ἔχω τήν ὐποχρέωσιν ἵνα μή γίνω ἐπίορκος, ὀφείλω, νά πῶ παρά ταῦτα, ὅτι πρέπει νά ἐπιστρέψωμεν, γενικῶς, εἰς τήν Ἱερά Παράδοσιν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καί εἰς τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον.

   Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

   *Οἱ ἐν λόγῳ σχολιασμοί, ἄμφότεροι, εἶναι: τινά ἔμπνευσις ἐκ τοῦ ἄκρως ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ δημοσιεύματος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἱστολογίου μας ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, διά τινά ΑΝΕΚΔΟΤΗΝ καί ΣΠΑΝΙΑΝ Προφητικήν ἐπιστολήν τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου τοῦ ἐν Πάρῳ.

   ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/xenophon.panagiotes

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον, ξέχασα νά θέσω ἑντός τῶν εἰσαγωγικῶν τό "ἱεροκρυφίως" ἀλλά εἶναι μᾶλλον τό πλέον περίφημον λεξίδιον τό "ἀνιεροκρυφίως"...!

   Διαγραφή
 3. Ευχαριστίες για το ντοκουμέντο!
  Εδώ http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9C.%20%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%A5%20%CE%96%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5 θα βρείτε και άλλα κείμενα του αειμνήστου Γέροντος Φιλοθέου. Χάριν της αληθείας πρέπει επίσης να σημειωθεί πως το αδόκιμο κήρυγμα περί ακύρων Μυστηρίων λόγω του ημερολογίου δεν αποτέλεσε μονοπώλιο των Παλαιοημερολογιτών. Πρώτη φορά εκφράστηκε επισήμως από την νεοημερολογιτική Εκκλησία το 1926 με εγκύκλιό της. Επίσης οι νεοημερολογίτες δεν έμειναν στα λόγια, αλλά με πράξεις υπερασπίστηκαν την βλασφημία αυτή, κλειδώνοντας ναούς, ξυρίζοντας ιερείς, ποδοπατώντας τα Άχραντα Μυστήρια κ. α. Μέρος των ανίερων πράξεών τους θα παρουσιαστεί σύντομα: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/01/blog-post_9.html με αδιάψευστα ντοκουμέντα εκ του Τύπου της εποχής.
  Σήμερα βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για ημερολογιακή διαφορά μιας και έχουμε το μείζον πρόβλημα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού (ο οποίος γέννησε άλλωστε και την Ημερολογιακή Καινοτομία).
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
  Νικόλαος Μάννης, εκπαιδευτικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή