Translate

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΝΩΝ ΑΘΕΟΦΟΒΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΣ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣ]ΝΙΚΗΣ.

Εὐχαριστοῦμεν καί εἴμαστε εὐγνώμονες, βαθιά, πρός τόν πανκακώτατο τρις μοιχεπιβάτη τῆς Θεσ]νίκης, γιά τούς μανικούς νομικίστικους καί ψευδο-Συνοδικούς διωγμούς πού ἐξαπολύει, σέ Κληρικούς καί θεολόγους, γιά τό ἀντιοικουμενιστικόν καί ἱεροκανονικόν φρόνημά των.

Ἀνταποδίδωμεν, τά ἴσα καί τά ὅμοια, ταπεινά εὐγνώμονες, ὥς τῷ ὄντι ἁχρείοι δούλοι τοῦ Ὑψίστου...!

Ἐξάπαντος ὅμως, συμφωνάμε διά τήν στάσιν Σας, κατά τῆς ἰδρύσεως τινῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τήν Θεολογική Σχολή μας.

Ὅμως κ. Ἄνθιμε, δέν φτάνει μόνον νά ἐκφράζετε, θεωρητικῶς, τήν ἀντίθεσίν σας, πρέπει νά ἐνεργήσετε "ὡς ἐξουσίαν ἔχων" καί μέ ἀνάλογα δυναμικά ΜΕΤΡΑ, κατά τῶν Γραικύλων καί Ἱσλαμολάγνων Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς μας, ὄχι βεβαίως νά τούς τιμάτε, κάθε τρίς καί λίγον, ἤ, καί νά τούς συμβουλεύεστε καί ἀπό πάνω! ΕΛΕΟΣ!!

Ταυτόχρονα καί τά δύο, εἶναι στυγνή κοροϊδία καί Θεομπαιξία!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ "ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ" ΓΡΑΜΜΑΝ ΜΑΣ.


Π.Π.Ν.
2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΣ ΤΟ "ΕΙΚΟΝΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ" ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣ]ΝΙΚΗΣ.

Παρατηρῶ πολλούς, καλῶς ἤ κακῶς, νά λοιδωροῦν μονόπλευρα, τόν Θεομπαίκτη καί ἄθεον Γραικύλον κύριον (;) Δήμαρχον τῆς Θεσσαλονίκης μας, ἀλλά ὅμως, διά τούς ΔΥΟ πανκακώτατους "ἐνθέους" τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ, μερικοί θεούσοι καί θεούσες, παρατηρῶ, ὅτι δέν τούς ὑποβιβάζετε ἐκ τῶν pop idol σας...! 

Ὁ μέν πρώτος εἶναι δεδηλωμένος ἄθεος καί Θεομάχος, οἱ δέ δεύτεροι;

Γιατί ἆραγέ, τέτοια μεροληπτική στάσις καί τάσις; 

Ἐπειδή φέρουν τινά ἐκκλησιαστικήν ἐξουσίαν; Ἐ καί; Ποίος τούς ἔδωσε τήν ἐκκλησιαστικήν ἐξουσίαν; Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας καί ὁ λαός Του, ἤ μήπως τήν ἔλαβαν, μέ ἄλλα μέσα, καί ἄνομους τρόμους;

Τόσον ὁ μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος, ὅσον καί ὁ πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ἐκπροσωποῦσιν, προπαγανδίζουσιν, ἐνεργοῦσιν καί διατυπώνουσιν, ὀργανωμένα καί ΔΗΜΟΣΙΑ, σωρηδόν τινές δυσσεβείς ἐωσφορικές αἱρέσεις...! 

Δέν εἶναι τρις χειρώτερα Θεομπαιξία, ἐκ μέρους αὐτῶν, τῶν δῆθεν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ;

Ποῖον Χριστόν ἐκπροσωποῦσιν; 

Τόν Ἀντίχριστον;

Π.Π.Ν.3. ΜΙΝΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ.

Τέλος ἐξ ἀφορμῆς τούτου τοῦ φρέσκου δημοσιεύματος, Δήλωση αίσχος από Μπουτάρη: ''Θα ζητήσω να σκεπαστούν η τράπεζα και ο σταυρός'' 
θέλωμεν νά ἐπισημάνωμεν, τήν ἄκρα ἀντίφασι, συγκριτικά, μέ τό σημερινό ἐν λόγῳ Κυριακάτικον κήρυγμα τοῦ κ. Ἀνθιμου...!

Ἐξάπαντος, ἤ κάποιος δουλεύει τόν Ἄνθιμον. Ἤ, κάποιος δουλεύει τούς Χριστιανούς τῆς Θεσσαλονίκης. Μᾶλλον, αὐτός ὁ κάποιος, εἶναι δυστυχῶς ὁ Μητροπόλιτης μας. Ἤ, κάποιος ἄλλος, δουλεύει, αὐτούς πού προσπαθοῦσιν νά μάς μᾶς δουλέψουσιν. Πού δέν εἶναι ἄλλος, πέραν ἐκ τοῦ Σατάν, καί τῶν ὀργάνων του.
Γιατί τά λέω ὅλα αὐτά; Διότι, στό σημερινό κήρυγμα τοῦ κ. Ἀνθίμου, εἰς τόν Ἅγιον Δημήτριον, τόν ἀκούσαμεν, καί πάλιν δυστηχῶς, νά ἐγκωμιάζει (!) τόν Γραικύλο καί φιλο-κίναιδο Δήμαρχο μας! Σέ ποῖον θέμα τόν ἐγκωμίαζε; Ὅτι δῆθεν, ὁ ἄθεος Τουρκομπουτάρ, εἶναι ὑπέρ τῆς ἀναστηλώσεως (!!!) τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, εἰς τήν Ροτόντα!

Ποιός μᾶς δουλεύει νά πάρει εὐχή;

Ἐξάπαντος, προσωπική μας ἄποψις: Μᾶς δουλεύει τόσον ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος, ὅσον καί ὁ ἄθεος Μπουτάρης. Ἀπό τόν Μπουτάρη, ὅλα νά τά περιμένη κανείς... ἀπό τόν "ἔνθεο" Ἄνθιμο ὅμως;

Π.Π.Ν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου